Tantum Verde P mintsmaak, zuigtabletten 3 mg

ATC-Code
A01AD02
Tantum Verde P mintsmaak, zuigtabletten 3 mg

Acraf

Stof(fen)
Benzydamine
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Stomatologische preparaten

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Acraf

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Tantum Verde P bevat benzydamine, wat gebruikt wordt bij volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar voor de symptomatische lokale behandeling van pijn en irritaties in de mond en de keel.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.

 • als u lijdt aan een aandoening gekend als fenylketonurie.
 • als u een voorgeschiedenis hebt van astma.
 • als u overgevoelig bent voor salicylzuur of andere anti-inflammatoire pijstillers genaamd de NSAIDs.
 • als uw arts u verteld heeft dat u een intolerantie heeft voor sommige suikers. Neem dan contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt.
 • als na gebruik van de zuigtabletten, de symptomen erger worden of niet verbeteren binnen 3 dagen, of wanneer koorts optreedt of andere symptomen verschijnen, dient de huisarts of tandarts geraadpleegd te worden.

BENZYDAMINE HYDROCHLORIDE 3MG

Lozenges mint taste

Module 1.3.1 – SPC, Labelling and Package Leaflet Page 2

Gebruikt u naast Tantum Verde P nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Eten en drinken hebben geen invloed.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Tantum Verde P heeft geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit geneesmiddel bevat isomalt. Als uw arts u verteld heeft dat u een intolerantie heeft voor sommige suikers, neem dan contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt.

Dit geneesmiddel bevat ook aspartaam, wat een bron is van fenylalanine, en kan schadelijk zijn voor patiënten met fenylketonurie.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:

Volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar: één zuigtablet 3 keer per dag. Neem niet meer dan 3 zuigtabletten per dag.

Kinderen tussen 6-11 jaar: Het geneesmiddel moet onder het toezicht van een volwassene worden toegediend.

De farmaceutische vorm “zuigtabletten” mag niet gegeven worden aan kinderen jonger dan 6 jaar.

De behandeling mag niet langer dan 7 dagen duren. Oropharyngeaal gebruik.

Laat de zuigtablet langzaam oplossen in de mond. Niet inslikken.

Niet kauwen.

Wanneer u teveel van Tantum Verde P heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Zeer zelden zijn bij kinderen verschijnselen opgemerkt van overdosering zoals opwinding, stuiptrekkingen, zweten, ataxie, trillen en braken, na orale toediening van een dosis benzydamine die 100 keer groter was dan de hoeveelheid benzydamine die een zuigtablet bevat.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

BENZYDAMINE HYDROCHLORIDE 3MG

Lozenges mint taste

Module 1.3.1 – SPC, Labelling and Package Leaflet Page 3

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Tantum Verde P bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bekende bijwerkingen van Tantum Verde P zijn hieronder beschreven:

Soms (betreft minder dan 1 op de 100 maar meer dan 1 op de 1.000 patiënten):

 • Gevoeligheid van de huid voor zonlicht (leidend tot uitslag of zonnebrand)

Zelden (betreft minder dan 1 op de 1000 maar meer dan 1 op de 10.000 patiënten):

 • Branderig gevoel in de mond of droge mond. Als dit U overkomt, probeer dan een glas water te drinken om de bijwerking te verminderen.
 • Allergische reactie, uitslag of jeuk, meerbepaald indien deze over het hele lichaam voorkomen (overgevoeligheidsreactie)

Zeer zelden (betreft minder dan 1 op de 10.000 patiënten):

 • Plotse zwelling in de mond / keel en van de slijmvliezen (angio-oedeem)
 • Moeite met ademhalen (larynxspasmen)

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • Ernstige allergische reacties (anafylactische reacties)

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Anvullende Informatie

De werkzame stof in dit middel is benzydamine. Elke zuigtablet bevat 3 mg benzydaminehydrochloride (overeenkomend met 2,68 mg benzydamine).

BENZYDAMINE HYDROCHLORIDE 3MG

Lozenges mint taste

Module 1.3.1 – SPC, Labelling and Package Leaflet Page 4

De andere stoffen in dit middel zijn isomalt (E953), aspartaam (E951), levomenthol, citroenzuur monohydraat, citroensmaakstof, Mintsmaakstof, chinolinegeel (E104) en indigotinekleurstof (E132).

Tantum Verde P zijn groene, vierkante zuigtabletten met een breukgleuf in het midden, verpakt in papier. Elke doos bevat 20 of 30 zuigtabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia, 70

00181 Roma Italië

Fabrikant

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.A. Via Vecchia del Pinocchio, 22

60131 Ancona Italië

PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION Site Diététique et Pharmacie

Zone Industrielle de la Coudette 32290 Aignan, Frankrijk

In het register ingeschreven onder: RVG 25008

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Italië: Tantum Verde P, 3mg pastiglie gusto menta Portugal: Tantum Verde ®, pastilhas, 3 mg, sabor a menta Spanje: Tantum Verde 3 mg pastillas para chupar sabor menta Duitsland: Tantum Verde Minze 3 mg Lutschtabletten Denemarken: Zyx mint 3mg sugetabletter Zweden: Zyx Mint 3 mg sugtabletter Ierland: Tantum Verde mint taste 3mg lozenges Verenigd Koninkrijk: Difflam 3 mg Lozenges, mint taste Frankrijk: Chlorydrate de Benzydamine A.C.R.A.F., 3mg arome   menthe, pastille Luxemburg: Tantum Verde P Nederland: Tantum Verde P Mintsmaak, zuigtabletten 3 mg

Deze bijsluiter is goedgekeurd in juli 2013

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.