ATC-Code:

Roter Harpago, filmomhulde tabletten

Roter Harpago, filmomhulde tabletten
Toelating Nederland
Producent Vemedia
Verdovend Nee

Vergunninghouder

Vemedia

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Roter Harpago is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Elke filmomhulde tablet bevat 600 mg droog extract van Harpagophytum procumbens D.C. en/of Harpagophytum zeyheri Decne (duivelsklauwwortel), overeenkomend met 900-1500 mg duivelsklauwwortel.

Extractievloeistof: water.

Roter Harpago wordt gebruikt voor symptomatische behandeling van milde gewrichtspijn. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op traditioneel gebruik en niet op klinisch bewijs.

Roter Harpago is geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U heeft een maagzweer of een zweer in de twaalfvingerige darm (ulcus duodeni).
 • U reageert slecht op lactose of melk/melkproducten (lactose-intolerantie).
 • U bent zwanger of geeft borstvoeding.
 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit kruidengeneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • U bent jonger dan 18 jaar.
1. Administrative Information and Prescribing Oktober 2013
  Information  
1.3 Product Information 2
1.3.1 SPC, Labelling and Package Leaflet  

RoterHarpago filmomhulde tabletten

Vertel het uw arts voordat u dit product gaat gebruiken als:

 • U niet tegen bepaalde suikers kunt (zie onder het kopje “Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden”).
 • Uw gewrichtspijn gepaard gaat met zwelling van het gewricht, roodheid of koorts
 • U lijdt aan hart- en vaatziekten.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Er zijn geen geneesmiddelen bekend die een wisselwerking hebben met Roter Harpago.

Gebruikt u naast dit geneesmiddel nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik dit geneesmiddel niet als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Er is niet voldoende informatie over de veiligheid van dit geneesmiddel tijdens zwangerschap en het geven van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat Roter Harpago bij de aangegeven dosering een effect heeft op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Elke filmomhulde tablet bevat 170 mg lactose en 20 mg sucrose. Als uw arts u heeft verteld dat u niet tegen bepaalde suikers kunt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit product inneemt

U moet contact opnemen met uw arts of apotheker als uw symptomen verergeren, als ze niet verbeteren na vier weken of als bijwerkingen zich voordoen die niet in deze bijsluiter staan.

Hoe gebruikt u dit middel?

De gebruikelijke dosering is als volgt:

Volwassenen en ouderen

Tweemaal daags 1 tablet.

De dosis kan worden verhoogd tot tweemaal daags 2 tabletten als u na 3-5 dagen onvoldoende pijnverlichting heeft.

Neem één dosis ’s ochtends en één dosis ’s avonds in. U kunt de tabletten met of zonder voedsel innemen. Slik de tabletten heel door met een beetje water of een andere vloeistof. Kauw niet op de tabletten.

Overschrijd de aangegeven dosis niet.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u meer dan de aanbevolen dosis heeft ingenomen, vertel dit dan aan uw arts of apotheker en neem deze bijsluiter mee.

1. Administrative Information and Prescribing Oktober 2013
  Information  
1.3 Product Information 3
1.3.1 SPC, Labelling and Package Leaflet  

RoterHarpago filmomhulde tabletten

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Blijf uw gebruikelijke dosis op de gebruikelijke tijd innemen. Het is niet erg als u een dosis bent vergeten. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit kruidengeneesmiddel of bent u ergens niet zeker van? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan dit product bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De volgende bijwerkingen kunnen optreden:

 • Misselijkheid en/of braken, diarree, buikpijn, hoofdpijn, duizeligheid Als deze bijwerkingen langer dan een paar dagen aanhouden, of als u er veel last van krijgt, stop dan met het innemen van dit product. Deze bijwerkingen zijn meestal slechts tijdelijk.
 • Allergische huidreacties Stop direct met het innemen van dit product als u een allergische huidreactie krijgt (jeuk en/of huiduitslag)

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaar de tabletten in de originele verpakking op een koele, droge plaats. Niet bewaren boven 25 °C. Buiten het bereik en het zicht van kinderen.

Gebruik uw tabletten niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Deze is te vinden op het omdoosje en op de blisterverpakking. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

Elke filmomhulde tablet bevat:

 • Werkzame stof: 600 mg droog extract van Harpagophytum procumbens D.C. en/of Harpagophytum zeyheri Decne (duivelsklauwwortel), overeenkomend met 900-1500 mg duivelsklauwwortel. Extractievloeistof: water
 • Hulpstoffen: cellulose (poeder), lactosemonohydraat, natriumzetmeelglycolaat (type A), colloïdaal watervrij siliciumoxide, magnesiumstearaat, sucrose, titaniumdioxide (E171), hypromellose, microkristallijne cellulose, stearinezuur.

Elke verpakking bevat 30, 40, 60, 80, 90 of 180 tabletten.

1. Administrative Information and Prescribing Oktober 2013
  Information  
1.3 Product Information 4
1.3.1 SPC, Labelling and Package Leaflet  

RoterHarpago filmomhulde tabletten

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen van dit product en fabrikant:

Registratiehouder:

Vemedia Manufacturing BV

Verrijn Stuartweg 60

1112 AX Diemen

Fabrikant:

Vemedia Manufacturing BV

Verrijn Stuartweg 60

1112 AX Diemen

RVG nummer

RVG 110347

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in november 2013.

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.