Tasigna 150 mg harde capsules | Nederland

Tasigna 150 mg harde capsules

Producent: Novartis

Stof(fen)
Nilotinib
Verdovend
Nee
Toelating Nederland
Farmacologische groep Andere antineoplastische middelen

Alles om te weten

Vergunninghouder

Novartis

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Wat is Tasigna

Tasigna is een geneesmiddel dat een werkzame stof bevat, nilotinib genoemd.

Waarvoor wordt Tasigna gebruikt

Tasigna wordt gebruikt om een type leukemie, genaamd Philadelphia-chromosoom positieve chronische myeloïde leukemie (Ph-positieve CML) te behandelen. CML is een kanker van het bloed wat er voor zorgt dat het lichaam te veel afwijkende witte bloedcellen aanmaakt.

Tasigna wordt gebruikt bij patiënten direct na de diagnose van CML of bij patiënten met CML die geen baat meer hebben bij een eerdere behandeling zoals imatinib. Het wordt ook gebruikt bij patiënten die ernstige bijwerkingen kregen met een eerdere behandeling en die deze niet langer kunnen blijven gebruiken.

Hoe werkt Tasigna

Bij patiënten met CML zorgt een verandering in het DNA (erfelijk materiaal) ervoor dat een signaal het lichaam vertelt om afwijkende witte bloedcellen aan te maken. Tasigna blokkeert dit signaal en stopt zo de aanmaak van deze cellen.

Controle van uw Tasigna behandeling

Tijdens de behandeling zullen er bij u regelmatig controles worden uitgevoerd, zoals bloedtesten. Deze zullen de aantallen bloedcellen (witte bloedcellen, rode bloedcellen en bloedplaatjes) in uw lichaam controleren om te zien hoe Tasigna wordt verdragen. Met bloedtesten zullen ook de elektrolyten in uw lichaam (kalium, magnesium) gecontroleerd worden. Deze zijn belangrijk voor de werking van uw hart. Uw hartslag zal ook gecontroleerd worden met behulp van een apparaat dat de elektrische activiteit van uw hart meet (de zogenaamde “ecg” test). Met bloedtesten zullen ook de vetwaarden in uw bloed gecontroleerd worden.

Neem contact op met uw arts als u vragen hebt over de werking van Tasigna of als u wilt weten waarom het aan u is voorgeschreven.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Volg alle instructies van de arts zorgvuldig op. Deze kunnen verschillen van de algemene informatie in deze bijsluiter.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Als u denkt dat u allergisch bent, informeer dan uw arts voordat u Tasigna inneemt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt:

 • als u een hartaandoening hebt, zoals een abnormaal elektrisch signaal, genaamd “verlenging van het QT-interval”.
 • als u wordt behandeld met geneesmiddelen die het hartritme (antiarrhythmica) of de lever beïnvloeden (zie Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?).
 • als u lijdt aan gebrek aan kalium of magnesium.
 • als u een lever- of alvleesklieraandoening hebt.
 • als u verschijnselen hebt zoals snel blauwe plekken krijgen, moe voelen of kortademig of terugkerende infecties hebt.
 • als u een chirurgische ingreep hebt gehad waarbij de maag volledig is verwijderd (totale gastrectomie).

Als een van bovenstaande op u van toepassing is, neem dan contact op met uw arts.

Tijdens de behandeling met Tasigna

 • indien u flauwvalt (bewusteloosheid) of indien u een onregelmatige hartslag hebt tijdens het gebruik van Tasigna, meld dit direct aan uw arts omdat dit een teken kan zijn van een ernstige hartaandoening. Verlenging van het QT-interval of een onregelmatige hartslag kunnen leiden tot plotselinge dood. Zeldzame gevallen van plotselinge dood werden gemeld bij patiënten behandeld met Tasigna.
 • indien u plotselinge hartkloppingen, ernstige spierzwakte of verlamming, epileptische aanvallen of plotselinge veranderingen in uw denken of de mate van alertheid hebt, meld dit direct aan uw arts omdat dit een teken kan zijn van een snelle afbraak van kankercellen, tumorlysissyndroom genoemd.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Tasigna gaat niet goed samen met sommige andere geneesmiddelen.

Gebruikt u naast Tasigna nog andere geneesmiddelen, of hebt u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt met name voor:

 • antiarrhythmica – gebruikt om een onregelmatige hartslag te behandelen;
 • chloroquine, halofantrine, claritromycine, haloperidol, methadon, moxifloxacine – geneesmiddelen die een ongewenst effect kunnen hebben op de werking van het hart;
 • ketoconazol, itraconazol, voriconazol, claritromycine, telithromycine – gebruikt om infecties te behandelen;
 • ritonavir – een geneesmiddel uit de groep “antiproteases”, gebruikt om HIV te behandelen;
 • carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne – gebruikt om epilepsie te behandelen;
 • rifampicine – gebruikt om tuberculose te behandelen;
 • sint-janskruid – een kruid dat wordt gebruikt om depressie en andere aandoeningen te behandelen (ook bekend als Hypericum perforatum);
 • midazolam – gebruikt om angst te verminderen vóór een operatieve ingreep;
 • warfarine – gebruikt om bloedstollingsaandoeningen (zoals bloedstolsels of trombose) te behandelen;
 • astemizol, terfenadine, cisapride, pimozide, kinidine, bepridil of ergotalkaloïden (ergotamine, dihydro-ergotamine).

Het gebruik van deze geneesmiddelen moet worden vermeden tijdens uw behandeling met Tasigna. Als u een van deze geneesmiddelen gebruikt, kan uw arts u andere geneesmiddelen voorschrijven.

Bovendien moet u contact opnemen met uw arts of apotheker voordat u Tasigna inneemt als u antacida gebruikt. Dit zijn geneesmiddelen tegen brandend maagzuur. Deze geneesmiddelen moeten apart van Tasigna worden ingenomen:

 • H2-receptorantagonisten, die de aanmaak van maagzuur verminderen. H2-receptorantagonisten moeten worden ingenomen ongeveer 10 uur voor en ongeveer 2 uur nadat u Tasigna inneemt;
 • Antacida die aluminium hydroxide, magnesium hydroxide en simethicone bevatten zijn middelen die het maagzuur neutraliseren. Antacida moeten ongeveer 2 uur voor en ongeveer 2 uur na de inname van Tasigna worden ingenomen.

U moet ook contact opnemen met uw arts als u al Tasigna inneemt en er wordt een nieuw geneesmiddel aan u voorgeschreven dat u nog niet eerder hebt gebruikt tijdens de behandeling met Tasigna.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Neem Tasigna niet in met voedsel. Voedsel kan de opname van Tasigna vergroten en daardoor de hoeveelheid Tasigna in het bloed verhogen, mogelijk tot een schadelijk niveau. Drink geen grapefruit- /pompelmoessap en eet geen grapefruit/pompelmoes. Het kan de hoeveelheid Tasigna in het bloed verhogen, mogelijk tot een schadelijk niveau.

Ouderen (65 jaar en ouder)

Tasigna kan worden gebruikt door ouderen van 65 jaar en ouder in dezelfde dosis als voor andere volwassenen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

 • Tasigna wordt niet aanbevolen tijdens de zwangerschap tenzij het strikt noodzakelijk is. Als u zwanger bent of denkt zwanger te zijn, vertel het uw arts. Hij/zij zal met u bespreken of u Tasigna kunt gebruiken tijdens uw zwangerschap.
 • Vrouwen die zwanger zouden kunnen worden, worden geadviseerd om zeer doeltreffende contraceptiva te gebruiken tijdens de behandeling.
 • Het geven van borstvoeding wordt niet aanbevolen tijdens de behandeling met Tasigna. Vertel uw arts als u borstvoeding geeft.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Als u last hebt van bijwerkingen (zoals duizeligheid of gezichtsstoornissen) die invloed kunnen hebben op het vermogen om veilig te rijden of gereedschap of machines te gebruiken na het gebruik van Tasigna, moet u deze activiteiten niet ondernemen totdat het effect is verdwenen.

Tasigna bevat lactose

Dit geneesmiddel bevat lactose (ook bekend als melksuiker). Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoeveel Tasigna innemen

 • De aanbevolen dosering is 800 mg per dag. Deze dosis wordt bereikt door tweemaal daags twee

harde capsules van 200 mg in te nemen.

Uw arts kan een lagere dosering voorschrijven afhankelijk van hoe u op de behandeling reageert.

Wanneer Tasigna innemen

Neem de harde capsules:

 • tweemaal per dag in (ongeveer elke 12 uur);
 • ten minste 2 uur na voedsel;
 • wacht dan 1 uur voordat u weer gaat eten.

Als u vragen hebt over wanneer Tasigna in te nemen, ga dan naar uw arts of apotheker. Het innemen van Tasigna elke dag op hetzelfde tijdstip helpt u zich eraan te herinneren wanneer u uw harde capsules moet innemen.

Hoe Tasigna in te nemen

 • Slik de harde capsules in het geheel door met water.
 • Gebruik geen voedsel samen met de harde capsules.
 • Maak de harde capsules niet open tenzij u niet in staat bent om harde capsules door te slikken. In dat geval kunt u de inhoud van elke harde capsule over één theelepel appelmoes strooien. Neem dit direct in. Gebruik niet meer dan één theelepel appelmoes voor elke harde capsule en gebruik hiervoor geen ander voedsel dan appelmoes.

Hoelang Tasigna innemen

Blijf Tasigna elke dag gebruiken voor zolang als uw arts u heeft verteld. Dit is een langetermijn behandeling. Uw arts zal regelmatig uw toestand onderzoeken om te controleren dat de behandeling het gewenste effect heeft.

Als u vragen hebt over hoelang u Tasigna moet innemen, vraag het dan aan uw arts.

Hebt u te veel van dit middel ingenomen?

Als u meer van Tasigna hebt ingenomen dan u zou moeten, of als iemand anders per ongeluk uw harde capsules hebt ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een arts of ziekenhuis voor advies. Laat hen de verpakking van de harde capsules en deze bijsluiter zien. Medische behandeling kan nodig zijn.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u een dosis hebt gemist, neem dan uw volgende dosis in zoals gepland. Neem geen dubbele dosis om een vergeten harde capsule in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Stop niet met het gebruik van Tasigna tenzij uw arts u heeft verteld om dat te doen. Door te stoppen met Tasigna zonder dat uw arts u dit aanraadt, loopt u het risico op het verslechteren van uw ziekte. Dit kan levensbedreigende gevolgen hebben. Wanneer u overweegt met Tasigna te stoppen, moet u dit bespreken met uw arts, verpleegkundige en/of apotheker.

hebt u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De meeste bijwerkingen zijn licht tot matig-ernstig en zullen in het algemeen na enkele dagen tot enkele weken behandeling verdwijnen.

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn.

Deze bijwerkingen komen vaak voor (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen), komen soms voor (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen) of zijn gemeld bij heel weinig patiënten.

 • snelle toename in het gewicht, zwelling van de handen, enkels, voeten of gezicht (klachten van vocht vasthouden)
 • pijn op de borst, hoge bloeddruk, onregelmatige hartslag, blauwe verkleuring van de lippen, tong of huid (verschijnselen van hartaandoeningen)
 • moeilijk ademhalen, hoesten, reutelgeruis met of zonder koorts, zwelling van de voeten of benen (verschijnselen van longaandoeningen)
 • koorts, snel blauwe plekken krijgen, vaak optreden van infecties (verschijnselen van bloedaandoeningen)
 • zwakte of verlamming van de ledematen of het gezicht, moeilijk kunnen praten, heftige hoofdpijn, het zien, voelen of horen van dingen die er niet zijn (verschijnselen van aandoeningen van het zenuwstelsel)
 • dorst, droge huid, geïrriteerdheid, donkere urine, verminderde urineproductie (verschijnselen van nieraandoeningen)
 • troebel zien, verlies van gezichtsvermogen, bloed in het oog (verschijnselen van oogaandoeningen)
 • zwelling en pijn in één deel van het lichaam (verschijnsel van stolling in een ader)
 • buikpijn, misselijkheid, braken van bloed, zwarte stoelgang, verstopping, gezwollen buik (verschijnselen van maagdarmstelselaandoeningen)
 • hevige pijn in de bovenbuik (verschijnsel van een ontsteking van de alvleesklier)
 • gele huid en ogen, misselijkheid, verlies van eetlust, donkergekleurde urine (verschijnselen van leveraandoeningen)
 • vluchtige huiduitslag, pijnlijke rode knobbels, pijn in gewrichten en spieren (verschijnselen van huidaandoeningen)
 • hevige dorst, toegenomen urineproductie, toegenomen eetlust met gewichtsverlies, vermoeidheid (verschijnselen van hoge suikerspiegels in het bloed)
 • snelle hartslag, uitpuilende ogen, gewichtsverlies, zwelling in de hals (verschijnselen van een te snel werkende schildklier)
 • misselijkheid, kortademigheid, onregelmatige hartslag, troebele urine, vermoeidheid en/of last van uw gewrichten met afwijkende bloedtestresultaten (zoals hoge kalium-, urinezuur- en fosfaatwaarden en lage calciumwaarden)
 • pijn, onaangenaam gevoel, zwakte of kramp in de beenspieren wat het gevolg kan zijn van een verminderde doorbloeding, zweren op de benen of armen die langzaam of niet genezen en zichtbare veranderingen in kleur (blauwheid of bleekheid) of temperatuur (koudheid) van de benen of armen omdat dit verschijnselen kunnen zijn van een verstopping van een slagader in het aangedane lidmaat (been of arm) en tenen en vingers

Als u een van deze bijwerkingen krijgt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Sommige bijwerkingen komen zeer vaak voor (kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen)

 • diarree
 • hoofdpijn
 • vermoeidheid
 • spierpijn
 • jeuk, huiduitslag, galbulten
 • misselijkheid
 • braken
 • haarverlies
 • hoog bilirubinegehalte in het bloed (werking lever)
 • hoog lipasegehalte in het bloed (werking alvleesklier)

Als u veel last hebt van een van deze bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts.

Sommige bijwerkingen komen vaak voor (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen)

 • buikklachten, last van uw maag na het eten, flatulentie, opgezwollen buik of opgeblazen gevoel in de buik
 • botpijn, gewrichtspijn, spierspasmen
 • pijn waaronder rugpijn, pijn in de nek en pijn in de armen en benen, pijn of onaangenaam gevoel aan de zijkant van uw lichaam
 • geïrriteerde ogen, zwelling, afscheiding uit het oog, jeuk of roodheid, droge ogen (verschijnselen van oogaandoeningen)
 • rode huid, droge huid, acne, wratten, verminderde gevoeligheid van de huid
 • verlies van eetlust, verstoorde smaak, gewichtsverlies of gewichtstoename
 • slapeloosheid, depressie, angstgevoelens
 • nachtelijk zweten, overmatig zweten, opvliegers
 • duizeligheid, algemeen onwel gevoel; draaierig gevoel
 • tintelingen of gevoelloosheid
 • stemstoornissen
 • neusbloedingen
 • vaak moeten plassen
 • hartkloppingen (gevoel van snelle hartslag)

Als u veel last hebt van een van deze bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts.

Sommige bijwerkingen komen soms voor (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen)

 • toegenomen gevoeligheid van de huid, pijnlijke huid
 • zwelling van de oogleden
 • droge mond, keelpijn, zweertjes in de mond
 • maagzuur
 • pijn in de borsten
 • toegenomen eetlust
 • concentratieproblemen
 • moeilijk kunnen plassen of pijn bij het plassen, overdreven aandrang om te plassen
 • onvermogen om een erectie te krijgen of te houden
 • borstvergroting bij mannen
 • griepachtige verschijnselen, spierzwakte
 • beven
 • minder scherp kunnen zien
 • hevige hoofdpijn, vaak gepaard gaand met misselijkheid, braken of gevoeligheid voor licht
 • gezichtsstoornissen
 • infectie van de mond of vagina
 • stijfheid in spieren en gewrichten
 • bewusteloosheid
 • gewichtstoename
 • gevoel van verandering van lichaamstemperatuur (waaronder het heet of koud hebben)
 • verdikte plekken van rode/zilverkleurige huid (verschijnselen van psoriasis) Als u veel last hebt van een van deze bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld bij zeer weinig patiënten die zijn behandeld met Tasigna:

 • verwarring, desoriëntatie, geheugenverlies, stemmingsstoornis, gebrek aan energie
 • bacteriële infectie van de huid
 • blaren, huidcysten, vette huid, dunner worden van de huid, donkere huidvlekken, verkleuring van de huid
 • gevoelige tanden, bloedend, gevoelig of gezwollen tandvlees
 • loopneus of verstopte neus, niezen
 • rood worden en/of zwelling en mogelijke schilfering van de handpalmen en voetzolen (het zogenoemde hand-voetsyndroom)
 • verhoogde gevoeligheid van de ogen of huid voor licht
 • oogpijn of roodheid, pijn, jeuk van de oogleden
 • moeilijk kunnen horen, oorpijn, oorsuizen
 • pijnlijke en gezwollen gewrichten (jicht)
 • bloed in urine, afwijkende kleur van de urine, niet kunnen ophouden van urine
 • aambeien
 • gevoel van verhardingen in de borsten, zware menstruaties, zwelling van de tepel
 • klachten van het rusteloze-benensyndroom (een onweerstaanbare drang om een deel van het lichaam te bewegen, meestal de benen, die gepaard gaat met een onaangenaam gevoel)

Als u veel last hebt van een van deze bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts.

U kunt tijdens de behandeling met Tasigna afwijkende resultaten van bloedtesten hebben zoals lage aantallen bloedcellen (witte bloedcellen, rode bloedcellen, bloedplaatjes), hoog gehalte van lipase of amylase in het bloed (werking alvleesklier), hoog bilirubinegehalte in het bloed (werking lever) of hoog creatininegehalte in het bloed (werking nieren), laag of hoog insulinegehalte in het bloed (een hormoon dat de bloedsuikerspiegel regelt) enhooggehalte van vetten in het bloed.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en blister na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Bewaren beneden 30°C.
 • Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet als u merkt dat de verpakking beschadigd is of tekenen van geknoei of vervalsing vertoont.
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is nilotinib. Elke harde capsule bevat 200 mg nilotinib (als hydrochloridemonohydraat).
 • De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, crospovidon, poloxameer 188, colloïdaal siliciumoxide watervrij en magnesiumstearaat. De harde capsulewand bestaat uit gelatine, titaandioxide (E171), geel ijzeroxide (E172), en schellak (E904) en rood ijzeroxide (E172) voor de opdruk.

Hoe ziet Tasigna eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Tasigna wordt geleverd als harde capsules. De harde capsules zijn lichtgeel. Elke harde capsule is voorzien van een rode opdruk (“NVR/TKI”).

Tasigna is verkrijgbaar in een envelopverpakking met 28 harde capsules en in een doos met 28 of 40 harde capsules.

Tasigna is ook verkrijgbaar in multiverpakkingen van:

 • 112 (4 envelopverpakkingen met 28) harde capsules.
 • 112 (4 verpakkingen met 28) harde capsules.
 • 120 (3 verpakkingen met 40) harde capsules.

Mogelijk zijn in uw land niet alle genoemde verpakkingen in de handel.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Verenigd Koninkrijk

Fabrikant

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Neurenberg

Duitsland

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien Lietuva
Novartis Pharma N.V. Novartis Pharma Services Inc.
Tél/Tel: +32 2 246 16 11 Tel: +370 5 269 16 50
България Luxembourg/Luxemburg
Novartis Pharma Services Inc. Novartis Pharma N.V.
Тел.: +359 2 489 98 28 Tél/Tel: +32 2 246 16 11
Česká republika Magyarország
Novartis s.r.o. Novartis Hungária Kft. Pharma
Tel: +420 225 775 111 Tel.: +36 1 457 65 00
Danmark Malta
Novartis Healthcare A/S Novartis Pharma Services Inc.
Tlf: +45 39 16 84 00 Tel: +356 2122 2872
Deutschland Nederland
Novartis Pharma GmbH Novartis Pharma B.V.
Tel: +49 911 273 0 Tel: +31 26 37 82 555
Eesti Norge
Novartis Pharma Services Inc. Novartis Norge AS
Tel: +372 66 30 810 Tlf: +47 23 05 20 00
Ελλάδα Österreich
Novartis (Hellas) A.E.B.E. Novartis Pharma GmbH
Τηλ: +30 210 281 17 12 Tel: +43 1 86 6570
España Polska
Novartis Farmacéutica, S.A. Novartis Poland Sp. z o.o.
Tel: +34 93 306 42 00 Tel.: +48 22 375 4888
France Portugal
Novartis Pharma S.A.S. Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.
Tél: +33 1 55 47 66 00 Tel: +351 21 000 8600
Hrvatska România
Novartis Hrvatska d.o.o. Novartis Pharma Services Romania SRL
Tel. +385 1 6274 220 Tel: +40 21 31299 01
Ireland Slovenija
Novartis Ireland Limited Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +353 1 260 12 55 Tel: +386 1 300 75 50
Ísland Slovenská republika
Vistor hf. Novartis Slovakia s.r.o.
Sími: +354 535 7000 Tel: +421 2 5542 5439
Italia Suomi/Finland
Novartis Farma S.p.A. Novartis Finland Oy
Tel: +39 02 96 54 1 Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200
Κύπρος Sverige
Novartis Pharma Services Inc. Novartis Sverige AB
Τηλ: +357 22 690 690 Tel: +46 8 732 32 00
Latvija United Kingdom
Novartis Pharma Services Inc. Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.
Tel: +371 67 887 070 Tel: +44 1276 698370

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in

Andere informatiebronnen

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu). Hier vindt u ook verwijzingen naar andere websites over zeldzame ziektes en hun behandelingen.