Advertentie

Auteur: Pharmachemie


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Pyrazinamide 500 PCH is een middel tegen tuberculose en heeft een bacteriegroeiremmende of bacteriedodende werking op de bacterie die tuberculose veroorzaakt (Mycobacterium tuberculosis). Pyrazinamide wordt gebruikt bij de behandeling van tuberculose in combinatie met andere tuberculose middelen.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Pyrazinamide 500 PCH niet

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor pyrazinamide of voor één van de andere bestanddelen van Pyrazinamide 500 PCH;
 • als het u bekend is dat u lijdt aan een ziekte die berust op een stoornis in de aanmaak van de rode bloedkleurstof (porfyrie);
 • als u lijdt aan stoornissen in de leverwerking en/of leverziekte;
 • als u acute jicht heeft;
 • als u lijdt aan een ernstige nierfunctiestoornis.

PYRAZINAMIDE 500 PCH tabletten

Wees extra voorzichtig met Pyrazinamide 500 PCH

 • als u last heeft van een verminderde nierwerking;
 • bij verhoogde bloed-urinezuurgehalte;
 • als u een voorgeschiedenis van jicht heeft;
 • als u lijdt aan suikerziekte;
 • als u een chronisch alcoholist bent.

Voor en regelmatig gedurende de behandeling moet de leverwerking worden gecontroleerd.

Pyrazinamide 500 PCH wordt niet aanbevolen voor kinderen onder 6 jaar wegens risico op aspiratie.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Er zijn tot nu toe geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen gemeld.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Gebruik van Pyrazinamide 500 PCH in combinatie met voedsel en drank

Drink geen alcohol zolang u Pyrazinamide 500 PCH gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Het risico van het niet behandelen van tuberculose tijdens de zwangerschap is voor moeder en kind groter dan het risico op schadelijke effecten bij gebruik van het middel.

Over het gebruik van pyrazinamide in de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te kunnen beoordelen, echter de zeer beperkte beschikbare gegevens geven geen aanwijzingen voor schadelijke effecten voor het kind. Beperkt dierexperimenteel onderzoek geeft ook geen aanwijzingen voor teratogeniteit. Gezien de beperkte informatie dient pyrazinamide alleen gebruikt te worden tijdens de zwangerschap indien strikt noodzakelijk.

Borstvoeding

Pyrazinamide wordt in beperkte mate uitgescheiden in de moedermelk. Gezien de beperkte gedocumenteerde informatie over het gebruik van pyrazinamide tijdens de borstvoeding, wordt het gebruik van pyrazinamide tijdens de borstvoedingsperiode afgeraden tenzij strikt noodzakelijk. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn tot nu toe geen gegevens bekend over de invloed van dit middel op het reactie- en concentratievermogen. Een beïnvloeding van deze functies valt echter niet te verwachten. U dient wel rekening te houden met bijwerkingen zoals misselijkheid.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

PYRAZINAMIDE 500 PCH tabletten

De gebruikelijke dosering is:

Bij tuberculose

Volwassenen:

Initiële behandeling:

 • 30 mg/kg lichaamsgewicht per dag, zo mogelijk in één keer innemen. Maximaal 2 g per dag gedurende 2 maanden.

Kinderen:

35 (30-40) mg/kg lichaamsgewicht per dag, zo mogelijk in één keer innemen. Maximaal 1,5 g per dag. Pyrazinamide 500 PCH wordt niet aanbevolen voor kinderen onder de 6 jaar wegens risico op aspiratie.

Bij hersenvliesontsteking veroorzaakt door tuberculose

Initiële behandeling:

 • 50 mg/kg lichaamsgewicht per dag, zo mogelijk in één keer innemen. Maximaal 2 g per dag gedurende 2 maanden.

Patiënten met leverziekte

Het is belangrijk uw arts te informeren als u lijdt aan een leverziekte. U dient geen Pyrazinamide 500 PCH in te nemen als u lijdt aan acute leverziekte of eerder een leverziekte heeft gehad.

Patienten met nierziekte

Het is belangrijk uw arts te informeren als u lijdt aan een nierziekte. U dient geen Pyrazinamide 500 PCH in te nemen als u lijdt aan een ernstige verminderde nierfunctie.

Ouderen

Pyrazinamide 500 PCH wordt goed verdragen door de meeste oudere patiënten, maar u dient uw arts te informeren als u lijdt aan een lever- of nierziekte. In een bepaalde situatie kan uw arts u aanraden om aanvullend vitamine B6 in te nemen zolang u Pyrazinamide 500 PCH inneemt.

De inname van pyrazinamide is niet afhankelijk van voeding. Pyrazinamide 500 PCH kan op nuchtere maag, dan wel tijdens de maaltijd worden ingenomen.

Wat u moet doen als u meer van Pyrazinamide 500 PCH heeft gebruikt dan u zou mogen

Er zijn tot nu toe geen gevallen van acute overdosering gemeld. Bij hoge dosering bestaat de kans op ernstige leverbeschadiging.

Indien u een overdosering met Pyrazinamide 500 PCH vermoedt of bemerkt dient u onmiddellijk een arts te waarschuwen. Laat hem de verpakking of patiëntenbijsluiter zien. Hij kan u dan verder op de juiste manier behandelen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Pyrazinamide 500 PCH te gebruiken

PYRAZINAMIDE 500 PCH tabletten

Als u Pyrazinamide 500 PCH vergeten bent in te nemen, moet u de dosis alsnog innemen. Echter, als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en neem de volgende tablet in op de gebruikelijke tijd. Neem nooit een dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen. Probeer echter niet te vergeten uw geneesmiddel in te nemen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Pyrazinamide 500 PCH bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende aanduiding van de frequentie wordt gebruikt om de bijwerkingen weer te geven: Zeer vaak: bij meer dan 1 op de 10 gebruikers

Vaak: bij minder dan 1 op de 10 gebruikers, maar bij meer dan 1 op de 100 gebruikers Soms: bij minder dan 1 op de 100 gebruikers, maar bij meer dan 1 op de 1000 gebruikers Zelden: bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers, maar bij meer dan 1 op de 10.000 gebruikers Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers

Niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

Bloed- en lymfestelselaandoeningen

Zelden: bloedafwijking (te kort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie), bepaald soort bloedarmoede (sideroblastische anemie), bloeduitstortingen in huid of slijmvliezen (purpura), miltvergroting (splenomegalie)

Voedings- en stofwisselingsstoornissen

Vaak: verhoging van de urinezuurconcentratie in het bloed (hyperurikemie), jicht

Maagdarmstelselaandoeningen

Vaak: misselijkheid, braken, storingen in de werking van de lever die zich kunnen uiten in gebrek aan eetlust (anorexie), buikpijn

Lever- en galaandoeningen

Vaak: toename van leverenzymen (hypertransaminasemie, matig en voorbijgaand gedurende de vroege fase van de behandeling), porfyrie (een groep van ziekten gekenmerkt door overgevoeligheid voor licht, huidbeschadigingen, bloedarmoede (anemie), ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (psychose) en plotselinge buikpijn)

Zelden: Ernstige vergiftiging van de lever (hepatotoxiciteit) vooral bij doseringen van 3 g en hoger; vergroting van de lever (hepatomegalie), geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen (icterus))

Nier- en urinewegaandoeningen

PYRAZINAMIDE 500 PCH tabletten

Zelden: ontsteking van de nieren gepaard gaande met bloed in de urine, koorts en pijn in de flanken (interstitiële nefritis), moeilijk of pijnlijk urineren (dysurie)

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

Vaak: overgevoeligheidsreacties, zoals milde gewrichtspijn (artralgie) en spierpijn (myalgie) Zelden: overgevoeligheidsreacties, zoals huiduitslag, overgevoeligheid voor licht of zonlicht (fotosensibiliteit), huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten en urticaria), jeuk (pruritus), koorts, acne.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren in de originele verpakking beneden 25 °C. Gebruik Pyrazinamide 500 PCH niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na “Niet te gebruiken na”of Ëxp”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Pyrazinamide 500 PCH

Het werkzame bestanddeel is pyrazinamide.

De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn aardappelzetmeel, polyvidon (E1201), natriumcarboxymethylzetmeel, talk (E553b), colloïdaal watervrij silica (E551), magnesiumstearaat (E470b), gezuiverd water.

Hoe ziet Pyrazinamide 500 PCH er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Witte tot gebroken witte, ronde tablet met een diameter van 13 mm met aan één zijde een breukgleuf. De tabletten zijn verkrijgbaar in flacon met 30, 50, 100, 200, 250, 300 of 500 tabletten of in veelvouden van 10 tabletten in doordrukstrip.

Niet alle verpakkingsgroottes hoeven in de markt te worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Pharmachemie BV

Swensweg 5

PYRAZINAMIDE 500 PCH tabletten

2031 GA Haarlem

Nederland

Fabrikant

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

In het register ingeschreven onder

Pyrazinamide 500 PCH, tabletten is in het register ingeschreven onder RVG 15131= 50772

Deze bijsluiter is goedgekeurd in augustus 2013

0713.6v.LP

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK