Advertentie

Auteur: Top Pharma


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Paracetamol behoort tot de groep geneesmiddelen met een pijnstillende en koortsverlagende werking.

Gebruiken bij

 • koorts en pijn bij griep en verkoudheid
 • koorts en pijn na vaccinatie
 • hoofdpijn
 • kiespijn
 • zenuwpijn
 • spit
 • spierpijn
 • menstruatiepijn

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

rvg 34613 PIL TP 1009.3v.av.ren

Gerenvooieerde versie

PARACETAMOL TP 500 MG tabletten

Neem Paracetamol TP 500 mg niet in

- als u overgevoelig bent voor paracetamol of één van de hulpstoffen van de tablet.

Wees extra voorzichtig met Paracetamol TP 500 mg

 • als uw lever of nieren niet goed werken.
 • als u aan alcohol verslaafd bent. U dient dan extra voorzichtig te zijn met het gebruik van paracetamol. U mag dan niet meer dan 2 gram per dag gebruiken (4 tabletten).

Het in éénmaal innemen van enkele keren de maximale dagdosis kan de lever ernstig beschadigen, bewusteloosheid treedt daarbij niet op. In dat geval onmiddellijk medische hulp inroepen.

Paracetamol niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen. Indien uw klachten aanhouden of terugkeren moet u uw arts raadplegen.

Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker dat u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van Paracetamol TP 500 mg met:

 • zidovudine (een anti-AIDS middel): bij langdurig gebruik kan een bepaalde bloedafwijking (neutropenie) vaker optreden.
 • chlooramfenicol (=antibioticum): de werking van chlooramfenicol kan toenemen.
 • alcohol: er kan eerder leverbeschadiging optreden bij een overdosering van paracetamol.
 • barbituraten (= slaapmiddel): er kan eerder leverbeschadiging optreden bij een overdosering van paracetamol.

Wanneer u zulke geneesmiddelen gebruikt, moet u hiermee rekening houden en advies vragen aan uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding alleen gebruiken op advies van de arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit geneesmiddel op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

rvg 34613 PIL TP 1009.3v.av.ren

Gerenvooieerde versie

PARACETAMOL TP 500 MG tabletten

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Als uw arts niet anders voorschrijft is het gebruik als volgt:

Volwassen en kinderen vanaf 15 jaar:

1-2 tabletten per keer, maximaal 6 tabletten per dag (=24 uur).

Kinderen van 12-15 jaar:

1 tablet per keer, 4 tot 6 maal per 24 uur.

Kinderen van 9-12 jaar:

1 tablet per keer, 3 tot 4 tabletten per 24 uur.

Kinderen van 6-9 jaar:

½ tablet per keer, 4 tot 6 maal per 24 uur.

De tijd tussen twee doseringen dient minimaal 4 uur te bedragen. Wanneer de verschijnselen van koorts en pijn weer opkomen, mag de toediening dus pas na 4 uur worden herhaald. De lagere toedieningsfrequentie is bedoeld voor kinderen in de ondergrens van de desbetreffende leefdtijdscategorie.

De tabletten doorslikken met een ruime hoeveelheid water of de tabletten in een ruime hoeveelheid water uiteen laten vallen, goed omroeren en opdrinken.

Als u merkt dat Paracetamol TP 500 mg te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als u meer van Paracetamol TP 500 mg heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u te veel van Paracetamol TP 500 mg heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

De eerste symptomen van overdosering zijn gebrek aan eetlust, misselijkheid en braken. Bewusteloosheid treedt meestal niet op.

Desondanks is bij paracetamoloverdosering onmiddellijk medisch ingrijpen noodzakelijk. Bij te laat handelen kan de schade aan de lever onherstelbaar zijn.

Bij een overdosering van paracetamol treedt leverschade op: geelzucht en afsterven van levercellen. Dit kan gebeuren bij doseringen van 8 gram of meer (bij kinderen boven 150 mg/kg).

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Paracetamol TP 500 mg in te nemen.

Neem de vergeten dosis zo snel mogelijk is in en vervolg de medicatie zoals gebruikelijk is. Indien men het pas ontdekt op het moment dat de volgende dosis moet worden ingenomen, dient men gewoon door te gaan en de vergeten dosis niet extra in te nemen.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

rvg 34613 PIL TP 1009.3v.av.ren

Gerenvooieerde versie

PARACETAMOL TP 500 MG tabletten

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Paracetamol TP 500 mg bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

Allergische reacties zoals huidafwijkingen, huiduitslag, galbulten, koorts komen soms voor.

Zelden zijn bloedafwijkingen (bloedarmoede (hemolytische anemie), onverklaarbare bloeduitstortingen (trombocytopenische purpura)) voorgekomen.

Na langdurig gebruik kan in zeldzame gevallen een zeer ernstige bloedafwijking met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond voorkomen (agranulocytose).Na zeer langdurig gebruik van hoge doseringen is een enkele maal een nierontsteking (interstitiële nefritis) opgetreden.

Hoeveelheden van 6 gram paracetamol per dag kunnen uw lever beschadigen.

Ook als u langdurig 3-4 gram paracetamol per dag gebruikt is het mogelijk dat uw lever wordt beschadigd.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Gebruik Paracetamol TP 500 mg niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na “EXP". De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Anvullende Informatie

Wat bevat Paracetamol TP 500 mg

 • Het werkzame bestanddeel is paracetamol
 • De andere bestanddelen zijn povidon (E1201), voorverstijfseld zetmeel, stearinezuur (E570) en natriumzetmeelglycolaat type A.

Hoe ziet Paracetamol TP 500 mg er uit en wat is de inhoud van de verpakking

 • Paracetamol TP 500 mg zijn witte ronde platte tabletten met een breukstreep aan één zijde.
 • De tabletten zijn verpakt à 10 tabletten in een strip en 3 of 5 strips in een kartonnen verpakking.

rvg 34613 PIL TP 1009.3v.av.ren

Gerenvooieerde versie

PARACETAMOL TP 500 MG tabletten

 • Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

TOP Pharma B.V.

Handelsweg 15B

5527 AL Hapert Nederland

In het register ingeschreven onder

RVG 34613, tabletten 500 mg

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in november 2009

rvg 34613 PIL TP 1009.3v.av.ren

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK