Piperacilline/Tazobactam Milpharm 4g/0,5g, poeder voor oplossing voor injectie of infusie

Illustratie van Piperacilline/Tazobactam Milpharm 4g/0,5g, poeder voor oplossing voor injectie of infusie
Toelating Nederland
Producent Milpharm
Verdovend Nee
ATC-Code J01CR05
Farmacologische groep Bèta-lactam antibacteriële middelen, penicillines

Vergunninghouder

Milpharm

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Piperacilline behoort bij de geneesmiddelen die bekend staan als "breedspectrum-antibiotica van de penicillinegroep". Het middel kan veel soorten bacteriën doden. Tazobactam kan voorkomen dat bepaalde resistente bacteriën de effecten van piperacilline overleven. Dit betekent dat er meer soorten bacteriën worden gedood wanneer piperacilline samen met tazobactam wordt gegeven.

Piperacilline/Tazobactam Milpharm wordt gebruikt bij volwassenen en jongvolwassenen om bacterie-infecties te behandelen, zoals infecties van de lagere luchtwegen (longen), de urinewegen (nieren en blaas), de buik, huid of bloed. Piperacilline/Tazobactam Milpharm kan worden gebruikt om patiënten met bacteriële infecties met lage aantallen witte bloedcellen (verminderde weerstand tegen infecties) te behandelen.

Piperacilline/Tazobactam Milpharm wordt gebruikt bij kinderen van 2-12 jaar om infecties in de buik, zoals blindedarmontsteking (appendicitis), buikvliesontsteking (peritonitis, een infectie van het vocht en de bekleding van de buikorganen) en galblaasontsteking (cholecystitis) te behandelen. Piperacilline/Tazobactam Milpharm kan worden gebruikt om patiënten met bacteriële infecties met lage aantallen witte bloedcellen (verminderde weerstand tegen infecties) te behandelen.

Bij bepaalde ernstige infecties kan uw arts overwegen om Piperacilline/Tazobactam Milpharm in combinatie met andere antibiotica te gebruiken.

Sandoz B.V. Confidential Page 2
Piperacillin/Tazobactam Sandoz 2 g/250 mg; 4 1313-V3
g/500 mg    
1.3.1.3 Package Leaflet   juni 2011

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • U bent allergisch voor antibiotica die bekend staan als penicillines, cefalosporines of andere remmers van bètalactamase. U kunt dan ook allergisch zijn voor dit middel.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • als u allergieën hebt. Als u meerdere allergieën hebt, moet u uw arts of andere zorgverlener dat zeker vertellen voordat u dit middel krijgt.
 • als u vóór uw behandeling diarree hebt of als u tijdens of na uw behandeling diarree krijgt. Zorg in dat geval dat u dit onmiddellijk aan uw arts of andere zorgverlener vertelt. Neem geen enkel middel tegen diarree zonder dit eerst met uw arts te overleggen.
 • als u lage concentraties kalium in uw bloed hebt. Misschien wil uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt uw nieren controleren en tijdens de behandeling regelmatig uw bloed onderzoeken.
 • als u nier- of leverproblemen hebt, of als u gedialyseerd wordt. Misschien wil uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt uw nieren controleren en tijdens de behandeling regelmatig uw bloed onderzoeken.
 • als u bepaalde geneesmiddelen gebruikt (antistollingsmiddelen) om overmatige bloedstolling tegen te gaan (zie ook: "Gebruikt u nog andere geneesmiddelen" in deze bijsluiter), of als tijdens de behandeling een onverwachte bloeding optreedt. Als dit het geval is, moet u dit onmiddellijk aan uw arts of andere zorgverlener vertellen.
 • als u tijdens de behandeling stuipen krijgt. Als dit het geval is, moet u dit aan uw arts of andere zorgverlener vertellen.
 • als u denkt dat u een nieuwe infectie hebt opgelopen of dat een infectie ernstiger wordt. Als dit het geval is, moet u dit aan uw arts of andere zorgverlener vertellen.

Kinderen jonger dan 2 jaar

Piperacilline/Tazobactam Milpharm wordt niet aanbevolen voor het gebruik bij kinderen jonger dan 2 jaar vanwege een gebrek aan gegevens over veiligheid en werkzaamheid.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Piperacilline/Tazobactam Milpharm nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of andere zorgverlener. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Sommige geneesmiddelen kunnen een wisselwerking kan hebben met piperacilline en tazobactam.

Hieronder vallen:

 • Geneesmiddel tegen jicht (probenecide) Dit middel kan zorgen dat piperacilline en tazobactam langer in uw lichaam aanwezig blijven.
 • Geneesmiddelen om uw bloed te verdunnen of bloedpropjes tegen te gaan (bijv. heparine, warfarine of aspirine).
 • Geneesmiddelen die worden gebruikt om uw spieren te ontspannen tijdens een operatie. Vertel het uw arts als u onder narcose moet worden gebracht.
Sandoz B.V. Confidential Page 3
Piperacillin/Tazobactam Sandoz 2 g/250 mg; 4 1313-V3
g/500 mg    
1.3.1.3 Package Leaflet   juni 2011
 • Methotrexaat (een geneesmiddel om kanker, artritis of psoriasis te behandelen). Piperacilline en tazobactam kunnen zorgen dat methotrexaat langer in uw lichaam aanwezig blijft.
 • Geneesmiddelen die de concentratie kalium in uw bloed verlagen (bijvoorbeeld plastabletten of bepaalde middelen tegen kanker).
 • Geneesmiddelen die de antibiotica tobramycine of gentamycine bevatten. Vertel het uw arts als u nierproblemen hebt.

Effect op laboratoriumtests

Vertel de arts of de laboratoriummedewerkers als u een bloed- of urinemonster moet inleveren dat u Piperacilline/Tazobactam Milpharm gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u dat u misschien zwanger bent of probeert u zwanger te worden? Vertel dit dan aan uw arts of andere zorgverlener voordat u dit geneesmiddel krijgt. Uw arts zal beslissen of Piperacilline/Tazobactam Milpharm geschikt is voor u.

Piperacilline en tazobactam kunnen in de buik of via de moedermelk worden overgebracht naar de baby. Als u borstvoeding geeft, zal uw arts beslissen of Piperacilline/Tazobactam Milpharm geschikt is voor u.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet te verwachten dat Piperacilline/Tazobactam Milpharm invloed heeft op uw rijvaardigheid en uw vermogen om machines te gebruiken.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

 • Piperacilline/Tazobactam Milpharm 2 g/0,25 g bevat 4,72 mmol ( 109 mg) natriumzout.
 • Piperacilline/Tazobactam Milpharm 4 g/0,5 g bevat 9,44 mmol ( 217 mg) natriumzout. U moet hier rekening mee houden als u een gecontroleerd natriumdieet (zoutarm dieet) hebt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Uw arts of andere zorgverlener geeft u dit geneesmiddel via een infuus in een van uw aderen (druppelinfuus gedurende 30 minuten). De dosis geneesmiddel die u krijgt, is afhankelijk van de aandoening waarvoor u wordt behandeld, uw leeftijd en of u nieraandoeningen hebt.

Volwassenen en jongvolwassenen van 12 jaar en ouder

De gebruikelijke dosering is 4 g / 0,5 g piperacilline / tazobactam, om de 6-8 uur gegeven in één van uw aderen (direct in de bloedsomloop).

Kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar

De gebruikelijke dosering voor kinderen met buikinfecties is 100 mg / 12,5 mg piperacilline / tazobactam / kg lichaamsgewicht, om de 8 uur gegeven in één van de aderen (direct in de bloedsomloop). De gebruikelijke dosering voor kinderen met lage aantallen witte bloedcellen is 80 mg / 10 mg piperacilline / tazobactam / kg lichaamsgewicht, om de 6 uur gegeven in één van de aderen (direct in de bloedsomloop).

Sandoz B.V. Confidential Page 4
Piperacillin/Tazobactam Sandoz 2 g/250 mg; 4 1313-V3
g/500 mg    
1.3.1.3 Package Leaflet   juni 2011

Uw arts zal de dosis berekenen op basis van het lichaamsgewicht van uw kind, maar de dagelijkse dosis is niet hoger dan 4 g / 0,5 g Piperacilline/Tazobactam Milpharm.

U blijft Piperacilline/Tazobactam Milpharm toegediend krijgen totdat de tekenen van infectie volledig verdwenen zijn (5 tot 14 dagen).

Patiënten met nierproblemen

Misschien moet uw arts de dosering van Piperacilline/Tazobactam Milpharm verlagen of u het middel minder vaak toedienen. Het kan ook zijn dat uw arts uw bloed wil onderzoeken om er zeker van te zijn dat u de juiste dosis krijgt, in het bijzonder wanneer u het geneesmiddel gedurende lange tijd krijgt toegediend.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Omdat Piperacilline/Tazobactam Milpharm door een arts of andere zorgverlener bij u wordt toegediend, is het niet waarschijnlijk dat u een verkeerde dosis krijgt. Als u echter bijwerkingen krijgt, bijvoorbeeld stuipen, of als u denkt dat u te veel van het geneesmiddel hebt gekregen, vertel dit dan onmiddellijk aan uw arts.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u denkt dat u een dosis Piperacilline/Tazobactam Milpharm niet hebt gekregen, vertel dit dan onmiddellijk aan uw arts of andere zorgverlener.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of andere zorgverlener.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Piperacilline/Tazobactam Milpharm bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of andere zorgverlener.

De ernstige bijwerkingen van Piperacilline/Tazobactam Milpharm zijn:

 • Gezwollen gezicht, lippen, tong of andere lichaamsdelen
 • Kortademigheid, piepende ademhaling of moeite met ademhalen
 • Ernstige huiduitslag, jeuk of bobbeltjes op de huid
 • Geel worden van de ogen of huid
 • Beschadiging van bloedcellen (de tekenen zijn: ademnood op onverwachte momenten, rode of bruine urine, bloedneuzen en blauwe plekken)

Als een van de bovenstaande bijwerkingen bij u optreedt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Hieronder staat aangegeven hoe vaak deze bijwerkingen optreden.

Mogelijke bijwerkingen worden vermeld volgens de volgende categorieën:

 • Vaak: komen voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers
 • Soms: komen voor bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers
 • Zelden: komen voor bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers
Sandoz B.V. Confidential Page 5
Piperacillin/Tazobactam Sandoz 2 g/250 mg; 4 1313-V3
g/500 mg    
1.3.1.3 Package Leaflet   juni 2011
 • Zeer zelden: komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers

Vaak voorkomende bijwerkingen:

 • Diarree, braken, misselijkheid
 • Huiduitslag

Soms voorkomende bijwerkingen:

 • Slijmvliesontsteking
 • (Ongewone) afname van de aantallen witte bloedcellen (leukopenie, neutropenie) en bloedplaatjes (trombocytopenie)
 • Allergische reactie
 • Hoofdpijn, slapeloosheid
 • Lage bloeddruk, ontsteking van de aderen (voelt aan als gevoeligheid of roodheid in het aangetaste gebied)
 • Geelzucht (gele vlekken op de huid of in het wit van de ogen), ontsteking van het mondslijmvlies, verstopping (obstipatie), indigestie, maagklachten
 • Verhoging van bepaalde enzymen in het bloed (verhoogd alanine-aminotransferase, verhoogd aspartaat-aminotransferase)
 • Jeuk, netelroos
 • Verhoging van een product van de spierstofwisseling in het bloed (verhoogd bloedcreatinine)
 • Koorts, reactie op de plaats van de injectie
 • Infectie door een gistsoort (Candida-superinfectie).

Zelden voorkomende bijwerkingen:

 • (Ongewone) afname van het aantal rode bloedcellen of bloedkleurstof / hemoglobine, (ongewone) afname van het aantal rode bloedcellen door voortijdige afbraak (degradatie) (hemolytische anemie), kleine bloeduitstortingen (purpura), bloedneus (epistaxis) en verlengde bloedingstijd, (ongewone) stijging van een bepaald type witte bloedcellen (eosinofilie)
 • Ernstige allergische reactie (anafylactische/anafylactoïde reactie, inclusief shock)
 • Blozend rode huid
 • Een bepaalde vorm van darminfectie (pseudomembraneuze colitis), buikpijn
 • Ontsteking van de lever (hepatitis), stijging van een product van de afbraak van bloedkleurstof (bilirubine), stijging van bepaalde enzymen in het bloed (verhoogd alkalische fosfatase in bloed, verhoogd gamma-glutamyltransferase)
 • Huidreacties met roodheid en vorming van huidwondjes (exantheem, erythema multiforme), huidreacties met blaarvorming (bulleuze dermatitis)
 • Pijn in spieren en gewrichten
 • Slechte werking van de nieren en nierklachten
 • Koude rillingen / stijfheid.

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen:

 • Ernstige afname van granuaire witte bloedcellen (agranulocytose), ernstige afname van rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes (pancytopenie)
 • Verlenging van de benodigde tijd voor de vorming van bloedpropjes (verlengde partiële tromboplastinetijd, verlengde protrombinetijd), ongewone resultaten van
Sandoz B.V. Confidential Page 6
Piperacillin/Tazobactam Sandoz 2 g/250 mg; 4 1313-V3
g/500 mg    
1.3.1.3 Package Leaflet   juni 2011

laboratoriumtests (positieve directe coombstest), stijging van het aantal bloedplaatjes (trombocytemie)

 • Afname van de hoeveelheid kalium in het bloed (hypokaliëmie), afname van het bloedsuikergehalte (glucose), afname van het bloedeiwit albumine, afname van de totale hoeveelheid eiwit in het bloed
 • Loslating van de bovenste huidlaag over het hele lichaam (toxische epidermale necrose), ernstige allergische reacties over het hele lichaam met uitslag van de huid en de slijmvliezen en verscheidene uitbraken van huiduitslag (stevens- johnsonsyndroom)
 • Verhoogde hoeveelheid ureum in het bloed

Behandeling met piperacilline is in verband gebracht met het vaker voorkomen van koorts en huiduitslag bij patiënten met cystische fibrose.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en het etiket na “Exp.:”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Ongeopende flacon: voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Gereconstitueerde oplossing in flacon/verdunde oplossing voor infusie:

Gereconstitueerde Piperacilline/Tazobactam Milpharm kan gedurende 24 uur worden gebruikt bij bewaring in een koelkast bij 2-8 °C.

Verdunde Piperacilline/Tazobactam Milpharm dient onmiddellijk gebruikt te worden.

Uitsluitend voor éénmalig gebruik.

Alle ongebruikte oplossing weggooien.

Vanuit microbiologisch oogpunt dient het product echter direct na het openen te worden gebruikt.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stoffen in dit middel zijn: De werkzame bestanddelen zijn piperacilline en tazobactam . Elke flacon bevat 2 g piperacilline (als natriumzout) en 0,25 g tazobactam (als natriumzout).
 • Elke flacon bevat 4 g piperacilline (als natriumzout) en 0,5 g tazobactam (als natriumzout).
Sandoz B.V. Confidential Page 7
Piperacillin/Tazobactam Sandoz 2 g/250 mg; 4 1313-V3
g/500 mg    
1.3.1.3 Package Leaflet   juni 2011
 • De andere stoffen in dit middel zijn: Het geneesmiddel bevat geen andere bestanddelen dan de werkzame bestanddelen.

Hoe ziet Piperacilline/Tazobactam Milpharm eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

 • Piperacilline/Tazobactam Milpharm 2 g/0,25 g is een wit tot gebroken wit poeder voor oplossing voor infusie, verpakt in glazen flacons. Verpakkingen bevatten 1, 5, 10, 12 of 50 glazen flacons.
 • Piperacilline/Tazobactam Milpharm 4 g/0,5 g is een wit tot gebroken wit poeder voor oplossing voor infusie, verpakt in glazen flacons. Verpakkingen bevatten 1, 5, 10, 12 of 50 glazen flacons.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Milpharm Limited

Ares, Odyssey Business Park

West End Road

South Ruislip HA4 6QD

Verenigd Koninkrijk

In het register ingeschreven onder:

Piperacilline/Tazobactam Milpharm 2 g/0,25 g, poeder voor oplossing voor infusie RVG 102357

Piperacilline/Tazobactam Milpharm 4 g/0,5 g, poeder voor oplossing voor infusie RVG 102361

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Zweden:

Piperacillin/ Tazobaktam Milpharm 2g/0.25g+4g/0.5g powder for solution for injection or infusion

Oostenrijk

Piperacillin/Tazobactam Milpharm 2g/0,25g+4g/0.5g Pulver zur Herstellung einer Injektion- /Infusionslösung

België

PipTaz 2 g / 250 mg poeder voor oplossing voor injectie/infusie

PipTaz 4 g / 500 mg poeder voor oplossing voor injectie/infusie

Tsjechië

Piperacillin comp. HEXAL 2g/0,25g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung / Infusionslösung

Piperacillin comp. HEXAL 4g/0,5g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung / Infusionslösung

Duitsland

Sandoz B.V. Confidential Page 8
Piperacillin/Tazobactam Sandoz 2 g/250 mg; 4 1313-V3
g/500 mg    
1.3.1.3 Package Leaflet   juni 2011

Piperacillin/Tazobactam Milpharm 2g/0,25g+4g/0.5g Pulver zur Herstellung einer Injektion- /Infusionslösung

Denemarken

Piperacillin / Tazobactam “Milpharm”

Estland

Piperazillin/Tazobactam Hexal

Spanje

PIPERACILINA/TAZOBACTAM MILPHARM 2g/0,25g+4g/0.5g polvo para solución inyectable y para perfusion

Finland

Piperacillin/Tazobactam Milpharm 2g/0.25g+4g/0.5g powder for solution for injection or infusion

Ierland

Piperacillin/Tazobactam Milpharm 2g/0.25g+4g/0.5g powder for solution for injection or infusion

Italië

PIPERACILLINA E TAZOBACTAM SANDOZ GmbH 2g + 0.25 g polvere per soluzione iniettabile

PIPERACILLINA E TAZOBACTAM SANDOZ GmbH 4g + 0.5 g polvere per soluzione iniettabile

Litouwen

Piperacillin/Tazobactam HEXAL 2 g / 0,25 g milteliai injekciniam arba infuziniam tirpalui

Piperacillin/Tazobactam HEXAL 4 g / 0,5 g milteliai injekciniam arba infuziniam tirpalui

Letland

Piperacillin/Tazobactam HEXAL 2,0 g/0,25 g pulveris injekciju vai infuziju skiduma pagatavosanai

Piperacillin/Tazobactam HEXAL 4,0 g/0,5 g pulveris injekciju vai infuziju skiduma pagatavosanai

Noorwegen

Piperacillin/Tazobactam Milpharm 2g/0.25g+4g/0.5g powder for solution for injection or infusion

Nederland

Piperacilline/Tazobactam Milpharm 2 g/0,25 g+4g/0,5 g, poeder voor oplossing voor injectie of infusie

Polen

Piperacillin / Tazobactam Milpharm

Sandoz B.V. Confidential Page 9
Piperacillin/Tazobactam Sandoz 2 g/250 mg; 4 1313-V3
g/500 mg    
1.3.1.3 Package Leaflet   juni 2011

Portugal

Piperacilina / Tazobactam Milpharm

Slowakije

Piperacilin/Tazobactam Sandoz 2g/0,25g prások nainjekcný/infúzny roztok

Piperacilin/Tazobactam Sandoz 4g/0,5g prások nainjekcný/infúzny roztok

Verenigd Koninkrijk

Piperacillin/Tazobactam 2 g/0.25 g Powder for Solution for Injection or Infusion Piperacillin/Tazobactam 4 g/0.5 g Powder for Solution for Injection or Infusion

Deze bijsluiter is goedgekeurd in juni 2011.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg:

Intraveneus gebruik

Reconstitueer elke flacon met het volume oplosmiddel dat is aangegeven in de onderstaande tabel. Gebruik hiervoor één van de verenigbare oplosmiddelen voor reconstitutie. Zwenk de flacon totdat het poeder is opgelost. Bij constant zwenken duurt het reconstitueren doorgaans niet langer dan 3 minuten (zie voor overige instructies hieronder).

Inhoud van de injectieflacon Volume oplosmiddel* dat aan de
  injectieflacon moet worden toegevoegd
2 g / 0,25 g (2 g piperacilline en 0,25 g tazobactam) 10 ml
4 g / 0,50 g (4 g piperacilline en 0,5 g tazobactam) 20 ml

*Verenigbare oplosmiddelen voor reconstitutie:

 • 0,9% (9 mg/ml) natriumchloride-oplossing voor injectie
 • Steriel water voor injecties(1)
 • Glucose 5%
Het maximale aanbevolen volume steriel water voor injectie per dosis is 50 ml.

De gereconstitueerde oplossingen dienen met een injectiespuit uit de injectieflacon te worden opgezogen. Wanneer reconstitutie is uitgevoerd volgens de gegeven aanwijzingen, levert de inhoud van de flacon die met de injectiespuit wordt opgezogen de hoeveelheid piperacilline en tazobactam die op het etiket staan vermeld.

De gereconstitueerde oplossingen kunnen verder worden verdund tot het gewenste volume (bijv. 50 ml tot 150 ml) met één van de volgende verenigbare oplosmiddelen:

 • 0,9% (9 mg/ml) natriumchloride-oplossing voor injectie
 • Glucose 5%
 • Dextran 6% in 0,9% natriumchloride
Sandoz B.V. Confidential Page 10
Piperacillin/Tazobactam Sandoz 2 g/250 mg; 4 1313-V3
g/500 mg    
1.3.1.3 Package Leaflet   juni 2011

Gevallen van onverenigbaarheid

Wanneer Piperacilline/Tazobactam Milpharm gelijktijdig met een ander antibioticum (bijv. aminoglycosiden) wordt gebruikt, moeten de stoffen gescheiden worden toegediend. Wanneer bètalactamantibiotica in vitro worden gemengd met aminoglycosiden kan dit leiden tot een substantiële inactivatie van het aminoglycoside.

 • Piperacilline/Tazobactam Milpharm mag niet met andere stoffen worden gemengd in een injectiespuit of een infusiefles, omdat de verenigbaarheid niet is vastgesteld.
 • Vanwege de chemische instabiliteit mag Piperacilline/Tazobactam Milpharm niet worden gebruikt in oplossingen die natriumwaterstofcarbonaat bevatten.
 • Ringer-lactaat (Hartmann’s) oplossing is niet verenigbaar met Piperacilline/Tazobactam Milpharm.
 • Piperacilline/Tazobactam Milpharm mag niet worden toegevoegd aan bloedproducten of albuminehydrolysaten.

Advertentie

Toelating Nederland
Producent Milpharm
Verdovend Nee
ATC-Code J01CR05
Farmacologische groep Bèta-lactam antibacteriële middelen, penicillines

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.