Advertentie

Auteur: Meda


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Primatour bevat een combinatie van twee werkzame stoffen, een kort- en langwerkend antihistaminicum. Beide stoffen zijn werkzaam tegen bewegingsziekte. De werking van Primatour begint na ongeveer 1 uur.

U kunt Primatour gebruiken ter voorkoming en behandeling van wagen-, zee- en luchtziekte.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U bent allergisch voor andere geneesmiddelen uit dezelfde groep (antihistaminica)
 • U heeft de ziekte van Parkinson of heeft last heeft van parkinsonachtige verschijnselen zoals spierspannings- en houdingsveranderingen en onwillekeurige bewegingen
 • U heeft last van een bepaalde vorm van glaucoom (verhoogde oogboldruk, kamerhoekblok- glaucoom).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • U heeft een verhoogde oogboldruk of groene staar (glaucoom)
 • U heeft een aandoening van de uitgang van de maag naar de darm (pylorusstenose)
 • Uw nieren of lever werken minder goed.
 • U heeft prostaatklachten (prostaathypertrofie)
 • U heeft last van aanvallen van benauwdheid, die vaak gepaard gaan met hoesten en het opgeven van slijm (astma bronchiale)
 • U lijdt aan vallende ziekte (epilepsie)
 • U heeft een verhoogde bloeddruk (hypertensie)
 • U lijdt aan een verhoogde werking van de schildklier (hyperthyreoïdie)
 • Uw hart werkt minder goed (hartfalen)
 • Bij ouderen en vrouwen, omdat deze groepen gevoeliger zijn voor cinnarizine, waardoor bepaalde bijwerkingen vaker optreden. Zie rubriek 4 “Mogelijke bijwerkingen”. Dit is vooral gezien bij doseringen van meer dan 150 mg cinnarizine per dag. De dosering dient dan verlaagd te worden. Bij aanhouding van de bijwerking moet het gebruik van Primatour worden gestopt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Primatour nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen recept voor nodig heeft.

Een wisselwerking wil zeggen dat geneesmiddelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking kunnen beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten met:

 • kalmerende middelen (sedativa)
 • alcohol
 • geneesmiddelen die angst of onrust verminderen (anxiolytica)
 • geneesmiddelen die een psychose (het horen of zien van dingen die er niet zijn, waangedachtes, ongewone achterdocht en teruggetrokken gedrag) tegengaan (antipsychotica)
 • bepaalde pijnstillers (opioïden)
 • geneesmiddelen tegen allergie (antihistaminica).

Waarop moet u letten met eten en drinken en alcohol?

Gelijktijdig gebruik van alcohol wordt afgeraden, omdat het mogelijk versuffend effect van Primatour daardoor kan worden versterkt.

Zwangerschap en borstvoeding

Primatour mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het gebruik van Primatour kan sufheid, slaperigheid en duizeligheid veroorzaken en daardoor het coördinatievermogen en reactievermogen verminderen. Tijdens het gebruik van dit geneesmiddel wordt daarom afgeraden activiteiten te verrichten die oplettendheid vereisen, zoals deelname aan het verkeer en het bedienen van machines.

Primatour bevat de hulpstoffen lactose en sucrose

Dit geneesmiddel bevat ongeveer 125 mg lactose en 1 mg sucrose per tablet. Als u de aangegeven dosering opvolgt is de maximale dagdosis 375 mg lactose en 3 mg sucrose.

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Neem Primatour in ongeveer een half uur voor het begin van de reis:

volwassenen: één tablet;
kinderen ouder dan 6 jaar: een halve tablet;
kinderen van 2 tot 6 jaar: een kwart tablet.
Bij langdurige reizen:  
volwassenen: één tablet, 3 maal per dag;
kinderen ouder dan 6 jaar: een halve tablet, 3 maal per dag.

Ouderen

Er is geen aanpassing van de dosis nodig voor oudere patiënten.

De tabletten kunnen het beste met een ruime hoeveelheid (1 glas) water of een andere vloeistof (bijvoorbeeld limonade) worden ingenomen. Neem de tabletten in hun geheel (of in enkele stukken gebroken) in, met de vloeistof. Drink daarna het hele glas leeg.

U mag de tabletten niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.

Gebruik bij kinderen

De veiligheid en werking van Primatour bij kinderen jonger dan 2 jaar is niet vastgesteld.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Wanneer u teveel van dit middel heeft ingenomen, of wanneer u een overdosering vermoedt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Wanneer u teveel van dit middel heeft ingenomen kunnen de volgende verschijnselen optreden: slaperigheid, duizeligheid, coördinatiestoornissen, slapheid, toevallen, koorts en verminderde ademhaling. Kinderen zijn extra gevoelig voor een overdosering van Primatour.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Primatour bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen kunnen

 • zeer vaak voorkomen: bij meer dan 1 op de 10 patiënten
 • vaak voorkomen: bij minder dan 1 op de 10, maar bij meer dan 1 op de 100 patiënten
 • soms voorkomen: bij minder dan 1 op de 100, maar bij meer dan 1 op de 1.000 patiënten
 • zelden voorkomen: bij minder dan 1 op de 1.000, maar bij meer dan 1 op de 10.000 patiënten
 • zeer zelden voorkomen: bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten, inclusief incidentele meldingen

De volgende bijwerkingen zijn gemeld:

Zenuwstelselaandoeningen

 • Vaak: sufheid (sedatie), slaperigheid, coördinatiestoornissen.
 • Zelden: slapeloosheid, geïrriteerdheid, beven of trillen (tremoren), toevallen (convulsies), spierspannings- en houdingsveranderingen (parkinsonisme) en onwillekeurige bewegingen (extrapiramidale stoornissen)

Oogaandoeningen

 • Soms: wazig zien (moeite met scherpstellen van de ooglens). Hartaandoeningen
 • Zelden: beklemd gevoel op de borst, versnelde hartslag (tachycardie). Maagdarmstelselaandoeningen
 • Vaak: droge mond.
 • Soms: maagdarmstoornissen. Lever- en galaandoeningen
 • Zelden: Geelzucht door galstuwing (gele verkleuring van de huid of ogen) (cholestatische icterus) Nier- en urinewegaandoeningen
 • Soms: achterblijven van urine in de blaas door een gestoorde blaaslediging (urineretentie).

Voorts zijn er voor cyclizine, een aan chloorcyclizine verwante stof, de volgende bijwerkingen gemeld die niet in bovenstaande tabel zijn opgenomen. Hoewel niet gemeld tijdens bet gebruik van Primatour, kunnen deze bijwerkingen zich voordoen, omdat deze stoffen op elkaar lijken:

Duizeligheid, nachtmerries, waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), droge mond, moeilijk of pijnlijk urineren (dysurie), huidirritaties, plotseling ongecontroleerde rukkende bewegingen (gegeneraliseerde chorea), allergische leverontsteking (hepatitis), bloedarmoede die gekenmerkt wordt door een tekort aan alle soorten bloedcellen (aplastische anemie) die gekenmerkt wordt door overmatige bloedingen en blauwe plekken, moeheid en bleekheid en steeds terugkerende infecties, bloedarmoede als gevolg van te grote afbraak van het bloed (hemolytische anemie), zeer ernstige bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose), verstopping (constipatie), versnelde hartslag (tachycardie) en verminderde eetlust.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stoffen in dit middel zijn cinnarizine en chloorcyclizinehydrochloride.
 • De andere stoffen in dit middel zijn lactose, magnesiumstearaat, maïszetmeel, menthol, polyvinylpyrrolidon 25, natriumsaccharose, colloïdaal silicium, talk, chinolinegeel (E 104).

Hoe ziet Primatour eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De tabletten zijn geel en rond met een kruisbreukstreep aan een zijde. De tablet kan verdeeld worden in gelijke kwarten.

Primatour tabletten zijn verpakt in een doosje met 1 blisterverpakking met 10 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Meda Pharma B.V.

Krijgsman 20

1186 AD Amstelveen

Primatour is in het register ingeschreven onder RVG 03178.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in januari 2013.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK