ATC-Code:

Rosmarinus, oleum aethereum 10%

Rosmarinus, oleum aethereum 10%
Toelating Nederland
Producent Wala-Heilmittel
Verdovend Nee

Vergunninghouder

Wala-Heilmittel

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Rosmarinus, oleum aethereum 10%, badadditief is een antroposofisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicaties, toegepast in overeenstemming met de principes van de antroposofische geneeswijze.

Informatie over de wettelijke achtergronden en wijze van registratie van homeopathische geneesmiddelen is te vinden op de website van het CBG; http://www.cbg-meb.nl.

Er zijn geen verschijnselen van overdosering bekend.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Niet bekend.

RVH 84869

Niet bekend.

Gebruikt u naast Rosmarinus, oleum aethereum 10%, badadditief nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Voor zover bekend kan Rosmarinus, oleum aethereum 10%, badadditief zonder bezwaar met andere geneesmiddelen worden gebruikt.

Er zijn geen effecten te verwachten bij het gebruik van Rosmarinus, oleum aethereum 10%, badadditief in combinatie met voedsel en drank.

Zwangerschap en borstvoeding

Voor zover bekend kan Rosmarinus, oleum aethereum 10%, badadditief zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering tijdens zwangerschap en borstvoeding gebruikt worden. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Voor zover bekend beïnvloedt Rosmarinus, oleum aethereum 10%, badadditief de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.

Hoe gebruikt u dit middel?

Voor zover niet anders voorgeschreven: 2 - 3 maal per week een bad nemen, waarin 3 - 5 ml olie (ongeveer 1 theelepel) verdeeld is, bij een watertemperatuur van 35 – 37 °C; maximaal 20 minuten.

Aanbevolen wordt niet méér olie te gebruiken, daar de kleding dan door het laagje olie op de huid vuil kan worden.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Rosmarinus, oleum aethereum 10%, badadditief bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Rosmarinus, oleum aethereum 10%, badadditief kan zeer zelden (< 1/10.000) overgevoeligheidsreactie veroorzaken in de vorm van een huidirritatie met jeuk. Deze verschijnselen verdwijnen gewoonlijk als het gebruik wordt gestaakt.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

RVH 84869

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Rosmarinus, oleum aethereum 10%, badadditief in een goed gesloten verpakking bewaren.

Gebruik Rosmarinus, oleum aethereum 10%, badadditief niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking en op het etiket op de flacon achter "exp:". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Anvullende Informatie

Het werkzame bestanddeel in Rosmarinus, oleum aethereum 10%, badadditief is Rosmarini aetheroleum 10%.

Hulpstof: olijfolie.

100 g badadditief bevat 100 g Rosmarini aetheroleum 10%.

Geel tot groengeel olie in een bruine glazen flacon met sluitdop, verpakt in een omdoos.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:

WALA Heilmittel GmbH, Dorfstrasse1, D-73087 Bad Boll/Eckwälden, Duitsland

Voor informatie:

WALA Nederland B.V., Verryn Stuartlaan 48, NL-2288 EN Rijswijk Tel.: 070-3950954, Fax: 070-3191158, info@wala-nederland.nl

In het register voor homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 84869.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in 08/2011.

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.