Advertentie

Auteur: Engelhard Arzneimittel


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Prospan® hoestsiroop is een traditioneel kruidengeneesmiddel toegepast bij vastzittende hoest en kriebelhoest. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op traditioneel gebruik en niet op kli- nisch bewijs.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

Gebruik geen Prospan® hoestsiroop als u overgevoelig bent voor Hedera helix droogextract of één van de hulpstoffen.

Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 2 jaar vanwege het risico op verergering van ademhalingsproblemen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

  Het gebruik bij kinderen tussen 2 en 4 jaar wordt ontraden omdat hierbij medisch advies is aangewezen.

  In gevallen waarbij kortademigheid of koorts optreedt, of waarbij het opgehoeste slijm groen/geel is of bloed bevat, dient direct een arts te worden geraadpleegd.

  Gelijktijdig gebruik met hoestprikkeldempende middelen als codeine of dextromethorphan wordt zonder medisch advies niet aangeraden.

  Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met maagontsteking of een maagzweer.

  Prospan ® hoestsiroop bevat sorbitol

  Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

  Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

  Tot nu toe zijn er geen interacties tussen Prospan® hoestsiroop en andere geneesmiddelen gerapporteerd. Informeer uw arts of apotheker indien u momenteel medicijnen slikt of recentelijk enig ander medicijn heeft geslikt, ook indien niet voorgeschreven.

  Zwangerschap en borstvoeding

  Er zijn geen gegevens bekend over gebruik bij zwangerschap en borstvoeding. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

  Rijvaardigheid en het gebruik van machines

  Bij gebruik volgens voorschrift is een beïnvloeding niet waar- schijnlijk.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik Prospan® hoestsiroop altijd zoals beschreven in deze bijsluiter. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. De gebruikelijke dosering is als volgt:

Kinderen van 4 tot 5 jaar: 2 maal daags 2,5 ml stroop
Kinderen van 6 tot 12 jaar: 2 maal daags 5 ml stroop
Kinderen vanaf 12 jaar 3 maal daags 5 ml stroop
en volwassenen:  

Gebruik hiervoor het bijgevoegde maatbekertje.

Voor gebruik de fles goed schudden!

Het wordt aanbevolen om Prospan® hoestsiroop ’s morgens, (’s middags) en ’s avonds in te nemen. De lengte van de behande- ling is afhankelijk van de aard en ernst van de symptomen, maar zal minstens 1 week moeten duren. Om de kans op een succesvolle behandeling zo groot mogelijk te maken, wordt aangeraden om deze nog 2-3 dagen voort te zetten nadat de symptomen al zijn verdwenen. Als de symptomen langer dan een week aanhouden of verergeren tijdens het gebruik, dient een arts te worden geraadpleegd.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Als u meer Prospan® hoestsiroop heeft gebruikt dan geadvi- seerd (meer dan 3 keer de dagelijkse dosis), kunt u tijdelijk last krijgen van misselijkheid, overgeven of diarree.

Raadpleeg in dit geval uw arts of apotheker en neem deze bijsluiter dan mee.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem nooit een dubbele dosis. Zet de behandeling voort zoals beschreven.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmid- del? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Prospan Saft NL PB1664503_Prospan Saft NL PB 0912 29.11.12 11:34 Seite 2

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN In het register ingeschreven onder RVG 106242

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zeer zelden (bij minder dan 1 van de 10.000 gebruikers) komen allergische reacties voor zoals kortademigheid, zwelling, rode huid en jeuk.

Maag-darmklachten als misselijkheid, braken en diarree kun- nen voorkomen, naast een mogelijk laxerend effect veroorzaakt door sorbitol. De frequentie van deze bijwerkingen is niet bekend.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaar- heidsdatum. Die is te vinden op de doos en het etiket op de fles na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum

Na opening is de inhoud 3 maanden houdbaar.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met genees- middelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

PROSPAN ® HOESTSIROOP, STROOP

Is een traditioneel kruidengeneesmiddel op basis van Hedera helix (Klimop) droogextract. 100 ml stroop bevat 0,7 gram Hedera helix (Klimop) droogextract (5-7,5 : 1).

Het extractie middel is ethanol 30% (g/g).

De andere bestanddelen zijn kaliumsorbaat (conserveermiddel), watervrij citroenzuur, xanthaan gom, sorbitol, water.

2,5 ml stroop bevat 0,963 g sorbitol (=0,08 BU). Elke verpakking bevat 100/200 ml stroop.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder / Fabrikant: Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG Herzbergstr. 3

D-61138 Niederdorfelden Duitsland

Voor inlichtingen en correspondentie:

Kernpharm B.V., Tel. 0800-0997773, email:info@kernpharm.nl

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2012.

Stand: 09/12; PB1664503

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK