Advertentie

Auteur: ACE Pharmaceuticals


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Reflux is een geneesmiddel dat wordt gebruikt (voor):

 • behandeling van kortdurende eenvoudige urineweginfecties indien de gebruikelijke behandeling met antibiotica niet effectief of niet mogelijk is.

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

o Als u overgevoelig bent voor Methenamine, Amandelzuur of voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.

o Als u onvoldoende werking van de nieren (nierinsufficiëntie) of lever (leverfunctie- stoornissen) heeft.

o Als u ernstig uitgedroogd bent (dehydratie).

o Als u verzuring van het bloed heeft (metabole acidose). o Als u jicht heeft.

o Als u gelijktijdig wordt behandeld met sulfonamiden of als u Co-trimoxazol gebruikt. o Als u gelijktijdig “middelen om de urine aan te zuren” en gentamicine gebruikt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

o Bij patiënten met een verminderde werking van de nieren wordt het gebruik van middelen om de urine aan te zuren afgeraden.

 1. Als u een urineweginfectie heeft als gevolg van bacteriën die een bepaald enzym (urease) produceren (bijvoorbeeld Proteus en Pseudomonas).
 1. Reflux bevat Methenamine Amygdalaat. De stof methenamine wordt in de urine omgezet in formaldehyde. Wanneer iemand langdurig aan grote hoeveelheden Formaldehyde is blootgesteld kan dit leiden tot kwaadaardige aandoeningen (van de darm, blaas en

beenmerg). Een verhoogd risico op kwaardaardige aandoeningen van de darm, blaas en beenmerg kan bij langdurig of frequent gebruik van Reflux niet worden uitgesloten.

 1. Als u suikerziekte (diabetes mellitus) heeft, of als u arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw huisarts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Reflux nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

o Reflux mag niet tegelijk met sulfonamiden of Co-trimoxazol gebruikt worden.

o Reflux mag niet tegelijk met sminoglyciden (zoals Gentamicine) gebruikt worden.

o Reflux kan beter niet samen gebruikt worden met geneesmiddelen die de urine minder zuur (alkalisch) maken, zoals bijvoorbeeld maagzuurbindende middelen (anticida), Kaliumcitraat en plasmiddelen (diuretica) (bv. Acetazolamide of thiaziden).

 1. Reflux kan laboratorium testen voor hormonen uitgescheiden door de bijnieren (catecholamines) en de bijnierschors (17-hydroxycorticosteroiden) en vrouwelijke hormonen (oestrogenen) in de urine verstoren.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

U kunt het beste geen voedsel nemen wat de urine minder zuur (alkalisch) maakt, zoals citrusvruchten, melkproducten en koolzuurhoudende dranken. Reflux werkt het beste wanneer u normaal drinkt.

Zwangerschap en borstvoeding

Reflux niet gebruiken tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Reflux bevat 214 mg saccharose en 6 mg glucose per tablet. Voorzichtigheid is geboden bij mensen met diabetes mellitus. Indien uw arts u heeft gezegd dat u intolerant bent voor sommige suikers, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Advertentie

Inhoudsopgave
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering bij volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar is: 4 maal daags 2 tabletten

Duur van gebruik: 1 week.

Reflux werkt het beste als de zuurgraad (pH) van de urine beneden de 5,5 ligt. Om een juiste zuurgraad te verkrijgen kan aanzuren van de urine noodzakelijk zijn.

Reflux werkt het beste wanneer uw urine (met de werkzame stof) 30-90 minuten in de blaas verblijft. Indien u een blaaskatheter gebruikt moet u hier rekening mee houden.

Gebruik bij een verminderde nierfunctie (nierinsufficiëntie) of leverfunctie:

Als u een onvoldoende werking van de nieren of lever heeft mag Reflux niet gebruikt worden.

Versie 201208

Gebruik bij kinderen

Reflux dient niet gebruikt te worden bij kinderen van 12 jaar en jonger.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Indien u teveel van dit middel heeft ingenomen, dan moet u direct contact opnemen met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Heeft u nog vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Reflux bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daar mee te maken.

Neoplasmata, benigne, maligne en niet-gespecificeerd (inclusief cysten en poliepen)

 • Onbekend: kwaadaardige aandoeningen (maligniteiten) van de darm, blaas en beenmerg.

Immuunsysteemaandoeningen

 • Overgevoeligheid

Psychische stoornissen

 • Gebrek aan eetlust (anorexie)

Zenuwstelselaandoeningen

 • Veranderde smaakwaarneming (dysgeusie)
 • Hoofdpijn

Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen

 • Oorsuizen (tinnitus)

Ademhalingstelselaandoeningen

 • Kortademigheid (dyspneu)
 • Bepaalde longontsteking (Lipoïde pneumonitis)

Maagdarmstelselaandoeningen

 • Misselijkheid
 • Braken
 • Buikpijn
 • Diarree
 • Ontsteking van de slijmvliezen in de mond (stomatitis)

Huid- en onderhuidaandoeningen

 • Allergische huidontsteking (dermatitis), waaronder huiduitslag (oa erythemateuze eruptie), jeuk (pruritus), urticaria (= huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes)

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningenSpierkrampen

Versie 201208

Nier- en urinewegaandoeningen

 • Ontsteking en pijn van de urinewegen
 • Irritatie van de blaas
 • Vaak plassen
 • Eiwit in de urine (proteïnurie, albuminurie)
 • Bloed in de urine (hematurie)
 • Moeilijk of pijnlijk urineren (dysurie)
 • Branderig gevoel bij plassen (in het begin, voorbijgaand) (dysurie)
 • Te veel plassen (polyurie)

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

 • Vochtophoping (gegeneraliseerd oedeem)

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Niet bewaren boven 25 C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het vouwdoosje en de blister na “Exp”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen dan niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is 500 mg Methenamine Amygdalaat, overeenkomend met 240 mg Methenamine.

De andere stoffen in dit middel zijn:

Silica (E551), Talk (E553b), Magnesium stearaat (E572), Methacrylaat copolymeren, Natrium laurylsulfaat (E487), Dibutyl ftalaat, Povidon (E1201), Kaliumsorbaat (E202), Macrogol, Carmellose natrium (E466), Polysorbaat 80 (E433), Saccharose, Glucose, Titaandioxide (E171), Natuurlijke wassen (E901, 903, 904).

Hoe ziet Reflux eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Een verpakking Reflux bevat 8 doordrukstrips met 15 tabletten per strip. De tabletten zijn witte, ovale, omhulde tabletten zonder inscripties.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

ACE Pharmaceuticals BV Schepenveld 41

3891 ZK Zeewolde

T 036-5474091 (Medische Informatie)

RVG nummer

Versie 201208

RVG 04480

Deze bijsluiter is goedgekeurd in november 2012

Versie 201208

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK