Rasilamlo 300 mg/5 mg filmomhulde tabletten

Illustratie van Rasilamlo 300 mg/5 mg filmomhulde tabletten
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Novartis
Verdovend Nee
ATC-Code C09XA53
Farmacologische groep Andere middelen die werken op het renine-angiotensinesysteem

Vergunninghouder

Novartis

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Wat is Rasilamlo?

Rasilamlo bevat twee werkzame stoffen die aliskiren en amlodipine worden genoemd. Beide stoffen helpen een hoge bloeddruk (hypertensie) onder controle te brengen.

Aliskiren is een stof die behoort tot een groep geneesmiddelen die renineremmers wordt genoemd. Renineremmers verminderen het gehalte van angiotensine II dat het lichaam kan produceren. Angiotensine II leidt ertoe dat de bloedvaten vernauwen waardoor de bloeddruk stijgt. Door een vermindering van het gehalte van angiotensine II kunnen de bloedvaten ontspannen, waardoor de bloeddruk daalt.

Amlodipine behoort tot een groep geneesmiddelen die calciumkanaalblokkers wordt genoemd en die een hoge bloeddruk onder controle helpen te houden. Door amlodipine verwijden en ontspannen de bloedvaten, waardoor de bloeddruk daalt.

Een hoge bloeddruk vormt een hogere belasting voor het hart en de slagaders. Als dit lange tijd aanhoudt, kan dit de bloedvaten van de hersenen, het hart en de nieren beschadigen en kan dit leiden tot een beroerte, hartfalen, hartaanval of nierfalen. Een daling van de bloeddruk tot een normale waarde vermindert het risico op de ontwikkeling van deze aandoeningen.

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Rasilamlo wordt gebruikt voor het behandelen van een hoge bloeddruk bij volwassen patiënten van wie de bloeddruk onvoldoende onder controle is met alleen aliskiren of alleen amlodipine.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch (overgevoelig) voor aliskiren, amlodipine, voor een van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten (deze stoffen kunt u vinden onder punt 6), of u bent allergisch voor andere dihydropyridine-afgeleide geneesmiddelen (bekend als calciumkanaalblokkers). Als u denkt dat u mogelijk allergisch bent, neem Rasilamlo dan niet in en vraag uw arts om advies.
 • als u de volgende vormen van angio-oedeem heeft gehad (moeilijkheden om te ademen, of te slikken, of zwelling van het gezicht, de handen en voeten, ogen, lippen en/of tong):
  • angio-oedeem wanneer u aliskiren inneemt
  • erfelijk angio-oedeem
  • angio-oedeem zonder enige bekende oorzaak
 • als u tussen drie en negen maanden zwanger bent.
 • als u een van de volgende geneesmiddelen inneemt:
  • ciclosporine (een geneesmiddel gebruikt bij transplantatie om orgaanafstoting te voorkomen of voor andere aandoeningen, bv. reumatoïde artritis of atopische dermatitis)
  • itraconazol (een geneesmiddel om schimmelinfecties te behandelen)
  • kinidine (een geneesmiddel om het hartritme te verbeteren)
 • als u diabetes mellitus heeft of een gestoorde nierfunctie en u behandeld wordt met één van de volgende klassen van geneesmiddelen die gebruikt worden om hoge bloeddruk te behandelen:
  • een “angiotensineconverterend enzymremmer” zoals enalapril, lisinopril, ramipril enz. of
  • een “angiotensine 2 receptorblokker” zoals valsartan, telmisartan, irbesartan enz.
 • als u een erg lage bloeddruk heeft
 • als u shock heeft, inclusief cardiogene shock
 • als u een vernauwing heeft van de aorta hartklep (aorta stenose)
 • als u hartfalen heeft na een acuut hartinfarct

Als een van de hierboven vermelde situaties voor u van toepassing is, neem Rasilamlo dan niet in en bespreek het met uw arts.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • als u moet braken of diarree heeft, of als u plaspillen (geneesmiddelen om de hoeveelheid urine die u produceert te verhogen) inneemt
 • als u angio-oedeem heeft (moeilijkheden om te ademen, of te slikken, of zwelling van het gezicht, handen en voeten, ogen, lippen en/of tong). Als dit voorvalt, stop dan de inname van Rasilamlo en neem contact op met uw arts
 • als u behandeld wordt met één van de volgende klassen van geneesmiddelen die gebruikt worden om hoge bloeddruk te behandelen:
  • een “angiotensineconverterend enzymremmer” zoals enalapril, lisinopril, ramipril enz. of
  • een “angiotensine 2 receptorblokker” zoals valsartan, telmisartan, irbesartan enz.
 • als u diabetes (een hoog bloedsuikergehalte) heeft
 • als u hartproblemen heeft
 • als u een zoutarm dieet volgt
 • als uw hoeveelheid urine aanzienlijk is gedaald gedurende 24 uur of meer en/of als u ernstige nierproblemen heeft (bv. u heeft dialyse nodig) of een vernauwing of blokkering van de slagaders die uw nieren van bloed voorzien
 • als u een gestoorde nierfunctie heeft zal uw arts zorgvuldig overwegen of Rasilamlo geschikt is voor u en zal hij u zorgvuldig willen controleren.
 • als u leverproblemen (een verstoorde leverfunctie) heeft

Vertel het uw arts als een van de hierboven vermelde situaties op u van toepassing is.

Gebruik bij kinderen

Het gebruik van Rasilamlo bij kinderen en jongvolwassenen tot 18 jaar wordt niet aanbevolen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Rasilamlo nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Neem Rasilamlo niet in en praat met uw arts als u een van de volgende geneesmiddelen inneemt:

 • ciclosporine (een geneesmiddel gebruikt bij transplantatie om orgaanafstoting te voorkomen of voor andere aandoeningen, bv. reumatoïde artritis of atopische dermatitis)
 • itraconazol (een geneesmiddel om schimmelinfecties te behandelen)
 • kinidine (een geneesmiddel om het hartritme te verbeteren)
 • als u diabetes mellitus heeft of een gestoorde nierfunctie en u behandeld wordt met één van de volgende klassen van geneesmiddelen die gebruikt worden om hoge bloeddruk te behandelen:
  • een “angiotensineconverterend enzymremmer” zoals enalapril, lisinopril, ramipril enz. of
  • een “angiotensine 2 receptorblokker” zoals valsartan, telmisartan, irbesartan enz.

Vertel het uw arts als u de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • één van de volgende klassen van geneesmiddelen die gebruikt worden om hoge bloeddruk te behandelen:
  • een “angiotensineconverterend enzymremmer” zoals enalapril, lisinopril, ramipril enz. of
  • een “angiotensine 2 receptorblokker” zoals valsartan, telmisartan, irbesartan enz.
 • geneesmiddelen die gebruikt worden om de bloeddruk te verlagen, plaspillen (geneesmiddelen om de hoeveelheid urine die u produceert te verhogen), met name kaliumsparende geneesmiddelen, kaliumsupplementen, kalium bevattende zoutvervangers of heparine
 • ketoconazol, een geneesmiddel dat gebruikt wordt voor het behandelen van schimmelinfecties
 • verapamil, een geneesmiddel dat gebruikt wordt om de bloeddruk te verlagen, om het hartritme te verbeteren of om angina pectoris te behandelen
 • claritromycine, telithromycine, erytromycine; dit zijn antibiotica die gebruikt worden voor het behandelen van infecties
 • amiodaron, een geneesmiddel dat gebruikt wordt voor het behandelen van een afwijkend hartritme
 • atorvastatine, een geneesmiddel dat gebruikt wordt voor het behandelen van hoge cholesterol
 • furosemide, een geneesmiddel dat behoort tot het type dat men diuretica noemt en dat gebruikt wordt voor het verhogen van de hoeveelheid urine die u produceert en dat ook gebruikt wordt voor het behandelen van een bepaald soort hartprobleem (hartfalen) of oedeem (zwelling)
 • anti-epileptica (bv. carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne, fosfenytoïne, primidon)
 • rifampicine, een geneesmiddel dat gebruikt wordt voor het voorkomen of behandelen van infecties
 • sint-janskruid (hypericum perforatum), een kruidengeneesmiddel om de stemming te verbeteren
 • bepaalde pijnstillers die niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID‟s) worden genoemd (deze worden vooral gebruikt bij patiënten die 65 jaar of ouder zijn)
 • diltiazem, een geneesmiddel dat gebruikt wordt voor het behandelen van hartproblemen
 • ritonavir, een geneesmiddel dat gebruikt wordt voor het behandelen van virale infecties

Als u een van de volgende geneesmiddelen inneemt, is het mogelijk dat uw arts uw dosis moet veranderen en/of andere voorzorgsmaatregelen moet nemen:

 • furosemide, een geneesmiddel dat behoort tot het type dat men diuretica noemt en dat gebruikt wordt voor het verhogen van de hoeveelheid urine die u produceert en dat ook gebruikt wordt voor het behandelen van een bepaald soort hartprobleem (hartfalen) of oedeem (zwelling)
 • sommige geneesmiddelen die gebruikt worden voor het behandelen van infecties, zoals ketoconazol

Waarop moet u letten met eten en drinken?

U moet Rasilamlo eenmaal per dag innemen samen met een lichte maaltijd, bij voorkeur elke dag op hetzelfde tijdstip. U mag Rasilamlo niet innemen samen met pompelmoessap/grapefruitsap.

Zwangerschap en borstvoeding

 • Vertel het aan uw arts als u denkt dat u zwanger bent (of zou kunnen worden). Meestal zal uw arts u aanraden om te stoppen met het innemen van Rasilamlo vóórdat u zwanger wordt of vanaf het moment dat u weet dat u zwanger bent en hij/zij zal u aanraden een ander geneesmiddel in te nemen in plaats van Rasilamlo. Rasilamlo wordt niet aanbevolen vroeg tijdens de zwangerschap en mag niet worden ingenomen als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat dit ernstige schade kan veroorzaken bij uw baby bij gebruik na de derde maand van de zwangerschap.
 • Vertel het uw arts als u borstvoeding geeft of als u wilt beginnen met het geven van

borstvoeding.

Een behandeling met Rasilamlo voor moeders die borstvoeding geven is niet aanbevolen, uw arts kan voor u een andere behandeling kiezen als u borstvoeding wilt geven, vooral als uw baby pasgeboren is, of te vroeg geboren werd.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is mogelijk dat u zich als gevolg van dit geneesmiddel duizelig en suf voelt. Als dit het geval is, mag u geen voertuig besturen en geen werktuigen of machines gebruiken.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld en overschrijdt de aanbevolen dosis niet. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosis van Rasilamlo is één tablet per dag. Slik de tablet in zijn geheel door met water. U moet Rasilamlo eenmaal per dag innemen samen met een lichte maaltijd, bij voorkeur elke dag op hetzelfde tijdstip. U mag Rasilamlo niet innemen samen met pompelmoessap/grapefruitsap.

Het effect op de bloeddruk is binnen 1 week te zien en het maximale effect wordt na ongeveer

4 weken bereikt. Als uw bloeddruk na 4 tot 6 weken niet onder controle is, is het mogelijk dat uw arts uw dosis aanpast.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u per ongeluk te veel Rasilamlo tabletten heeft ingenomen, raadpleeg dan onmiddellijk een arts. Mogelijk heeft u medische zorg nodig.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u bent vergeten een dosis van dit geneesmiddel in te nemen, neem die dan in zodra u eraan denkt en neem vervolgens de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip in. Als het echter bijna tijd is voor uw volgende dosis dient u de volgende tablet op het gebruikelijke tijdstip in te nemen. Neem geen dubbele dosis (twee tabletten tegelijkertijd) om een vergeten tablet in te halen.

Stop niet met het innemen van dit geneesmiddel, ook niet als u zich goed voelt (tenzij uw arts u zegt dit te doen).

Mensen met een hoge bloeddruk merken vaak de symptomen van de aandoening niet op. Velen voelen zich vrij normaal. Het is zeer belangrijk dat u dit geneesmiddel precies inneemt zoals uw arts u heeft verteld om de beste resultaten te krijgen en om het risico van bijwerkingen te verminderen. Houd u aan de afspraken met de arts, zelfs als u zich goed voelt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Rasilamlo bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. U moet mogelijk stoppen met Rasilamlo.

Deze bijwerkingen kunnen met bepaalde frequenties voorkomen die als volgt gedefinieerd worden:

 • zeer vaak: komt voor bij meer dan 1 op de 10 patiënten
 • vaak: komt voor bij 1 tot 10 op de 100 patiënten
 • soms: komt voor bij 1 tot 10 op de 1.000 patiënten
 • zelden: komt voor bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten
 • zeer zelden: komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten
 • niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.

Bijwerkingen die met Rasilamlo zijn gemeld, zijn de volgende:

 • Vaak: lage bloeddruk, zwelling van handen, enkels of voeten (perifeer oedeem).

Flauwvallen en/of een licht gevoel in het hoofd als gevolg van een lage bloeddruk zouden in het begin van de behandeling met Rasilamlo kunnen optreden. Als u deze bijwerkingen heeft, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts.

De volgende, mogelijk ernstige bijwerkingen zijn gemeld met geneesmiddelen die alleen aliskiren of alleen amlodipine bevatten.

Aliskiren

Bij patiënten die alleen aliskiren innemen, zijn de volgende gemeld:

 • Vaak: diarree, gewrichtspijn (artralgie), hoge kaliumspiegel in het bloed, duizeligheid.
 • Soms: huiduitslag (dit kan ook een verschijnsel zijn van allergische reacties of angio-oedeem – zie “Zelden” voorkomende bijwerkingen hieronder), nieraandoeningen inclusief acuut nierfalen (sterk verminderde urineproductie), gezwollen handen, enkels of voeten (perifeer oedeem), ernstige huidreacties (toxische epidermale necrolyse en/of mondslijmvlies reacties - rode huid, blaarvorming van de lippen, ogen of mond, schilferen van de huid, koorts).
 • Zelden: allergische reacties (overgevoeligheid) en angio-oedeem (met klachten zoals moeilijkheden om te ademen, te slikken, huiduitslag, jeuk, netelroos of zwelling van het gelaat, de handen en voeten, ogen, lippen en/of tong, duizeligheid), stijging van het creatininegehalte in het bloed.

Amlodipine

Bij patiënten die alleen amlodipine innemen, zijn de volgende gemeld:

 • Vaak: slaperigheid, duizeligheid; hoofdpijn (vooral bij het begin van de behandeling); opvlieger; buikpijn; misselijkheid; zwelling van de enkels; zwelling, vermoeidheid.
 • Soms: slapeloosheid; stemmingswisselingen (inclusief angst); depressie; rillen; gewijzigde smaakzin; plots, tijdelijk bewustzijnsverlies; verminderde gevoeligheid van de huid; tintelingen of gevoelloosheid; verstoord gezichtsvermogen (inclusief dubbel zien); oorsuizingen; hartkloppingen; lage bloeddruk; buiten adem zijn; lopende neus; braken; maagklachten na de maaltijd; gewijzigde stoelgang (inclusief diarree en verstopping); droge mond; haaruitval; purperen vlekjes op de huid; verkleuring van de huid; overmatig zweten; jeuk; huiduitslag; veralgemeende huiduitslag; gewrichtspijn; spierpijn; spierkrampen; rugpijn; plasstoornissen; plassen ‟s nachts; frequent plassen; impotentie; vergrote borsten bij mannen; borstpijn; gevoel van zwakte; pijn; zich onwel voelen; gewichtstoename; gewichtsverlies.
 • Zelden: verwarring
 • Zeer zelden: laag aantal witte bloedcellen en bloedplaatjes; allergische reactie met symptomen zoals huiduitslag, jeuk, netelroos, ademhalings- of slikproblemen, duizeligheid; hoog suikergehalte in het bloed; meer spierstijfheid en spieren niet kunnen strekken; doof gevoel of tintelingen met een branderig gevoel in vingers en tenen; hartaanval; onregelmatige hartslag; ontstoken bloedvaten; hoesten; ernstige maagpijn in de bovenbuik; ontsteking van de maagwand; bloeding, gevoelig of uitgezet tandvlees; ontsteking van de lever; leverfunctiestoornis die kan optreden in combinatie met gele huid en ogen, of donkergekleurde urine; afwijkende leverfunctietestwaarden; angio-oedeem (moeilijk ademen, slikken of zwelling van het gelaat, handen en voeten, ogen, lippen en/of tong); huidreactie met rode en afschilferende huid, blaarvorming op lippen, ogen of mond; droge huid, huiduitslag, jeukende huiduitslag; huiduitslag met afbladeren of vervellen; uitslag, rode huid, blaarvorming van de lippen, ogen of mond, schilferende huid, koorts; zwelling van vooral het gezicht en keel; verhoogde gevoeligheid van de huid voor de zon.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blisterverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 30°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Advertentie

Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Novartis
Verdovend Nee
ATC-Code C09XA53
Farmacologische groep Andere middelen die werken op het renine-angiotensinesysteem

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.