Auteur: Will Pharma


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Tempocol (capsules) is een kruidengeneesmiddel dat wordt gebruikt om de symptomen van lichte spasmen (lichte krampen) in het maag-darmkanaal, winderigheid en buikpijn te verlichten.

Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
  • U bent allergisch voor pepermuntolie of menthol of een van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u middel gebruikt

  • als u al eerder last heeft gehad van brandend maagzuur of een hiatushernia (uitpuiling van het bovenste gedeelte van de maag). Hierdoor

Pagina 1 of 5

Tempocol Will Pharma
Maagsapresistente capsules NL/H/2376/001/DC
Module 1.3.1 Bijsluiter  

kunnen uw symptomen soms verergeren na het gebruik van de Tempocol- capsules. In dat geval moet u stoppen met het gebruik van dit middel.

  • als u een aandoening aan de lever heeft.
  • als u een ontsteking van de galwegen heeft (cholangitis).
  • als u te weinig maagzuurproductie heeft (achloorhydrie).

als u last heeft van galstenen of een andere aandoening aan de galblaas en/of galwegen.Het gebruik van de Tempocol-capsules is niet aanbevolen bij kinderen onder de acht jaar omdat er over het gebruik bij deze groep niet voldoende informatie beschikbaar is.

De capsules moeten in hun geheel worden doorgeslikt. U mag de capsules dus niet breken of kauwen, omdat dan de pepermuntolie voortijdig vrijkomt. Hierdoor kunnen mogelijk de mond en de slokdarm (oesophagus) plaatselijk geïrriteerd raken

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Tempocol nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de kans dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts. Dit geldt ook voor medicijnen die u zonder voorschrift kunt kopen.

Andere geneesmiddelen die de maagzuurproductie verlagen, zoals histamine 2-blokkers, protonpompremmers (middelen toegepast bij maagklachten en maag-darmzweren) of maagzuurremmers, kunnen de maagsapresistente coating (mantel) van de capsule voortijdig oplossen. Het gebruik van deze geneesmiddelen moet tijdens het gebruik van Tempocol worden vermeden.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

Wanneer dit middel gelijktijdig met voedsel wordt ingenomen, kan de capsule voortijdig uit elkaar vallen en de inhoud vrijkomen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Er zijn geen of zeer weinig gegevens over het gebruik van Tempocol bij zwangere vrouwen. De resultaten van dieronderzoek wijzen niet op schadelijke effecten van menthol op de groei en ontwikkeling (teratogeen effect) van een

embryo of foetus. Tempocol mag niet worden gebruikt tijdens de

zwangerschap en bij vrouwen die zwanger kunnen worden en geen anticonceptie gebruiken

Borstvoeding

Het is niet bekend of bestanddelen van pepermunt in de moedermelk worden uitgescheiden. Omdat er niet voldoende gegevens beschikbaar zijn mag u de Tempocol-capsules niet gebruiken wanneer u borstvoeding geeft.

Vruchtbaarheid

Het is niet bekend of pepermuntolie de vruchtbaarheid beïnvloedt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens beschikbaar over de effecten op de rijvaardigheid en het vermogen machines te gebruiken. Zorg dat u weet wat voor invloed het middel op u heeft voor u gaat autorijden. Indien het middel uw rijvaardigheid nadelig beïnvloedt mag u niet autorijden.

Pagina 2 of 5

Tempocol Will Pharma
Maagsapresistente capsules NL/H/2376/001/DC
Module 1.3.1 Bijsluiter  

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:

Jongeren ouder dan 12 jaar, volwassenen en ouderen

De aanvangsdosis is eenmaal tot driemaal daags 1 capsule. De dosering kan indien nodig worden verhoogd tot een maximale dosis van 2 capsules driemaal daags.

Gebruik bij kinderen tussen 8 en 12 jaar

Maximaal driemaal daags 1 capsule.

Niet geschikt voor gebruik bij kinderen jonger dan acht jaar.

Speciale patiëntengroepen:

Er is geen informatie beschikbaar over een doseringsadvies voor patiënten met een lever- of nierinsufficiëntie.

De capsules moeten in hun geheel worden doorgeslikt, d.w.z. dat zij niet gebroken of gekauwd mogen worden.

De capsules moeten voor de maaltijd op een lege maag met voldoende koude drank worden ingenomen (bij voorkeur een glas koud water).

Duur van de behandeling

De maagsapresistente capsules moeten worden ingenomen tot de symptomen (ziekteverschijnselen) zijn verdwenen. Dit gebeurt meestal binnen twee tot vier weken. Wanneer de symptomen langer aanhouden kan het gebruik van de maagsapresistente capsules soms worden voortgezet gedurende een periode van maximaal drie maanden per kuur. Vertel het uw arts als de symptomen na 14 dagen niet verminderen of zelfs erger worden.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Als u meer dan de aanbevolen dosis heeft gebruikt vertel dat dan aan uw arts, apotheker of verpleegkundige en neem deze bijsluiter mee.

Een overdosis kan de volgende klachten veroorzaken:

  • ernstige maag-darmklachten zoals , diarree, misselijkheid, zweervorming bij het rectum.,
  • epileptische aanvallen, bewustzijnsverlies en tijdelijke ademhalingsstilstand (apneu);
  • stoornis in het kloppen van het hart (hartritmestoornissen);
  • coördinatiestoornis van de spieren en andere stoornissen van het zenuwstelsel.

In het geval van een overdosis moet de maag worden geleegd door middel van een maagspoeling (lavage). Een symptomatische behandeling moet, indien nodig, nauwgezet worden geobserveerd.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem uw volgende dosis gewoon op het normale tijdstip in. Het is niet erg wanneer u een dosis mist.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

U kunt op elk gewenst moment met het gebruik van dit middel stoppen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Pagina 3 of 5

Tempocol Will Pharma
Maagsapresistente capsules NL/H/2376/001/DC
Module 1.3.1 Bijsluiter  

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

Zeer vaak komen voor bij meer dan 1 van de 10 gebruikers*
Vaak komen voor bij 1 tot 10 gebruikers
Soms komen voor bij 1 tot 100 gebruikers
Zelden komen voor bij 1 tot 1000 gebruikers
Zeer zelden komen voor bij minder dan 1 van de 10.000 gebruikers
Onbekend op basis van de bekende gegevens kan de frequentie niet
  worden vastgesteld
Afweersysteem  
Onbekend: Allergische reacties, anafylactische shock en rode
  kleurveranderingen van de huid (erythemateuze
  huiduitslag).

Zenuwstelsel

Vaak: Hoofdpijn

Ogen

Vaak : Wazig zien

Maag- en darmstelsel

Vaak: Brandend maagzuur (pyrose), een brandend gevoel rond de anus, Onbekend: misselijkheid en braken, ontlasting met een mentholgeur

Nieren en urinewegen

Onbekend: Pijn bij het plassen (dysurie) en urine met een mentholgeur

Geslachtsorganen

Onbekend: ontsteking van de eikel van de penis

Hart

Onbekend: een te lage hartslagfrequentie (bradycardie)

Spieren

Onbekend: trillen (spiertremor), coördinatiestoornis van de spieren (ataxie)

Stop met dit middel als u last heeft van de bijwerkingen.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blisterverpakking na ‘EXP’. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Pagina 4 of 5

Tempocol Will Pharma
Maagsapresistente capsules NL/H/2376/001/DC
Module 1.3.1 Bijsluiter  

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is pepermuntolie.

Eén maagsapresistente zachte capsule bevat 182 mg pepermuntolie (Mentha piperita aetheroleum).

De andere stoffen in dit middel zijn: gelatine, glycerol, ethylcellulose, sodiumalginaat (E401), middellangeketentriglyceride, oliezuur.

Hoe ziet Tempocol eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De Tempocol-capsule is een ovale, halftransparante zachte capsule die een heldere vloeistof bevat.

Elke verpakking bevat 10, 15, 30, 60, 90 of 120 capsules.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

WILL-PHARMA, Wilgenlaan 5, 1161 JK Zwanenburg

Fabrikant

C.P.M. Contract Pharma GmbH & Co KG Frühlingstr. 7

D-86320 Feldkirchen-Westerham Duitsland

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: RVG 109856

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EER onder de volgende namen:

België: Tempocol

Maagsapresistente zachte capsule voor oraal gebruik.

Luxemburg: Tempocol

Maagsapresistente zachte capsule voor oraal gebruik.

Nederland: Tempocol

Maagsapresistente zachte capsule voor oraal gebruik.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in

Pagina 5 of 5

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK