Rasilez HCT 150 mg/25 mg filmomhulde tabletten

ATC-Code
C09XA52
Medikamio Hero Image

Novartis

Verdovend Psychotrope
Nee Nee
Farmacologische groep Andere middelen die werken op het renine-angiotensinesysteem

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Novartis

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Rasilez HCT tabletten bevatten twee actieve bestanddelen, genaamd aliskiren en hydrochloorthiazide. Beide bestanddelen helpen om een hoge bloeddruk (hypertensie) te reguleren.

Aliskiren is een bestanddeel dat behoort tot een nieuwe geneesmiddelenklasse die renineremmers wordt genoemd. Deze verminderen het gehalte van angiotensine II dat het lichaam kan produceren. Angiotensine II leidt ertoe dat de bloedvaten vernauwen, waardoor de bloeddruk stijgt. Door een vermindering van het gehalte van angiotensine II kunnen de bloedvaten verwijden waardoor de bloeddruk daalt.

Hydrochloorthiazide behoort tot een geneesmiddelenklasse die thiazidediuretica wordt genoemd. Hydrochloorthiazide verhoogt de urineproductie waardoor ook de bloeddruk daalt.

Een hoge bloeddruk vormt een hogere belasting voor het hart en de slagaders. Als dit lange tijd aanhoudt, kan dit de bloedvaten van de hersenen, het hart en de nieren beschadigen en kan dit leiden tot een beroerte, hartfalen, hartaanval of nierfalen. Een daling van de bloeddruk tot een normale waarde vermindert het risico op de ontwikkeling van deze aandoeningen.

Rasilez HCT wordt gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering van Rasilez HCT is één tablet per dag. Slik de tablet in zijn geheel met wat water in. U moet Rasilez HCT eenmaal per dag innemen samen met een lichte maaltijd, bij voorkeur elke dag op hetzelfde tijdstip. U dient Rasilez HCT niet samen met pompelmoessap/grapefruitsap in te nemen. Tijdens de behandeling kan uw arts uw dosering afhankelijk van uw bloeddruk aanpassen.

Rasilez HCT kan aan u voorgeschreven zijn omdat uw vorige behandeling uw bloeddruk niet genoeg verlaagde. Als dit het geval is, zal uw arts u vertellen hoe over te gaan van die behandeling naar Rasilez HCT.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u per ongeluk teveel Rasilez HCT tabletten heeft ingenomen, raadpleeg dan onmiddellijk een arts. Mogelijk heeft u medische zorg nodig.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u een dosis van dit geneesmiddel vergeet in te nemen, neem het dan in zodra u het zich herinnert en neem vervolgens de volgende dosis in op het gebruikelijke tijdstip. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis dient u gewoonweg de volgende tablet op het gebruikelijke tijdstip in te nemen. Neem geen dubbele dosis (twee tabletten in één keer) om een vergeten dosis in te halen.

Stop niet met het innemen van dit geneesmiddel, ook als u zich goed voelt (tenzij uw arts u zegt dit te doen).

Mensen met een hoge bloeddruk merken vaak niet de symptomen van de aandoening op. Velen voelen zich vrij normaal. Het is zeer belangrijk dat u dit geneesmiddel precies inneemt zoals uw arts u heeft verteld om de beste resultaten te krijgen en om het risico van bijwerkingen te verminderen. Houd u aan de afspraken met de arts, zelfs als u zich goed voelt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Rasilez HCT bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Het is mogelijk dat u moet stoppen met de inname van Rasilez HCT.

Bijwerkingen die in klinische studies met patiënten behandeld met Rasilez HCT gemeld zijn, waren Vaak (komt voor bij minder dan 1 op 10 patiënten):

 • Diarree

Zoals bij elke combinatie van twee actieve bestanddelen kunnen bijwerkingen die verband houden met elk individueel bestanddeel niet uitgesloten worden.

Aliskiren:

Vaak (treft minder dan 1 op 10 patiënten):

 • Diarree
 • Gewrichtspijn (artralgie)
 • Hoge kaliumspiegel in het bloed
 • Duizeligheid

Soms (treft minder dan 1 op 100 patiënten):

 • Huiduitslag (dit kan ook een verschijnsel zijn van allergische reacties of angio-oedeem – zie “Zelden” voorkomende bijwerkingen hieronder)
 • Nieraandoeningen inclusief acuut nierfalen (sterk verminderde urineproductie)
 • Gezwollen handen, enkels of voeten (perifeer oedeem)
 • Ernstige huidreacties (toxische epidermale necrolyse en/of mondslijmvlies reacties – rode huid, blaarvorming van de lippen, ogen of mond, schilferen van de huid, koorts)
 • Lage bloeddruk

Zelden (treft minder dan 1 op 1.000 patiënten):

 • Allergische reacties (overgevoeligheid) en angio-oedeem (met klachten zoals problemen om te ademen, te slikken, huiduitslag, jeuk, netelroos of zwelling van het gelaat, handen en voeten, ogen, lippen en/of tong, duizeligheid)
 • Stijging van het creatininegehalte in het bloed

Hydrochloorthiazide:

Zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op 10 patiënten):

 • Laag kaliumgehalte in het bloed
 • Verhoogd vetgehalte in het bloed

Vaak (komt voor bij minder dan 1 op 10 patiënten):

 • Hoog urinezuurgehalte in het bloed
 • Laag magnesiumgehalte in het bloed
 • Laag natriumgehalte in het bloed
 • Duizeligheid, flauwvallen bij opstaan
 • Verminderde eetlust
 • Misselijkheid en braken
 • Jeukende huiduitslag en andere types van huiduitslag
 • Onvermogen om een erectie te krijgen of te behouden

Zelden (komt voor bij minder dan 1 op 1.000 patiënten):

 • Laag aantal bloedplaatjes (soms met bloeding of blauwe plekken onder de huid)
 • Hoog calciumgehalte in het bloed
 • Hoog suikergehalte in het bloed
 • Verslechtering van de metabole toestand bij diabetes
 • Sombere stemming (ernstige neerslachtigheid)
 • Slaapstoornissen
 • Duizeligheid
 • Hoofdpijn
 • Tinteling of gevoelloosheid
 • Gezichtsstoornis
 • Onregelmatige hartslag
 • Buikklachten
 • Verstopping
 • Diarree
 • Leveraandoening die gepaard kan gaan met gele huid en ogen
 • Verhoogde gevoeligheid van de huid voor de zon
 • Suiker in de urine

Zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 op 10.000 patiënten):

 • Koorts, keelpijn of mondzweren, vaker infecties (geen of lage aantallen witte bloedcellen)
 • Bleke huid, vermoeidheid, kortademigheid, donkergekleurde urine (hemolytische anemie)
 • Huiduitslag, jeuk, netelroos (galbulten), problemen met ademhalen of slikken, duizeligheid (overgevoeligheidsreacties)
 • Verwardheid, vermoeidheid, spiertrekkingen en spasmen, snelle ademhaling (hypochloremische alkalose)
 • Ademhalingsmoeilijkheden met koorts, hoesten, piepende ademhaling, kortademigheid (ademnood, inclusief pneumonitis en longoedeem)
 • Ernstige pijn in de bovenbuik (ontsteking van de alvleesklier)
 • Huiduitslag in het gezicht, gewrichtspijn, spieraandoeningen, koorts (lupus erythematosus)
 • Bloedvatontsteking met symptomen zoals huiduitslag, paarsrode vlekken, koorts (vasculitis)
 • Ernstige huidaandoening die huiduitslag, een rode huid, blaren op de lippen, ogen of mond, schilferende huid en koorts veroorzaakt (toxische epidermale necrolyse)

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • Zwakte
 • Blauwe plekken en veelvuldige infecties (aplastische anemie)
 • Vermindering van gezichtsvermogen of oogpijn door hoge druk (een mogelijk teken van acuut geslotenhoekglaucoom)
 • Ernstige huidaandoening die huiduitslag veroorzaakt, rode huid, blaarvorming op de lippen, ogen of mond, schilferende huid, koorts (multiform erytheem)
 • Spierspasmen
 • Ernstige gedaalde urineproductie (mogelijk teken van nieraandoening of nierfalen), zwakte (asthenie)
 • Koorts

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en blisterverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 30°C.

Bewaar in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.