Advertentie

Auteur: Hospira


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dit geneesmiddel behoort tot de groep van anesthesiemiddelen. Deze geneesmiddelen zorgen dat u in diepe slaap (anesthesie) wordt gebracht en gehouden voor een kortdurende operatie of een andere ingreep.

Bij volwassenen en kinderen wordt dit geneesmiddel gebruikt om iemand onder anesthesie te brengen en te houden voor een kortdurende operatie of een andere ingreep. Het kan ook worden gebruikt voor het inleiden van de anesthesie voordat andere middelen worden gegeven. Tevens bestaat een speciale toepassing bij hersenchirurgie.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Pentothal niet

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor thiopentalnatrium of voor één van de andere bestanddelen van Pentothal.
 • Bij het ontbreken van een geschikte ader voor injectie
 • Tijdens een langdurige aanval van astma
 • Bij patiënten met porfyrie

Wees extra voorzichtig met Pentothal

 • Wanneer u lijdt aan een verminderde hart-, nier-, lever- of ademhalingsfunctie
 • Wanneer u lijdt aan myasthenia gravis, een ziekte die spierzwakte veroorzaakt
 • Wanneer u ernstige bloedarmoede heeft
 • Wanneer u lijdt aan een hoge druk in het hoofd

Gebruik met andere geneesmiddelen

Het centraal remmend effect van Pentothal kan dat van andere centraal dempende stoffen versterken. Bij gelijktijdig gebruik van het antibioticum sulfafurazol dient de dosering van Pentothal eventueel te worden verlaagd.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Gebruik van Pentothal met voedsel en drank

Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding

Zeer beperkte gegevens over het gebruik van deze stof in de zwangerschap bij de mens laten geen verhoogd risico op aangeboren afwijkingen zien. Er zijn tot dusver geen aanwijzingen voor schadelijkheid bij dierproeven. Thiopental passeert de placenta (moederkoek). Gezien de werking van de stof, bestaat de mogelijkheid tot ademhalingsdepressie bij het pasgeboren kind. Thiopental kan gebruikt worden tijdens zwangerschap.

Kleine hoeveelheden thiopental kunnen in de moedermelk voorkomen na toediening van hoge doses. Bij incidentele toepassing van thiopental kan borstvoeding gehandhaafd blijven.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U mag pas weer autorijden of machines bedienen wanneer alle effecten van de Pentothal-toediening en de directe effecten van de operatie verdwenen zijn. Tot die tijd mag u bovendien geen alcohol drinken en dient u begeleid te worden bij het naar huis gaan.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Pentothal dient uitsluitend via een ader (intraveneus) te worden toegediend.

De gebruikte dosis hangt af van de toepassing, alsmede van uw gezondheid, leeftijd en gewicht.

In het algemeen zullen de meeste volwassenen de volgende doses Pentothal toegediend krijgen:

 • Onder anesthesie brengen: 50-75 mg
 • Onderhouden van de anesthesie met behulp van een infuus van 0,2 of 0,4 %
 • Onderhouden van de anesthesie met behulp van herhaalde injecties: 25 tot 50 mg

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Pentothal bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Hoesten, krampen van strottenhoofdspieren en van de bronchiën komen voor; deze verdwijnen meestal bij het dieper worden van de anesthesie. Afhankelijk van de dosis treedt onderdrukking van de ademhaling op. Verlaagde bloeddruk, hartritmestoornissen en onderdrukking van de pompfunctie van het hart komen voor, evenals verlengde slaperigheid en rillen.

Van Pentothal en daarop lijkende geneesmiddelen zijn overgevoeligheidsreacties gemeld. Pentothal zou een verslavende werking kunnen hebben.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren. Uw arts zal dit geneesmiddel voor u bewaren.

Gebruik Pentothal niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de doos na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Anvullende Informatie

Wat bevat Pentothal

 • Het werkzaam bestanddeel is thiopentalnatrium
 • De andere bestanddeelen zijn natriumcarbonaat en stikstof.

Hoe ziet Pentothal er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Pentothal wordt geleverd in heldere, kleurloze, glazen flacons met chloorbutylrubber stop. Elke flacon bevat 500 mg thiopentalnatrium, poeder voor oplossing voor injectie, 30 mg watervrij natriumcarbonaat en stikstof. Toevoeging van 20 ml water voor injecties aan de flacon levert een oplossing van 25 mg/ml (2,5 %)

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen fabrikant

Hospira Benelux BVBA

Stallestraat 63

BE-1180 Brussel

fabrikant

Hospira S.p.A.

Via Fosse Ardeatine, 2 20060 Liscate

(MI) Italy

Pentothal is in het register ingeschreven onder RVG 11772

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK