Perindopril tert-butylamine/Indapamide 4/1,25 A tabletten 4/1,25 mg

ATC-Code
C09BA04
Perindopril tert-butylamine/Indapamide 4/1,25 A tabletten 4/1,25 mg

Apothecon

Verdovend
Nee
Farmacologische groep Ace remmers, combinaties

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Apothecon

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Perindopril tert-butylamine/Indapamide 4/1,25 A is een combinatie van twee werkzame bestanddelen, perindopril en indapamide. Het is een antihypertensivum en wordt gebruikt bij de behandeling van hoge bloeddruk (hypertensie) bij patiënten waarbij de bloeddruk niet goed onder controle is met perindopril alleen. .

Perindopril behoort tot een klasse geneesmiddelen die ACE-remmers worden genoemd. Deze geneesmiddelen verwijden de bloedvaten, waardoor uw hart minder moeite heeft om bloed door deze vaten te pompen. Indapamide is een diureticum (plasmiddel). Plasmiddelen vergroten de hoeveelheid urine die de nieren produceren. Indapamide verschilt echter van andere plasmiddelen want dit middel leidt slechts tot een lichte toename van de urineproductie. Beide werkzame bestanddelen verlagen de bloeddruk en samen houden ze uw bloeddruk onder controle.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts of de dichtstbijzijnde Eerste Hulpafdeling van een ziekenhuis als u te veel tabletten heeft ingenomen.

Het meest waarschijnlijke effect bij een overdosis, is lage bloeddruk (klachten zijn onder andere duizeligheid of flauwvallen). Andere effecten kunnen ook zijn misselijk voelen of misselijk zijn, spierkrampen, slaperig zijn, verward zijn of minder plassen .

Bij een zeer lage bloeddruk kan het helpen om te gaan liggen met de benen omhoog.

Het is belangrijk dat u uw geneesmiddel elke dag inneemt, want een regelmatige behandeling is doeltreffender. Als u echter een dosis Perindopril tert-butylamine/Indapamide 4/1,25 A tabletten vergeet in te nemen, ga dan gewoon verder met de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Aangezien een behandeling voor hoge bloeddruk meestal levenslang doorgaat, moet u met uw arts overleg plegen voordat u stopt met het innemen van dit geneesmiddel.

Als u verder nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • Als u geneesmiddelen gebruikt die een snelle hartslag kunnen veroorzaken (torsade de pointes). Vraag uw arts welke middelen dit zijn.
 • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor perindopril of een andere ACE-remmer.
 • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor indapamide of voor een andere sulfonamide.
 • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor een van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel (vermeld in rubriek 6).
 • Als u last heeft gehad van verschijnselen als piepende ademhaling, opzwellen van het gezicht of de tong, hevige jeuk of ernstige huiduitslag bij een eerdere behandeling met een ACE-remmer of als u of een familielid in andere omstandigheden deze verschijnselen heeft gehad (een aandoening die angio-oedeem wordt genoemd).
 • Als u een ernstige leverziekte heeft of aan een aandoening lijdt met de naam leverencefalopathie (een degeneratieve hersenziekte).
08-2013 Page 1 of 7
1.3.1 Perindopril erbumine + Indapamide
SPC, Labeling and Package Leaflet NL
 • Als u een ernstige nierziekte heeft of als u wordt gedialyseerd.
 • Als u een verlaagd bloedkalium heeft.
 • Als u het vermoeden heeft dat u onbehandeld gedecompenseerd hartfalen (ernstige vochtretentie, ademhalingsproblemen) heeft.
 • Als u als u meer dan 3 maanden zwanger bent (het is ook beter om Perindopril tert- butylamine/Indapamide 4/1,25 A aan het begin van de zwangerschap te vermijden – zie ook “zwangerschap”).
 • Als u borstvoeding geeft.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt, als u:

 • aortastenose heeft (vernauwing van het hoofdbloedvat dat van uw hart af loopt) of hypertrofische cardiomyopathie (hartspierziekte) of nierslagaderstenose (vernauwing van de slagader die de nieren van bloed voorziet);
 • andere hartproblemen of problemen met uw nieren heeft;
 • leverproblemen heeft;
 • aan een collageenziekte (huidziekte) lijdt zoals systemische lupus erythematodes (een vorm van chronische ontsteking) of sclerodermie;
 • atherosclerose (verharding van de vaatwand) heeft;
 • aan hyperparathyroïdie (overactieve bijschildklier) lijdt;
 • aan jicht lijdt;
 • diabetes heeft;
 • een zoutarm dieet volgt of zoutvervangende middelen gebruikt die kalium bevatten.

Vertel uw arts als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Het gebruik van Perindopril tert-butylamine/Indapamide 4/1,25 A wordt niet aanbevolen tijdens het begin van de zwangerschap en dient niet te worden gebruikt als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor de baby kan hebben bij gebruik in deze zwangerschapsfase (zie ook

“zwangerschap”).

Als u Perindopril tert-butylamine/Indapamide 4/1,25 A inneemt, moet u ook uw arts of medisch personeel laten weten, als u:

 • anesthesie en/of een operatie moet ondergaan;
 • onlangs last heeft gehad van diarree of braken of als u uitgedroogd bent;
 • een dialyse of LDL-aferese moet ondergaan (verwijdering van cholesterol uit het bloed met behulp van een apparaat);
 • een desensibiliseringsbehandeling zult ondergaan of gif immunotherapie om de effecten te verminderen van een allergie voor bijen- of wespensteken;
 • injecties met heparine krijgt of gaat krijgen om de vorming van bloedstolsels te verminderen of te voorkomen;
 • een medisch onderzoek moet ondergaan waarbij inspuiting van een contrastmiddel met jood vereist is (een stof die organen als de nieren of maag zichtbaar maakt op röntgenbeelden).

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Perindopril tert-butylamine/Indapamide 4/1,25 A mag niet aan kinderen en jongeren tot 18 jaar worden gegeven.

Gebruikt u naast Perindopril tert-butylamine/Indapamide 4/1,25 A nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker

Vermijd het gebruik van Perindopril tert-butylamine/Indapamide 4/1,25 A tabletten in combinatie met:

 • lithium (voor de behandeling van depressie);
08-2013 Page 2 of 7
1.3.1 Perindopril erbumine + Indapamide
SPC, Labeling and Package Leaflet NL
 • kaliumsparende plasmiddelen (spironolacton, triamtereen, amiloride, eplerenone), kaliumzouten.

De behandeling met Perindopril tert-butylamine/Indapamide 4/1,25 A kan worden beïnvloed door het gebruik van andere geneesmiddelen. Vertel het uw arts als u één of meerdere van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • andere geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk;
 • andere diuretica (plaspillen);
 • procainamide (voor de behandeling van een onregelmatige hartslag);
 • allopurinol (voor de behandeling van jicht);
 • terfenadine, astemizol of mizolastine (antihistaminica tegen hooikoorts of allergieën);
 • corticosteroïden voor de behandeling van uiteenlopende aandoeningen waaronder ernstige astma en reumatoïde artritis;
 • immunosuppressiva voor de behandeling van auto-immuunaandoeningen of die worden gebruikt na transplantatiechirurgie om afstotingsverschijnselen te voorkomen (bijvoorbeeld ciclosporine);
 • geneesmiddelen voor de behandeling van kanker;
 • erytromycine middels injectie (een antibioticum);
 • halofantrine (voor de behandeling van bepaalde vormen van malaria);
 • cisapride of diphemanil (voor de behandeling van maagdarmklachten);
 • sparfloxacine of moxifloxacine (antibiotica om infecties te behandelen);
 • methadon;
 • pentamidine (voor de behandeling van longontsteking);
 • vincamine (voor de behandeling van geheugenverlies bij ouderen);
 • bepridil (voor de behandeling van angina pectoris);
 • geneesmiddelen voor de behandeling van hartritmeproblemen (bijvoorbeeld kinidine, hydrokinidine, disopyramide, amiodaron, sotalol, dofetilide, ibutilide, bretylium);
 • digoxine en andere hartglycosiden (voor de behandeling van hartproblemen);
 • baclofen (voor de behandeling van spierstijfheid die optreedt bij ziekten als multiple sclerose);
 • geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes zoals insuline of metformine;
 • calcium inclusief calciumsupplementen;
 • stimulerende laxeermiddelen (bijvoorbeeld senna);
 • niet-steroïde ontstekingsremmers (bijvoorbeeld ibuprofen) of salicylaten in hoge doses (bijvoorbeeld aspirine);
 • amfotericine B middels injectie (voor de behandeling van ernstige schimmelziekte);
 • geneesmiddelen voor de behandeling van psychische stoornissen als depressie, angst en schizofrenie, waaronder tricyclische antidepressiva (bijvoorbeeld imipramine) en neuroleptica (bijvoorbeeld chloorpromazine, cyamemazine, levomepromazine, thioridazine, trifluoperazine, pimozide, amisulpiride, sulpiride, sultopride, tiapride, haloperidol, droperidol);
 • tetracosactide (voor de behandeling van de ziekte van Crohn);
 • goud middels injectie (voor de behandeling van arthritis), ook aurothiomalaat genoemd.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent of als uw zwanger wilt worden. Gewoonlijk zal uw arts u adviseren te stoppen met het gebruik van Perindopril tert-butylamine/Indapamide 4/1,25 A voor u zwanger wordt of zodra u weet dat u zwanger bent en in plaats van Perindopril tert- butylamine/Indapamide 4/1,25 A een ander geneesmiddel te gebruiken. Perindopril tert- butylamine/Indapamide 4/1,25 A tabletten worden niet aanbevolen voor gebruik tijdens het begin van de zwangerschap en dient niet te worden gebruikt als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor de baby kan hebben bij gebruik vanaf een zwangerschapsduur van drie maanden.

Borstvoeding  
08-2013 Page 3 of 7
1.3.1 Perindopril erbumine + Indapamide
SPC, Labeling and Package Leaflet NL

U dient Perindopril tert-butylamine/Indapamide 4/1,25 A niet te nemen wanneer u borstvoeding geeft. Vertel het uw arts onmiddellijk wanneer u borstvoeding geeft of borstvoeding wilt gaan geven

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Perindopril tert-butylamine/Indapamide 4/1,25 A heeft meestal geen invloed op de alertheid, maar bij bepaalde patiënten kunnen in verband met de bloeddrukdaling verschillende reacties optreden, zoals duizeligheid of lichamelijke zwakte.

U dient er zeker van te zijn dat dergelijke reacties niet bij u optreden, voordat u voertuigen bestuurt of machines bedient.

Perindopril tert-butylamine/Indapamide 4/1,25 A bevat lactose

Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker

Volwassenen en ouderen patiënten:

De aanbevolen dosering is eenmaal daags één tablet.

Patiënten met nierproblemen

Uw arts kan besluiten om de dosering aan te passen als u last heeft van nierproblemen.

Het innemen van uw geneesmiddel

Neem de tablet bij voorkeur ’s morgens, vóór een maaltijd in met een glas water.

Mogelijke bijwerkingen?

08-2013 Page 4 of 7
1.3.1 Perindopril erbumine + Indapamide
SPC, Labeling and Package Leaflet NL

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Als u een van de volgende klachten krijgt, dient u meteen te stoppen met het nemen van het medicijn en onmiddellijk uw arts te waarschuwen:

Soms (komen voor bij 1 op de 100 gebruikers):

 • zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong en de luchtpijp die ernstige ademhalingsmoeilijkheden kan veroorzaken;
 • plotse allergische reactie met kortademigheid, huiduitslag (rash), piepende ademhaling en bloeddrukdaling;
 • allergische reactie (bijvoorbeeld huiduitslag, jeuk);
 • nierproblemen.

Als u lijdt aan systemische lupus erythematosus (een type bindweefselziekte), kan dit erger worden.

Zeer zelden (komen voor bij 1 op de 10.000 gebruikers):

 • ongebruikelijke snelle, langzame of onregelmatige hartslag, angina, hartaanval (cardiovasculaire afwijkingen);
 • ernstige huiduitslag met blaarvorming over het hele lichaam;
 • eosinofiele longontsteking (een zeldzame vorm van longontsteking);
 • verhoogde gevoeligheid van de huid voor zonlicht of kunstmatig UV licht (fotosensitiviteit). Klachten als verbranden in de zon kunnen eerder dan normaal voorkomen;
 • bloedafwijkingen zoals anemie, wat ervoor kan zorgen dat je meer kans hebt op infecties (bijvoorbeeld koorts, pijnlijke keel of mondzweren) en/of op het krijgen van blauwe plekken of ervoor kan zorgen dat je makkelijker bloedt en / of je zwak voelt, er wit uit ziet en kortademig bent;
 • ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis)
 • ontsteking van de lever (hepatitis). Klachten zijn geel worden van de huid en het oogwit (geelzucht);
 • snel verminderd nierfunctie.

Onbekend (op basis van de bekende gegevens kan de frequentie niet worden vastgesteld):

 • levensbedreigende onregelmatige hartslag (torsade de pointes).

In geval van leverinsufficiëntie (leverproblemen) is het mogelijk dat er een hepatische encefalopathie ontstaat (hersenziekte veroorzaakt door leverziekte met klachten als: verminderd bewustzijn, geheugenverlies, persoonlijkheidsveranderingen, beven, toevallen, verdoving en coma).

De volgende andere bijwerkingen zijn gerapporteerd:

Vaak (kan bij 1 op de 10 mensen voorkomen):  
- hoofdpijn;  
- stoornissen van het gezichtsvermogen;  
- duizeligheid;  
- tinnitus (gewaarwording van geluiden in de oren);  
- vertigo (evenwichtsstoornissen);  
- licht gevoel in het hoofd door een lage bloeddruk;  
- tintelingen;  
- jeuk, huiduitslag;  
- verminderde eetlust;  
- kortademigheid;  
- droge hoest;  
- ziek zijn en voelen (misselijk en overgeven);  
- pijn in de buik;  
08-2013 Page 5 of 7
1.3.1 Perindopril erbumine + Indapamide
SPC, Labeling and Package Leaflet NL
 • smaakstoornis, droge mond;
 • indigestie (gestoorde of moeilijkheden met de spijsvertering), diarree, constipatie;
 • spierkrampen;
 • vermoeid of zwak voelen.

Soms (kan bij 1 op de 100 mensen voorkomen):

 • stemmingswisselingen;
 • slaapstoornissen;
 • purpura (rode pukkeltjes op de huid);
 • benauwdheid in de borst, piepende ademhaling en kortademigheid (bronchospasme);
 • ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis);
 • netelroos;
 • zweten;
 • impotentie.

Zelden (kan bij 1 op de 1.000 mensen voorkomen);

 • verhoogde calciumspiegels in het plasma.

Zeer zelden (kan bij 1 op de 10.000 mensen voorkomen):

 • verwardheid;
 • verstopte of loopneus (rhinitis);
 • eosinofielenpneumonie (een zeldzame vorm van longontsteking);
 • ernstige huidreacties zoals erythema multiforme.

Niet bekend (frequentie kan niet worden geschat op basis van de beschikbare gegevens)

 • flauwvallen;
 • abnormaal ECG hartfilmpje;
 • verhoogde leverenzymen.

Stoornissen in het bloed, de nieren, lever of pancreas en veranderingen in laboratiumuitslagen (veranderingen in kalium, natrium, glucose, urinezuur, creatine in uw bloed) kunnen optreden. Uw arts kan u bloedtesten laten doen om uw conditie te controleren.

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (website: www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik Perindopril tert-butylamine/Indapamide 4/1,25 A niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. Bewaren beneden 30°C.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

08-2013 Page 6 of 7
1.3.1 Perindopril erbumine + Indapamide
SPC, Labeling and Package Leaflet NL

Anvullende Informatie

 • De werkzame stoffen in dit middel zijn perindopril tert-butylamine en indapamide. Elke tablet bevat 4 mg perindopril tert-butylamine (overeenkomend met 3,34 mg perindopril) en 1,25 mg indapamide.
 • De andere stoffen in dit middel zijn microkristallijne cellulose, lactosemonohydraat (zie rubriek 2 ''Perindopril tert-butylamine/Indapamide 4/1,25 A bevat lactose''), natriumwaterstofcarbonaat, colloïdaal ontwaterde silica en magnesiumstearaat.

Staafvormige, witte, licht biconvexe tabletten met schuine kanten.

PVC/PE/PVDC/Al blisterverpakkingen van 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 tabletten in een kartonnen doosje.

OPA/Al/PVC/Al blisterverpakkingen van 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 tabletten in een kartonnen doosje.

Mogelijk worden niet alle verpakkingsgroottes in de handel gebracht.

In het register ingeschreven onder

RVG 103270

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Apothecon B.V.

Nijverheidsweg 3 3771 ME Barneveld

Fabrikant

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6 8501 Novo mesto Slovenië

KRKA Polska Sp. z o.o. ul. Równoległa 5

02-235 Warschau Polen

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

08-2013 Page 7 of 7

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.