Perindopril Tosilaat/Indapamide ratiopharm 2,5 mg/0,625 mg, filmomhulde tabletten

ATC-Code
C09BA04
Perindopril Tosilaat/Indapamide ratiopharm 2,5 mg/0,625 mg, filmomhulde tabletten

ratiopharm

Verdovend
Nee
Farmacologische groep Ace remmers, combinaties

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

ratiopharm

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Perindopril Tosilaat/Indapamide ratiopharm is een combinatie van twee actieve bestanddelen, perindopril en indapamide. Het is een bloeddrukverlagend middel en wordt gebruikt bij de behandeling van hoge bloeddruk (hypertensie).

Perindopril behoort tot de groep geneesmiddelen die ACE-remmers (Angiotensine Converterend Enzym) worden genoemd. Deze middelen verwijden de bloedvaten, zodat uw hart het bloed er gemakkelijker doorheen kan pompen. Indapamide is een plasmiddel

Plasmiddelen verhogen de hoeveelheid urine die door de nieren wordt geproduceerd. Deze twee actieve bestanddelen werken samen om uw bloeddruk te verlagen en onder controle te houden.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

PERINDOPRIL TOSILAAT/INDAPAMIDE RATIOPHARM 2,5 MG/0,625 MG filmomhulde tabletten

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten, andere ACE-remmers of indapamide of een andere sulfonamide. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • Wanneer u na eerdere behandeling met een ACE-remmer symptomen heeft gehad zoals piepende ademhaling, opzwelling van het gezicht of de tong, hevige jeuk of ernstige huiduitslag, of als u of een familielid van u deze symptomen in andere situaties heeft gehad (deze aandoening heet angio- oedeem)
 • Wanneer u een ernstige leverziekte heeft of lijdt aan de aandoening hepatische encephalopathie (een degeneratieve hersenziekte).
 • Wanneer u een ernstige nierziekte heeft of dialyse ondergaat.
 • Wanneer u een lage of hoge kaliumconcentratie in het bloed heeft.
 • Wanneer men denkt dat u een onbehandeld gedecompenseerd hartfalen heeft (ademhalingsproblemen en ernstig vasthouden van vocht).
 • Wanneer u meer dan 3 maanden zwanger bent (het is ook beter om Perindopril Tosilaat/Indapamide ratiopharm aan het begin van de zwangerschap te vermijden – zie “Zwangerschap en borstvoeding”).
 • Wanneer u borstvoeding geeft.

Als één van de onderstaande punten op u van toepassing is, neem dan contact op met uw arts voordat u Perindopril Tosilaat/Indapamide ratiopharm gaat gebruiken:

 • Wanneer u een aortastenose heeft (een vernauwing van de belangrijkste slagader uit het hart), hypertrofische cardiomyopathie (een ziekte van de hartspier) of stenose van de nierslagader (een vernauwing van de slagader naar de nieren) heeft
 • Wanneer u andere hartproblemen of problemen met uw nieren heeft
 • Wanneer u leverproblemen heeft
 • Wanneer u aan een collageen ziekte (huidziekte), zoals systemische lupus erythematosus of sclerodermie lijdt
 • Wanneer u een verharding van de slagaders heeft (atherosclerose)
 • Wanneer u aan een te snel werkende bijschildklier (hyperparathyroïdie) lijdt
 • Wanneer u aan jicht lijdt
 • Wanneer u suikerziekte (diabetes) heeft
 • Wanneer u een zoutarm dieet moet volgen of kaliumhoudende zoutvervangers gebruikt
 • Wanneer u lithium of kaliumsparende plasmiddelen (spironolacton, triamtereen) gebruikt, aangezien gelijktijdig gebruik met Perindopril Tosilaat/Indapamide ratiopharm vermeden dient te worden (zie ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?’).

Vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Het gebruik van Perindopril Tosilaat/Indapamide ratiopharm wordt niet aanbevolen tijdens het begin van een zwangerschap en dient niet te worden gebruikt als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor de baby kan hebben (zie “Zwangerschap en borstvoeding”).

Indien u Perindopril Tosilaat/Indapamide ratiopharm gebruikt, dan moet u uw arts of ander medisch personeel inlichten:

PERINDOPRIL TOSILAAT/INDAPAMIDE RATIOPHARM 2,5 MG/0,625 MG filmomhulde tabletten

 • als u een narcose en/of chirurgische ingreep moet ondergaan
 • als u onlangs last heeft gehad van diarree of braken of uitgedroogd bent
 • als u een dialyse of LDL-aferese moet ondergaan (machinale verwijdering van cholesterol uit uw bloed)
 • als u een desensibilisatiebehandeling moet ondergaan om de allergische reacties na een bijen- of wespensteek te verminderen
 • als u een medische test moet ondergaan waarbij een jodiumhoudend contrastmiddel geïnjecteerd moet worden (een stof die ervoor zorgt dat organen, zoals de nieren of de maag zichtbaar worden bij een röntgenfoto).

Perindopril Tosilaat/Indapamide ratiopharm mag niet aan kinderen gegeven worden.

Gebruikt u naast Perindopril Tosilaat/Indapamide ratiopharm nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

U mag Perindopril Tosilaat/Indapamide ratiopharm niet tegelijk gebruiken met:

 • lithium (voor de behandeling van depressie)
 • kaliumsparende plasmiddelen (bijv. spironolacton of triamtereen), of kaliumzouten.

Behandeling met Perindopril Tosilaat/Indapamide ratiopharm kan worden beïnvloed door andere geneesmiddelen. U moet uw arts informeren als u één van de volgende geneesmiddelen inneemt, omdat speciale zorg noodzakelijk kan zijn:

 • andere geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk
 • procaïnamide (voor de behandeling van een onregelmatige hartslag
 • allopurinol (voor de behandeling van jicht)
 • terfenadine of astemizol (antihistaminica voor de behandeling van hooikoorts of allergieën);
 • corticosteroïden voor de behandeling van verschillende aandoeningen, waaronder ernstige astma en reumatoïde artritis
 • immunosuppressiva voor de behandeling van auto-immuunziekten of na een transplantatie om af- stoting te voorkomen (bijv. ciclosporine)
 • geneesmiddelen voor de behandeling van kanker
 • erytromycine (een antibioticum) toegediend door middel van een injectie
 • halofantrine (voor de behandeling van bepaalde vormen van malaria)
 • pentamidine (voor de behandeling van longontsteking)
 • injecteerbaar goud (voor de behandeling van reumatoïde polyartritis)
 • vincamine (voor de behandeling van symptomatische cognitieve stoornissen (stoornissen in het denkvermogen) bij ouderen, inclusief geheugenverlies)
 • bepridil (voor de behandeling van angina pectoris)
 • sultopride (voor de behandeling van psychoses)
 • geneesmiddelen voor de behandeling van hartritmestoornissen (bijv. kinidine, hydrokinidine, dis- opyramide, amiodaron, sotalol)

PERINDOPRIL TOSILAAT/INDAPAMIDE RATIOPHARM 2,5 MG/0,625 MG filmomhulde tabletten

 • digoxine of andere hartglycosiden (voor de behandeling van hartproblemen)
 • baclofen (voor de behandeling van spierstijfheid bij aandoeningen als multipele sclerose)
 • geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes, zoals insuline of metformine
 • calcium, inclusief calciumsupplementen
 • stimulerende laxeermiddelen (bijv. senna)
 • niet-steroïde ontstekingsremmers (bijv. ibuprofen) of hooggedoseerde salicylaten (bijv. aspirine)
 • amfotericine-B toegediend door middel van een injectie (voor de behandeling van ernstige schimmelziekten)
 • geneesmiddelen voor de behandeling van psychische stoornissen, zoals depressie, angstgevoelens, schizofrenie (bijv. tricyclische antidepressiva of neuroleptica)
 • tetracosactide (voor de behandeling van de ziekte van Crohn).

Het verdient de voorkeur Perindopril Tosilaat/Indapamide ratiopharm vóór een maaltijd in te nemen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Gewoonlijk zal uw arts u adviseren te stoppen met het gebruik van Perindopril Tosilaat/Indapamide ratiopharm voor u zwanger wordt of zodra u weet dat u zwanger bent en in plaats van Perindopril Tosilaat/Indapamide ratiopharm een ander geneesmiddel te gebruiken. Perindopril Tosilaat/Indapamide ratiopharm wordt niet aanbevolen tijdens het begin van de zwangerschap en dient niet te worden gebruikt als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor de baby kan hebben bij gebruik vanaf een zwangerschapsduur van drie maanden.

Borstvoeding

Vertel het uw arts onmiddellijk als u borstvoeding geeft of hiermee wilt beginnen. U mag Perindopril Tosilaat/Indapamide ratiopharm niet innemen als u borstvoeding geeft.

Raadpleeg onmiddellijk uw arts.

Vruchtbaarheid

De invloed van perindopril of indapamide op de vruchtbaarheid bij de mens is niet bekend.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Perindopril Tosilaat/Indapamide ratiopharm heeft doorgaans geen invloed op de alertheid, maar bij sommige patiënten kunnen verschillende reacties als duizeligheid of zwakte als gevolg van de daling van de bloeddruk optreden. Als dat bij u het geval is, kan uw vermogen om (auto) te rijden of machines te bedienen verstoord zijn.

PERINDOPRIL TOSILAAT/INDAPAMIDE RATIOPHARM 2,5 MG/0,625 MG filmomhulde tabletten

Perindopril Tosilaat/Indapamide ratiopharm bevat lactosemonohydraat

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is één tablet eenmaal daags. Uw arts kan besluiten het doseringsschema aan te passen als er bij u sprake is van een nierfunctiestoornis.

Neem uw tablet het liefst ’s morgens en voor een maaltijd in. Slik de tablet door met een glas water.

Raadpleeg onmiddellijk uw arts of ga naar de afdeling spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis als u te veel tabletten heeft ingenomen. Het meest waarschijnlijke effect in geval van overdosis is een lage bloeddruk. Als de bloeddruk opvallend laag wordt (verschijnselen als duizeligheid of flauwte), kan het helpen om met de benen omhoog te gaan liggen.

Neem dan de eerstvolgende dosis op het gebruikelijke tijdstip in. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Aangezien de behandeling van hoge bloeddruk doorgaans het

hele leven moet worden voortgezet, moet u met uw arts overleggen voor u met dit geneesmiddel stopt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Als u last krijgt van één van de volgende verschijnselen, stop dan meteen met het innemen van het geneesmiddel en neem onmiddellijk contact op met uw arts:

 • zwelling van gezicht, lippen, mond, tong of keel, ademhalingsproblemen
 • ernstige duizeligheid of flauwvallen
 • ongewoon snelle of onregelmatige hartslag.

In afnemende volgorde van frequentie kunnen de volgende bijwerkingen optreden:

Vaak: bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers

PERINDOPRIL TOSILAAT/INDAPAMIDE RATIOPHARM 2,5 MG/0,625 MG filmomhulde tabletten

 • hoofdpijn, duizeligheid, draaiduizeligheid, licht gevoel in het hoofd door lage bloeddruk
 • stoornissen van het gezichtsvermogen
 • oorsuizingen (tinnitus)
 • hoesten, kortademigheid
 • maag-darmstoornissen (misselijkheid, pijn in de bovenbuik, anorexia, braken, buikpijn, smaakstoornissen, droge mond, dyspepsie of spijsverteringsproblemen, diarree, obstipatie)
 • allergische reacties (zoals huiduitslag, jeuk)
 • krampen, prikkelend gevoel
 • vermoeidheid.

Soms: bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers

 • stemmingswisselingen, slaapstoornissen
 • bronchospasme (samentrekking van de borstkas, piepende ademhaling en kortademigheid)
 • angio-oedeem (verschijnselen als piepende ademhaling, zwelling van gezicht of tong)
 • galbulten (urticaria), rode stipjes op de huid (purpura)
 • nierproblemen
 • impotentie
 • zweten.

Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers

 • verwardheid
 • cardiovasculaire stoornissen (onregelmatige hartslag, angina pectoris, hartinfarct)
 • eosinofiele pneumonie (een zeldzame vorm van longontsteking)
 • rhinitis (verstopte neus of loopneus)
 • ernstige huidverschijnselen, zoals erythema multiforme
 • als u lijdt aan systemische lupus erythematodes (SLE; een type collageenziekte), dan kan deze ziekte verergeren
 • er zijn ook gevallen gemeld van fotosensibiliteitsreacties (verandering in uiterlijk van de huid) na blootstelling aan zonlicht of kunstmatig UVA-licht

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • flauwvallen
 • levensbedreigende onregelmatige hartslag (torsade de pointes)
 • abnormale ECG hartfilm
 • verhoogde leverenzymwaarden. Aandoening van het bloed, de nieren, lever of alvleesklier en veranderingen in laboratoriumwaarden (bloedonderzoek) kunnen optreden. Het kan nodig zijn dat uw arts bloedonderzoek uitvoert om uw toestand te controleren. In gevallen van leverfalen (leverproblemen) kan zich hepatische encefalopathie (een ziekte die gepaard gaat met achteruitgang van het hersenweefsel) ontwikkelen.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem

PERINDOPRIL TOSILAAT/INDAPAMIDE RATIOPHARM 2,5 MG/0,625 MG filmomhulde tabletten

dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Na openen binnen 100 dagen gebruiken.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het doosje en fles na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

De container ter bescherming tegen vocht zorgvuldig gesloten houden.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stoffen in dit middel zijn perindopril tosilaat en indapamide. Een filmomhulde tablet bevat 2,5 mg perindopril tosilaat (overeenkomend met 1,704 mg perindopril) en 0,625 mg indapamide.
 • De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, maïszetmeel, natriumwaterstofcarbonaat, gepregelatineerd (maïs)zetmeel, povidon, magnesiumstearaat, polyvinylalcohol (gedeeltelijk gehydrolyseerd), titaandioxide E171, macrogol/PEG 3350 en talk.

Perindopril Tosilaat/Indapamide ratiopharm 2,5 mg/0,625 mg, filmomhulde tabletten zijn witte, capsulevormige dubbelbolle filmomhulde tabletten met aan de ene zijde een breukstreep en glad aan de andere zijde.

De breukstreep is alleen om het breken te vereenvoudigen zodat het inslikken makkelijker gaat en niet voor de verdeling in gelijke doses.

De tabletten zijn verpakt in containers à 30, 60, 90, 90 (3x30) of 100 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

PERINDOPRIL TOSILAAT/INDAPAMIDE RATIOPHARM 2,5 MG/0,625 MG filmomhulde tabletten

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen ratiopharm Nederland B.V.

Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13

4042 Debrecen Hongarije

TEVA UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex,

BN22 9AG

Verenigd Koninkrijk

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

TEVA Santé

Rue Bellocier, 89100 Sens

Frankrijk

Teva Operations Sp. z.o.o ul. Mogilska 80.

31-546, Krakow Polen

Teva Operations Sp. z.o.o Ul. Sienkiewicza 25 99-300 Kutno

Polen

In het register ingeschreven onder

RVG 110915

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Duitsland Perindopril/Indapamidratiopharm T

PERINDOPRIL TOSILAAT/INDAPAMIDE RATIOPHARM 2,5 MG/0,625 MG filmomhulde tabletten

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2013.

0713.3v.JK

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.