Protagens 2%, oogdruppels

ATC-Code
S01XA20
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Alcon
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Sinnesorgane
Therapeutische groep Beta-adrenozeptor-antagonisten
Farmacologische groep Andere ophthalmika
Chemische groep Andere ophthalmika
Stof Künstliche tränen und andere indifferente mittel

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Alcon

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

PROTAGENS wordt gebruikt als kunstmatig traanvocht en zorgt voor de bescherming en de behandeling van uitdrogingsverschijnselen van de ogen. Deze zogenoemde “droge ogen” kunnen ontstaan als gevolg van het syndroom van Sjögren (een bepaalde auto-immuunziekte), een verminderde traanproduktie, bij dreigende uitdroging van het hoornvlies door een beschadiging van de oogleden of in situaties waarin de ogen niet gesloten kunnen worden.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.

Vraag uw arts om advies als dit voor u van toepassing is.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Gebruik PROTAGENS alleen om in uw oog/ogen te druppelen.

Wanneer u last krijgt van hoofdpijn, oogirritatie, verandering in het gezichtsvermogen of roodheid van het oog of wanneer de “droge ogen” verergeren of langer aanhouden dan 3 dagen. Stop dan met het gebruik en raadpleeg uw arts .

Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Lees dan ook de rubriek ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?’

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast PROTAGENS nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen recept voor nodig heeft.

Als u meer dan één oogdruppel of oogzalf gebruikt, wacht dan 5 minuten tussen iedere toediening. Gebruik de oogzalven als laatste.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

PROTAGENS kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Mogelijk ziet u na het gebruik van PROTAGENS een tijdje wazig. Rijd niet of gebruik geen machines totdat dit weer verdwenen is.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden Als u contactlenzen draagt:

Doe uw contactlenzen (harde of zachte) uit voordat u PROTAGENS gebruikt. Wacht 15 minuten na gebruik van PROTAGENS voordat u uw lenzen weer inzet. Het conserveermiddel in PROTAGENS (benzalkoniumchloride) kan oogirritatie veroorzaken en kan zachte contactlenzen verkleuren.

PROTAGENS is niet geschikt als middel om contactlenzen mee te reinigen of in te bewaren.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker

De gebruikelijke dosering is 4-5 maal daags 2 druppels in het aangedane oog / de aangedane ogen.

Gebruik bij ouderen

Geen speciale doseringsvoorschriften.

Gebruik bij kinderen

Geen speciale doseringsvoorschriften.

1 2 3
 • Pak het flesje PROTAGENS en een spiegel.
 • Was uw handen.
 • Draai de dop van het flesje.
 • Houd het flesje ondersteboven vast tussen uw duim en vingers.
 • Houd uw hoofd achterover. Trek uw ooglid met een schone vinger naar beneden, tot er een ‘zakje’ ontstaat tussen het ooglid en uw oog. De druppel moet hierin vallen (figuur 1).
 • Breng het uiteinde van het flesje dicht bij uw oog. Gebruik hierbij de spiegel als u dat handig vindt.
 • Raak uw oog of ooglid, de omliggende gebieden of andere oppervlakken niet aan met de druppelaar. Het zou de druppels kunnen besmetten.
 • Druk zachtjes op de bodem van het flesje zodat er één druppel PROTAGENS per keer uit komt.
 • Knijp niet in het flesje. Het is zo ontworpen dat een zachte druk op de bodem van het flesje voldoende is (figuur 2).
 • Druk na gebruik van PROTAGENS met een vinger in de hoek van uw oog, naast de neus (figuur 3). Dit helpt te voorkomen dat PROTAGENS in de rest van uw lichaam terecht komt.
 • Herhaal de stappen voor uw andere oog als u druppels in beide ogen gebruikt.
 • Draai direct na gebruik de dop stevig op het flesje.
 • Maak eerst een flesje leeg, voordat u een ander flesje openmaakt.

Als er een druppel naast uw oog terecht komt, probeer het dan opnieuw.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Spoel uw oog met warm water. Breng geen druppels meer in uw oog tot het tijd is voor uw volgende normale dosis. Het optreden van bijwerkingen is onwaarschijnlijk.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Ga verder met de volgende dosis volgens schema. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de vergeten dosis over en volg uw normale schema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop niet opeens met het gebruik zonder dat uw arts dit geadviseerd heeft.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan PROTAGENS bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Over het algemeen kunt u de druppels blijven gebruiken, tenzij de bijwerkingen ernstig zijn. Als u zich zorgen maakt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen bij gebruik van PROTAGENS:

Bijwerkingen waarvan niet bekend is hoe vaak ze voor kunnen komen:

Effecten op het oog:

Wazig zicht, oogpijn, jeukend oog, oogirritatie, abnormaal gevoel in het oog, roodheid van het oog, branderig gevoel.

Algemene bijwerkingen:

Allergische reactie

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en het kartonnen doosje na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25 °C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Om besmetting te voorkomen, moet u 28 dagen na eerste opening het flesje weggooien en een nieuw flesje openmaken. Noteer de datum waarop u het flesje heeft geopend op het etiket van het flesje en het doosje op de hiervoor aangeduide plaats.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is polyvidon. Eén ml oplossing bevat 20 mg polyvidon.
 • De andere stoffen in dit middel zijn benzalkoniumchloride, boorzuur, natriumchloride, natriumhydroxide (om de zuurgraad (pH-waarde) op peil te houden) en gezuiverd water

Hoe ziet PROTAGENS er uit en hoeveel zit er in een verpakking

PROTAGENS is een heldere, kleurloze oplossing. Het wordt geleverd in een plastic druppelflacon van 10 ml of 15 ml.

Niet alle verpakkingsgroottes hoeven in de handel te zijn.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Fabrikant
Alcon Nederland BV S.A. Alcon-Couvreur NV
Claudius Prinsenlaan 142 Rijksweg 14
4818 CP Breda B-2870 Puurs
  België

PROTAGENS oogdruppels zijn in het register ingeschreven onder RVG 10513.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juni 2012

Thilo logo

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.