Sufenta oplossing voor injectie 0,005 mg/ml, oplossing voor injectie

ATC-Code
N01AH03
Medikamio Hero Image

Janssen-Cilag

Stof Verdovend Psychotrope
Sufentanil Nee Nee
Farmacologische groep Anesthetica, algemeen

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Janssen-Cilag

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Sufenta en Sufenta forte bevatten sufentanil. Sufentanil is een stof die pijn vermindert en die zorgt voor de werking van Sufenta. Sufentanil behoort tot de sterke, verdovende pijnstillers, die ook wel narcotische pijnstillers worden genoemd.

U krijgt Sufenta toegediend als u sterke pijnstilling nodig heeft als u moet worden geopereerd, nadat u bent geopereerd of om de pijn te verminderen tijdens weeën en een bevalling. Voor een operatie wordt Sufenta in een ader ingespoten. Na een operatie en tijdens weeën en een bevalling wordt Sufenta via een zogenaamde ruggenprik toegediend.

Gebruik bij kinderen

Bij kinderen die ouder zijn dan 1 maand wordt Sufenta via toediening in een ader gebruikt om pijn te bestrijden bij een algehele verdoving, zowel in het begin (de ‘inleiding’) als tijdens de rest van de verdoving (de ‘onderhoudsfase’).

Bij kinderen van 1 jaar en ouder wordt Sufenta via een ruggenprik gebruikt om pijn na een grote operatie, een operatie in de borstkas of een orthopedische operatie te verminderen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. Overgevoeligheid kunt u herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag, bultjes, jeuk en/of kortademigheid. Als u hiervan last krijgt, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts. Als u weet dat u overgevoelig bent voor andere sterke (verdovende) pijnstillers, dan mag u Sufenta ook niet toegediend krijgen.
 • Als u bepaalde geneesmiddelen tegen een depressieve stemming (de zogenaamde MAO-remmers) gebruikt of minder dan twee weken geleden nog heeft gebruikt.
 • Als u weet dat u een te lage bloeddruk of te weinig bloed heeft.
 • Als u een verhoogde druk in de hersenen of een hersenbeschadiging heeft.
 • Als u een bepaalde spieraandoening (myasthenia gravis) heeft.
 • Als uw longen niet goed werken.
 • Toediening van Sufenta in een ader tijdens de bevalling, bijvoorbeeld bij een keizersnede, wordt afgeraden omdat Sufenta bij het kind een vermindering van de ademhaling kan veroorzaken (zie ook onder: ’Zwangerschap en borstvoeding’). Toediening van een kleine dosis Sufenta, via een ruggenprik, tijdens weeën en een bevalling is voor zover bekend niet schadelijk voor moeder en kind.
 • U mag Sufenta NIET via een ruggenprik toegediend krijgen wanneer u veel bloed heeft verloren, een bloedvergiftiging heeft, een ontsteking op de rug heeft op de plaats waar geprikt wordt, uw bloed niet goed stolt of wanneer u medicijnen gebruikt die de stolling van uw bloed verminderen.
 • Wanneer de patiënt in een shocktoestand is, dan mag Sufenta ook niet via een ruggenprik worden toegediend.

Gebruik Sufenta (forte) niet als één van de situaties hierboven op u van toepassing is. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker alvorens Sufenta (forte) te laten toedienen.

 • Als de ademhaling abnormaal langzaam of zwak wordt Na toediening van Sufenta kunt u last krijgen van een zwakke of langzame ademhaling. Ook kan Sufenta een langzame hartslag veroorzaken. Het is belangrijk om op te letten of dit gebeurt. Is dat het geval, raadpleeg dan onmiddellijk de verpleegkundige of arts.
 • Als uw longen, lever, nieren of schildklier slecht werken, als u alcoholist bent of obesitas (vetzucht) heeft Vertel het uw arts als u lijdt aan een van deze aandoeningen. Nauwkeurig medisch toezicht zou noodzakelijk kunnen zijn wanneer u Sufenta krijgt toegediend. Bovendien moet de dosering misschien worden aangepast.
 • Als u langdurig sterke pijnstillers gebruikt Vertel het uw arts als u al een lange tijd sterke (verdovende) pijnstillers gebruikt. Misschien moet de dosering van Sufenta worden aangepast.
 • Bij toepassing bij ouderen en verzwakte patiënten Waarschijnlijk zal de dosering worden verminderd. Bij ouderen en pasgeborenen zou nauwkeurig medisch toezicht noodzakelijk kunnen zijn wanneer ze Sufenta krijgen toegediend.
 • Bij toepassing bij kinderen en pasgeborenen Vanwege het risico op een te hoge of een te lage dosis bij toediening via een ader bij pasgeborenen, wordt aangeraden Sufenta niet te gebruiken bij pasgeborenen. Gebruik van Sufenta via een ruggenprik wordt afgeraden bij kinderen jonger dan 1 jaar.

Is een van bovenstaande condities op u van toepassing, vertel het dan aan uw arts. Nauwkeurig medisch toezicht zou noodzakelijk kunnen zijn wanneer u Sufenta (forte) krijgt toegediend. Bovendien moet de dosering misschien worden aangepast.

Gebruikt u naast Sufenta (forte) nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waarvoor u geen voorschrift nodig heeft. Sommige geneesmiddelen, alcohol en drugs mogen namelijk niet tegelijk met Sufenta (forte) worden gebruikt en soms vereist gelijktijdig gebruik bepaalde aanpassingen (van bijvoorbeeld de dosering).

 • Geneesmiddelen die het reactievermogen verminderen (bijvoorbeeld slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen, sterke (verdovende) pijnstillers). Neem deze middelen daarom alleen wanneer uw arts ze u voorschrijft. Misschien moet de dosering van Sufenta of van de middelen die het reactievermogen beïnvloeden worden verlaagd.
 • Bepaalde middelen tegen een depressieve stemming (zogenaamde MAO-remmers). Als u deze middelen gebruikt of minder dan twee weken voor de toediening van Sufenta nog heeft gebruikt, zal uw arts de behandeling met deze middelen, minimaal twee weken voordat u Sufenta krijgt toegediend, stoppen.
 • Geneesmiddelen tegen hiv die ritonavir bevatten; of geneesmiddelen tegen schimmelinfecties die

ketoconazol of itraconazol bevatten.

Gebruikt u deze middelen, dan moet uw arts mogelijk de dosis Sufenta aanpassen.

Alcohol kan bepaalde bijwerkingen van Sufenta versterken. Drink daarom geen alcohol voordat u Sufenta krijgt toegediend of nadat u Sufenta toegediend heeft gekregen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

 • Zwangerschap Er is nog weinig over bekend of toediening van Sufenta tijdens de zwangerschap schadelijk is. De stof die zorgt voor de werking van Sufenta gaat wel door de placenta (moederkoek) heen. Toediening van Sufenta tijdens de bevalling, bijvoorbeeld bij een keizersnede zou bij het kind een vermindering van de ademhaling kunnen veroorzaken. Bent u zwanger? Overleg dan eerst met uw arts of u Sufenta toegediend kunt krijgen.
 • Borstvoeding De stof die zorgt voor de werking van Sufenta komt in de moedermelk terecht. Overleg daarom met uw arts of u borstvoeding kunt geven als u Sufenta toegediend heeft gekregen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Sufenta kan uw waakzaamheid en rijvaardigheid nadelig beïnvloeden. Daarom zal uw arts u meedelen wanneer u weer mag autorijden of gevaarlijke machines mag bedienen nadat u Sufenta toegediend heeft gekregen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Sufenta en Sufenta forte bevatten 9 mg natriumchloride per ml. Bij gebruik van 50 microgram Sufenta bevat een dosis 36 mg natrium. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een gecontroleerd natriumdieet. Bij gebruik van 50 microgram Sufenta forte bevat een dosis 3,6 mg natrium, d.w.z. in wezen ‘natriumvrij’.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Sufenta wordt met een injectie in een ader of via een ruggenprik toegediend.

Hoeveel Sufenta ( forte ) wordt toegediend

Het is belangrijk dat u de juiste hoeveelheid Sufenta krijgt toegediend. Deze zal van persoon tot persoon verschillen. Uw arts zal bepalen hoeveel u nodig heeft.

De dosering is gewoonlijk als volgt:

 • Bij toediening in een ader De dosis die wordt toegediend, is afhankelijk van uw lichaamsgewicht. Meestal wordt ½ tot 1 microgram per kg lichaamsgewicht toegediend. Als de arts het nodig vindt, dan kan na 30 tot 60 minuten nog 0,1 tot 0,2 microgram per kg lichaamsgewicht worden toegediend. Bij sommige operaties kan een hogere dosering nodig zijn. Er kan dan 5 microgram per kg lichaamsgewicht worden toegediend. Bij kinderen ouder dan 1 maand en bij adolescenten Sufenta wordt door de anesthesioloog langzaam in een ader gespoten. De dosis is afhankelijk van de doseringen van andere verdovende middelen die gelijktijdig worden gegeven, het soort operatie en de duur ervan. De anesthesioloog zal de juiste dosis vaststellen.
 • Bij toediening via een ruggenprikNa een operatie Meestal wordt begonnen met toediening van 30 tot 50 microgram (1 microgram is 1 duizendste milligram). Als u weer pijn krijgt, dan kan steeds weer 25 microgram worden toegediend. Tijdens weeën en bevalling Meestal wordt 10 microgram toegediend. Als het nodig is, dan kan daarna nog twee keer 10 microgram worden toegediend. Het is het beste dat in totaal niet meer dan 30 microgram wordt toegediend. Continu infuus Soms wordt Sufenta continu via een infuus toegediend. Dan wordt gewoonlijk eerst een injectie van 25 microgram gegeven, gevolgd door een continu infuus van 10 tot 20 microgram per uur. Ook kan eerst een injectie van 50 microgram worden gegeven, na een uur gevolgd door een continu infuus van 10 tot 20 microgram per uur. Bij kinderen ouder dan 1 maand en bij adolescenten Sufenta wordt langzaam in de epidurale ruimte gespoten (de ruimte bij het ruggenmerg). Dit gebeurt door een anesthesioloog die gespecialiseerd is in verdoving bij kinderen. De dosis is afhankelijk van het gelijktijdig gebruik van lokale verdovende middelen en de benodigde duur van de operatie. Kinderen die Sufenta via een ruggenprik hebben gekregen, zullen gedurende minstens 2 uur na de toediening goed worden gecontroleerd op tekenen die wijzen op een verminderde ademhaling.

Het is belangrijk dat er in dat geval onmiddellijk een arts wordt geraadpleegd. De verschijnselen die bij overdosering kunnen optreden, zijn: een zwakke of vertraagde ademhaling of zelfs het tijdelijk ophouden van de ademhaling. Verder kunnen verlaagde bloeddruk, een langzame hartslag en stijve spieren optreden.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Sufenta (forte) bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Van Sufenta zijn de volgende bijwerkingen bekend. Deze zijn als volgt onderverdeeld:

 • zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)
 • vaak (bij 1 op de 10 tot 100 gebruikers)
 • soms (bij 1 op de 100 tot 1000 gebruikers)
 • zelden (bij 1 op de 1000 tot 10.000 gebruikers)
 • zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)
 • niet bekend (de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

Infecties

Soms: ontsteking van het neusslijmvlies gekenmerkt door een verstopte neus, niezen en afscheiding

Afweersysteem

Soms: overgevoeligheid

Niet bekend: shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock) of een reactie van het lichaam die daarop lijkt

Psychisch

Soms: ongeïnteresseerdheid (apathie), zenuwachtigheid

Zenuwstelsel

Zeer vaak: sufheid, slaperigheid (sedatie)

Vaak: beven bij pasgeborenen, duizeligheid, hoofdpijn

Soms: coördinatieproblemen bijvoorbeeld dronkemansgang, vreemde bewegingen bij pasgeborenen, gestoorde spierspanning, te hoge spierspanning, verhoging van de reflexen (hyperreflexie), te weinig beweeglijkheid bij pasgeborenen, slaperigheid

Niet bekend: stuipen, coma, onwillekeurige spiertrekkingen, waarnemen van kriebelingen of jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie), verminderde doorbloeding van de hersenen

Ogen

Soms: stoornissen in het zien

Niet bekend: vernauwing van de pupillen

Hart en bloedvaten

Vaak: snelle hartslag, lage of hoge bloeddruk, bleekheid

Soms: onregelmatige hartslag, afwijkingen op het hartfilmpje (ECG), stoornis in de prikkelgeleiding in het hart, langzame hartslag, blauw worden

Niet bekend: hartstilstand, shock

Luchtwegen

Vaak: blauwzien bij pasgeborenen

Soms: benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen, hoesten, stoornis in de stemvorming, hik, verminderde ademhaling, gestoorde ademhaling

Niet bekend: ademhalingsstilstand, (herhaalde) onderbreking van de ademhaling, vocht in de longen, kramp van het strottenhoofd waardoor de stemspleet wordt dichtgeknepen

Maag en darmen

Vaak: misselijkheid, braken

Huid

Zeer vaak: jeuk

Vaak: verkleuring van de huid

Soms: ontsteking van de huid door allergie, droge huid, zeer veel transpireren, huiduitslag, huiduitslag bij pasgeborenen

Niet bekend: vlekkerige rode huiduitslag

Botten en spieren

Vaak: spiertrekkingen

Soms: rugpijn, te lage spierspanning bij pasgeborenen, spierstijfheid (ook van de hartspieren) Niet bekend: krampachtige samentrekking van de spieren

Urineweg en nieren

Vaak: achterblijven van urine in de blaas, plas niet kunnen ophouden

Algemeen / Toedieningsplaats Vaak: koorts

Soms: rillingen, verlaagde lichaamstemperatuur, verhoogde lichaamstemperatuur, pijn op de injectieplaats, reactie op de injectieplaats, pijn

Een te lage doorbloeding van de hersenen is gemeld bij het snel in één keer inspuiten van sterke pijnstillers (zoals Sufenta).

Bijwerkingen bij kinderen en adolescenten

Hoe vaak bijwerkingen optreden, welke bijwerkingen en de ernst van bijwerkingen bij kinderen zijn naar verwachting hetzelfde als bij volwassenen.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na EXP.:. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25 C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is sufentanil. Sufenta-injectievloeistof bevat 0,005 mg sufentanil per milliliter vloeistof, Sufenta forte-injectievloeistof bevat 0,05 mg sufentanil per milliliter vloeistof.
 • De andere stoffen in dit middel zijn natriumchloride, 0,1N zoutzuuroplossing, 0,1N natriumhydroxide- oplossing en water.

Sufenta en Sufenta forte zijn steriele, heldere, en kleurloze vloeistoffen. Sufenta-injectievloeistof is verpakt in een doosje met 10 ampullen van 2 ml of 5 ampullen van 10 ml. Sufenta forte-injectievloeistof is verpakt in een doosje met 5 ampullen van 1, 5 of 20 ml.

Registratienummer

Sufenta oplossing voor injectie 0,005 mg/ml en Sufenta forte oplossing voor injectie 0,05 mg/ml zijn in het Register van Geneesmiddelen ingeschreven onder respectievelijk RVG 09233 en RVG 09232.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:

Houder van de vergunning: Fabrikant:
Janssen-Cilag B.V. GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A.
Dr. Paul Janssenweg 150 Strada Provinciale Asolana N. 90 (loc. San Polo)
5026 RH Tilburg 43056 Torrile (PR), Italië
e-mail: janssen@jacnl.jnj.com  

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in: juli 2012 .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg: [Tekst van de SPC]

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.