Strepsils Cool bij beginnende keelpijn, zuigtabletten

ATC-Code
R02AA
Medikamio Hero Image

Reckitt Benckiser

Verdovend Psychotrope
Nee Nee
Farmacologische groep Keel voorbereidingen

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Reckitt Benckiser

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Strepsils bevat amylmetacresol 0,6 mg en 2,4-dichloorbenzylalcohol 1,2 mg. Deze stoffen hebben een antiseptische werking. Strepsils wordt gebruikt bij beginnende keelpijn.

Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
  • Pas op: vanwege de grootte van de zuigtablet kunnen jonge kinderen zich in Strepsils verslikken.
  • Strepsils dienen niet langdurig te worden gebruikt.
  • Indien geen verbetering optreedt of als uw klachten zich dikwijls herhalen, doet u er goed aan uw arts te raadplegen.
  • Door het hoge suikergehalte zijn Strepsils niet geschikt voor mensen die lijden aan suikerziekte

Keelpijn kan over het algemeen geen kwaad en gaat meestal binnen één week vanzelf over. Neem contact op met uw huisarts als u langer dan 3 dagen hoge koorts heeft, u steeds zieker wordt, u niet meer goed kunt slikken of als u naast keelpijn huiduitslag op uw gezicht of romp krijgt. Er kan namelijk sprake zijn van een bacterële infectie die op een andere wijze behandeld dient te worden

Kinderen

Gebruik Strepsils Original, Strepsils Citroen & Honing en Strepsils Sinaasappel & Vitamine C niet bij kinderen jonger dan 6 jaar. Gebruik Strepsils Cool niet bij kinderen jonger dan 12 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Strepsils nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Voor zover bekend kan Strepsils in combinatie met andere geneesmiddelen worden gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

De veiligheid van Strepsils tijdens de zwangerschap is niet vastgesteld, het gebruik ervan wordt daarom niet aangeraden.

Borstvoeding

De veiligheid van Strepsils tijdens de periode van borstvoeding is niet vastgesteld, het gebruik ervan wordt daarom niet aangeraden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Van Strepsils zijn geen nadelige effecten op de rijvaardigheid en het bedienen van machines bekend.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Strepsils

Strepsils bevat ca. 1,5 gram suiker per zuigtablet en is derhalve niet geschikt voor mensen die lijden aan erfelijke fructose- intolerantie, glucose-galactose malabsorptie syndroom of sucrase-isomaltase deficiëntie. Het innemen van suiker kan bij deze aandoeningen maagdarmklachten en diarree veroorzaken. Ook bevat Strepsils 1 gram glucose per zuigtablet. Strepsils Original bij beginnende keelpijn en Strepsils Sinaasappel & Vitamine C bij beginnende keelpijn bevatten azokleurstoffen. Deze kleurstoffen kunnen allergische reacties, waaronder astma veroorzaken. Overgevoeligheidsreacties voor deze kleurstoffen komen vaker voor bij personen met een overgevoeligheid voor acetylsalicylzuur.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Strepsils Original bij beginnende keelpijn, Strepsils Citroen & Honing bij beginnende keelpijn, en Strepsils Sinaasappel & Vitamine C bij beginnende keelpijn:

Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar: om de 2 à 3 uur 1 tablet langzaam opzuigen. Maximaal 3 dagen gebruiken.

Strepsils Cool bij beginnende keelpijn:

Volwassenen: om de 2 à 3 uur 1 tablet langzaam opzuigen, maximaal 12 tabletten per 24 uur. Maximaal 3 dagen gebruiken. Kinderen vanaf 12 jaar: om de 2 à 3 uur 1 tablet langzaam opzuigen, maximaal 8 tabletten per 24 uur. Maximaal 3 dagen gebruiken.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Gezien de aard van het product lijkt een overdosering onwaarschijnlijk en zou derhalve geen aanleiding tot problemen moeten geven anders dan maagdarmklachten die als zodanig behandeld moeten worden.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Incidenteel komen allergische reacties voor, waaronder huiduitslag, een brandend of tintelend gevoel en vochtophoping in de mond of keel.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na “Niet te gebruiken na” en op de rand van de strip. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Strepsils Original bij beginnende keelpijn, Strepsils Citroen & Honing bij beginnende keelpijn, en Strepsils Sinaasappel & Vitamine C bij beginnende keelpijn:

Strepsils bewaren beneden 25 °C. Bewaren in de originele blisterverpakking..

Strepsils Cool bij beginnende keelpijn:

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

Strepsils Original bij beginnende keelpijn, zuigtabletten In het Register ingeschreven onder RVG 04174

De werkzame stoffen in dit middel zijn amylmetacresol 0,6 mg en 2,4-dichloorbenzylalcohol 1,2 mg

De andere stoffen in dit middel zijn steranijsolie, pepermuntolie, menthol, wijnsteenzuur, cochenille-rood A (E 124), azorubine (E 122), suiker, glucose

Strepsils Citroen & Honing bij beginnende keelpijn, zuigtabletten In het Register ingeschreven onder RVG 06556

De werkzame stoffen in dit middel zijn amylmetacresol 0,6 mg en 2,4-dichloorbenzylalcohol 1,2 mg

De andere stoffen in dit middel zijn honing, wijnsteenzuur, pepermuntolie, citroenolie, chinolinegeel (E 104), suiker, glucose

Strepsils Sinaasappel & Vitamine C bij beginnende keelpijn, zuigtabletten In het Register ingeschreven onder RVG 10987

De werkzame stoffen in dit middel zijn amylmetacresol 0,6 mg en 2,4-dichloorbenzylalcohol 1,2 mg

De andere stoffen in dit middel zijn vitamine C, menthol, wijnsteenzuur, propyleenglycol, bloedsinaasappelsmaak, oranje-geel S (E 110), cochenille-rood A (E 124), suiker, glucose

Strepsils Cool bij beginnende keelpijn, zuigtabletten In het Register ingeschreven onder RVG 14597

De werkzame stoffen in dit middel zijn amylmetacresol 0,6 mg en 2,4-dichloorbenzylalcohol 1,2 mg

De andere stoffen in dit middel zijn xylitol, Cool Mix voor Muntsmaak, menthol, kruizemunt, eucalyptusolie, suiker, glucose

Hoe ziet Strepsils er uit en hoeveel zit er in een verpakking

Strepsils zijn ronde zuigtabletten. Strepsils is verkrijgbaar in verpakkingen van [aantal] tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Reckitt Benckiser Healthcare B.V., Postbus 721, 2130 AS Hoofddorp.

Fabrikant:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd, Nottingham Site,

Thane Road, Nottingham NG90 2DB United Kingdom

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2013.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.