Suprimal, tabletten 12,5 mg

ATC-Code
R06AE05
Suprimal, tabletten 12,5 mg

Interlogim Pharma Service

Stof
Verdovend Psychotrope
Nee Nee
Farmacologische groep Antihistaminica voor systemisch gebruik

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Interlogim Pharma Service

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Suprimal bevat meclozine (in de vorm van meclozinehydrochloride) als werkzaam bestanddeel. Meclozine behoort tot de middelen tegen overgevoeligheidsreacties (antihistaminica). Meclozine onderdrukt de impuls tot braken door werking op het centraal zenuwstelsel.

Suprimal kan worden gebruikt om misselijkheid en braken die gepaard gaan met wagen-, zee- en luchtziekte te voorkómen en te behandelen. De werking begint na 1 tot 2 uur en houdt ongeveer 8 uur aan.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem Suprimal niet in

  • als u allergisch (overgevoelig) bent voor meclozinehydrochloride of voor één van de andere bestanddelen van Suprimal.

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Gelijktijdig gebruik van Suprimal met alcohol, slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen en angstremmende middelen dient vermeden te worden, aangezien de werking van deze middelen versterkt kan worden.

Inname van Suprimal met voedsel en drank

Gelijktijdig gebruik van Suprimal met alcohol dient vermeden te worden aangezien Suprimal de werking van alcohol kan versterken.

Zwangerschap en borstvoeding

Bijsluiter Suprimal versie 1.4 12042013 QRD Version 1.2, 10/2006 Rev.1. 07/2008 pagina 1 van 3

Zwangerschap

Suprimal kan na overleg met uw arts tijdens de zwangerschap volgens de gebruiksaanwijzing in deze bijsluiter worden gebruikt.

Borstvoeding

Het is niet bekend of meclozine in de moedermelk wordt uitgescheiden; gebruik tijdens het geven van borstvoeding wordt ontraden. Indien gebruik van Suprimal noodzakelijk wordt geacht, moet geen borstvoeding gegeven worden.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het gebruik van Suprimal voor of tijdens het autorijden wordt bestuurders afgeraden, omdat zich bij dit geneesmiddel slaperigheid kan voordoen. Om dezelfde reden wordt afgeraden om tijdens het gebruik van Suprimal machines te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Suprimal

Suprimal bevat 148.9 mg lactose per tablet. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Suprimal bevat zonnegeel aluminium lak (E110). Deze kleurstof kan allergische reacties veroorzaken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen van Suprimal nauwgezet deze gebruiksaanwijzing. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. De dosering is als volgt:

Volwassenen en ouderen

2 tabletten.

Kinderen

Kinderen boven 6 jaar: 1 tablet. Kinderen van 3-6 jaar: een halve tablet.

De tabletten innemen 1 à 2 uur vóór de aanvang van de reis. Zo nodig herhalen na 6-8 uur. De tabletten in hun geheel of in enige delen gebroken innemen met een slok water (voor kinderen b.v. limonade) en het glas leegdrinken.

Wat u moet doen als u meer van Suprimal heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u of iemand anders te veel van Suprimal heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Laat bij voorkeur de verpakking of deze bijsluiter zien.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Suprimal bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Tijdens het gebruik van Suprimal kan sufheid optreden.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25 °C.

Bijsluiter Suprimal versie 1.4 12042013 QRD Version 1.2, 10/2006 Rev.1. 07/2008 pagina 2 van 3

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Suprimal niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en op de strip na Exp. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Suprimal

  • Het werkzame bestanddeel is meclozinehydrochloride.
  • De andere bestanddelen zijn lactose, magnesiumstearaat (E470b), maïszetmeel, natriumlaurylsufaat, watervrij siliciumdioxide (E551), gepregelatineerd zetmeel, zonnegeel aluminium lak (E110), polysorbaat 80.

Hoe ziet Suprimal er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Suprimal tabletten zijn ronde, oranje, vlakke tabletten, voorzien van een breukstreep. De tablet kan verdeeld worden in gelijke helften.

Suprimal is verkrijgbaar in een kartonnen doosje met een doordrukstrip à 10 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Interlogim Pharma Service B.V.

Beeldschermweg 6B

3821 AH Amersfoort

RVG nummer

Suprimal is in het Register ingeschreven onder RVG 03189.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in april 2013

Bijsluiter Suprimal versie 1.4 12042013 QRD Version 1.2, 10/2006 Rev.1. 07/2008 pagina 3 van 3

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.