Strepfen Citroen & Honing 8,75 mg, zuigtabletten

ATC-Code
R02AX01
Medikamio Hero Image

Reckitt Benckiser

Stof Verdovend Psychotrope
Flurbiprofen Nee Nee
Farmacologische groep Keel voorbereidingen

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Reckitt Benckiser

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Strepfen Citroen en Honing 8,75 mg zuigtabletten bevatten flurbiprofen. Flurbiprofen behoort tot een groep geneesmiddelen die ‘niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen’ (NSAID's) worden genoemd. Deze geneesmiddelen werken door het veranderen van hoe het lichaam reageert op pijn, zwelling en hoge temperatuur. Strepfen Citroen en Honing 8,75 mg zuigtabletten worden gebruikt voor het verlichten van keelklachten zoals keelpijn en zwelling.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

4 Mogelijke bijwerkingen

Neem deze zuigtabletten niet in

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor flurbiprofen of voor één van de andere bestanddelen van Strepfen Citroen en Honing 8,75 mg zuigtabletten (zie rubriek 6)
 • als u overgevoelig (allergisch) bent voor aspirine of andere NSAID's
 • als u ooit astma, een fluitende ademhaling of kortademigheid, neusirritatie, zwelling van het gezicht of jeukende huiduitslag (netelroos) heeft gehad na gebruik van aspirine of een andere NSAID
 • als u een zweer of bloeding in uw maag of darmen heeft of heeft gehad (twee of meer episodes van een maagzweer)
 • als u ooit na gebruik van NSAID geneesmiddelen een bloeding of perforatie in uw maag of darmen, ernstige darmontsteking (colitis) of problemen met uw bloed heeft gekregen.
 • als u een andere NSAID gebruikt (bijvoorbeeld celecoxib, ibuprofen, diclofenacnatrium, enzovoort)
 • als u in de laatste 3 maanden van uw zwangerschap bent
 • als u hartfalen, nierfalen of leverfalen heeft of heeft gehad
 • als u jonger bent dan 12 jaar

Strepfen Citroen en Honing 8,75 mg zuigtablettenPagina 1 van 5

RVG 101477

Wees extra voorzichtig met Strepfen Citroen en Honing 8,75 mg zuigtabletten en vraag advies van uw arts voordat u deze zuigtabletten inneemt

 • als u ooit astma gehad heeft
 • als u een bacteriële infectie heeft (ophoesten van geelgroen slijm, pijnlijke voorhoofdsholten, keelpijn)
 • als u nier- of leverproblemen heeft
 • als u hartproblemen heeft, een beroerte heeft gehad of denkt dat u risico op deze aandoeningen loopt (bijvoorbeeld als u een hoge bloeddruk, diabetes mellitus (suikerziekte) of een hoog cholesterolgehalte heeft, of als u rookt)
 • als u hoge bloeddruk heeft
 • als u een chronische ziekte van uw afweersysteem heeft (met inbegrip van systemische lupus erythematodes)
 • als u regelmatig hoofdpijn heeft
 • als u een ernstige huidaandoening heeft (met inbegrip van het syndroom van Stevens-Johnson)
 • als u op leeftijd bent omdat u dan meer risico loopt op de bijwerkingen die in deze bijsluiter staan vermeld.

Bijzondere waarschuwingen

Geneesmiddelen zoals Strepfen Citroen en Honing 8,75 mg zuigtabletten kunnen gepaard gaan met een licht verhoogd risico op een hartaanval (myocardinfarct) of beroerte. De risico's nemen toe bij gebruik van hoge doses en bij langdurige behandeling. Neem niet meer in dan de aanbevolen dosis en houdt u aan de aanbevolen duur van de behandeling (3 dagen).

Als u hartproblemen heeft, een beroerte heeft gehad of denkt dat u risico op deze aandoeningen loopt (bijvoorbeeld als u een hoge bloeddruk, diabetes mellitus (suikerziekte) of een hoog cholesterolgehalte heeft, of als u rookt), bespreek uw behandeling dan met uw arts of apotheker.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Vertel het ze in het bijzonder als u het volgende gebruikt:

 • een lage dosis aspirine (maximaal 75 mg per dag)
 • geneesmiddelen voor hoge bloeddruk of hartfalen
 • plaspillen (diuretica, met inbegrip van kaliumsparende geneesmiddelen)
 • bloedverdunners (anticoagulantia)
 • geneesmiddelen tegen jicht
 • andere NSAID's of steroïden (zoals celecoxib, ibuprofen, diclofenacnatrium, prednisolon)
 • mifepriston (een geneesmiddel voor het beëindigen van zwangerschap)
 • antibiotica uit de chinolonengroep (zoals ciprofloxacine)
 • ciclosporine of tacrolimus (voor onderdrukking van het afweersysteem)
 • fenytoïne (voor de behandeling van epilepsie)
 • methotrexaat (voor de behandeling van kanker)
 • lithium of selectieve serotonineheropnameremmers (voor de behandeling van depressie)
 • via de mond in te nemen geneesmiddelen voor de behandeling van suikerziekte
 • zidovudine (voor de behandeling van hiv)

Inname met alcohol

Tijdens behandeling met Strepsils Strepfen zuigtabletten moet alcohol worden vermeden.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Strepfen Citroen en Honing 8,75 mg zuigtabletten behoren tot een groep geneesmiddelen die de vruchtbaarheid van vrouwen kunnen aantasten. Dit effect is omkeerbaar door met het geneesmiddel te stoppen. Het is onwaarschijnlijk dat de zuigtabletten, wanneer u ze af en toe gebruikt, van invloed zijn op uw kansen om zwanger te worden. Toch dient u uw arts te raadplegen voordat u dit middel gebruikt als u problemen heeft om zwanger te raken.

Strepfen Citroen en Honing 8,75 mg zuigtablettenPagina 2 van 5 RVG 101477

Gebruik dit geneesmiddel niet als u in de laatste 3 maanden van uw zwangerschap bent. Als u in de eerste 6 maanden van uw zwangerschap bent of borstvoeding geeft, raadpleeg dan uw arts voordat u deze zuigtabletten gebruikt.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Strepfen Citroen en Honing 8,75 mg zuigtabletten hebben geen invloed op uw rijvaardigheid of vermogen om machines te bedienen.

Strepfen Citroen en Honing 8,75 mg zuigtabletten bevatten glucose en sucrose

Als u bepaalde suikers niet verdraagt, raadpleeg dan uw arts voordat u deze zuigtabletten inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Voor volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder. Geef deze zuigtabletten niet aan kinderen jonger dan 12 jaar.

 • Neem één zuigtablet in de mond en zuig er langzaam op.
 • Beweeg de zuigtablet tijdens het zuigen altijd door de mond.
 • De zuigtabletten behoren binnen 30 minuten te werken.
 • Neem daarna zo nodig om de 3 tot 6 uur een zuigtablet.
 • Neem niet meer dan 5 zuigtabletten per 24 uur in.

Deze zuigtabletten zijn uitsluitend bedoeld voor kortdurend gebruik.

Gebruik zo weinig mogelijk zuigtabletten gedurende de kortste periode die nodig is om uw klachten te verlichten.

Neem Strepfen Citroen en Honing zuigtabletten niet langer dan 3 dagen in¸ behalve als uw arts u anders heeft voorgeschreven. Als u niet opknapt, als uw klachten verergeren of als er nieuwe symptomen ontstaan (bijvoorbeeld een bacteriële infectie), raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Raadpleeg een arts of apotheker, of ga meteen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Symptomen van een overdosis zijn onder meer: misselijk zijn of overgeven, maagpijn, diarree (komt minder vaak voor), rinkelgeluiden in de oren, hoofdpijn, en maagdarmbloedingen zijn ook mogelijk.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4 MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

STOP MET HET GEBRUIK van dit geneesmiddel en neem onmiddellijk contact op met een arts bij:

 • Verschijnselen van een maagdarmbloeding¸ zoals bloed bij de ontlasting, zwarte teerachtige ontlasting, braken van bloed of donkere deeltjes die op koffiedik lijken.
 • Zeer zeldzame allergische reacties, zoals astma, onverwachte fluitende ademhaling, kortademigheid, zwelling van gezicht, lippen of tong, huidreacties (zoals netelroos, jeukende huiduitslag), flauwvallen. STOP MET HET GEBRUIK van dit geneesmiddel en vertel het uw arts of apotheker bij:
 • Buikklachten, zoals indigestie, brandend maagzuur, maagpijn of andere ongebruikelijke maagklachten.

Vertel het uw arts of apotheker als u één of meer van de volgende bijwerkingen bemerkt, of bijwerkingen die niet worden genoemd:

Zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 10 patiënten)

● ongemak in de mond, zoals een brandend of warm gevoel in de mond

Vaak (komt voor bij 1 tot 10 op de 100 patiënten)

Strepfen Citroen en Honing 8,75 mg zuigtablettenPagina 3 van 5

RVG 101477

 • maagpijn, misselijkheid, diarree
 • droog of tintelend gevoel in de mond, mondzweren Soms (komt voor bij 1 tot 10 op de 1000 patiënten)
 • stoornis in de spijsvertering (indigestie), winderigheid, onwel voelen (braken), huiduitslag
 • hoofdpijn, duizeligheid

Zelden (komt voor bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten)

 • slaperigheid, moeite met slapen
 • verlengde bloedingstijd
 • veranderingen in het bloed (kunnen bloeduitstortingen, koorts, mondzweren, een bleke huid en zwakte veroorzaken)
 • nierproblemen die veranderingen in de urine, rugpijn en zwelling veroorzaken
 • koorts
 • kortademigheid, onverwachte fluitende ademhaling
 • maagdarmperforatie, maagzweren

Zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)

 • leverproblemen die geelzucht veroorzaken (geel worden van de huid en het oogwit)
 • ernstige huidaandoeningen zoals het syndroom van Stevens-Johnson (huiduitslag met blaren, mond- en oogzweren) en het syndroom van Lyell (rode, gevoelige, vervellende huid)

Andere bijwerkingen (gemeld bij vergelijkbare NSAID's, zoals ibuprofen):

 • obstipatie (zelden), maagontsteking (zeer zelden)
 • zeldzaam voorkomend, licht verhoogd risico op een hartaanval (“myocardinfarct”), beroerte, hoge bloeddruk, hersenontsteking

Hoe bewaart u dit middel?

6 Inhoud van de verpakking en overige informatie

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6 INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

 • De werkzame stof in dit middel is flurbiprofen 8,75 mg.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: macrogol 300, kaliumhydroxide, citroensmaak, levomenthol, honing, vloeibare glucose en vloeibare sucrose.

De zuigtabletten zijn rond van vorm met een merklogo in reliëf en een ondoorschijnende lichtgele kleur. De verpakking bevat 8, 16 of 24 zuigtabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Reckitt Benckiser Healthcare B.V.

Siriusdreef 14

2132 WT Hoofddorp

Strepfen Citroen en Honing 8,75 mg zuigtablettenPagina 4 van 5 RVG 101477

Fabrikanten:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd

Nottingham, NG90 2DB

Verenigd Koninkrijk

In het Register ingeschreven onder RVG 101477

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Verenigd Koninkrijk Streflam 8.75mg lozenges
Oostenrijk Strepfen 8,75 mg – Lutschtabletten
Duitsland Dobendan Direkt Flurbiprofen 8,75 mg Lutschtabletten
Portugal Strepfen 8,75 mg Pastilhas
België Strepfen 8,75 mg zuigtablet
Cyprus Strefen 8,75 mg Τροχίσκοι
Denemarken Strefen 8,75mg Sugetabletter
Estland Strepsils Intensive, 8,75 mg, Loseng
Griekenland Strepfen 8,75 mg Τροχίσκοι
Spanje Strepfen 8,75 mg pastillas para chupar sabor miel y limón
Finland Strefen 8,75mg Imeskelytabletti
IJsland Strefen 8,75mg Munnsogstafla
Litouwen Strepsils Intensive, 8,75 mg, Kietoji pastilė
Luxemburg Strepfen 8,75 mg pastille
Nederland Strepfen Citroen & Honing 8,75 mg, zuigtabletten
Zweden Strefen 8,75mg Sugtablett
Slovenië Strefen 8,75mg pastile

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in september 2013

Strepfen Citroen en Honing 8,75 mg zuigtablettenPagina 5 van 5

RVG 101477

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.