Perindopril arginine/Amlodipine 10/5 mg Fisher, tabletten

Illustratie van Perindopril arginine/Amlodipine 10/5 mg Fisher, tabletten
Toelating Nederland
Producent Dr. Fisher Farma
Verdovend Nee
ATC-Code C09BB04
Farmacologische groep Ace remmers, combinaties

Vergunninghouder

Dr. Fisher Farma

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Perindopril arginine/Amlodipine wordt voorgeschreven voor de behandeling van hoge bloeddruk (hypertensie) en/of de behandeling van een stabiele coronaire hartziekte (een aandoening waarbij de bloedtoevoer naar het hart afneemt of wordt geblokkeerd).

Patiënten die reeds perindopril en amlodipine via aparte tabletten innemen mogen in de plaats daarvan één tablet Perindopril arginine/Amlodipine, die beide bestanddelen bevat, innemen.

Perindopril arginine/Amlodipine is een combinatie van twee actieve bestanddelen, perindopril en amlodipine.

Perindopril is een ACE (angiotensine-converterend enzym) -remmer. Amlodipine is een calcium antagonist (behoort tot de groep geneesmiddelen die dihydropyridines worden genoemd). Ze werken samen om de bloedvaten te verwijden en te ontspannen zodat het bloed er makkelijker doorstroomt en vergemakkelijken een goede bloedcirculatie van het hart.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem Perindopril arginine/Amlodipine niet in
 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor perindopril of een andere ACE-remmer, of voor amlodipine of andere calciumantagonisten, of voor één van de andere bestanddelen van Perindopril arginine/Amlodipine,
 • als u meer dan 3 maanden zwanger bent. (Het is ook beter Perindopril arginine/Amlodipine te vermijden bij een vroege zwangerschap – zie de rubriek zwangerschap),
 • als u na eerdere behandeling met een ACE-remmer symptomen hebt gehad zoals piepend ademhalen, opzwelling van het gezicht of de tong, intense jeuk of ernstige huiduitslag, of als u of een familielid deze symptomen in andere omstandigheden heeft gehad (een stoornis die angio-oedeem wordt genoemd),
 • als u vernauwing van de aortahartklep (aortastenose) of een cardiogene shock (een aandoening waarbij uw hart niet voldoende bloed naar het lichaam kan stuwen) hebt,
 • als u een zeer lage bloeddruk (hypotensie) hebt,
 • als u lijdt aan hartfalen na een hartaanval.
Wees extra voorzichtig met Perindopril arginine/Amlodipine

Als één van de onderstaande punten op u van toepassing is, neem dan contact op met uw arts voordat u Perindopril arginine/Amlodipine gaat gebruiken:

 • hypertrofische cardiomyopathie (hartspierziekte) of stenose van de nierslagader (vernauwing van de ader die de nier van bloed voorziet),
 • hartfalen,
 • ernstige verhoging van de bloeddruk (hypertensieve crisis),
 • andere hartproblemen,
 • leverproblemen,
 • nierproblemen of als u dialyse ondergaat,
 • collageen-vasculaire ziekte (ziekte van het bindweefsel) zoals systemische lupus erythematosus of scleroderma,
 • diabetes,
 • als u een zoutarm dieet moet volgen of kaliumhoudende zoutvervangers gebruikt (een goede kaliumspiegel is essentieel),
 • als u een ouder persoon bent en uw dosis moet worden verhoogd.

U moet uw arts ervan op de hoogte brengen als u denkt zwanger te zijn

(of gaat worden). Perindopril arginine/Amlodipine is niet aan te raden tijdens het begin van een zwangerschap en kan ernstig letsel aan uw baby veroorzaken als u meer dan 3 maanden zwanger bent (zie rubriek zwangerschap).

Als u Perindopril arginine/Amlodipine gebruikt, moet u uw arts of ander medisch personeel ook inlichten indien u:

 • onder algemene verdoving gebracht wordt en/of een zware ingreep ondergaat,
 • recentelijk last heeft gehad van diarree of gebraakt hebt (zich misselijk heeft gevoeld),
 • LDL-aferese moet ondergaan (het verwijderen van cholesterol uit het bloed door middel van een machine),
 • een behandeling ondergaat die u ongevoeliger maakt voor de gevolgen van een allergie voor bijen- of wespensteken.

Perindopril arginine/Amlodipine is niet aanbevolen voor gebruik door kinderen en adolescenten.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Vermijd Perindopril arginine/Amlodipine met:

 • lithium (gebruikt om een manie of een depressie te behandelen),
 • Estramustine (gebruikt bij kankerbehandeling),
 • kaliumsparende diuretica (spironolacton, triamtereen), kaliumsupplementen of kaliumbevattende zoutvervangers.

De behandeling met Perindopril arginine/Amlodipine kan door andere geneesmiddelen worden beïnvloed. Als u één of meer van de volgende producten gebruikt, moet u dit aan uw arts vertellen, omdat bijzondere maatregelen nodig kunnen zijn:

 • andere geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk, inclusief diuretica (geneesmiddelen die de urineafscheiding door de nieren verhogen),
 • niet-steroïdaal ontstekingsremmende producten (bijv. ibuprofen) voor pijnbestrijding of hoge doses aspirine,
 • geneesmiddelen ter behandeling van diabetes (zoals insuline),
 • geneesmiddelen ter behandeling van geestelijke stoornissen zoals depressie, angst, schizofrenie enz. (bijv. tricyclische antidepressiva, antipsychotica , imipramine-achtige antidepressiva, neuroleptica),
 • immunosuppressiva (geneesmiddelen die het natuurlijke afweermechanisme van het lichaam onderdrukken) gebruikt voor de behandeling van auto-immuunziekten of na transplantaties (bijv. ciclosporine),
 • allopurinol (tegen jicht),
 • procaïnamide (voor de behandeling van een onregelmatige hartslag),
 • vasodilatoren inclusief nitraten (producten die de bloedvaten verwijden),
 • heparine (bloedverdunners),
 • efedrine, noradrenaline of adrenaline (geneesmiddelen tegen lage bloeddruk, shock of astma),
 • baclofen of dantroleen (infuus), beide gebruikt om spierstijfheid te behandelen bij ziekten zoals multiple sclerose; dantroleen wordt ook gebruikt om maligne hyperthermie tijdens anesthesie te behandelen (symptomen zoals zeer hoge koorts en spierstijfheid),
 • bepaalde antibiotica zoals rifampicine, erytromycine, claritromycine,
 • anti-epileptica zoals carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne, fosfenytoïne, primidon,
 • itraconazol, ketoconazol (geneesmiddelen tegen schimmelinfecties),
 • alfa-blokkers gebruikt voor de behandeling van prostaatvergroting zoals prazosin, alfuzosin, doxazosin, tamsulosin, terazosin,
 • amifostine (gebruikt om de bijwerkingen veroorzaakt door andere geneesmiddelen of stralingstherapie tegen kanker te voorkomen of te verminderen),
 • corticosteroïden (gebruikt om verschillende aandoeningen te behandelen waaronder ernstige astma en reumatoïde artritis),
 • goudzouten, vooral bij intraveneuze toediening (gebruikt om de symptomen van reumatoïde artritis te behandelen),
 • ritonavir, indinavir, nelfinavir (zogenaamde proteaseremmers die worden gebruikt voor het behandelen van HIV).
Gebruik van Perindopril arginine/Amlodipine met voedsel en drank

Het wordt aanbevolen om Perindopril arginine/Amlodipine voor de maaltijd in te nemen.

Grapefruitsap en grapefruit dienen niet te worden genuttigd door mensen die Perindopril arginine/Amlodipine gebruiken. Dit is omdat grapefruit en grapefruitsap kunnen leiden tot een verhoging in de bloedspiegels van het werkzame bestanddeel amlodipine, dat een onvoorspelbare verhoging van het bloeddrukverlagende effect van

Perindopril arginine/Amlodipine kan veroorzaken.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Zwangerschap

U moet uw arts inlichten als u denkt zwanger te zijn (of te worden). Uw arts zal u normaal gesproken adviseren te stoppen met het nemen van Perindopril arginine/Amlodipine voordat u zwanger wordt of zodra u weet dat u zwanger bent en zal hij u adviseren om een ander geneesmiddel in plaats van Perindopril arginine/Amlodipine, te gebruiken Perindopril arginine/Amlodipine wordt niet aangeraden in het begin van de zwangerschap en dient niet ingenomen te worden als men meer dan 3 maanden zwanger is, aangezien dit ernstige schade kan toebrengen aan uw baby na de derde maand van de zwangerschap.

Borstvoeding

Vertel het uw arts als u borstvoeding geeft of hiermee wilt beginnen.

Perindopril arginine/Amlodipine wordt niet aangeraden voor moeders die borstvoeding geven. Uw arts kan een andere behandeling voor u kiezen als u borstvoeding wilt geven, vooral als uw baby pasgeboren is of te vroeg geboren is.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Perindopril arginine/Amlodipine kan uw rijvaardigheid of het vermogen machines te bedienen beïnvloeden. Wanneer u misselijk, duizelig, zwak of moe wordt van de tabletten of wanneer u er hoofdpijn van krijgt, mag u niet autorijden of machines bedienen en dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van
Perindopril arginine/Amlodipine

Perindopril arginine/Amlodipine bevat lactose monohydraat (een soort suiker). Als uw arts heeft gezegd dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact met hem op voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen van Perindopril arginine/Amlodipine nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Slik uw tablet in met een glas water, bij voorkeur elke dag op hetzelfde tijdstip, ’s morgens, vóór een maaltijd. Uw arts zal bepalen wat voor u de juiste dosis is. De gebruikelijke dosering is één tablet per dag.

Perindopril arginine/Amlodipine wordt doorgaans voorgeschreven aan patiënten die reeds perindopril en amlodipine innemen, maar via aparte tabletten.

Wat u moet doen als u meer van Perindopril arginine/Amlodipine heeft
ingenomen dan u zou mogen

Als u te veel tabletten heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met de eerste-hulpafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis of uw arts.

Het meest waarschijnlijke effect bij overdosering is een lage bloeddruk, waardoor u zich duizelig of zwak kunt voelen. Als dat gebeurt, kan het helpen om te gaan liggen met uw benen omhoog.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten
Perindopril arginine/Amlodipine in te nemen

Het is belangrijk om uw geneesmiddel elke dag in te nemen, omdat een regelmatige behandeling meer effect heeft. Maar als u een dosis

Perindopril arginine/Amlodipine vergeten bent, neem dan de volgende dosis op de gebruikelijke tijd. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van Perindopril arginine/Amlodipine

Aangezien de behandeling met Perindopril arginine/Amlodipine gewoonlijk een leven lang duurt, dient u uw arts te raadplegen voordat u stopt met het innemen van uw tabletten.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Perindopril arginine/Amlodipine bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Als u één van de onderstaande symptomen ervaart, stop dan onmiddellijk met het geneesmiddel en neem direct contact op met uw arts:

 • plotseling piepend ademhalen, pijn op de borst, kortademigheid of problemen met ademhalen,
 • opzwellen van de oogleden, het gezicht of de lippen,
 • opzwellen van de tong en keel, dit veroorzaakt ernstige ademhalingsproblemen,
 • ernstige huidreacties inclusief intense huiduitslag, netelroos, over uw hele lichaam rood worden van de huid, hevige jeuk, blaarvorming, vervellen en zwellen van de huid, ontsteking van de slijmvliezen (syndroom van Stevens Johnson) of andere allergische reacties,
 • ernstige duizeligheid of flauwvallen,
 • hartaanval, een ongewone snelle of abnormale hartslag,
 • ontstoken pancreas, hetgeen ernstige buik- en rugpijn kan veroorzaken en waardoor men zich zeer onwel kan voelen.

De volgende vaak voorkomende bijwerkingen zijn gemeld: Wanneer een van deze u problemen bezorgt of wanneer zij langer dan een week aanhouden, dient

u contact op te nemen met uw arts.

 • Vaak voorkomende bijwerkingen (treden bij minder dan 1 op 10 gebruikers op, maar bij meer dan 1 op 100): hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid (met name aan het begin van de behandeling), vertigo, gevoelloosheid of een tintelend gevoel in uw ledematen, gezichtsstoornissen (inclusief dubbel zien), tinnitus (oorsuizen), palpitaties (merkbare hartslag), opvliegers, licht gevoel in het hoofd door lage bloeddruk, hoesten, kortademigheid, misselijkheid, braken (overgeven), buikpijn, veranderde smaak, dyspepsie of verstoorde spijsvertering, diarree, constipatie, allergische reacties (zoals huiduitslag, jeuk), spierkrampen, vermoeidheid, zwakte, zwelling van de enkels (oedeem).

Andere gerapporteerde bijwerkingen zijn te vinden op de volgende lijst. Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

 • Soms voorkomende bijwerkingen (treden bij minder dan 1 op 100 gebruikers op, maar bij meer dan 1 op 1000): stemmingswisselingen, angst, depressie, slapeloosheid, slaapstoornissen, beven, flauwvallen, verminderde pijnwaarneming, rhinitis (verstopte neus of loopneus), veranderde darmtransit, haaruitval, rode vlekken op de huid, huidverkleuring, rugpijn, spier- of gewrichtspijn, pijn in de borst, stoornis bij het urineren, ’s nachts verhoogde drang om te urineren, verhoogd aantal keren urineren, pijn, gevoel van onwel zijn, bronchospasmen (benauwd gevoel op de borst, piepende ademhaling en kortademigheid), droge mond, angio-oedeem (symptomen zoals piepende ademhaling, opzwelling van het gezicht of tong), nierproblemen, impotentie, transpiratietoename, ongemak of vergroting van de borsten bij mannen, gewichtstoename of –verlies.
 • Zelden optredende bijwerkingen (treden bij minder dan 1 op 1000 gebruikers op, maar bij meer dan 1 op 10.000): verwardheid.
 • Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op 10.000 gebruikers): cardiovasculaire aandoeningen (onregelmatige hartslag, angina pectoris, hartaanval en beroerte), eosinofiele pneumonie (een zeldzame vorm van longontsteking), zwelling van oogleden, gezicht of lippen, zwelling van de tong en keel, die ernstige ademhalingsproblemen veroorzaken, ernstige huidreacties inclusief intense huiduitslag, netelroos, over het hele lichaam rood worden van de huid, ernstige jeuk, blaarvorming, vervellen en zwelling van de huid, ontsteking van de slijmvliezen (syndroom van Stevens Johnson), erythema multiforme (huiduitslag met rode, vochtige, jeukende, onregelmatige vlekken op het gelaat, de armen of de benen), gevoeligheid voor licht, bloedbeeldafwijkingen, ontstoken pancreas, hetgeen ernstige buik- en rugpijn kan veroorzaken, vergezeld van zich zeer onwel voelen, abnormale leverfunctie, leverontsteking (hepatitis), geel worden van de huid (geelzucht), leverenzymverhoging die van invloed kan zijn op sommige medische tests, opgeblazen buik (gastritis), zenuwstoornis die zwakte kan veroorzaken, tinteling of gevoelloosheid, verhoogde spierspanning, vasculitis (bloedvatontsteking),

zwelling van het tandvlees, excessieve hoeveelheid suiker in het bloed (hyperglykemie).

 • De volgende bijwerkingen zijn ook gemeld door patiënten die Perindopril arginine/Amlodipine gebruikten: hypoglykemie (zeer lage bloedsuikerspiegel), aandoeningen die stijfheid, tremor en/of bewegingsstoornissen combineren.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik Perindopril arginine/Amlodipine niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het Dr. Fisher Farma etiket na “Exp.”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Hou het flesje goed gesloten ter bescherming tegen vocht. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Perindopril arginine/Amlodipine
 • De werkzame bestanddelen zijn: perindopril arginine en amlodipine bezilaat.
 • Perindopril arginine/Amlodipine 5/5 mg Fisher tabletten bevatten 5 mg perindopril arginine en 5 mg amlodipine;
 • Perindopril arginine/Amlodipine 5/10 mg Fisher tabletten bevatten 5 mg perindopril arginine en 10 mg amlodipine;
 • Perindopril arginine/Amlodipine 10/5 mg Fisher tabletten bevatten 10 mg perindopril arginine en 5 mg amlodipine;
 • Perindopril arginine/Amlodipine 10/10 mg Fisher tabletten bevatten 10 mg perindopril arginine en 10 mg amlodipine.
 • De andere bestanddelen van de tablet zijn: lactose monohydraat, magnesium stearaat (E470B), microkristallijne cellulose (E460), colloïdaal watervrij siliciumdioxide (E551).
Hoe ziet Perindopril arginine/Amlodipine er uit en wat is de inhoud van de verpakking
 • Perindopril arginine/Amlodipine 5/5 mg Fisher tabletten zijn witte, staafvormige tabletten met 5/5 gegraveerd aan de ene zijde en aan de andere zijde
 • Perindopril arginine/Amlodipine 5/10 mg Fisher tabletten zijn witte, vierkante tabletten met 5/10 gegraveerd aan de ene zijde en aan de andere zijde
 • Perindopril arginine/Amlodipine 10/5 mg Fisher tabletten zijn witte, driehoekige tabletten met 10/5 gegraveerd aan de ene zijde en aan de andere zijde.
 • Perindopril arginine/Amlodipine 10/10 mg Fisher tabletten zijn witte, ronde tabletten met 10/10 gegraveerd aan de ene zijde en aan de andere zijde.

Een verpakking bevat 30 tabletten.

Fabrikant
 • Les Laboratoires Servier Industrie, 905 route de Saran, 45520 Gidy – Frankrijk
 • Servier (Ireland) Industries Ltd, Gorey Road, Arklow - Co. Wicklow – Ierland
 • Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A., Ul. Annopol 6B, 03-236 Warschau – Polen

Voor de producten uit Italië:

 • Servier (Ireland) Industries Ltd, Gorey Road, Arklow - Co. Wicklow - Ierland
Registratiehouder / ompakker

Dr. Fisher Farma B.V., Schutweg 23, 8243 PC Lelystad

RVG-nummers

Perindopril arginine/Amlodipine 5/5 mg Fisher, tabletten

RVG 110717 // 100139 L.v.h.: Hongarije

Perindopril arginine/Amlodipine 5/5 mg Fisher, tabletten

RVG 113394 // 100139 L.v.h.: Italië

Perindopril arginine/Amlodipine 5/10 mg Fisher, tabletten

RVG 110096 // 100140 L.v.h.: Italië

Perindopril arginine/Amlodipine 10/5 mg Fisher, tabletten

RVG 110097 // 100141 L.v.h.: Italië

Perindopril arginine/Amlodipine 10/10 mg Fisher, tabletten

RVG 110098 // 100142 L.v.h.: Italië

Het product wordt in Italië op de markt gebracht onder de naam: Coveram (RVG 110098 // 1100142, RVG 110097 // 100141, RVG 110096 // 100140 en RVG 113394 // 100139).

Het product wordt in Hongarije op de markt gebracht onder de naam: Covercard (RVG 110717 // 100139).

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2013.

BS16047 / 05 / 28 januari 2013 (Herziening: juli 2012).

Advertentie

Toelating Nederland
Producent Dr. Fisher Farma
Verdovend Nee
ATC-Code C09BB04
Farmacologische groep Ace remmers, combinaties

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.