Prostin E2, gel voor vaginaal gebruik 2 mg

ATC-Code
G02AD02
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Pfizer
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Urogenitalsystem und sexualhormone
Therapeutische groep Andere gynäkologika
Farmacologische groep Wehen fördernde mittel
Chemische groep Prostaglandine
Stof Dinoproston

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Pfizer

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

 • Dinoproston, het werkzame bestanddeel van Prostin E2, is het van nature in het menselijk lichaam voorkomende prostaglandine E2. Het bevordert onder andere de ontsluiting en stimuleert de weeën.
 • Prostin E2 kan worden gebruikt om de baring op gang te brengen bij een (bijna) voldragen zwangerschap (vanaf 38 weken of vanaf 36 weken indien de longen van het kind voldoende ontwikkeld zijn).

Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch (overgevoelig) voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze

stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

 • U bent zwanger van een meerling;
 • Er is teveel vruchtwater aanwezig in de baarmoeder (polyhydramnion);
 • U heeft al veel voldragen zwangerschappen doorgemaakt;
 • Het kind is niet goed ingedaald;
 • U bent vroeger aan uw baarmoeder geopereerd (bijvoorbeeld een keizersnede);
 • Het kind is te groot in verhouding tot uw bekken;
 • Het kind ligt niet normaal met het hoofd naar beneden;

PROS E 1 2VG 016 NL PIL 17Apr2012-c

 • De arts vermoedt dat het kind teveel beklemd ligt (afwijkend hartslagpatroon van het kind);
 • U heeft tijdens uw zwangerschap vaginale afscheiding gehad waarvan de oorzaak niet bekend is;
 • U heeft tijdens uw zwangerschap vaginale bloedingen gehad;
 • Het is door een verloskundig noodgeval noodzakelijk voor de veiligheid van u of uw kind om een keizersnede te doen;
 • De baarmoeder trekt teveel samen;
 • De placenta sluit de baarmoederhals af;
 • U heeft bekkenontsteking of heeft bekkenontsteking gehad;
 • U lijdt aan aandoeningen van het hart en/of de bloedvaten (cardiovasculaire aandoeningen);
 • U heeft een slecht werkende lever;
 • U heeft slecht werkende nieren;
 • U lijdt aan astma;
 • U heeft een verhoogde oogboldruk (glaucoom);
 • U heeft gebroken vliezen;
 • U bent 35 jaar of ouder, u hebt complicaties ervaren tijdens de zwangerschap of de zwangerschap heeft meer dan 40 weken heeft geduurd. De kans op een bepaalde ernstige bloedstollingstoornis (gedissemineerde intravasculaire stolling) is dan namelijk verhoogd.

Vertel het uw behandelend arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Prostin E2 mag niet verder dan de interne baarmoederhalsopening worden toegediend. Bij onjuiste toediening (extra-amniotische toediening) worden vaker te snelle of te sterke baarmoedersamentrekkingen waargenomen. Waarschuw onmiddellijk een arts als u denkt dat dit op u van toepassing is.

Wanneer Prostin E2 is gegeven zullen de activiteit van de baarmoeder en de hartslag van het kind gevolgd worden.

Gebruikt u naast Prostin E2 nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertal dat dan uw arts of apotheker.

De volgende geneesmiddelen of stoffen kunnen de werking van Prostin E2 beïnvloeden:

 • Bepaalde pijnstillers met ook een ontstekingsremmende en koortswerende werking (prostaglandinesynthetaseremmers, zoals acetylsalicylzuur en ibuprofen). Deze middelen kunnen het effect van Prostin E2 verminderen.
 • Oxytocine. Indien na Prostin E2 oxytocine (een ander product om de baring op gang te brengen) wordt gebruikt, moet met de toediening hiervan minstens 6 uur worden gewacht na toediening van de laatste spuit met gel Prostin E2 en zal uw arts u nauwlettend volgen. Prostin E2 en oxytocine versterken namelijk elkaars effect.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

PROS E 1 2VG 016 NL PIL 17Apr2012-c 2

Prostin E2 dient alleen worden gebruikt indien dit strikt noodzakelijk is en Prostin E2 mag niet gebruikt worden vóór week 36 van de zwangerschap. Gebruik tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap kan namelijk onder andere leiden tot loslaten van de placenta, scheuren van de baarmoeder, zuurstoftekort bij het kind, veranderde hartslag van het kind en overlijden van het kind (voor of na de geboorte).

Borstvoeding

Prostin E2 dient niet tijdens de borstvoeding gebruikt te worden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van Prostin E2 op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.Algemene aanwijzingen

Uw arts zal bepalen hoeveel Prostin E2 u krijgt. De gebruikelijke aanvangsdosering is 1 mg dinoproston (de inhoud van één spuit met 3 gram gel). Deze dosis wordt achter in de vagina ingebracht. Afhankelijk van hoe u hierop reageert kan 6 uur later nog een dosis van 1 mg of een dosis van 2 mg worden toegediend (in beide gevallen één spuit met 3 gram gel). Indien uw lever of nieren erg slecht werken, zal uw arts hiermee rekening houden bij het vaststellen van de juiste dosering.

Indien na Prostin E2 oxytocine (een ander product om de baring op gang te brengen) wordt gebruikt, moet met de toediening hiervan minstens 6 uur worden gewacht na toediening van de laatste dosis Prostin E2.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?In uitzonderlijke gevallen kan een enkelvoudige dosis Prostin E2 gel voor vaginaal gebruik leiden tot overdosering. De voornaamste tekenen van overdosering met dinoproston zijn het optreden van te sterke weeën, waardoor het kind in gevaar kan komen. Behandeling hiervan bestaat uit het verwijderen van de medicatie uit de vagina en het plaatsen van de vrouw in een halfliggende houding. Verder kan de arts u ter behandeling bepaalde medicijnen toedienen, zogenaamde ß-sympaticomimetica. Indien dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kan een spoedverlossing worden uitgevoerd.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben,al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen komen voor in de volgende frequenties:

Zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 10 personen), vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 100 personen, maar bij minder dan 1 op de 10 personen), soms komt voor bij meer dan 1 op de 1.000 personen, maar bij minder dan 1 op de 100 personen), zelden (komt voor bij meer dan 1 op de 10.000 personen, maar bij minder dan 1 op de 1.000 personen), zeer zelden (komt voor bij

PROS E 1 2VG 016 NL PIL 17Apr2012-c 3

minder dan 1 op de 10.000 personen), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

De volgende bijwerkingen zijn gemeld:

Bloed

Zelden: ernstige afwijking in de bloedstolling (gedissemineerde intravasculaire stolling)

Afweersysteem

Zeer zelden: overgevoeligheidsreacties (bijvoorbeeld ernstige, levensbedreigende reactie op bepaalde stoffen (anafylaxie), ernstige allergische reactie voor bepaalde stoffen, waarbij sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid en verminderd bewustzijn optreden als gevolg van een plotselinge, sterke vaatverwijding (anafylactische shock))

Bloedvaten

Zeer zelden: verhoogde bloeddruk

Ademhalingsstelsel

Zeer zelden: benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasmen), astma

Maagdarmstelsel

Zeer vaak: misselijkheid, braken en diarree

Steun- en bewegingsapparaat

Zeer zelden: rugpijn

Zwangerschap, periode voor en na de zwangerschap en kraamperiode

Vaak: afwijkingen in de samentrekkingen van de baarmoeder: vaker voorkomende, sterkere of langer durende weeën

Zeer zelden: plotselinge loslating van de placenta, snelle toename van de ontsluiting, scheuren van de baarmoeder (uterusruptuur), doodgeboorte, overlijden van de pasgeborene, verstopping in de vertakkingen van de longslagader (pulmonale vruchtwaterembolie)

Geslachtsorganen

Vaak: warm gevoel in de vagina

Algemeen

Vaak: koorts

Onderzoeken

Zeer vaak: stress/veranderingen in de hartslag van het ongeboren kind, stress bij het geboren kind, lage mate van conditie van de baby vlak na de geboorte (lage Apgar score)

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C).

PROS E 1 2VG 016 NL PIL 17Apr2012-c 4

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na “Exp.:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC. En gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is dinoproston. Prostin E2 gel voor vaginaal gebruik 1 mg, bevat 1 mg dinoproston per 3 gram gel en Prostin E2 gel voor vaginaal gebruik 2 mg, bevat 2 mg dinoproston per 3 gram gel.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: colloïdaal siliciumdioxide (E551) en glyceryltriacetaat (E1518).
 • Prostin E2 gel voor vaginaal gebruik is een halfdoorzichtige, visceuze gel, bedoeld voor toediening in de vagina.
 • Iedere verpakking bevat een wegwerpspuit van polyethyleen met daarin 3 gram gel.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder

Pfizer bv, Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle aan den IJssel.

Fabrikant

Pfizer Manufacturing Belgium NV, Rijksweg 12, 2870 Puurs, België

Voor vragen over dit geneesmiddel, bel met Pfizer: 0800-MEDINFO (63 34 636).

Prostin E2 gel voor vaginaal gebruik 1 mg is in het register ingeschreven onder RVG 13823 Prostin E2 gel voor vaginaal gebruik 2 mg is in het register ingeschreven onder RVG 13824

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in mei 2012

PROS E 1 2VG 016 NL PIL 17Apr2012-c 5

Advertentie

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.