Nootropil 800, tabletten 800 mg

Nootropil 800, tabletten 800 mg
Werkzame stof(fen)Piracetam
Toelatingslandnl
VergunninghouderUCB
ATC-codeN06BX03
Farmacologische groepenPsychostimulantia, middelen die worden gebruikt voor adhd en noötropica

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Nootropil 800 behoort tot de groep van anti-duizeligheidsmiddelen en wordt gebruikt bij de behandeling van duizeligheidklachten, waarvan de oorzaak is gelegen in de hersenen.

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U heeft een ernstige stoornis in de werking van de nieren
 • U heeft een hersenbloeding
 • U heeft chorea van Huntington
 • U bent allergisch (overgevoelig) voor piracetam, voor andere pyrrolidon derivaten of voor een van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6. Als u er niet zeker van bent of u allergisch bent, vraag dit dan aan uw arts

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • wanneer u een lichte of matige stoornis in de werking van de nieren heeft. Nootropil 800 moet dan in een lagere dosering worden gebruikt.
 • wanneer u aandoeningen heeft die het gevolg zijn van stoornissen in de bloedstolling
 • bij ernstige bloedingen
 • bij risico op bloedingen, zoals maagdarmzweren
 • bij een hersenbloeding in de voorgeschiedenis
 • wanneer u wordt behandeld met antistollingsmiddelen
 • wanneer u grote operatieve ingrepen ondergaat, waaronder tandheelkundige ingrepen

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Nootropil 800 nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel het dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Naar verwachting zijn bij het gebruik van Nootropil 800 geen wisselwerkingen te verwachten met andere geneesmiddelen. Uit onderzoek is gebleken dat Nootropil 800 geen effect heeft op de werking van alcohol en anti-epileptische geneesmiddelen (carbamazapine, fenytoine, phenobarbital, valproaat).

Waarop moet u letten met eten en drinken?

De tablet kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Nootropil 800 dient tijdens de zwangerschap niet te worden gebruikt, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Het potentiële risico voor uw ongeboren kind is niet bekend. In studies bij dieren zijn geen ongewenste effecten waargenomen.

Piracetam wordt uitgescheiden in de moedermelk. Het geven van borstvoeding wordt tijdens de behandeling niet aanbevolen, tenzij dit absoluut noodzakelijk is.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

 • beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om gereedschap of machines te gebruiken is niet onderzocht.
 • gezien de bijwerkingen die kunnen optreden is een beïnvloeding mogelijk; hiermee dient rekening te worden gehouden

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Nootropil 800

Dit geneesmiddel bevat ongeveer 2 mmol (of ongeveer 46 mg) natrium per 24 g piracetam. Hiermee dient rekening te worden gehouden in geval van een zoutarm dieet.

Hoe wordt het gebruikt?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

In het algemeen geldt gedurende tenminste 1 maand een dosering van 2400 mg per dag, d.w.z.: 3 maal daags 1 tablet van 800 mg. Patiënten met een verminderde werking van de nieren moeten eventueel een lagere dosis krijgen (zie ook: Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met het gebruik van dit middel).

Hoe wordt dit middel ingenomen?

De tablet dient in zijn geheel te worden doorgeslikt met een voldoende hoeveelheid vloeistof (bijvoorbeeld een glas water).

Duur van de behandeling met dit middel

De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard, de duur en het verloop van uw klachten. Het verdient aanbeveling van tijd tot tijd na te gaan of de dosering kan worden verminderd dan wel de behandeling gestaakt, afhankelijk van de verkregen resultaten.

In geval u merkt dat Nootropil 800 te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Wanneer u per ongeluk te veel van dit middel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Wanneer u vergeten bent een dosis in te nemen, neem deze dan in zodra u daar aan denkt. Wanneer het bijna tijd is voor de volgende dosis, neem dan de overgeslagen tablet niet. Neem Nootropil 800 gewoon weer in op hetzelfde tijdstip als u het normaal zou doen. Neem nooit een dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Overleg altijd met uw arts, indien u overweegt om met de behandeling te stoppen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Nootropil 800 bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De frequentie van de hieronder genoemde mogelijke bijwerkingen wordt als volgt gedefinieerd: zeer vaak: komt bij meer dan 1 op de 10 gebruikers voor

vaak: komt bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers voor soms: komt bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers voor zelden: komt bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers voor

zeer zelden: komt bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers voor

niet bekend: (frequentie kan op basis van de beschikbare gegevens niet worden geschat)

Vaak voorkomende bijwerkingen:

 • toename gewicht
 • nervositeit
 • aandachtstekortstoornis (hyperkinesie)

Soms voorkomende bijwerkingen:

 • depressie
 • slaperigheid (somnolentie)
 • vermoeidheid (asthenie)

Niet bekend:

 • bloedingstoornissen
 • overgevoeligheid,
 • heftige overgevoeligheidsreactie (anafylactische reactie)
 • agitatie
 • angst
 • verwardheid,
 • waanvoorstelling (hallucinatie)
 • onzekere gang (ataxie)
 • verstoord evenwicht
 • verslechtering epilepsie
 • hoofdpijn
 • slapeloosheid
 • duizeligheid
 • (hoge) buikpijn
 • diarree
 • misselijkheid
 • braken
 • abnormale opeenhoping van vocht in weefsel, gepaard met jeuk (angioneurotisch oedeem)
 • huiduitslag
 • jeuk
 • galbulten

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe moet het worden bewaard?

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren. Er zijn geen speciale bewaarvoorschriften voor dit geneesmiddel.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blisterverpakking na de afkorting 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

Verdere informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is piracetam. Een tablet Nootropil 800 bevat 800 mg piracetam.

De andere stoffen in dit middel zijn:

Kern: polyethyleenglycol 6000, colloïdaal silicium dioxide (E551), magnesiumstearaat (E470B), croscarmellosenatrium (E468).

Omhulsel:hydroxypropylmethylcellulose (E464), titaandioxide (E171), polyethyleenglycol 400, polyethyleenglycol 6000.

Hoe ziet Nootropil 800 eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Witte, langwerpige tabletten, met een breukstreep en aan een zijde gemerkt met de ingeslagen letters N/N.

Nootropil 800 is verkrijgbaar in een verpakking met 90 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: UCB Pharma B.V., Lage Mosten 33, 4822 NK Breda.

Fabrikant: UCB Pharma SA, Allée de la Recherche 60, B-1070 Brussel, België.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in maart 2011.

Laatst bijgewerkt op 18.08.2022

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Piracetam. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor Nootropil 800, tabletten 800 mg

Medicijn
Vergunninghouder

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio