Temazepam 20 PCH, capsules 20 mg

ATC-Code
N05CD07
Temazepam 20 PCH, capsules 20 mg

Pharmachemie

Stof(fen)
Temazepam
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Hypnotica en sedativa

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Pharmachemie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Farmaceutische vorm en inhoud

De capsules zijn verpakt in stripverpakking à 15, 30 en 150 stuks, in flacon à 250 stuks en in eenheidsafleververpakking 50 stuks.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

rvg 56128_9 1.3.3 0308.8v.TVren

Gerenvooieerde versie

TEMAZEPAM 10 – 20 PCH capsules

Geneesmiddelengroep

Temazepam PCH behoort tot de groep van de zogenaamde benzodiazepines. Deze middelen bevorderen het in- en doorslapen.

Gebruiken

 • bij kortdurende behandeling van ernstige slaapstoornissen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Temazepam PCH niet

 • wanneer u lijdt aan een bepaalde vorm van spierzwakte (myasthenia gravis)
 • wanneer u overgevoelig bent voor geneesmiddelen die verwant zijn aan temazepam (benzodiazepines)
 • wanneer u lijdt aan ernstige ademhalingsstoornissen
 • wanneer u lijdt aan kortdurende ademhalingsstilstand tijdens de slaap (het zogenaamde slaap- apnoesyndroom)
 • bij kinderen
 • wanneer u lijdt aan ernstig verminderde werking van de lever.

Wees extra voorzichtig met Temazepam PCH

 • wanneer u dit geneesmiddel herhaald gebruikt gedurende enige weken; een vermindering van de werkzaamheid kan optreden
 • wanneer u dit middel langdurig gebruikt; het gebruik van (vooral hoge doses) kunnen verschijnselen van lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid geven. Zoals dat voor ieder slaapmiddel geldt, moet daarom de duur van de behandeling zoveel mogelijk worden beperkt (hooguit 4 weken). Geestelijke afhankelijkheid wordt gekenmerkt door het niet willen stoppen met het gebruik van het geneesmiddel. Lichamelijke afhankelijkheid betekent dat bij het plotseling stoppen van de behandeling met dit geneesmiddel ontwenningsverschijnselen kunnen optreden zoals: hoofdpijn, spierpijn, extreme angst, spanning, rusteloosheid, verwardheid en geïrriteerdheid. In ernstigere gevallen kunnen de volgende verschijnselen optreden: een gevoel van onwerkelijkheid of twijfel aan de eigen persoonlijkheid, verdoofd gevoel en tintelingen in de ledematen, verhoogde gehoorscherpte, overgevoeligheid voor licht, geluid en aanraking, waanvoorstellingen, epileptische aanvallen. De kans op het ontstaan van deze verschijnselen is groter bij plotseling stoppen van de behandeling en na langdurig gebruik van hoge doses. Verder is het mogelijk dat er na het stoppen van de behandeling met temazepam zogenaamde rebound-verschijnselen optreden. Dit betekent dat de klachten waarvoor u in het verleden temazepam bent gaan gebruiken (slaapstoornissen), tijdelijk in versterkte mate kunnen terugkeren. Wanneer u hier last van krijgt, is het niet de bedoeling dat de behandeling met temazepam opnieuw wordt gestart. In plaats daarvan zal uw arts de dosering langzaam afbouwen over een periode van enkele weken. Twee tot drie weken na de laatste toediening zal uw arts beoordelen of hervatting van de behandeling noodzakelijk is.

Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

rvg 56128_9 1.3.3 0308.8v.TVren

Gerenvooieerde versie

TEMAZEPAM 10 – 20 PCH capsules

Gebruik van Temazepam PCH in combinatie met voedsel en drank

Pas op met alcohol; het kalmerende effect kan worden versterkt als temazepam wordt gebruikt in combinatie met alcohol.

Zwangerschap

Tijdens de zwangerschap alleen gebruiken na overleg met uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Temazepam kan terecht komen in de moedermelk. Het geven van borstvoeding tijdens het gebruik van dit geneesmiddel wordt daarom ontraden.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het gebruik van dit geneesmiddel kan het reactievermogen gedurende de hele dag (=24 uur) nadelig beïnvloeden, ook al is de werkingsduur van temazepam voorbij. Tijdens het gebruik van dit geneesmiddel wordt daarom afgeraden activiteiten te verrichten die oplettendheid vereisen, zoals deelname aan het verkeer, het bedienen van machines en het werken op hoogte.

Gebruik van Temazepam PCH in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

De in deze rubriek genoemde geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de naam van de werkzame stof of van de groep van werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking of in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze capsules met:

 • middelen tegen psychosen (bepaalde geestesstoornissen gekenmerkt door hallucinaties en waanideeën); de werking van temazepam wordt versterkt
 • andere slaapmiddelen dan temazepam; de werking van temazepam wordt versterkt
 • kalmeringsmiddelen; de werking van temazepam wordt versterkt
 • middelen tegen neerslachtigheid (anti-depressiva); de werking van temazepam wordt versterkt
 • narcotische analgetica (bepaalde sterke pijnstillers (b.v. opiaten, zoals morfine)); de geestelijke afhankelijkheid kan toenemen
 • middelen tegen vallende ziekte (anti-epileptica); de werking van temazepam wordt versterkt
 • middelen die gebruikt worden voor verdovingen (anesthetica); de werking van temazepam wordt versterkt
 • bepaalde middelen tegen overgevoeligheid (sedatieve antihistaminica); de werking van temazepam wordt versterkt
 • middelen die bepaalde leverenzymen remmen; de werking van temazepam wordt versterkt.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u deze of andere (genees)middelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

rvg 56128_9 1.3.3 0308.8v.TVren

Gerenvooieerde versie

TEMAZEPAM 10 – 20 PCH capsules

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering en wijze van gebruik

Dosering

De behandeling dient zo kort mogelijk te zijn. Over het algemeen duurt de behandeling van een paar dagen tot twee weken met een maximum van vier weken. Dit geneesmiddel dient vlak voor of uiterlijk 30 minuten voor het naar bed gaan te worden ingenomen.Volwassenen

10-20 mg; dit kan in speciale gevallen verhoogd worden tot 30-40 mg.

Bejaarden

10 mg; dit kan in speciale gevallen verhoogd worden tot 20 mg.

Patiënten met een verminderde leverfunctie

Patiënten met een verminderde leverfunctie dienen een lagere dosering voorgeschreven te krijgen.

Aangeraden wordt zo laag mogelijk te doseren. De maximum dosering mag niet worden overschreden. Als u merkt dat Temazepam PCH te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik

Neem de capsules in door deze met voldoende vloeistof (bijvoorbeeld water) héél door te slikken.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Temazepam PCH heeft ingenomen

Wanneer u teveel van Temazepam PCH heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Temazepam PCH wordt gestopt Wanneer u zonder advies van uw arts plotseling stopt met het gebruik van Temazepam PCH kunnen onthoudingsverschijnselen optreden. Deze kunnen zich uiten in hoofd- en spierpijn, erge angst en spanning, slaapstoornissen, rusteloosheid, verwardheid en geïrriteerdheid.

In ernstige gevallen kunnen de volgende verschijnselen zich voordoen: verlies van persoonlijkheidsgevoel en/of realiteitsgevoel, verhoogde gehoorscherpte, doof gevoel en tintelingen in de ledematen, overgevoeligheid voor licht, geluid en aanraking, hallucinaties en epileptische aanvallen. Het is daarom beter niet ineens te stoppen met het gebruik van dit geneesmiddel. Uw arts zal de dosering geleidelijk aan verminderen.

Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Temazepam PCH bijwerkingen veroorzaken.

Bijwerkingen hoeven niet bij iedereen op te treden.

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

rvg 56128_9 1.3.3 0308.8v.TVren

Gerenvooieerde versie

TEMAZEPAM 10 – 20 PCH capsules

Zenuwstelsel

Een vooraf bestaande onopgemerkte depressie (ernstige neerslachtigheid) kan duidelijk worden tijdens het gebruik van temazepam, tegenstrijdige en psychische reacties zoals rusteloosheid, opwinding, prikkelbaarheid, agressiviteit, waanvoorstellingen, woede-aanvallen, nachtmerries, hallucinaties, psychoses (ernstige psychische stoornissen), onaangepast gedrag en andere gedragsstoornissen. Deze reacties komen eerder voor bij kinderen en bejaarden.

Psychische afhankelijkheid, slaperigheid overdag, afvlakking van het gevoel, verminderde waakzaamheid, verwardheid, vermoeidheid, hoofdpijn, duizeligheid, spierzwakte, coördinatieproblemen (ataxie) bijvoorbeeld dronkemansgang, dubbel zien. Deze bijwerkingen kunnen vooral optreden tijdens het begin van de behandeling en verdwijnen over het algemeen vanzelf wanneer u deze capsules langer gebruikt.

Geheugenverlies (amnesie). Hoe hoger de dosering, hoe eerder dit verschijnsel kan optreden. Het geheugenverlies kan samen gaan met onaangepast gedrag.

Lichamelijke afhankelijkheid. Bij het stopzetten van het gebruik kunnen onthoudingsverschijnselen of reboundverschijnselen (het terugkeren van de verschijnselen van de aandoening in versterkte mate) optreden (zie “Wees extra voorzichtig met Temazepam PCH”).

Maag- en darmstelsel

Maagdarmstoornissen.

Huid

Huidreacties.

Geslachtsorganen

Minder zin in vrijen/seks.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Temazepam PCH buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

Droog en bij kamertemperatuur (15-25°C) bewaren in de goed gesloten verpakking.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Temazepam PCH niet meer na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na” of "exp.". De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in mei 2008

0308.8v.TV

rvg 56128_9 1.3.3 0308.8v.TVren

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.