Resonium A, poeder

ATC-Code
V03AE01
Resonium A, poeder

Eureco-Pharma

Stof
Verdovend Psychotrope
Nee Nee
Farmacologische groep Alle andere therapeutische producten

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Eureco-Pharma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Resonium A behoort tot de ionenuitwisselaars. Deze geneesmiddelen wisselen een bepaalde stof die teveel aanwezig is in het bloed uit tegen een andere stof. In dit geval wisselt Resonium A kalium uit tegen natrium.

Resonium A wordt voorgeschreven als u een te hoog kaliumgehalte in uw bloed heeft omdat uw nieren onvoldoende werken. Resonium A wordt ook wel gebruikt bij nieraandoeningen, waarvoor hemodialyse noodzakelijk is.

Als u het voorschrift nauwkeurig opvolgt, zullen de klachten door een te hoog kaliumgehalte, zoals vermoeidheid, malaisegevoel en hartritmestoornissen verminderen en verdwijnen.

Als u denkt, dat Resonium A onvoldoende werkzaam is en uw klachten niet of weinig afnemen, ga dan terug naar uw dokter. Deze kan met u beslissen of u de behandeling met Resonium A moet voortzetten.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • Als uw bloed te weinig kalium bevat. In ernstige vorm is dit te herkennen aan spierkrampen of spierzwakte en vermoeidheid (hypokaliëmie).
 • Als uw bloed te veel natrium bevat (hypernatriëmie). De verschijnselen zijn rusteloosheid, spierzwakte, sufheid, stuipen en mogelijk bewusteloosheid of dorst, verlies van lichaamsgewicht, koorts, versnelde polsslag of ademnood.
 • Als u overgevoelig bent voor natriumpolystyreensulfonaat of voor één van de andere bestanddelen van Resonium A.
 • Als u aan een bepaalde darmaandoening lijdt (obstructieve darmziekte).
 • Via de mond (oraal) bij pasgeborenen.
 • Bij pasgeborenen met een verminderde darmwerking en bij pasgeborenen bij een zwangerschapsduur van minder dan 28 weken.
Wees extra voorzichtig met Resonium A
 • Als u lijdt aan een storing in de zouthuishouding (elektrolytenhuishouding).
 • Bij pasgeborenen met een laag geboortegewicht en te vroeg geborenen.
 • Als u last heeft van ernstige obstipatie. U moet dan uw arts waarschuwen.
 • Als u gelijktijdig met Resonium A een geneesmiddel gebruikt dat als actieve stof magnesium of aluminium bevat. U moet dan uw arts waarschuwen.
 • Als u lijdt aan een ernstige verminderde werking van het hart (hartfalen).
 • Als u last heeft van een ernstig verhoogde bloeddruk (hypertensie).
 • Bij een verminderde werking van uw nieren.
 • Als u last heeft van uitgesproken vochtophoping (oedeem).
 • Bij toediening via de mond (orale toediening) moet u rechtop zitten.
 • Bij toediening via de anus (rectale toediening) moet uw darm gespoeld worden met water. Raadpleeg hiervoor uw arts.
 • Beperk de inname van kalium tijdens gebruik van Resonium A. Vermijdt het eten van fruitmoes en vruchtensappen.
 • Als u dialysepatiënt bent en teveel kalium in uw bloed (hyperkaliëmie) heeft. U zult vaker of langduriger moeten dialyseren.
 • Raadpleeg uw arts als u last heeft van de volgende verschijnselen: rusteloosheid, spierzwakte, sufheid, stuipen, bewusteloosheid, spierkrampen of vermoeidheid.
 • Het gehalte van bepaalde stoffen (elektrolyten) in en de zuurgraad (pH) van uw bloed moeten minimaal 1 maal per week worden gecontroleerd. Dit moet vaker gebeuren als u gelijktijdig digoxine gebruikt.

Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen. Sommige geneesmiddelen kunnen namelijk elkaars werking beïnvloeden of mogen om andere redenen niet gelijktijdig worden gebruikt.

 • Dit is het geval bij gelijktijdig gebruik van bepaalde geneesmiddelen voor hartziekten (digoxine). Als u deze middelen gelijktijdig gebruikt met Resonium A moet u uw arts waarschuwen.
 • De werkzaamheid wordt minder als u gelijktijdig stoffen gebruikt, die veel kalium bevatten. Dit zijn bijvoorbeeld fruitmoes en vruchtensappen.
 • Resonium A kan de werking van geneesmiddelen die als actieve stof lithium of thyroxine bevatten, verminderen. Lithium wordt gebruikt bij de behandeling van depressie en thyroxine wordt gebruikt bij aandoeningen van de schildklier.
 • Als u gelijktijdig met Resonium A een geneesmiddel gebruikt dat als actieve stof magnesium of aluminium bevat, moet u uw arts waarschuwen.
 • Als u Resonium A gebruikt, mag u dit niet combineren met sorbitol. Gelijktijdig gebruik kan leiden tot afsterving (necrose) van de darmen en kan fataal zijn.
 • Het effect van een bepaalde groep bloeddrukverlagende middelen (ACE-remmers) kan verloren gaan door gelijktijdig gebruik van Resonium A.
Zwangerschap en borstvoeding

Over het gebruik van Resonium A tijdens de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de schadelijkheid te beoordelen. Over de effecten in dierproeven bestaan evenmin onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Het is dus verstandig uw dokter te raadplegen over het gebruik van Resonium A indien u zwanger bent of denkt te zijn. Resonium A wordt niet in de moedermelk uitgescheiden en kan dus tijdens de periode van borstvoeding worden gebruikt.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Resonium A heeft, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te gebruiken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Uw dokter heeft voorgeschreven in welke hoeveelheid, op welk tijdstip van de dag en hoe lang u Resonium A moet innemen. Dit voorschrift dient u strikt te volgen.

Volwassenen:

In de meeste gevallen bedraagt de voorgeschreven hoeveelheid voor volwassenen 1 tot 4 keer 15 gram per dag, gemengd met een beetje water of aangemaakt met jam.

Neem het poeder om circa 8 uur ‘s morgens, 1 uur ‘s middags, 7 uur ‘s avonds en 11 uur ‘s avonds in.

Kinderen:

De dosering voor kinderen bedraagt 1 gram per kilogram lichaamsgewicht, te verdelen in 4 à 6 keer per etmaal.

Soms vindt de dokter het nuttig Resonium A via de anus toe te dienen.

Een afgestreken maatlepel komt overeen met 15 gram Resonium A.

Hoe lang duurt de behandeling met Resonium A

Uw dokter heeft voorgeschreven in welke hoeveelheid, op welk tijdstip van de dag en hoe lang u Resonium A moet innemen. Dit voorschrift dient u strikt te volgen.

Wat u moet doen als u meer van Resonium A heeft gebruikt dan u zou mogen

Wanneer u teveel Resonium A heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. De verschijnselen van een te grote inname van Resonium A kunnen zijn: verwardheid, geïrriteerdheid, zwakke spieren, trage reflexen en verlamming.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Resonium A te gebruiken

Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Resonium A bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Bijwerkingen die zeer zelden voorkomen (treden op bij minder dan 1 patiënt op 10.000)

 • Verstopping van de darmen (intestinale obstructie).
Andere bijwerkingen, waarvan niet bekend hoe vaak deze voorkomen, zijn
 • Te veel natrium in het bloed gepaard gaande met rusteloosheid, spierzwakte, sufheid, stuipen en mogelijk bewusteloosheid (hypernatriëmie) of met verschijnselen als dorst, verlies van lichaamsgewicht, koorts, versnelde polsslag of ademnood. Dan is medische behandeling een eerste vereiste
 • Te weinig kalium in het bloed, in ernstige vorm te herkennen aan spierkrampen of spierzwakte en vermoeidheid (hypokaliëmie).
 • Te weinig magnesium in het bloed (hypomagnesiëmie).
 • Te weinig calcium in het bloed (hypocalciëmie).
 • Verstoring van het zuur-base evenwicht door vermeerdering van zuur of vermindering van base (acidose).
 • Acute ontsteking van de luchtwegen, gekenmerkt door hoesten en het opgeven van slijm (bronchitis) en een bepaalde vorm van longontsteking (bronchopneumonie). Deze bijwerkingen kunnen optreden als u Resonium A inademt.
 • Irritatie van de maag, gebrek aan eetlust, misselijkheid, verstopping (constipatie) en diarree. Als deze bijwerkingen niet hinderlijk zijn, kunt u het gebruik van Resonium A rustig voortzetten. Waarschuw uw arts als deze bijwerkingen wel hinderlijk zijn. Als u last heeft van verstopping, dan mag u geen laxeermiddelen gebruiken die magnesium bevatten.
 • Het “indikken” van de ontlasting na toediening via de anus en het ontstaan van “haarballen” na toediening via de mond bij pasgeborenen zijn gemeld.
 • Zweren (ulcera) en afsterving (necrose) van het maagdarmstelsel, die kunnen leiden tot perforatie. Afsterving van de darmen door gelijktijdig gebruik van sorbitol.

Bij overdosering met Resonium A treden meestal verschijnselen op als dorst, verlies van lichaamsgewicht, koorts, versnelde polsslag of ademnood. Indien dit het geval is, dient u onmiddellijk uw dokter te (laten) waarschuwen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Beneden 25°C bewaren in de originele verpakking.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Resonium A niet meer na de datum op de verpakking achter de woorden "niet te gebruiken na".

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Het werkzame bestanddeel is natriumpolystyreensulfonaat. Eén gram Resonium A bevat 999,34 mg natriumpolystyreensulfonaat.

De andere bestanddelen zijn vanille en saccharine.

Hoe ziet Resonium A eruit en wat is de inhoud van de verpakking

Resonium A is een beige tot lichtbruin poeder en is verpakt in een pot met maatlepel (1 afgestreken lepel = 15 g). Een pot Resonium A bevat 454 gram poeder.

Registratiehouder/ompakker

Eureco-Pharma B.V.

Boelewerf 2

2987 VD Ridderkerk

Fabrikant

Sanofi Whintrop Industrie

196 Avenue de Marécahal juin

45200 Amilly France

In het register ingeschreven onder

RVG 110152//08071 L. v. H.: Hongarije

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juli 2013

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.