Auteur: Sanofi


Lange informatie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan PROCOMVAX bijwerkingen hebben.

Over het algemeen werd PROCOMVAX goed verdragen in de klinische studies. Bijwerkingen zijn onder andere reacties op de plek waar de injectie is toegediend, zoals pijn, gevoeligheid, roodheid en zwelling. Andere bijwerkingen zijn prikkelbaarheid, slaperigheid, koorts, diarree, braken, slechte eetlust, middenoorontsteking en huilen met een ongewoon hoge toon. Andere bijwerkingen die zelden voorkomen en die ernstig kunnen zijn, omvatten stuipen, koortsstuipen, allergische reacties, allergische zwelling (angio-oedeem), bepaalde, ernstige vormen van huiduitslag en een knobbeltje op

de injectieplaats .

Daarnaast dient u uw arts op de hoogte te stellen van eventuele symptomen bij uw kind die wijzen op een allergische reactie na de toediening van een dosis uit de vaccinatiereeks.

Waarschuw uw arts meteen indien deze of andere ongebruikelijke symptomengeregistreerdzich voordoen. Als het probleem aanhoudt of erger wordt, roep dan medische hulp in.

Als u bijwerkingen constateert die niet in deze bijsluiter worden vermeld, licht dan uw arts of apotheker in.

Inhoudsopgave
Hoe bewaart u dit middel?

Hoe bewaart u dit middel?

Houd buiten het bereik en het zicht van kinderen.

Bewaren in een koelkast bij 2 C-8 °C.

Niet in de vriezer bewaren.

Niet gebruiken na de uiterste op het etiket vermelde gebruiksdatum.

6. AANVULLENDE INFORMATIE langer

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de plaatselijke vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

België/Belgique/Belgien niet Luxembourg/Luxemburg
SANOFI PASTEUR MSD SANOFI PASTEUR MSD
Tél/Tel: +32.2.726.95.84   Tél: +32.2.726.95.84
България Magyarország
Мерк Шарп и Доум България ЕООД MSD Magyarország Kft
тел. + 359 2 819 3740 Tel.: + 36.1.888.5300
Česká republika Malta
Merck Sharp & Dohme, IDEA, Inc. MSD Interpharma
Tel.: +420-233 010 111 Tel: + 33.1.3082.1000
Danmark Nederland
SANOFI PASTEUR MSD SANOFI PASTEUR MSD
Tlf: +45.45.26.77.00 Tel: +31 23 567 9600
Geneesmiddel  
Deutschland Norge
SANOFI PASTEUR MSD GmbH SANOFI PASTEUR MSD
Tel: +49.6224.5940 Tlf: +47 67505020
Eesti Österreich
Merck Sharp & Dohme OÜ SANOFI PASTEUR MSD GmbH
Tel: +372.613.9750 Tel: +43.1.86.67.02.22.02
Ελλάδα   Polska
ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.   MSD Polska Sp. z o.o.
Τηλ. +30.210.8009111   Tel.: +48.22.549.51.00
España   Portugal
SANOFI PASTEUR MSD S.A.   Sanofi Pasteur MSD, SA
Tel: +349.1.371.78.00   Tel: +351 21 470 45 50
France   România
SANOFI PASTEUR MSD SNC   Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.
Tél: +33.4.37.28.40.00   Tel: + 4021 529 29 00
Ireland   Slovenija
SANOFI PASTEUR MSD Ltd   Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila .o.o.
Tel: +3531.468.5600   Tel: + 386 1 5204201
Ísland   Slovenská republika
SANOFI PASTEUR MSD   Merck Sharp & Dohme IDEA, Inc.
Sími: +32.2.726.95.84   Tel.: +421.2.58282010
Italia   Suomi/Finland
SANOFI PASTEUR MSD Spa   SANOFI PASTEUR MSD
    geregistreerd
Tel: +39.06.664.092.11   Puh/Tel: +358.9.565.88.30
Κύπρος   Sverige
Merck Sharp & Dohme (Middle East) Limited. SANOFI PASTEUR MSD
Τηλ: +357 22866700   Tel: +46.8.564.888.60
Latvija   United Kingdom
    langer
SIA “Merck Sharp & Dohme Latvija” SANOFI PASTEUR MSD Ltd
Tel : +371. 736.4224 niet Tel: +44.1.628.785.291
Lietuva  
UAB “Merck Sharp & Dohme”  
Tel.: +370.5.2780.247    
Deze bijsluiter is voor laatste keer goedgekeurd op
Geneesmiddel    

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK