Suppositoria contra haemorrhoides PCH, zetpillen

ATC-Code
C05AX02
Suppositoria contra haemorrhoides PCH, zetpillen

Pharmachemie

Verdovend
Nee
Farmacologische groep Middelen voor de behandeling van aambeien en anale fissuren voor lokaal gebruik

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Pharmachemie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Gebruiken bij

  • inwendige aambeien.

De zetpillen tegen aambeien hebben een verzachtende werking en verminderen de irritatie.

Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

SUPPOSITORIA CONTRA HAEMORRHOIDES PCH zetpillen

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

  • wanneer u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
  • bij bloedende aambeien
  • bij een matig tot ernstig verminderde werking van de nieren
  • langdurig gebruik wordt afgeraden. Wanneer de klachten niet overgaan of terugkeren dient u uw arts te raadplegen.

Gebruikt u naast Suppositoria contra haemorrhoides PCH nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding alleen gebruiken na overleg met uw arts of apotheker.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit product op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Hoe gebruikt u dit middel?

De gebruikelijke dosering is 1 zetpil 's morgens, 's avonds en na iedere ontlasting.

De zetpillen met de punt naar voren in de anus inbrengen. Ze kunnen met water bevochtigd worden om het inglijden te vergemakkelijken.

Indien u meer dan de voorgeschreven dosering hebt ingebracht, dient u uw arts te raadplegen.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

SUPPOSITORIA CONTRA HAEMORRHOIDES PCH zetpillen

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Suppositoria contra haemorrhoides PCH bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De frequentie van de hieronder genoemde bijwerkingen is niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.

Maag en darmen

Maag-darm klachten, ontsteking van de mondslijmvliezen.

Lever en gal

Leverschade.

Huid

Huidreacties, verkleuring van de slijmvliezen; een kenmerkende blauwe lijn op het tandvlees.

Urineweg en nieren

Nierfalen.

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

Lokaal branderig gevoel, overgevoeligheidsverschijnselen.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C) in de goed gesloten oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

SUPPOSITORIA CONTRA HAEMORRHOIDES PCH zetpillen

Anvullende Informatie

  • De werkzame stoffen in dit middel zijn 100 mg bismutsubgallaat en 300 mg zinkoxide per zetpil.
  • De andere stoffen in dit middel zijn actieve kool (E153), siliciumdioxide (E551), vette zetpilmassa.

De zetpillen zijn hard, egaal, blauwgrijs en torpedovormig.

Suppositoria contra haemorrhoides is verpakt in blisterverpakkingen à 30 zetpillen.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Pharmachemie BV Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant

Pharmachemie BV

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

In het register ingeschreven onder

RVG 53142

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2013.

0713.10v.HW

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.