Pipram 400, tabletten 400 mg

Illustratie van Pipram 400, tabletten 400 mg
Stof(fen) Pipemidinezuur
Toelating Nederland
Producent Sanofi
Verdovend Nee
ATC-Code J01MB04
Farmacologische groep Chinolon-antibacteriële middelen

Vergunninghouder

Sanofi

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Pipram 400 is een antibacterieel middel dat behoort tot de groep van de zogenaamde “chinolonen”. Pipram 400 remt de groei van bacteriën die gevoelig zijn voor pipemidinezuur.

Pipram 400 wordt voorgeschreven bij acute, langdurige en telkens terugkerende urineweginfecties bij volwassenen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Pipram niet

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor pipemidinezuur, voor een andere stof dit tot de chinolonen behoort, of voor één van de andere bestanddelen van Pipram
 • bij kinderen jonger dan 16 jaar;
 • als uw nieren niet goed werken (ernstige nierinsufficiëntie);
 • als een (zeldzame) stoornis in uw stofwisseling (glucose-6-fosfaat dehydrogenase deficiëntie) is vastgesteld;
 • wanneer u ooit peesontsteking (tendinitis) als gevolg van chinolon gebruik heeft gehad.

Wees extra voorzichtig met Pipram

 • Als u nieren niet goed werken (nierinsufficiëntie). Er komt dan mogelijk te weinig geneesmiddel op de plek waar het moet werken (de urinewegen) en de hoeveelheid in het bloed kan te hoog worden. U kunt daardoor last krijgen van lichte bijwerkingen, zoals hoofdpijn en warmtegevoel.
 • Wanneer u aan epilepsie lijdt of andere beschadigingen van het centrale zenuwstelsel heeft (gehad). Uw arts zal Pipram dan alleen voorschrijven als er geen goede andere keuze is; u moet er dan rekening mee houden dat de kans op bijwerkingen zoals stuipen hoger is.
 • Omdat Pipram in zeldzame gevallen peesontsteking (tendinitis) kan veroorzaken. Wanneer u last krijgt van pijn in uw spieren moet u direct contact opnemen met de voorschrijvend arts, zodat die kan beslissen of de behandeling met Pipram gestopt moet worden. Het risico op peesontsteking is verhoogd bij ouderen. Ook kan het risico verhoogd worden door zware inspanning (bv sport) en het gebruik van bepaalde ontstekingsremmers (corticosteroïden).
Pipram bsl 230407 1
 • Omdat Pipram overgevoeligheid voor (kunstmatig) zonlicht (fotosensibiliteit) kan veroorzaken. Vermijd daarom onnodige blootstelling aan natuurlijk of kunstmatig zonlicht.
 • Als andere op Pipram lijkende middelen (chinolonen) bij u niet werkzaam gebleken zijn. Bacteriën die niet gevoelig (resistent) zijn voor andere chionolonen zijn ook niet gevoelig voor Pipram.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Met de volgende geneesmiddelen dient bij gelijktijdig gebruik van Pipram rekening te worden gehouden met een mogelijke wisselwerking:

 • Nitrofurantoïne (een middel tegen urineweginfecties) kan de werking van Pipram mogelijk verminderen.
 • Een bepaald geneesmiddel tegen astma (theofylline) kan sterker gaan werken, omdat Pipram de concentratie ervan in het bloed kan verhogen;
 • Middelen tegen maagzuur (die aluminiumhydroxide, magnesiumhydroxide of sucralfaat bevatten), en kalk- en ijzerpreparaten verminderen de opname in het bloed van pipemidinezuur en mogen daarom niet op hetzelfde tijdstip worden ingenomen; Pipram dient 2 uur vóór of tenminste 4 uur na de toediening van de genoemde preparaten te worden ingenomen.
 • De werking van middelen die de stolling van het bloed verminderen (orale anticoagulantia), kan worden versterkt. De bloedstolling wordt daarom vaker gecontroleerd indien deze middelen gelijktijdig worden gebruikt.
 • Pipram kan bepaalde laboratoriumtesten beïnvloeden, meld daarom het gebruik van Pipram wanneer u getest wordt.

Zwangerschap en borstvoeding

Er is onvoldoende bekend over de schadelijke effecten van Pipram op de zwangerschap . Mogelijk heeft Pipram een negatief effect op de groei van het kraakbeen.

Pipram gaat over in de moedermelk.Toepassing van Pipram tijdens de zwangerschap en in de periode dat u borstvoeding geeft wordt ontraden.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bij gebruik van Pipram kan duizeligheid en een verminderd gezichtsvermogen optreden. U dient hiermee rekening te houden bij deelname aan het verkeer en bij het bedienen van machines.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van Pipram nauwkeurig het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is 2 maal daags 1 tablet (1 tablet ‘s morgens en 1 tablet ‘s avonds), gedurende 10 dagen.

Wat u moet doen wanneer u meer van Pipram heeft ingenomen dan u zou mogen

Indien u meer dan het voorgeschreven aantal tabletten Pipram heeft ingenomen of het vermoeden van een overdosering bestaat, dient u direct een arts te waarschuwen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Pipram in te nemen

Als u vergeten hebt een dosis in te nemen, neem deze dan zodra u dit merkt, tenzij het bijna tijd is voor uw volgende dosis.

Neem geen dubbele dosis om de vergeten dosis in te halen.

Pipram bsl 230407 2

Als u stopt met het gebruik van Pipram

De klachten kunnen al voor het einde van de kuur verdwenen zijn. Toch moet de kuur worden afgemaakt omdat anders de verschijnselen kunnen terugkomen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Pipram bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Indien bekend is hoe vaak een bijwerking voorkomt, wordt dit aangegeven met:

Soms (bij meer dan 1 op de 1.000 personen en bij minder dan 1 op de 100 personen.) Zelden (bij meer dan 1 op de 10.000 personen en bij minder dan 1 op de 1.000 personen) Zeer zelden: (bij minder dan 1 op de 10.000 personen)

Van veel bijwerkingen is niet bekend hoe vaak ze voorkomen. In het algemeen komen deze bijwerkingen zelden of zeer zelden voor.

Bloed en lymfestelsel

 • bloedarmoede als gevolg van te grote afbraak van het bloed (hemolytische anemie)
 • bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (reversibele leucocytopenie)
 • bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (thrombocytopenie)
 • toenemen van bepaalde bloedcellen (eosinofielen) in het bloed .

Psychisch

 • verwarring, neerslachtigheid , opwinding,
 • waarneming van dingen die er niet zijn (hallucinaties), ernstige aandoening van de geest waarbij de controle over het denken en handelen is gestoord (psychose)

Zenuwstelsel

 • hoofdpijn, duizeligheid, hangerigheid en zenuwaandoeningen.
 • stuipen zijn voorgekomen na hoge doses of bij patiënten met verstoorde bloedvoorziening van de hersenen, verschijnselen van de ziekte van Parkinson of epilepsie
 • vallende ziekte (epilepsie)

Ogen

 • stoornissen in het zien

Maag en darm

 • soms: maag- of darmklachten, zoals misselijkheid, braken, buikpijn en diarree.

Lever en gal

 • geelzucht (gele verkleuring van de huid en ogen)

Huid

 • soms treedt overgevoeligheid op voor natuurlijk of kunstmatig zonlicht met roodheid, bultjes en jeuk.
 • zeer zelden is een geval van zeer ernstige huidverschijnselen (syndroom van Lyell) gemeld.
 • huiduitslag en bultjes
 • plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angio- oedeem). Indien dit optreedt, moet u direct medische hulp inschakelen.
Pipram bsl 230407 3

Botten en spieren

 • spierzwakte en spierpijn
 • gewrichtspijn
 • peesontsteking (tendinitis)

Urineweg en nieren

 • nierontsteking, bloed in de urine en ernstig verminderde nierwerking zijn zeldzame bijwerkingen van chinolonen

Algemeen

 • koorts

Immuunsysteemaandoeningen

 • shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock)

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

Gebruik Pipram niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na ‘exp’. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Pipram

 • Het werkzame bestanddeel is pipemidinezuur. Pipram tabletten bevatten per tablet pipemidinezuurtrihydraat, overeenkomend met 400 mg pipemidinezuur.
 • De andere bestanddelen zijn: tarwe- en maïszetmeel, gelatine (E485), natriumcarboxymethylcellulose (E466), lactose, magnesiumstearaat (E571), siliciumdioxide (E552), polyoxyethyleenglycol 6000, talk (E553b), ethylcellulose, hydroxypropylmethylcellulose (E464), dibutylsebacaat en de kleurstoffen titaandioxide (E171) en chinolinegeel (E104).

Hoe ziet Pipram eruit en wat bevat de verpakking

Pipram is beschikbaar in de vorm van tabletten.

Pipram tabletten zijn verpakt in doordrukstrips. Een doosje bevat twee stripverpakkingen van 10 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

sanofi-aventis Netherlands B.V. Kampenringweg 45 D-E

2803 PE Gouda Tel: 0182 – 55 77 55

Pipram bsl 230407 4

Fabrikant

Famar

Lyon, Frankrijk

Dit geneesmiddel is geregistreerd in Nederland onder

RVG 10991

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in januari 2008

Pipram bsl 230407 5

Advertentie

Stof(fen) Pipemidinezuur
Toelating Nederland
Producent Sanofi
Verdovend Nee
ATC-Code J01MB04
Farmacologische groep Chinolon-antibacteriële middelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.