Advertentie

Auteur: Sanofi


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Pneumovax 23 is een pneumokokkenvaccin. Vaccins worden gebruikt om u of uw kind te beschermen tegen infectieziekten. Uw arts heeft aanbevolen dat u of uw kind (minstens twee jaar oud) Pneumovax 23 nodig hebt om u te beschermen tegen ernstige infecties die door bacteriën worden veroorzaakt die pneumokokken worden genoemd.

Pneumokokken kunnen infecties van de longen veroorzaken (vooral pneumonie) en van de vliezen rond de hersenen en ruggengraat (meningitis) en infecties in het bloed (bacteriëmie of septikemie). Pneumovax 23 zal u of uw kind enkel kunnen beschermen tegen pneumokokkeninfecties die veroorzaakt worden door de bacterietypes die in het vaccin opgenomen zijn. Echter, de 23 pneumokokkentypes in het vaccin omvatten de types die verantwoordelijk zijn voor bijna alle (ongeveer negen op tien) infecties die door pneumokokken worden veroorzaakt.

Wanneer het vaccin aan u of uw kind wordt toegediend, maakt de natuurlijke afweer van uw lichaam antilichamen aan, die u helpen uzelf te beschermen tegen infecties door pneumokokken.

Infecties door pneumokokken komen overal ter wereld voor en kunnen zich op elke leeftijd voordoen, maar treffen meestal:

 • bejaarden.
 • mensen die geen milt meer hebben of van wie de milt niet werkt.
 • mensen met een lage weerstand voor infecties als gevolg van langdurige ziekten of infecties (zoals hartziekten, longaandoeningen, diabetes mellitus, nieraandoeningen, leveraandoeningen of HIV-infectie).
 • mensen met een lage weerstand voor infecties als gevolg van een behandeling die ze voor een bepaalde ziekte hebben gehad (zoals kanker).

Pneumokokkeninfecties van de kapsels rond de hersenen en de ruggengraat (meningitis) komen soms voor bij verwonding of barsten van de schedel en heel zelden na bepaalde medische ingrepen. Het is mogelijk dat Pneumovax 23 niet al deze infecties kan voorkomen.

Pneumokokkeninfecties kunnen bovendien ook voorkomen in de sinussen, oren en andere lichaamsdelen. Pneumovax 23 zal u of uw kind wellicht niet beschermen tegen deze minder ernstige infectievormen.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Pneumovax 23 is enkel bedoeld voor gebruik bij personen van minstens twee jaar oud. De reden daarvoor is dat jongere kinderen niet op een betrouwbare manier op het vaccin reageren.

Om zeker te zijn dat Pneumovax 23 geschikt is voor u of uw kind is het belangrijk dat u uw arts of verpleegkundige vertelt of bepaalde van de onderstaande punten van toepassing zijn op u of uw kind. Als er iets is wat u niet begrijpt of als u ergens onzeker over bent, vraag uw arts of verpleegkundige dan om uitleg. Net als bij andere vaccins is het mogelijk dat Pneumovax 23 geen absolute bescherming biedt aan iedereen die het toegediend krijgt.

U bent of uw kind is allergisch voor het pneumokokken polysacharide vaccin of voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6 .

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voor de vaccinatie:

 • als u of uw kind een infectie met hoge koorts heeft, want dan moet de vaccinatie mogelijk

worden uitgesteld tot u of uw kind genezen zijn. U moet uw arts ook voor vaccinatie inlichten:

 • als u of uw kind een lage weerstand voor infecties heeft als gevolg van een behandelingsschema (zoals geneesmiddelen of bestraling voor de behandeling van kanker).
 • als u of uw kind aan een langdurige ziekte of een infectie lijdt die de weerstand voor pneumokokkeninfecties verlaagd kan hebben.

In deze gevallen zal de vaccinatie mogelijk moeten worden uitgesteld en zelfs dan is het mogelijk dat het u of uw kind niet even doeltreffend zal beschermen als gezonde mensen.

Medisch ingrijpen wordt door personen van 65 jaar en ouder mogelijk minder goed verdragen dan door jongere personen. Als gevolg hiervan kan niet worden uitgesloten dat bij enkele oudere personen meer en/of ernstigere reacties zullen optreden.

Gebruikt u of uw kind naast Pneumovax 23 nog andere geneesmiddelen, of heeft u of uw kind dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u of uw kind in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Pneumovax 23 kan op hetzelfde moment als het influenzavaccin worden gegeven, op voorwaarde dat er verschillende injectieplaatsen worden gebruikt. De meeste mensen zijn in staat tegelijkertijd op beide vaccins te reageren, zodat ze tegen beide infecties beschermd kunnen worden.

Pneumovax 23 mag niet op hetzelfde moment als ZOSTAVAX worden gegeven. Voor meer informatie over deze vaccins kunt u terecht bij uw arts of zorgverlener.

Indien u of uw kind al antibiotica neemt om pneumokokkeninfecties te voorkomen, mogen deze na de vaccinatie niet worden stopgezet. Het is bovendien zelfs na het ontvangen van het vaccin nog steeds belangrijk dat u een arts raadpleegt en snel een behandeling met antibiotica voorgeschreven krijgt als u denkt dat u of uw kind mogelijk een infectie heeft en u of uw kind de mededeling heeft gekregen dat u verhoogd risico heeft op een pneumokokkeninfectie (bijvoorbeeld wanneer u geen milt hebt of wanneer deze niet correct werkt).

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding of bent u van plan dit te gaan doen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit vaccin gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er is geen informatie die suggereert dat Pneumovax 23 een invloed zal hebben op uw vermogen om voertuigen te besturen of machines te gebruiken.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

De vaccinatie moet worden toegediend door een arts of verpleegkundige die een opleiding heeft genoten omtrent het gebruik van vaccins. Het vaccin moet in een spreekkamer of ziekenhuis gegeven worden om dat er daar materiaal voorhanden is om eventuele zeldzame allergische reacties op de injectie op te vangen.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Pneumovax 23 wordt toegediend als een injectie in de spier of diep onder de huid. Uw arts of verpleegkundige zal vermijden om u of uw kind de injectie in de huid of in een bloedvat toe te dienen.

Het vaccin wordt soms gegeven (meestal minstens twee weken van tevoren) voor de geplande datum van het verwijderen van uw milt of voor het starten van bijzondere behandelingen tegen kanker. Indien u of uw kind al met speciale behandelingen gestart is of deze al achter de rug heeft, kan het vaccin ongeveer drie maanden worden uitgesteld.

Wanneer het vaccin wordt toegediend aan mensen met HIV, wordt het meestal toegediend zodra de testresultaten bekend zijn.

U of uw kind zal één dosis van het vaccin ontvangen. Een tweede dosis Pneumovax 23 wordt meestal pas minstens drie jaar na de eerste dosis toegediend. Gezonde mensen hebben meestal geen tweede dosis nodig. Voor mensen met een verhoogd risico op ernstige pneumokokkeninfecties (zoals mensen

zonder milt of met een slecht werkende milt) kunnen bijkomende doses van het vaccin echter aanbevolen zijn, meestal 3 tot 5 jaar na de eerste dosis. Binnen de 3 jaar na de eerste dosis wordt een herhalingsdosis meestal niet aanbevolen wegens het hogere risico van bijwerkingen.

Uw arts of verpleegkundige zal kunnen beslissen of en wanneer u of uw kind een bijkomende dosis Pneumovax 23 moet krijgen.

Er zijn geen rapporten van overdoses met Pneumovax 23. Overdoses zijn erg onwaarschijnlijk omdat het vaccin in injectieflacons van een enkele dosis wordt toegediend door een arts of verpleegkundige.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk vaccin en geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Allergische reacties

U moet dringende medische hulp inroepen indien u of uw kind na de vaccinatie één of meer van de onderstaande symptomen of andere ernstige symptomen ervaart,

 • ademhalingsmoeilijkheden, blauwe verkleuring van de tong of lippen,
 • lage bloeddruk (die duizeligheid veroorzaakt) en flauwvallen,
 • koorts, algemeen gevoel van malaise in combinatie met pijn of zelfs ontsteking en zwelling in de gewrichten en spierpijn,
 • zwelling van gezicht, lippen, tong en/of keel en hals,
 • zwelling van de handen, voeten of enkels,
 • netelroos (ontstoken strepen op de huid) en huiduitslag.

Indien zich allergische reacties voordoen, komen ze vaak zeer snel na de injectie voor, terwijl de patiënt nog in het ziekenhuis is.

Bijwerkingen

De meest gerapporteerde reacties (mogelijk bij meer dan 1 op de 10 personen) zijn gevoeligheid, pijn, roodheid, warmte, zwelling en verharding op de plaats van de injectie, zwelling in het geïnjecteerde lidmaat en koorts. Deze reacties komen vaker voor na de tweede dosis van het vaccin dan na de eerste dosis.

Andere bijwerkingen zijn onder andere:

 • zwelling in het geïnjecteerde ledemaat,
 • verminderde beweeglijkheid van het geïnjecteerde ledemaat,
 • gevoel van vermoeidheid,
 • algemeen gevoel van malaise,
 • oncontroleerbare rillingen,
 • braakneigingen of braken,
 • vergrote en/of ontstoken klieren,
 • pijn, ontsteking en zwelling van de gewrichten en spierpijn,
 • een daling van bepaalde bloeddeeltjes die we bloedplaatjes noemen bij mensen die al weinig bloedplaatjes hebben als gevolg van een andere ziekte, nl. ITP (Idiopathische Thrombocytopenische Purpura), dat voor een hoger risico van bloeding en kneuzing zorgt,
 • hoofdpijn, veranderde huidsensaties of slaapgevoel, verminderde beweeglijkeid van het geïnjecteerd ledemaat, verdoofd gevoel en zwakte van benen en armen (inclusief een ziekte die het Guillain-Barré-syndroom heet),
 • een hogere waarde in een bloedtest welke een maat is voor ontstekingen in het lichaam (C- reactief proteïne (CRP)),
 • patiënten met bloedstoornissen kunnen een vernietiging van rode bloedcellen ontwikkelen, wat leidt tot een onvoldoende aantal rode bloedcellen (hemolytische anemie),
 • een stijging in het aantal van bepaalde types witte bloedcellen,
 • een toeval (convulsie) gepaard gaand met een hoge lichaamstemperatuur.

Krijgt u of uw kind veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u of uw kind een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Hoe bewaart u dit middel?

Dit vaccin buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos, na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C). Niet in de vriezer bewaren.

Uw arts of verpleegkundige zal nagaan of de vloeistof helder en kleurloos is en dat er geen grote deeltjes in drijven voordat het vaccin aan u of uw kind toegediend wordt.

Spoel vaccins niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Een dosis van 0,5 milliliter bevat de volgende bestanddelen:

 • Actieve ingrediënten - 25 microgram (een zeer kleine hoeveelheid) van elk van de 23 types polysacharide van bacteriën die we pneumokokken noemen. De 23 types pneumokokkenpolysachariden in het vaccin zijn de types 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19F, 19A, 20, 22F, 23F en 33F.
 • Andere ingrediënten - fenol, natriumchloride en water voor injectie.

Pneumovax 23 bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, d.w.z. het is in essentie “natrium- vrij”.

Pneumovax 23 is een oplossing voor injectie in een injectieflacon. Het is beschikbaar in een injectieflacon (klein glazen flesje) die slecht één dosis van 0,5 milliliter van het vaccin bevat in één enkele verpakking of in verpakkingen van 10 of 20 injectieflacons. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Het bedrijf dat de licentie heeft om Pneumovax 23 te verkopen is Sanofi Pasteur MSD. ,Jules Bordetlaan, 13; 1140 Brussel, België

Pneumovax 23 wordt gefabriceerd door Merck Sharp en Dohme B.V., Merck Manufacturing Division, Waarderweg 39, Postbus 581, 2003 PC Haarlem, Nederland.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEG onder de volgende namen:

Pneumovax 23 België, Griekenland, Spanje, Luxemburg; Nederland;
  Oostenrijk, Portugal
Pneumovax Danmark; Frankrijk, IJsland, Italië; Noorwegen, Finland,
  Zweden
Pneumovax 23 Durchstechflasche Duitsland
Pneumovax II Ierland, Verenigd Koninkrijk

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in december 2012

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK