Stof(fen) Clostridiopeptidase A Collagenase Proteasen
Toelating Nederland
Producent Smith & Nephew GmbH Friesenweg 30 22763 HAMBURG (DUITSLAND)
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 24.02.1992
ATC-Code D03BA52
Farmacologische groep Enzymen

Vergunninghouder

Smith & Nephew GmbH Friesenweg 30 22763 HAMBURG (DUITSLAND)

Brochure

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan NOVUXOL® bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt. NOVUXOL®-zalf wordt over het algemeen goed verdragen.

Voor het beoordelen van bijwerkingen zijn de volgende verschijningsfrequenties vastgesteld: Zeer vaak: treft meer dan 1 op de 10 gebruikers

Vaak: treft 1 tot 10 van de 100 gebruikers Soms: treft 1 tot 10 van de 1000 gebruikers Zelden: treft 1 tot 10 van de 10.000 gebruikers

Zeer zelden: treft minder dan 1 op de 10.000 gebruikers

Niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet wordenbepaald

Huid- en onderhuidaandoeningen:

Vaak

Plaatselijke huidreacties zoals contact dermatitis en huidirritatie.

Soms

Erythema, pruritus, lichte plaatselijke pijn of brandend gevoel.

Bij alle bovenvermelde bijwerkingen geldt dat staken van de behandeling overwogen moet worden bij ernstige gevallen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via

Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb Website: www.lareb.nl

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en het zicht van kinderen.

Bewaar NOVUXOL®in de oorspronkelijke verpakking. Bewaren beneden 25°C. Gebruik NOVUXOL® niet als de expiratiedatum die op de verpakking vermeld wordt als "EXP verstreken is. De datum wordt aangeduid als achtereenvolgens de maand en

het jaar. De uiterste houdbaarheidsdatum slaat op de laatste dag van die maand. Geneesmiddelen mogen niet weggegooid worden als afvalwater of bij het huishoudelijke afval. Eventuele restanten kunt u naar de apotheek brengen ter vernietiging.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat NOVUXOL®

Het werkzame bestanddeel is collagenase N; 1 g NOVUXOL® bevat 0,52 – 3,75 mg collagenase N. Dit bestaat uit ten minste 1,2 eenheden clostridiopeptidase A en ten minste 0,24 eenheden andere proteasen.

De andere bestanddeelen zijn paraffineolie en witte vaseline.

Hoe ziet NOVUXOL® eruit en de inhoud van de verpakking

NOVUXOL® is een kleurloze tot bruine zalf met daarin fijne bruine deeltjes. NOVUXOL® wordt geleverd in tubes met 30 of 100 gram hydrofobe zalf.

Registratiehouder en fabrikant

Verantwoordelijk voor dit product is:

Smith & Nephew GmbH, Friesenweg 30, 22763 Hamburg, Duitsland

Fabrikant is:

Nordmark Pharma GmbH, Pinnauallee 4, D-25436 Uetersen, Duitsland

Voor informatie en correspondentie:

Smith & Nephew BV,

Bloemlaan 2, 2132 NP Hoofddorp

Postbus 525, 2130 AM Hoofddorp

Telefoon: 020-6543999

RVG 15102 Novuxol, hydrofobe zalf

Deze bijsluiter is voor het laatstgoedgekeurd in mei 2022

Advertentie

Laatst bijgewerkt: 12.10.2022

Bron: Novuxol, hydrofobe zalf - Bijsluiter

Stof(fen) Clostridiopeptidase A Collagenase Proteasen
Toelating Nederland
Producent Smith & Nephew GmbH Friesenweg 30 22763 HAMBURG (DUITSLAND)
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 24.02.1992
ATC-Code D03BA52
Farmacologische groep Enzymen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.