Soluprick SQ Graspollen 10.000 BU/ml, oplossing voor huidpriktest

ATC-Code
V04CL
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent ALK
Verdovend Nee
Psychotrope Nee

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

ALK

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Soluprick SQ Graspollen wordt door de arts toegepast voor het verrichten van een huidpriktests om vast te stellen of u allergisch bent voor graspollen. Een dergelijk middel wordt ook wel een diagnosticum genoemd. De test wordt verricht op de binnenzijde van uw onderarm of in speciale situaties op uw rug. Wanneer u voor een bepaalde stof allergisch bent, dan verschijnt ongeveer 15 minuten na de prik een klein blaasje op uw arm. Uw arts kan onder meer aan de hand van deze reactie vaststellen of u allergisch bent voor een bepaald allergeen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u Soluprick SQ Graspollen niet gebruiken?

  • Als u overgevoelig bent voor een van de hulpstoffen die in Soluprick SQ Graspollen zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
  • Alle ziekten die uw algehele toestand ernstig beïnvloeden.
  • Huidaandoeningen in het testgebied; huidreacties ten gevolge van druk of aanraking op de huid; huidontsteking.
  • Gebruik van locale of algemeen werkzame β-blokkers (hartmiddelen).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Soluprick SQ Graspollen?

  • Tot 30 minuten na de huidpriktest dient u gecontroleerd te worden op het voorkomen van meer of minder ernstige allergische reacties. Een zogenaamde late reactie kan 2 tot 3 uur na de test optreden met een hoogtepunt na 6 uur.
  • Allergisch eczeem kan de betrouwbaarheid van de test beïnvloeden.
  • De arts dient een spuit met adrenaline-oplossing bij de hand te hebben om ernstige reacties te kunnen bestrijden.

V1 september 2012

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Soluprick SQ Graspollen nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Behandeling met anti-allergische geneesmiddelen kan de huidreactie onderdrukken. Inname van anti- allergische middelen moet voor de huidpriktest gestaakt worden, het aantal dagen is afhankelijk van de werkingsduur van het geneesmiddel. Overleg met uw arts als u deze middelen gebruikt. Bijnierschorshormonen (corticosteroïden) die in dosis overeenkomen met 30 mg prednison/ prednisolon per dag en die niet langer dan een week worden ingenomen, hebben geen invloed op de huidpriktest, echter wel sterk werkzame corticosteroïd-zalven, zoals betamethason.

Laag gedoseerde corticosteroïden, die ingenomen moeten worden (bijv. tot 10 mg prednisolon per dag), hoeven niet beëindigd te worden.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

In verband met risico’s van de overigens zeldzame bijwerkingen voor de vrucht verdient het de voorkeur de huidpriktest uit te stellen tot na de zwangerschap. Er bestaat geen bezwaar tegen het uitvoeren van huidpriktesten in de periode waarin borstvoeding wordt gegeven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Beïnvloeding van de rijvaardigheid valt niet te verwachten.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik Soluprick SQ Graspollen altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Soluprick SQ Graspollen is een oplossing voor intradermaal gebruik.

Ten einde een huidpriktest te kunnen uitvoeren wordt één druppel testvloeistof met allergeenoplossing op de huid gedruppeld.

De uitvoering van de huidpriktest, inclusief het aflezen en vastleggen van de huidreactie, gebeurt meestal binnen een half uur.

De huidpriktest wordt gewoonlijk toegepast op de binnenzijde van de onderarm. De huid kan gedesinfecteerd worden met 70% alcohol.

Meestal worden er verschillende allergeenoplossingen tegelijkertijd per sessie getest, alsmede een positieve ( histamine) en een negatieve controle (oplosmiddel). De positie van de verschillende allergeenoplossingen op de huid wordt gemarkeerd met een pen.

Met behulp van een steriel huidpriktestnaaldje met een punt van 1 mm wordt de druppel op de huid geprikt. Hierna worden de druppels voorzichtig met een tissue weggenomen (niet vegen!), en wel zodanig dat de verschillende prikplaatsen niet met andere allergeenoplossingen in aanraking komen. Na 15 minuten wordt de huidreactie afgelezen. Een positieve huidreactie kenmerkt zich door een bleke, verheven blaasje (“kwaddel”), omgeven door een rode uitslag (“erytheem”). De positieve controle moet deze reactie altijd geven, de negatieve controle mag geen reactie geven.

Gebruik bij kinderen

De huidpriktest is bij kinderen al mogelijk als ze 1 jaar of ouder zijn, afhankelijk van de gesteldheid van het kind, maar in het algemeen moet de huidpriktest niet worden uitgevoerd bij kinderen jonger dan 4 jaar.

V1 september 2012

Heeft u te veel van Soluprick SQ Graspollen gebruikt?

Overdosering uit zich in de regel door het optreden van locale reacties of door algemene reacties als genoemd in rubriek 4 (Bijwerkingen).

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Soluprick SQ Graspollen bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 patiënten) kan zich een uitbreidende kwaddel vormen op de plaats van toediening van het allergeen gedurende de eerste 10-20 minuten na toediening van het allergeen. Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 patiënten) kan een lokale uitgebreidere zwelling en roodheid ontstaan 6-24 uur na toediening van het allergeen.

Zelden (bij minder dan 1 op de 1000 patiënten) kan het slijmvlies van de ogen ontstoken raken (conjuntivitis), of kan er jeuk optreden, of kunt u last krijgen van astma.

In zeer zeldzame gevallen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten), kan een anafylactische reactie/shock ontstaan na de huidpriktest met allergeen. Symptomen die vaak wijzen op het begin van een ernstige anafylactische reactie kunnen zijn blozen, hevige jeuk aan de handpalmen, voeten en andere delen van het lichaam (zoals netelroos) en moeite met ademhalen. Een warm gevoel, algehele malaise en onrust kan voorkomen.

Als deze reacties optreden zal uw dokter of zorgverlener noodmedicatie beschikbaar hebben zoals een adrenaline spuit die klaar is voor gebruik. Informeer uw arts onmiddellijk als u bovenstaande symptomen ervaart.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren in de koelkast (2°C -8°C). Niet in de vriezer bewaren.

Gebruik Soluprick SQ Graspollen niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Na openen is de testvloeistof maximaal 6 maanden houdbaar met inachtneming dat de houdbaarheidsdatum op het etiket niet overschreden wordt.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in Soluprick SQ Graspollen?

  • De werkzame stof in Soluprick SQ Graspollen is een gezuiverd allergeenpreparaat van graspollen met een sterkte van 10.000 BU/ml (BU betekent ‘biological units’ = biologische eenheden). Deze sterkte komt overeen met 10 HEP/ml (Histamine Equivalent Potency).
  • De andere stoffen in Soluprick SQ Graspollen zijn:

V1 september 2012

Dinatriumwaterstoffosfaat, Natriumdiwaterstoffosfaat, Natriumchloride, Glycerol, Fenol, Water voor injectie

Hoe ziet Soluprick SQ Graspollen eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De Soluprick SQ Graspollen verpakking bevat een flacon met 2 ml oplossing.

Registratiehouder

ALK-Abelló BV

Transistorstraat 23-25

1322 CK Almere

Fabrikant

ALK-Abelló S.A.

Miguel Fleta 19

E-28037 Madrid

Spanje

RVG nummer

RVG 20235

Datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien september 2012

V1 september 2012

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.