Regla pH, kauwtabletten

ATC-Code
A02AD
Regla pH, kauwtabletten

Pierre Fabre

Verdovend
Nee
Farmacologische groep Antacida

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Pierre Fabre

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Regla pH behoort tot de groep van de zuurbindende middelen (antacida). Door de combinatie van werkzame stoffen wordt een snelle maagzuur neutraliserende werking verkregen, waarbij indirect ook de werking van pepsine (bestanddeel van maagsap) wordt geremd.

De kauwtabletten zijn verkrijgbaar in een verpakking van 30 en 60 tabletten met 3 respectievelijk 6 doordmkstrips, elk met 10 tabletten.

Regla pH wordt gebmikt

 • bij brandend maagzuur
 • bij maagpijn als gevolg van overtollig maagzuur
 • bij zure oprispingen
 • als ondersteuning bij de behandeling van maagdarmzweren
 • bij een ontsteking van het maagslijmvlies
 • bij emstig zieke patiënten ter voorkoming van door stress veroorzaakte maagzweren.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Regla pH niet

 • wanneer sprake is van emstige stoornissen in de werking van de nieren.
 • wanneer sprake is van een te laag fosfaatgehalte van het bloed.

Wees extra voorzichtig met Regla pH

 • omdat het langdurig gebmik, gecombineerd met een fosfaat-arm dieet, een te laag fosfaatgebalte in bet bloed kan veroorzaken. Het kan ook een te hoog kalkgehalte in de urine veroorzaken met o.a. kans op het ontstaan van nierstenen. Een te laag fosfaatgehalte van het bloed kan worden voorkomen door het gebmik van extra melk.
 • omdat bij langdurig gebmik van hoge doses door patiënten met emstige stoornissen in de werking van de nieren, de kans bestaat op het ontstaan van encefalopathie (hersenziekte). Ook bestaat de kans op het ontstaan van een te hoog magnesiumgehalte in het bloed met als mogelijk gevolg o.a. lage bloeddmk, misselijkheid en braken.
 • omdat zuurbindende middelen de verschijnselen van kwaadaardige maagaandoeningen kunnen maskeren.

Gebruik van Regla pH in combinatie met voedsel en drank

Niet innemen met voedsel (zie tevens mbriek "Hoe wordt Regla pH ingenomen?).

Zwangerschap

Regla pH kan tijdens de zwangerschap worden gebmikt. Bij langdurig gebmik van zeer hoge doseringen tijdens de zwangerschap kunnen nadelige effecten voor het kind niet worden uitgesloten; het langdurig gebmik van zeer hoge doseringen dient dan ook vermeden te worden. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding.

Bij gebmik volgens voorschrift kan Regla pH tijdens de periode dat borstvoeding wordt gegeven, worden gebmikt. Vraag in voorkomende gevallen uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er is geen specifiek onderzoek gedaan naar de beïnvloeding van de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen. Er is echter geen beïnvloeding te verwachten.

Gebruik van Regla pH in combinatie met andere geneesmiddelen

Bij gelijktijdige inname van Regla pH met één van onderstaande middelen kan de opname van deze middelen in het lichaam worden verminderd:

 • H2-antagonisten (bepaalde middelen bij maagzweren)
 • tetracyclinen (bepaalde middelen bij infecties)
 • digoxine (bepaald middel bij hartzwakte)
 • kinidine (bepaald middel bij hartstoomissen)
 • bisacodyl (bepaald middel bij verstopping)
 • chloorpromazine (bepaald middel bij geestesziekte, onrust en opwinding)
 • isoniazide (bepaald middel bij tuberculose)
 • ijzerpreparaten (bepaalde middelen bij bloedarmoede)

Ter voorkoming van wisselwerkingen bedraagt daarom de tijdsduur tussen inname van Regla pH en bet andere geneesmiddel minimaal twee uur.

Het is altijd raadzaam uw arts of apotheker te informeren als u andere geneesmiddelen gebmikt of kort geleden heeft gebmikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem 1 of 2 tabletten ongeveer I uur na elke maaltijd in en 1 of 2 tabletten voor het slapen gaan. Indien u klachten houdt, neem dan nog I of 2 tabletten extra in tussen de maaltijden door. Kauw de tabletten goed fijn, voordat u ze doorslikt. In geval u bemerkt dat Regla pH te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Zoals in het algemeen geldt voor zelfzorggeneesmiddelen dient dit middel niet langer dan 14 dagen achtereen te worden gebmikt zonder een arts te raadplegen.

Wat U moet doen wanneer u te veel van Regla pH heeft ingenomen:

Wanneer u teveel Regla pH hebt gebmikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat U moet doen wanneer U bent vergeten Regla pH in te nemen:

Wanneer u vergeten bent een dosis in te nemen, kunt u de vergeten dosis alsnog innemen. Neem nooit een dubbele dosis van Regla pH om zo de vergeten dosis in te halen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Regla pH bijwerkingen veroorzaken. Bij het gebmik kunnen incidenteel de volgende bijwerkingen optreden: misselijkheid en braken. In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als emstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Regla pH buiten bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren beneden 25°C.

Uiterste gebruiksdatum. Gebmik Regla pH niet meer na de datum op de verpakking achter "niet te gebmiken na" of "exp".

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in juni 2007.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.