Sennocol, tabletten

ATC-Code
A06AB06
Sennocol, tabletten

Meda

Stof
Verdovend Psychotrope
Nee Nee
Farmacologische groep Geneesmiddelen voor constipatie

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Meda

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Sennocol is een gezuiverd en op sennosidengehalte gestandaardiseerd plantenextract welke de darmbeweging beïnvloed. De werking berust op die van antrachinonglucoside middels prikkeling van de dikke darm (plexus van Auerbach). Het effect op de darm is gemiddeld 4 à 8 uur na toediening merkbaar. Sennocol werkt specifiek op de dikke darm en er zijn geen effecten waargenomen bij de maag of de dunne darm.

Sennocol wordt gebruikt voor de kortdurende behandeling van verstoppingen (obstipatie/constipatie).

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • Bij een acute buikoperatie.
 • Bij darmafsluiting, darmvernauwing, gebrek aan darmtonus, inflammatoire aandoeningen van het colon, buikpijn van onbekende oorsprong, ernstige uitdroging met elektrolietverstoringen
 • Kinderen tot 12 jaar mogen Sennocol niet gebruiken.
 • Wanneer u last heeft van buikpijn, misselijkheid of braken, dient geen laxans te worden toegepast zonder uitdrukkelijk voorschrift van de arts.
 • Indien de klachten langer dan 14 dagen aanhouden, veranderen of terugkeren, de arts raadplegen.
 • Laxeermiddelen worden doorgaans niet langer dan 2 weken gebruikt zonder overleg met de arts.
 • Wanneer u last krijgt van rectale bloedingen of de darmmotiliteit uitblijft na gebruik van Sennocol. Dit kan duiden op een ernstige aandoening. Stop direct met gebruik van Sennocol en raadpleeg een arts.
 • Wanneer u een zoutarm of zoutloos dieet gebruikt: Sennocol bevat een zeer kleine hoeveelheid natrium.
 • Bij bejaarden.
 • Bij patiënten met hartfalen of onvoldoende werking van de nieren (nierinsufficiëntie).
 • Bij patiënten die één van de volgende geneesmiddelen innemen: middelen die de pompkracht van het hart beïnvloeden (hartglycosiden), middelen tegen hartritmestoornissen (antiaritmica), middelen die de QT tijd verlengen, plasmiddelen (diuretica), bijnierschorshormonen (corticosteroïden) en drop.
 • Langdurig gebruik van Sennocol kan lijden tot een verminderde darmfunctie en afhankelijkheid. Senna preparaten dienen dan ook alleen te worden gebruikt als het gewenste effect niet kan worden bereikt door middel van dieetmaatregelen of door toediening van bulkvormers.
 • Indien Sennocol wordt gebruikt door incontinente patiënten dienen de incontinentie pads vaker te worden verwisseld ter voorkoming van langdurig contact tussen de huid en de faeces.
 • Uw urine kan een rode kleuring geven. Dit is een onschuldige kleuring welke veroorzaakt wordt door het plantenextract.
 • Chronisch gebruik kan aanleiding geven tot overmatig verlies van water en elektrolyten (in het bijzonder kalium), spierzwakte, gewichtsverlies, en kan in sommige gevallen leiden tot blijvende stoornissen in de peristaltiek.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Er zijn aanwijzingen dat indometacine en andere ontstekingsremmers (NSAIDs) het laxerende effect van sennosiden teniet kunnen doen.

Sennocol verandert de doorstroomsnelheid in de darm en kan de opname van andere geneesmiddelen beïnvloeden. Derhalve dienen andere geneesmiddelen 1 à 2 uur vóór Sennocol ingenomen te worden.

Het kaliumverlies veroorzaakt door andere middelen kan worden versterkt.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Sennocol kan tijdens de zwangerschap worden gebruikt indien het klinisch noodzakelijk wordt geacht dat wil zeggen als alleen een aanpassing van het dieet niet voldoende is.

Borstvoeding

Senna producten kunnen gebruikt worden tijdens de borstvoeding als dit noodzakelijk wordt geacht.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Sennocol heeft geen invloed op het reactie- en concentratievermogen.

Sennocol bevat lactosemonohydraat

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar:

Gemiddeld twee tabletten (26 mg sennosiden berekend als sennoside B) voor het slapen gaan.

De maximale dagelijkse dosis hydroxyanthracene glycoside is 30 mg. Dit komt overeen met 2 tabletten Sennocol.

Sennocol mag niet langer dan 2 weken ingenomen worden, tenzij onder medisch toezicht. De aangegeven dosis niet overschrijden.

De optimale individuele dosis is de kleinste hoeveelheid die een comfortabele, zachte stoelgang bewerkstelligd.

Een frequentie van 2 à 3 maal per week is normaliter voldoende voor een goed resultaat.

Gebruik bij kinderen

Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.

Wanneer u te veel van Sennocol heeft ingenomen, neem onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

De voornaamste symptomen van een overdosis of verkeerd gebruik zijn hevige pijn en erge diarree met vocht- en elektrolytenverlies.

De behandeling dient ondersteund te worden met een grote hoeveelheid vocht.

De behandeling van een overdosering dient altijd te geschieden onder de supervisie van een arts.

Wanneer u een dosis bent vergeten kunt u deze in de loop van de dag, zodra u zich dit herinnert, innemen. Neem nooit een dubbele dosis van Sennocol in om zo de vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Immuunsysteemaandoeningen

Overgevoeligheidsreacties (jeuk (pruritus), huiduitslag met hevige jeuk (netelroos) en vorming van bultjes (galbulten), lokale of gegeneraliseerde huiduitslag (exanthema)) kunnen optreden.

Maagdarmstelselaandoeningen

Tijdens behandeling met Sennocol kunnen buikpijn en spasmen en vloeibare ontlasting optreden, in het bijzonder bij patiënten met prikkelbare dikke darm. Echter, deze symptomen kunnen over het algemeen ook optreden als gevolg van individuele overdosering. In dergelijke gevallen is verlaging van de dosering noodzakelijk.

Chronisch gebruik kan aanleiding geven tot overmatig verlies van water en elektrolyten (in het bijzonder kalium), eiwit in de urine (albuminurie), bloed in de urine (hematurie), spierzwakte, gewichtsverlies, en beschadigingen van de zenuwen in de wand van de darmen (plexus myentericus) wat in sommige gevallen kan leiden tot blijvende stoornissen in de darmbeweging (peristaltiek).

Bovendien kan chronisch gebruik verkleuring van het darmslijmvlies (pseudomelanosis coli) veroorzaken, die meestal verdwijnt wanneer de patiënt stopt met het innemen van het middel.

Geel of rood-bruine (pH-afhankelijke) verkleuring van de urine door metabolieten kan optreden tijdens de behandeling. Er is geen pathologische significantie voor dit fenomeen.

Rectale bloedingen of het uitblijven van darmmotiliteit na gebruik van een laxeermiddel kunnen duiden op een ernstige aandoening. Stop direct met het gebruik van Sennocol en

raadpleeg een arts.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blister na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is Sennae extractum aquosum siccum. 1 tablet Sennocol bevat 185 mg werkzame stof.
 • De andere stoffen in dit middel zijn siliciumdioxide (E551), maïszetmeel, glycerine, magnesiumstearaat, povidon, lactosemonohydraat.

Lichtbruine vlakke tabletten met breukstreep.

De breukstreep is alleen om het breken te vereenvoudigen zodat het inslikken makkelijker gaat en niet voor de verdeling in gelijke doses.

Sennocol verkrijgbaar in doosjes met 20, 24 of 30 tabletten in blisterverpakking.

In het register ingeschreven onder RVG 03184.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Meda Pharma BV Krijgsman 20

1186 DM Amstelveen

Fabrikant

Vemedia Manufacturing BV

Verrijn Stuartweg 60

1112 AX Diemen

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in mei 2013.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.