Tarka 180 mg/2 mg, capsules met gereguleerde afgifte | Nederland

Tarka 180 mg/2 mg, capsules met gereguleerde afgifte

Producent: Abbott Laboratories

Verdovend
Nee
Toelating Nederland
Farmacologische groep Selectieve calciumantagonisten met directe cardiale effecten

Alles om te weten

Vergunninghouder

Abbott Laboratories

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Tarka 180 mg/2 mg capsules hebben een gereguleerde afgifte, wat betekent dat het geneesmiddel langzaam, over enkele uren verspreid, wordt afgegeven.

Tarka wordt gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen bij patiënten bij wie de bloeddruk al onder controle gebracht is met de combinatie van verapamil SR 180 mg en trandolapril 2 mg.

Tarka behoort tot de groep van de bloeddrukverlagende geneesmiddelen (ook wel antihypertensiva genoemd).

Tarka bevat twee verschillende typen geneesmiddelen:

 • een calciumkanaalblokker (verapamil)
 • een Angiotensine Converting Enzym (ACE) remmer (trandolapril)

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem Tarka niet in als

 • u allergisch (overgevoelig) bent voor trandolapril of andere ACE remmers, voor verapamil of voor één van de andere bestanddelen van Tarka capsules (in rubriek 6 vindt u een lijst met bestanddelen).
 • u (of een familielid van u) ooit een ernstige allergische reactie op een andere ACE- remmer heeft gehad, zoals zwelling in het gezicht, tong of keel (angioneurotisch oedeem).
 • uw bloeddruk extreem laag is als gevolg van ernstige hartproblemen (zoals tijdens een shocktoestand).
 • u recent een ernstige hartaanval heeft gehad.
 • u van uw arts heeft gehoord dat u hartfalen of tweede of derdegraads hartblok (verstoord zenuwsignaal in het hart met als gevolg een zeer trage hartslag) heeft of een stoornis in de elektrische prikkelgeleiding aan het hart waardoor periodes van zeer snelle hartslag voorkomen (Wolff-Parkinson-White syndroom).
 • u problemen met uw hartkleppen of ‘sick sinus syndroom’ (onregelmatige hartslag ) heeft en u geen pacemaker heeft.
 • u obstructieve hypertrofische cardiomyopathie (zwelling van de hartspieren) heeft.
 • u ernstige leverproblemen heeft met daarbij een aandoening met vocht in de buik (ascites).
 • u een ernstige nieraandoening heeft of gedialyseerd moet worden.
 • u een aandoening heeft waarbij de bijnier teveel hormonen produceert (primair aldosteronisme).
 • u meer dan 3 maanden zwanger bent. (Ook in het begin van de zwangerschap kan het gebruik van Tarka beter worden vermeden – zie rubriek “zwangerschap”).
 • u onder de 18 jaar oud bent.
 • u wordt behandeld met injecteerbare bètablokkers (behalve in een intensive care situatie).

Als u vragen heeft of iets niet zeker weet met betrekking tot het bovenstaande, vraag dan uw arts of apotheker.

Wees extra voorzichtig met Tarka

Uw arts kan ervoor kiezen om uw bloeddruk nauwlettend in de gaten te houden en bloedmonsters te nemen aan het begin van de behandeling en na aanpassing van de dosering als:

 • u ouder dan 65 jaar bent.
 • u diabetes heeft.
 • u lever- of nierproblemen heeft, of recent een niertransplantatie heeft gehad.
 • u ooit een hartaanval of beroerte heeft gehad of hier een verhoogd risico op heeft.
 • u lithium gebruikt (een geneesmiddel voor de behandeling van manie).
 • u recentelijk een zoutarm dieet heeft gehad of heeft overgegeven of diarree heeft gehad, als u uitgedroogd bent of diuretica (ook wel “plaspillen” genoemd) gebruikt of andere geneesmiddelen die uw kaliumspiegels kunnen beïnvloeden.

Breng uw arts er van op de hoogte als het volgende voor u geldt:

Hartaandoening:

 • als u een langzame of onregelmatige hartslag heeft.
 • als uw arts u heeft verteld dat u ofwel eerstegraads hartblok heeft (zenuwblokkade in het hart met als gevolg een langzame hartslag) of linkerventrikeldisfunctie (de linkerkant van uw hart pompt slecht).

Andere aandoeningen:

 • als u Tarka gebruikt in combinatie met geneesmiddelen die het immuunsysteem beïnvloeden (bijv. ciclosporine), of als u een immuunsysteemaandoening heeft zoals systemische lupus erythematosus (een aandoening die gewrichtspijn, huiduitslag en koorts veroorzaakt) of scleroderma (een aandoening die leidt tot verharding en verdikking van de huid en mogelijk haarverlies), omdat u dan mogelijk een toegenomen kans op lage spiegels witte bloedcellen heeft.
 • als u een neuromusculaire aandoening heeft zoals myasthenia gravis (chronische vermoeidheid en spierzwakte), Lambert-Eaton syndroom of gevorderde Duchenne spierdystrofie.
 • als u injecties krijgt om allergische reacties ten gevolge van bijensteken te voorkomen (desensitisatie therapie).
 • als u bepaalde suikers niet verdraagt (zoals lactose of galactose).
 • als u probeert zwanger te worden, of net ontdekt dat u zwanger bent. Het gebruik van Tarka wordt niet aanbevolen tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap. Tarka mag niet worden gebruikt wanneer u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het in dat geval ernstige schade aan uw ongeboren kind tot gevolg kan hebben (zie rubriek “Zwangerschap”).
 • als u borstvoeding geeft (zie rubriek “Zwangerschap en borstvoeding”).

Allergische reacties:

 • In zeldzame gevallen hebben enkele patiënten ernstige allergische reacties gekregen na gebruik van ACE-remmers zoals Tarka. Deze reacties komen vaker voor bij mensen van het negroïde ras en kunnen resulteren in een jeukende huiduitslag en/of zwelling van het gezicht, de lippen, tong en keel (angioneurotisch oedeem). Ernstige allergische reacties kunnen ook de darmen aandoen en buikpijn veroorzaken (met of zonder misselijkheid en overgeven) (intestinaal angiooedeem). Als één van deze verschijnselen optreedt, stop dan met het innemen van Tarka en zoek onmiddellijk medische hulp.

Inname met andere geneesmiddelen

Een aantal geneesmiddelen kan ongewenste reacties veroorzaken bij gebruik in combinatie met Tarka. Vertel het uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of recentelijk heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die zonder voorschrift kunnen worden verkregen en voor kruidengeneesmiddelen.

Vertel het uw arts met name als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

Geneesmiddelen om hartproblemen of hoge bloeddruk te behandelen:

 • Diuretica (ook plaspillen genoemd), zoutvervangers of kaliumpillen.
 • Geneesmiddelen om uw hartritme onder controle te houden, (zoals bètablokkers, digoxine, of andere geneesmiddelen die worden gebruikt om onregelmatige hartslag onder controle te houden) of om uw bloeddruk onder controle te houden. Deze middelen kunnen ervoor zorgen dat uw bloeddruk te laag wordt of dat uw hartslag te traag wordt.

Geneesmiddelen om psychologische problemen te behandelen:

 • Alle geneesmiddelen voor de behandeling van (ernstige) neerslachtigheid (depressie) of psychose zoals imipramine, lithium, midazolam, buspiron of kalmeringsmiddelen.

Geneesmiddelen om afstoting van een getransplanteerd orgaan te voorkomen zoals ciclosporine, tacrolimus, everolimus.

Geneesmiddelen om pijn te behandelen of zwelling te verminderen zoals:

 • Steroïden (bijvoorbeeld cortison of prednison)
 • Bepaalde ontstekingsremmende geneesmiddelen of pijnstillers (bijvoorbeeld naproxen, ibuprofen of aspirine of opiaten zoals morfine).

Geneesmiddelen om uw cholesterol- of vetspiegels in het bloed te verlagen zoals ‘statines’, bijv. simvastatine, atorvastatine.

Geneesmiddelen om suikerziekte te behandelen

zoals insuline of tabletten voor suikerziekte.

Geneesmiddelen om epilepsie of toevallen te behandelen, zoals fenytoïne, carbamazepine en fenobarbital.

Geneesmiddelen om indigestie of maagzweren te behandelen, zoals maagzuurneutraliserende middelen (antacida) en cimetidine.

Andere geneesmiddelen die een reactie kunnen hebben met Tarka:

 • Geneesmiddelen voor de behandeling van astma, zoals theofylline.
 • Geneesmiddelen om infecties of tuberculose te behandelen, zoals rifampicine, claritromycine of erythromycine.
 • Geneesmiddelen om kanker te behandelen, zoals doxorubicine.
 • Geneesmiddelen om jicht te voorkomen, zoals allopurinol en colchicine.
 • Geneesmiddelen gebruikt bij operaties: vertel uw chirurg dat u Tarka gebruikt voor u geopereerd wordt, omdat Tarka de werking van narcosegassen, spierverslappende geneesmiddelen of andere tijdens de operatie gebruikte geneesmiddelen zoals dantroleen kan beïnvloeden.

Dit is geen volledige lijst van geneesmiddelen die de werking van Tarka kunnen beïnvloeden. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt terwijl u Tarka gebruikt.

Inname van Tarka met voedsel en drank

Het wordt aanbevolen om Tarka elke dag op hetzelfde moment in te nemen; voor, tijdens of na het ontbijt.

Alcohol:

Vermijd het gebruik van alcohol wanneer u Tarka gebruikt. Er kunnen grotere bloeddrukverlagende effecten optreden dan normaal.

Grapefruitsap:

Drink geen grapefruitsap terwijl u Tarka inneemt. Grapefruitsap kan de hoeveelheid verapamil die uw lichaam opneemt doen toenemen. Dit kan uw kans op bijwerkingen van Tarka vergroten.

Zwangerschap en borstvoeding Zwangerschap

Informeer onmiddellijk uw arts als u zwanger bent of als u probeert om zwanger te worden. Uw arts adviseert u waarschijnlijk om te stoppen met het innemen van Tarka voordat u zwanger raakt of zodra u weet dat u zwanger bent en om een ander geneesmiddel te nemen in plaats van Tarka. U wordt geadviseerd om Tarka niet in te nemen tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap. Tarka mag niet ingenomen worden na de derde maand van de zwangerschap, omdat het in dat geval ernstig letsel aan uw ongeboren kind tot gevolg kan hebben.

Borstvoeding

Informeer uw arts als u borstvoeding geeft of van plan bent om borstvoeding te gaan geven. Het gebruik van Tarka wordt niet aangeraden voor moeders die borstvoeding geven. Wanneer u borstvoeding wilt geven zal uw arts u mogelijk adviseren om over te stappen op een andere behandeling, met name wanneer uw kind pasgeboren of prematuur geboren is.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Uw vermogen om veilig te rijden of zware machines te gebruiken kan verminderd zijn. U kunt zich duizelig of vermoeid voelen. Totdat u weet welke effecten Tarka op u heeft, moet u geen voertuig besturen of gevaarlijke apparaten of zware machines gebruiken.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Tarka:

Natrium:

Dit geneesmiddel bevat 1,12 mmol (of 25,73 mg) natrium per capsule. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een gecontroleerd natriumdieet.

Lactose:

Tarka capsules bevatten lactose. Dit geneesmiddel bevat 54,50 mg lactosemonohydraat per capsule. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen van Tarka capsules altijd nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. Uw dosering is door uw arts gekozen, omdat dit volgens hem of haar de meest geschikte dosering is om uw bloeddruk onder controle te houden.

De gebruikelijke dosering Tarka is één Tarka capsule met gereguleerde afgifte, eenmaaldaags in de ochtend voor, tijdens of na het ontbijt. De capsule dient heel te worden doorgeslikt met een glas water, zonder erop te zuigen, te kauwen of de capsule kapot te maken.

Wat u moet doen als u meer van Tarka heeft ingenomen dan u zou mogen

Neem onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker of ga naar het ziekenhuis als u denkt dat u teveel Tarka heeft ingenomen. In sommige gevallen is acute medische behandeling noodzakelijk.

Als u teveel Tarka heeft ingenomen kunt u zich slaperig of duizelig voelen als gevolg van een grote daling van uw bloeddruk en vertraging van uw hartslag. Andere symptomen die kunnen optreden als u teveel Tarka inneemt zijn: shock (plotselinge daling in bloeddruk of vertraging van uw hartritme), gevoelloosheid (stupor), nierfalen, snel ademhalen, snelle hartslag, onregelmatige hartslag, angst en hoesten.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Tarka in te nemen

Neem Tarka elke dag op hetzelfde tijdstip in om te vermijden dat u een dosis Tarka vergeet in te nemen.

Als u toch vergeet uw Tarka capsule in te nemen, neem deze dan alsnog in zodra u het zich herinnert, maar alleen als dit op de dag is waarop u de dosis had moeten innemen. Neem nooit twee capsules in om een vergeten capsule in te halen.

Als u stopt met het innemen van Tarka

Het wordt niet aanbevolen om met de behandeling met Tarka te stoppen, tenzij uw arts u adviseert om dit te doen. Als u stopt met het innemen van Tarka kan er een toename in uw bloeddruk optreden.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kunnen Tarka capsules bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. De bijwerkingen die zijn gerapporteerd bij gebruik van Tarka worden hieronder opgesomd:

Neem onmiddellijk contact op met uw arts en stop met het innemen van Tarka wanneer een ernstige allergische reactie optreedt die een jeukende huiduitslag en/of zwelling van het gezicht, de lippen, oogleden, tong of keel veroorzaakt. Hoewel dit zeldzaam is, kan acute medische behandeling noodzakelijk zijn.

De volgende bijwerkingen komen vaak voor (deze treden op bij 1 tot 10 van de 100 behandelde patiënten):

 • hoesten
 • duizeligheid, hoofdpijn, draaierig gevoel
 • verstopping
 • opvliegers

De volgende bijwerkingen komen soms voor (deze treden op bij 1 tot 10 van de 1000 behandelde patiënten):

 • allergische reacties (zoals huiduitslag of jeuk)
 • slaperigheid
 • trillen
 • zich bewust zijn van de eigen hartslag (hartkloppingen)
 • snelle of langzame hartslag (AV-blok)
 • pijn op de borst
 • misselijkheid, maagpijn
 • maag- en darmproblemen
 • diarree
 • zweten
 • vaak moeten plassen
 • abnormale leverfunctietesten
 • verhoogd vetgehalte in het bloed (hyperlipidemie)

De volgende bijwerkingen komen zelden voor (deze treden op bij 1 tot 10 van de 10.000 behandelde patiënten):

 • verlies van eetlust
 • flauwvallen
 • haaruitval
 • koortslip (herpes simplex)
 • toename in de hoeveelheid galpigment in het bloed, waardoor de huid en het oogwit geel kleuren (hyperbilirubinemie)

huidproblemen

De volgende bijwerkingen komen zeer zelden voor (deze treden op bij minder dan 1 van de 10.000 behandelde patiënten):

 • bronchitis (ontsteking van de bovenste luchtwegen)
 • sinuscongestie (verstopte neus, sinus en bijholte)
 • kortademigheid/beklemmend gevoel op de borst
 • vermoeidheid
 • zwakte
 • agressie, angst, depressie, opgewondenheid
 • moeite met het behouden van het evenwicht
 • slaapproblemen
 • tintelend gevoel in de huid, warm/koud sensaties
 • smaakveranderingen
 • problemen met het gezichtsvermogen (bijv. wazig zien)
 • gele verkleuring van de huid of het oogwit (geelzucht)
 • ontsteking van de alvleesklier of lever
 • overgeven
 • geblokkeerde galgangen
 • droge mond of keel
 • ernstige allergische reactie die zwelling van het gezicht, de oogleden, tong of keel veroorzaakt
 • veranderingen in het gehalte rode of witte bloedcellen, die kunnen leiden tot kneuzingen, bloedingen of verminderde weerstand tegen infectie
 • huidreacties, waaronder een allergische reactie die netelroos/huidzweren veroorzaakt; huidontstekingen, jeukende uitslag, rode bultjes, schilferige uitslag of blaasjes
 • spier- of gewrichtspijn, spierzwakte
 • erectiestoornissen
 • zwelling van de borsten (bij mannen)
 • ernstige hartproblemen/hartaanval/verhoogde hartslag
 • beroerte
 • plotselinge afname van de nierfunctie
 • zwelling, ontstaan door ophoping van lichaamsvloeistoffen
 • veranderingen in serumkaliumgehaltes
 • een plotselinge bloeddrukdaling die levensbedreigend kan zijn
 • zeer lage bloeddruk
 • lage bloeddruk bij het opstaan of gaan zitten
 • veranderingen in bloeddruk

De volgende bijwerkingen komen voor met een onbekende frequentie:

- een levensbedreigende allergische reactie die een pijnlijke rode of paarse uitslag en blaren op de huid en aan de binnenkant van de mond veroorzaakt

Sommige effecten zijn mogelijk niet waargenomen bij gebruik van Tarka of één van zijn bestanddelen, maar wel bij andere geneesmiddelen die op Tarka lijken:

 • verandering in aantal rode bloedcellen
 • toegenomen afbraak van rode bloedcellen, wat vermoeidheid kan veroorzaken
 • verwardheid
 • slaapproblemen
 • tuitende oren
 • abnormale hartslag
 • hartaanval
 • een korte verstoring in de bloedtoevoer naar een deel van de hersenen, wat kan leiden tot een tijdelijke verstoring van het gezichts-, spraak of bewegingsvermogen
 • infectie of roodheid en zwelling van de neusholte (sinus)
 • roodheid en zwelling van de binnenkant van de neus
 • tonginfectie of roodheid en zwelling van de tong
 • een tijdelijke vernauwing van de luchtwegen in de longen, waardoor ademhalen bemoeilijkt wordt
 • ernstige allergische reactie die de darmen treft en buikpijn (met of zonder misselijkheid en overgeven) veroorzaakt (intestinaal angio-oedeem)
 • spijsverteringsklachten
 • abnormale beweging van de darmen, waardoor een gezwollen buik, maagpijn en obstipatie kan ontstaan
 • verstoring van de galstroom in de lever, waardoor het oogwit geel kleurt
 • een levensbedreigende allergische reactie waardoor blaasjes op de huid ontstaan en de huid schilfert
 • abnormale nierfunctietesten
 • bewegingsstoornissen zoals extreme rusteloosheid en verstoring van gewenste of ongewenste bewegingen
 • zwakte van de spieren in beide armen en beide benen waardoor uw vermogen om te bewegen wordt beïnvloed
 • melkafscheiding uit de borsten
 • tandvlees dat zich over de tanden uitspreidt
 • verergering van bepaalde zenuw- en spieraandoeningen (zoals myasthenia gravis, Lambert-Eaton syndroom, Duchenne spierdystrofie)
 • pijnlijke roodheid van de huid op de benen en armen
 • verhoogde hoeveelheden prolactine (vrouwelijk hormoon) in het bloed, waardoor de borsten melk produceren

Dit is geen volledige lijst van bijwerkingen. Sommige effecten kunnen alleen worden gevonden door bloedonderzoek of andere medische onderzoeken.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Neem Tarka niet meer in na de vervaldatum die staat vermeld op de doos. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Bewaren beneden 25°C.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Tarka

De werkzame bestanddelen zijn verapamilhydrochloride en trandolapril.

Elke capsule bevat:

180 mg verapamilhydrochloride

2 mg trandolapril

De andere bestanddelen zijn:

Bestanddelen van de verapamil filmomhulde tablet:

povidon, microkristallijne cellulose, natriumalginaat, hypromellose (hydroxypropylmethylcellulose), magnesiumstearaat, hyprolose, macrogol 400, macrogol 6000, talk, siliciumdioxide, natriumdocusaat, titaniumdioxide (E171).

Bestanddelen van de trandolaprilgranule:

Maiszetmeel, lactose, povidon, natriumstearylfumaraat.

Bestanddelen van de harde gelatinecapsule:

Titaniumdioxide (E171), rood ijzeroxide (E172), gelatine, natriumlaurylsulfaat.

Hoe ziet Tarka eruit en wat is de inhoud van de verpakking

Tarka is een opake, lichtroze gekleurde capsule met gereguleerde afgifte.

Tarka 180 mg/2 mg is verkrijgbaar in blisterverpakkingen van 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100, 280 en 300 capsules met gereguleerde afgifte.

Mogelijk worden niet alle verpakkingsgrootten in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Abbott B.V.

Wegalaan 9

2132 JD Hoofddorp Tel. nr.: 088 8222 688

Fabrikant:

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

Knollstrasse

67061 Ludwigshafen

Duitsland

Tarka 180 mg/2 mg is in het register ingeschreven onder RVG 16830.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Duitsland: Tarka 180 mg/2 mg Kapseln mit modifizierter Freisetzung Griekenland: Tarka Kaψάκιa eλeγχόµeνης apοdέsµeυsης (180+2) mg/cap Nederland: Tarka 180 mg/2 mg, capsules met gereguleerde afgifte Spanje: Tarka 180 mg / 2 mg cápsulas de liberación modificada Verenigd Koninkrijk: Tarka 180mg/2 mg modified-release Capsules

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in april 2013.