Advertentie

Auteur: Pharmachemie


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Paracetamol/Coffeïne PCH werkt pijnstillend en koortsverlagend.

Gebruiken

 • bij koorts en pijn bij griep en verkoudheid
 • bij koorts en pijn na vaccinatie
 • bij hoofdpijn
 • bij kiespijn
 • bij spit en spierpijn
 • bij menstruatiepijn
 • bij zenuwpijn.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem Paracetamol/Coffeine 500/50 PCH niet in

 • wanneer u overgevoelig bent voor paracetamol of voor andere bestanddelen van de tablet.

PARACETAMOL/COFFEINE 500/50 PCH tabletten

Wees extra voorzichtig met Paracetamol/Coffeine 500/50 PCH

 • wanneer uw lever en/of nieren minder goed werken
 • wanneer u dagelijks grote hoeveelheden alcohol gebruikt; in dit geval is er meer kans op het optreden van schadelijke effecten op de lever
 • wanneer u last heeft van aanhoudende, verergerde of terugkerende klachten; neem in deze gevallen contact op met uw arts
 • Wanneer u last krijgt van koorts, keelpijn en/of blaasjes in de mond of rond de anus; u dient contact op te nemen met de arts omdat deze verschijnselen kunnen wijzen op een afwijking in het bloed (agranulocytose, zie “Bijwerkingen”).

Langdurig of veelvuldig gebruik van Paracetamol/Coffeïne 500/50 PCH wordt ontraden.

Het in éénmaal innemen van enkele malen de maximale dagdosis kan de lever zeer ernstig beschadigen; bewusteloosheid treedt daarbij niet op. Neem in dit geval onmiddellijk contact op met uw arts (zie “Wat moet u doen als u meer van Paracetamol/Coffeïne 500/50 PCH heeft ingenomen dan u zou mogen”).

Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Inname met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

De in deze rubriek genoemde geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de naam van de werkzame stof of van de groep van werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking of in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten met:

 • bepaalde middelen tegen o.a. vallende ziekte (epilepsie) (de zogenaamde barbituraten zoals bijvoorbeeld fenobarbital); indien u deze middelen gebruikt kunnen bij overdosering van paracetamol meer schadelijke effecten optreden
 • chlooramfenicol (een middel tegen infecties); paracetamol kan de werking van dit middel versterken
 • zidovudine (een middel ter behandeling van AIDS); bij langdurig gelijktijdig gebruik is er meer kans dat een bepaalde afwijking van het bloed (neutropenie, dat wil zeggen een tekort aan witte bloedlichaampjes gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties) optreedt
 • middelen die ervoor zorgen dat het bloed minder snel stolt (anticoagulantia), zoals bijvoorbeeld warfarine en acenocoumarol; paracetamol kan de werking van deze middelen versterken. Zo nodig zal de arts de dosering van het antistollingsmiddel verlagen.

Vertel uw arts of apotheker dat u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

PARACETAMOL/COFFEINE 500/50 PCH tabletten

Inname van Paracetamol/Coffeine 500/50 PCH met voedsel en drank

Als u dagelijks grote hoeveelheden alcohol gebruikt waardoor de lever is aangetast, kan het gebruik van Paracetamol/Coffeïne 500/50 PCH gevaarlijk zijn.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap alleen gebruiken na overleg met uw arts.

Paracetamol en coffeïne komen terecht in de moedermelk. Tijdens de periode van borstvoeding slechts gebruiken na overleg met uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit geneesmiddel op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering

Er moet minimaal 4 uur voorbij zijn voor u een volgende dosis inneemt.

Gebruik Paracetamol/Coffeïne 500/50 PCH alleen opnieuw als de symptomen weer opkomen (koorts en pijn).

Volwassenen

1-2 tabletten per keer, maximaal 6 tabletten per dag (=24 uur).

Kinderen    
Leeftijd Dosering Maximale dagdosering
6-9 jaar (22-30 kg) ½ tablet 4-6 keer per dag 2-3 tabletten
9-12 jaar (30-40 kg) 1 tablet 3-4 keer per dag 3-4 tabletten
12-15 jaar (40-55 kg) 1 tablet 4-6 keer per dag 4-6 tabletten

Voor kinderen die wat betreft leeftijd of gewicht tot de ondergrens van een bepaalde categorie horen, moet het lagere aantal keren per dag gedoseerd worden. Bijvoorbeeld: een kind van 6 jaar mag slechts 4x per dag een ½ tablet.

Als u merkt dat Paracetamol/Coffeïne 500/50 PCH te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik

De tabletten kunnen het beste met een ruime hoeveelheid water (=½ glas) worden ingenomen.

U mag de tabletten niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.

Wat u moet doen als u meer van Paracetamol/Coffeïne PCH heeft ingenomen dan u zou mogen

PARACETAMOL/COFFEINE 500/50 PCH tabletten

Wanneer u teveel van Paracetamol/Coffeïne 500/50 PCH heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Verschijnselen die kunnen optreden bij inname van een te hoge dosis zijn: gebrek aan eetlust, misselijkheid en braken. Bewusteloosheid treedt meestal niet op.

De arts zal u zonodig opnemen in het ziekenhuis, waar men u eventueel een maagspoeling zal geven en u medicijnen zal toedienen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Paracetamol/Coffeine 500/50 PCH in te nemen

Gebruik Paracetamol/Coffeïne 500/50 PCH alleen opnieuw als de symptomen weer opkomen (koorts en pijn).

Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Paracetamol/Coffeine 500/50 PCH bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

Bloed

Zelden (bij 1 tot 10 op de 10.000 personen)

Veranderingen in het bloed (agranulocytose) (na langdurig gebruik), dit is te merken aan onder andere koorts, keelpijn en/of blaasjes in de mond of rond de anus. Treedt deze bijwerking op, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Bloeduitstortingen als gevolg van verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenische purpura) en bloedarmoede.

Afweersysteem

Allergische reacties, voornamelijk huiduitslag (met ernstige jeuk), galbulten en koorts.

Lever of gal

Leverfalen en acute leverontsteking.

Na inname van normale of hoge doses kan leverbeschadiging optreden.

Huid

Ernstige huidaandoeningen met extreme roodheid, blaren, puisten en eventueel koorts (exanthemateuze pustulosis, toxische epidermale necrolysis) zijn gemeld. Treedt één van deze bijwerkingen op, stop dan onmiddellijk met het gebruik van paracetamol en neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de eerste hulp afdeling van een nabijgelegen ziekenhuis.

Nieren en urinewegen

Bepaalde aandoeningen van de nieren (tubulaire necrose, nefropathie). Een enkele maal is ontsteking van de nieren (interstitiële nefritis) na zeer langdurig gebruik van hoge doses waargenomen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

PARACETAMOL/COFFEINE 500/50 PCH tabletten

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking

Gebruik Paracetamol/Coffeine 500/50 PCH niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na “EXP". De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Paracetamol/Coffeine 500/50 PCH

 • De werkzame bestanddelen zijn:paracetamol 500 mg en coffeïne 50 mg per tablet.
 • De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: microkristallijne cellulose (E460), hydroxypropylcellulose (E463), magnesiumstearaat (E470b), gemodificeerd aardappelzetmeel, siliciumdioxide (E551).

Hoe ziet Paracetamol/Coffeine 500/50 PCH er uit en wat is de inhoud van de verpakking

De tabletten zijn wit en rond met een breukstreep en de inscriptie TAS-TP.

De tabletten zijn verpakt in een stripverpakking van 20, 30, 50 of 500 tabletten, in een eenheidsafleververpakking met 50 tabletten, of in kindveilige verpakking met 20 of 40 tabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Pharmachemie BV Swensweg 5 Postbus 552

2003 RN Haarlem

In het register ingeschreven onder

RVG 55045

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in mei 2009

Gebruiksaanwijzing voor de kinderveilige flacon:

PARACETAMOL/COFFEINE 500/50 PCH tabletten

0509.15v.TV

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK