Tavonin, tabletten

ATC-Code
N07X
Tavonin, tabletten

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co KG

Verdovend
Nee
Farmacologische groep Andere geneesmiddelen voor het zenuwstelsel

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co KG

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Samenstelling:

Per omhulde tablet: 40 mg EGb 761, een gestandaardiseerd Ginkgo biloba extract, ingesteld op 9,6 mg Ginkgo flavonglycosiden en 2,4 mg terpeenlactonen.

Farmacotherapeutische groep:

Tavonin behoort tot de preparaten voor de hersenen en de vaten in armen en benen (perifere vaten).

Verpakking:

Een verpakking Tavonin bevat 5 strips met elk 20 tabletten.

Een EAV-verpakking bestaat uit 50 eenheden met elk 1 tablet (10 strips met elk 5 eenheden).

Toepassing:

Ter verbetering van de pijnvrije loopafstand bij vaatvernauwing in de benen bij patiënten die niet of onvoldoende hebben gereageerd op looptraining of die geen looptraining kunnen ondergaan.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Tavonin niet ...

... wanneer u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen van Tavonin of als u lever- of nierfunctiestoornissen heeft.

Gebruik van Tavonin in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op geneesmiddelen die u vroeger gebruikte of in de toekomst gaat gebruiken.

Informeer uw arts of apotheker altijd wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt kopen.

Er is een geval bekend van een spontane bloeduitstorting in het oog nadat een op Tavonin gelijkend geneesmiddel samen met een geneesmiddel wat acetylsalicylzuur bevat (geneesmiddel bij pijn en ontstekingen) langdurig werd gebruikt.

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft

Vraag als u zwanger bent of borstvoeding geeft uw arts of apotheker altijd om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Tavonin dient niet tijdens de zwangerschap of bij het geven van borstvoeding gebruikt te worden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er is geen specifiek onderzoek gedaan naar de beïnvloeding van deze functies door Tavonin. Een nadelige invloed is evenwel niet te verwachten.

Pagina:2/4

Proces: 338.6 – Implementeren dossiers

Verpakkingstekst RVG - Tavonin

Hoe gebruikt u dit middel?

Uw arts heeft u voorgeschreven hoe vaak u Tavonin moet innemen.

In het algemeen wordt de volgende dosering van Tavonin aangehouden: 3 maal daags 1 tablet. U moet de tabletten met een beetje water, in hun geheel, doorslikken, dus zonder te kauwen. U kunt Tavonin onafhankelijk van de maaltijden innemen.

Wat u moet doen als u te veel van Tavonin heeft ingenomen:

Als u per ongeluk te veel tabletten hebt ingenomen hoeft u geen bijzondere maatregelen te nemen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Tavonin in te nemen:

Wanneer u uw tabletten vergeten bent in te nemen, neem dan geen extra tabletten, maar neem de eerstvolgende dosis op het gebruikelijke tijdstip.

Hoe lang moet u Tavonin gebruiken?

Als de pijn bij het lopen na een behandeling van 2-3 maanden niet is verminderd, is voortzetting van de behandeling met Tavonin niet zinvol.

Mogelijke bijwerkingen?

Tavonin kan net zoals andere geneesmiddelen bijwerkingen veroorzaken.

Informeer uw arts wanneer u één van onderstaande bijwerkingen heeft:

 • lichte maag-darmklachten
 • hoofdpijn
 • allergische huidreacties (met roodheid van de huid, zwelling en jeuk)

Bovenstaande klachten kunnen milde bijwerkingen zijn van Tavonin en komen zelden voor.

Er is een geval bekend van een spontane bloeduitstorting in het oog nadat een op Tavonin gelijkend geneesmiddel samen met een geneesmiddel wat acetylsalicylzuur bevat (geneesmiddel bij pijn en ontstekingen) langdurig werd gebruikt.

Als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan altijd uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaar Tavonin altijd buiten bereik en zicht van kinderen.

De uiterste gebruiksdatum staat vermeld op de strips en op het doosje. U vindt de datum op het doosje na of onder de woorden "niet te gebr. na”. Op de doordrukstrip staat de uiterste gebruiksdatum (op de achterzijde) vermeld, voorafgegaan door “Exp.” (= expiry date=uiterste gebruiksdatum). Na verstrijken van deze datum dient u Tavonin niet meer te gebruiken. Tavonin tabletten dient u in de originele verpakking, droog en beneden 25°C te bewaren.

Pagina:3/4

Proces: 338.6 – Implementeren dossiers

Verpakkingstekst RVG - Tavonin

Anvullende Informatie

Verminderde doorbloeding van de benen, waardoor pijn in de benen ontstaat, wordt ook wel etalagebenen genoemd. De lichaamsslagader of een slagader van bekken of been is vernauwd of zelfs afgesloten. Daardoor krijgen de benen onvoldoende zuurstof. De aandoening komt met name voor bij oudere mensen, want dit dichtslibben van de slagaders is over het algemeen een langzaam proces. De aandoening etalagebenen kan het best in een zo vroeg mogelijk stadium behandeld worden.

Het is nuttig om, naast de behandeling van uw arts, zelf op de volgende dingen te letten:

 • Stop met roken. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat er een verband bestaat tussen roken en vaatziekten zoals etalagebenen.
 • Eet gevarieerd, niet te veel en niet te vet. Eet liever plantaardige (onverzadigde) vetten dan dierlijke (verzadigde) vetten.
 • Wees matig met alcohol. Gebruik niet meer dan twee glazen per dag.
 • Houd uw gewicht op peil.
 • Zorg voor voldoende lichaamsbeweging. Hierdoor stimuleert u de doorbloeding in uw lichaam. Bij etalagebenen is vooral lopen heel belangrijk.
 • Laat uw bloeddruk controleren, als ...
  • u ouder bent dan 60 jaar en uw bloeddruk nog nooit gemeten is
  • u familieleden heeft die voor hun zestigste jaar last hadden van een hoge bloeddruk of hart- en vaatziekten
  • u een hart- of vaatprobleem heeft
  • u te zwaar bent
  • u eerder een hoge bloeddruk heeft gehad

Hoewel Tavonin niet of nauwelijks milieubelastend is, adviseren wij u toch de restanten van dit geneesmiddel bij de apotheek in te leveren. Denkt u bij het wegdoen van leeg verpakkingsmateriaal aan hergebruik en zorg voor een goede afvalscheiding.

Heeft u vragen over dit geneesmiddel, dan kunt u terecht bij uw apotheker of bij de arts die u Tavonin heeft voorgeschreven. Tevens kunt u tijdens kantooruren bellen met 072 – 5661158.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juni 2012.

E03385-3.0-W

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG

Pagina:4/4

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.