Advertentie

Auteur: PhytoCon


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dit middel is een traditioneel kruidengeneesmiddel bij verkoudheid.

De toepassing is uitsluitend gebaseerd op traditioneel gebruik en niet op klinisch bewijs.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- Als u overgevoelig (allergisch) bent voor Pelargonium sidoides tinctuur of een van de overige stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Dit geneesmiddel bevat 12 vol % ethanol (alcohol) d.w.z. max. 151 mg per dosis van 30 druppels, hetgeen overeenkomt met 3,8 ml bier, 1,6 ml wijn per dosis. Schadelijk bij alcoholisme. Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en groepen met een verhoogd risico, zoals patiënten met een

leveraandoening of epilepsie. Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Phytocon Pelargonium nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Tot nu toe zijn er geen interacties tussen Phytocon Pelargonium en andere geneesmiddelen gerapporteerd.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Phytocon Pelargonium kan in combinatie met voeding worden ingenomen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Zwangerschap

Er zijn geen gegevens bekend over het gebruik bij zwangerschap. Gebruik van Phytocon Pelargonium wordt dan ook afgeraden tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Er zijn geen gegevens bekend over het gebruik bij borstvoeding. Gebruik van Phytocon Pelargonium wordt dan ook afgeraden tijdens de periode van borstvoeding.

Vruchtbaarheid

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed op de vruchtbaarheid.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat Phytocon Pelargonium bij de aangegeven dosering een effect heeft op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 30 druppels, 3 maal per dag.

Kinderen van 6 tot 12 jaar: 20 druppels, 3 maal per dag.

Kinderen van 2 tot 5 jaar: 10 druppels, 3 maal per dag.

Kinderen van 1 jaar: 5 druppels, 3 maal per dag.

Neem Phytocon Pelargonium druppels onverdund of met weinig water in. Na inname voldoende drinken (bij voorkeur een glas drinkwater).

Gebruik Phytocon Pelargonium zonder raadplegen van uw arts niet langer dan 7 dagen.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u meer dan de aanbevolen dosis heeft gebruikt vertel dat dan aan uw arts of apotheker en neem deze bijsluiter mee.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Gebruik dit middel precies zoals uw arts u dat heeft verteld of zoals in deze bijsluiter beschreven staat.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Bij een onderbreking of vroegtijdige beëindiging van de behandeling zijn geen nadelige effecten te verwachten.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Phytocon Pelargonium bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De frequentie van de bijwerkingen is niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Afweersysteem:

Overgevoeligheidsreacties (allergische reacties)

Maagdarmstelsel:

Diarrhee, misselijkheid, maagpijn.

Stop direct met het gebruik van dit geneesmiddel bij de eerste symptomen van overgevoeligheid en raadpleeg onmiddellijk uw arts, zodat deze over de ernst en eventueel noodzakelijke maatregelen kan beslissen. Het geneesmiddel mag na het optreden van een overgevoeligheidsreactie niet meer worden ingenomen.

Krijgt u veel last van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren beneden 30°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht. Houdbaarheid na het openen van het flesje: 6 weken

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket na “Niet te gebruiken na” en de doos na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

10g (= 9,7ml) extract bestaan uit:

  • De werkzame stof in dit middel is vloeibaar extract van Pelargonium sidoides DC, radix (Pelargonium wortel) (1:8-10) 8g. Extractiemiddel: ethanol 15% (v/v)
  • De andere stoffen in dit middel zijn glycerol en ethanol.

Hoe ziet Phytocon Pelargonium er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Phytocon Pelargonium druppels zijn bruin van kleur en zijn verpakt in een flesje met een inhoud van 20 ml, 50 ml of 100 ml voorzien van een inzetdruppelaar (PE) en schroefdop (PP).

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder:

PhytoCon GmbH & Co. KG

Koblenzer Str. 48-52

56626 Andernach

Duitsland

Fabrikant:

Phytopharm Kleka Spolka Akcjna Kleka 1

63-040 Nowe Miasto nad Warta Polen

In het register ingeschreven onder RVG 107437

Deze bijsluiter is goedgekeurd in april 2013.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK