Resolor filmomhulde tabletten, 2 mg.

ATC-Code
A06AX05
Resolor filmomhulde tabletten, 2 mg.

Shire

Stof(fen)
Prucalopride
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Geneesmiddelen voor constipatie

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Shire

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Resolor bevat de werkzame stof prucalopride.

Resolor behoort tot een groep geneesmiddelen die de darmbewegingen (gastro-intestinale prokinetiek) verbetert. Het werkt in op de spierwand van de darm, waardoor het herstel van de normale darmfunctie wordt bevorderd. Resolor wordt gebruikt voor de behandeling van chronische obstipatie (verstopping) bij vrouwen bij wie laxeermiddelen onvoldoende werken.

Niet bedoeld voor gebruik door mannen, kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar omdat Resolor in deze groepen onvoldoende is bestudeerd.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

  • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
  • U ondergaat nierdialysebehandeling.
  • U lijdt aan perforatie van de darmwand of darmafsluiting, ernstige darmontsteking, zoals de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa of toxisch megacolon/megarectum.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt.

Wees extra voorzichtig met dit middel als u:

  • lijdt aan een ernstige nieraandoening,
  • lijdt aan een ernstige leveraandoening,
  • op dit moment onder controle bent bij uw arts voor een ernstige medische aandoening zoals een long- of hartziekte, kanker of aids.

Als u ernstige diarree heeft, werkt de anticonceptiepil mogelijk niet goed; in dat geval wordt het gebruik van een extra anticonceptiemethode aanbevolen. Zie de instructies in de bijsluiter van de anticonceptiepil die u gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Resolor nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Resolor kan met of zonder voedsel en dranken op elk moment van de dag worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Resolor wordt niet aanbevolen voor gebruik tijdens zwangerschap.

  • Informeer uw arts wanneer u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden.
  • Gebruik een betrouwbare anticonceptiemethode terwijl u Resolor gebruikt, om zwangerschap te voorkomen.
  • Licht uw arts in wanneer u zwanger wordt tijdens de behandeling met Resolor.

Bij het geven van borstvoeding kan prucalopride worden uitgescheiden in de moedermelk. Borstvoeding wordt niet aangeraden tijdens behandeling met Resolor. Bespreek dit met uw arts.

Vraag uw arts om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is onwaarschijnlijk dat Resolor invloed heeft op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen. Soms kan Resolor echter duizeligheid of vermoeidheid veroorzaken, met name op de eerste dag van de behandeling, en dit kan invloed hebben op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Resolor bevat lactosemonohydraat

Als uw arts u heeft verteld dat u sommige suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Gebruik Resolor elke dag voor zolang als uw arts dit voorschrijft.

Het is mogelijk dat de arts na de eerste 4 weken en met regelmatige tussenpozen daarna wil beoordelen hoe uw toestand is en hoeveel baat u heeft bij voortzetting van de behandeling.

De gebruikelijke dosis Resolor voor de meeste patiënten bedraagt één tablet van 2 mg eenmaal daags.

Als u ouder bent dan 65 jaar of een ernstige leverziekte heeft, is de aanvangsdosis één tablet van 1 mg eenmaal daags; uw arts kan deze dosis zo nodig verhogen tot 2 mg eenmaal daags.

Het is ook mogelijk dat uw arts een lagere dosis van één tablet van 1 mg per dag aanbeveelt als bij u sprake is van een ernstige nieraandoening.

De werking van het geneesmiddel zal door de inname van een hogere dan de aanbevolen dosis niet verbeteren.

Resolor is alleen bedoeld voor volwassen vrouwen en mag niet worden gebruikt door kinderen en adolescenten tot 18 jaar.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Het is belangrijk u aan de dosis te houden die uw arts heeft voorgeschreven. Als u meer Resolor heeft ingenomen dan voorgeschreven, kunt u last krijgen van diarree, hoofdpijn en/of misselijkheid. Zorg in geval van diarree dat u voldoende water drinkt.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen. Neem gewoon uw volgende dosis op de gebruikelijke tijd in.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Als u stopt met het innemen van Resolor, kunnen uw verstoppingsverschijnselen terugkomen.

Heeft u nog vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De bijwerkingen doen zich voornamelijk voor aan het begin van de behandeling en verdwijnen bij voortzetting van de behandeling doorgaans binnen enkele dagen.

De volgende bijwerkingen zijn zeer vaak gemeld (kan bij meer dan 1 op de 10 mensen optreden): hoofdpijn, misselijkheid, diarree en buikpijn.

De volgende bijwerkingen zijn vaak gemeld (kan bij maximaal 1 op de 10 mensen optreden): duizeligheid, braken, verstoorde spijsvertering (dyspepsie), rectaal bloedverlies, winderigheid, abnormale darmgeluiden, vaker moeten plassen (pollakisurie), vermoeidheid.

De volgende soms optredende bijwerkingen zijn ook waargenomen (kan bij maximaal 1 op de 100 mensen optreden): verlies van eetlust, bevingen (tremoren), hartkloppingen, koorts en zich onwel voelen. Als u last krijgt van hartkloppingen, zeg dit dan tegen uw arts.

Krijgt u veel last van de bijwerkingen? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de strip en de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de oorspronkelijke blisterverpakking ter bescherming tegen vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is prucalopride.

Eén filmomhulde tablet Resolor 1 mg bevat 1 mg prucalopride (als prucalopridesuccinaat). Eén filmomhulde tablet Resolor 2 mg bevat 2 mg prucalopride (als prucalopridesuccinaat).

De andere stoffen in dit middel zijn:

Lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose, colloïdaal siliciumdioxide, magnesiumstearaat, hypromellose, triacetine, titaandioxide (E171), macrogol. De tablet met 2 mg bevat daarnaast ijzeroxide rood (E172), ijzeroxide geel (E172), indigotine aluminiumlak (E132).

Hoe ziet Resolor er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Resolor filmomhulde tabletten, 1 mg, zijn witte tot gebroken witte, ronde tabletten, aan één zijde gemarkeerd met "PRU 1".

Resolor filmomhulde tabletten, 2 mg, zijn roze ronde tabletten, aan één zijde gemarkeerd met "PRU 2".

Resolor wordt geleverd in een aluminium/aluminium geperforeerde blisterverpakking voor eenheidsaflevering (met weekkalender) met 7 tabletten. Elke verpakking bevat 7 x 1, 14 x 1, 28 x 1 of 84 x 1 filmomhulde tablet.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgroottes in uw land beschikbaar zijn.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited 5 Riverwalk

Citywest Business Campus Dublin 24

Ierland

Fabrikant

Sanico NV

Veedijk 59

B-2300 Turnhout

België

Janssen Cilag S.P.A.

Via C. Janssen

I-04010 Borgo San Michele (Latina)

Italië

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien Κύπρος
Luxembourg/Luxemburg Genesis Pharma (Cyprus) Ltd
Nederland Αναστάσιο Μέγαρο
Shire Belgium BVBA Λεωφ. Αθαλάσσας & Ι. Χατζηιωσήφ,
Lambroekstraat 5C 4ος όροφος, Γρ.402, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία
1831 Diegem Κύπρος
België/Belgique/Belgien Τηλ.: +357 22 76 99 46
Tél/Tel: +32 2 711 02 30 e-mail: MedInfoEU@shire.com
e-mail: MedInfoEU@shire.com  
България, Česká republika, Eesti, Hrvatska, Malta
Latvija, Lietuva, Magyarország, Polska, Vivian Corporation
Slovenská republika 29, Sanitas Buildings, Tower Street,
Shire Pharmaceuticals Ireland Limited Msida MSD1824
5 Riverwalk Tel: +356 21320338
Citywest Business Campus e-mail: MedInfoEU@shire.com
Dublin 24  
Ирландия, Irsko, Iirimaa, Irska, Īrija,  
Airija, Írország, Irlandia, Írsko  
Teл/Tel/Τηλ: 008006683 8470  
e-mail: MedInfoEU@shire.com  
Danmark Norge
Shire Sweden AB Shire Sweden AB
Svärdvägen 11D Svärdvägen 11D
SE-182 33 Danderyd SE-182 33 Danderyd
Sverige Sverige
Tlf: 8088 6962 Tlf: +46 8 544 964 00
e-mail: MedInfoDK@Shire.com e-mail: MedInfoEU@shire.com
Deutschland Österreich
Shire Deutschland GmbH Sanova Pharma GesmbH
Friedrichstraße 149 Haidestraße 4,
D-10117 Berlin 1110 Wien
Tel: 0800 180 1627 Tel: (01)80104-0
e-mail: MedInfoDE@Shire.com e-mail: MedInfoEU@shire.com
Ελλάδα Portugal
Genesis Pharma S.A. Shire Pharmaceuticals Portugal Lda
Λ. Κηφισίας 274, Avenida João Crisóstomo, 30-1º
152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα 1050-127 Lisboa
Τηλ.: +30 210 8771500 Tel: +351 213 303 730
e-mail: MedInfoEU@shire.com e-mail: MedInfoEU@shire.com
España România
Shire Pharmaceuticals Ibérica, S.L. Shire Pharmaceuticals Ireland Limited
Avda. del Partenón 16-18, 4a planta 5 Riverwalk
28042 Madrid Citywest Business Campus
Tel: +34 91 550 06 91 Dublin 24
e-mail: MedInfoEU@shire.com Irlanda
  Tel: 08008 95231
  e-mail: MedInfoEU@shire.com
France Slovenija
Shire France S.A. Shire Pharmaceuticals Ireland Limited
88, rue du Dôme 5 Riverwalk
F-92514 Boulogne-Billancourt Cedex Citywest Business Campus
Tél: +33 1 46 10 90 00 Dublin 24
e-mail: MedInfoEU@shire.com Irska
  Tel: 0800 80607
  e-mail: MedInfoEU@shire.com
Ireland Suomi/Finland
Shire Pharmaceuticals Ltd Shire Sweden AB
Hampshire International Business Park Svärdvägen 11D
Chineham, Basingstoke SE-182 33 Danderyd
Hampshire, RG24 8EP Ruotsi
United Kingdom Puh/Tel: +46 8 544 964 00
Tel: 1800 818 016 e-mail: MedInfoEU@shire.com
e-mail: MedInfoIE@Shire.com  
Ísland Sverige
Shire Sweden AB Shire Sweden AB
Svärdvägen 11D Svärdvägen 11D
SE-182 33 Danderyd SE-182 33 Danderyd
Svíþjóð Tel: +46 8 544 964 00
Sími: +46 8 544 964 00 e-mail: MedInfoEU@shire.com
e-mail: MedInfoEU@shire.com  
Italia United Kingdom
Shire Italia S.p.A Shire Pharmaceuticals Ltd
Piazza della Repubblica, 6 Hampshire International Business Park
I-50123, Firenze Chineham, Basingstoke
Tel: +39 055 288860 Hampshire, RG24 8EP
e-mail: MedInfoEU@shire.com Tel: 0800 055 6614
  e-mail: MedinfoUK@Shire.com

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.