Terra-Cortril met polymyxine-B, oogzalf

ATC-Code
S01CA03
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Pfizer
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Sinnesorgane
Therapeutische groep Beta-adrenozeptor-antagonisten
Farmacologische groep Antiphlogistika und antiinfektiva in kombination
Chemische groep Corticosteroide und antiinfektiva in kombination
Stof Hydrocortison und antiinfektiva

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Pfizer

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Terra-Cortril® met polymyxine-B is een combinatieproduct dat infectiebestrijdende en ontstekingsremmende eigenschappen in zich verenigt.

Terra-Cortril met polymyxine-B wordt toegepast bij bepaalde ontstekingen van de oogleden (blepharitis squamosa ofwel een schilferende ontsteking van de oogleden) waarbij een bacteriële infectie met gevoelige bacteriën bestaat en een overmatige prikkelingsreactie bestreden moet worden. Gevoelige bacteriën zijn bacteriën die bestreden kunnen worden met de in dit geneesmiddel aanwezige antibiotica: oxytetracycline en polymyxine-B.

Bij toepassing volgens de hieronder beschreven gebruiksaanwijzing zullen de verschijnselen met enkele dagen duidelijk verminderen. Indien u binnen enkele dagen tot een week geen verandering merkt moet u uw arts raadplegen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • als u plotseling optredende, etterende infectie van het oog of de oogleden (zg. blepharitis ulcerosa) heeft.
 • als u virusaandoeningen van hoornvlies of het bindvlies heeft.
 • als u schimmel- of tubercelbacil- infecties van het oog heeft.
 • als uw hoornvlies door een verwonding beschadigd is doordat u bijvoorbeeld iets in het oog gekregen hebt. Gebruik van Terra-Cortril met polymyxine-B bij een beschadigd hoornvlies kan een doorbreken van dit hoornvlies tot gevolg hebben.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

TERR 5+10+10.000EO 014 NL PIL 24Mar2011

 • omdat evenals bij andere antibiotica infecties door niet-gevoelige micro-organismen kunnen optreden.
 • als de verschijnselen waarvoor u Terra-Cortril met polymyxine-B kreeg voorgeschreven, verergeren in plaats van verbeteren. U dient dan het gebruik te staken en uw arts te raadplegen. Er kan sprake zijn van een ontsteking met bacteriën, virussen of schimmels die niet gevoelig zijn voor de in Terra-Cortril met polymyxine-B aanwezige antibiotica.
 • als u verhoogde oogboldruk (groene staar oftewel glaucoom) heeft of als dit in uw familie voorkomt. Langdurig gebruik van dit geneesmiddel kan leiden tot een verhoging van de oogboldruk. Houdt u zich daarom stipt aan de voorgeschreven kuur. Een controle van de oogboldruk kan nodig zijn.
 • als u Terra-Cortril met polymyxine-B langdurig gebruikt. U heeft dan een grotere kans op oogzenuwschade, een bepaald soort ooglenstroebeling (posterior subcapsulair cataract) en vertraagde wondheling. Houdt u zich daarom stipt aan de voorgeschreven kuur.
 • wanneer Terra-Cortril met polymyxine-B wordt gebruikt bij kinderen tot 8 jaar. Eén van de werkzame bestanddelen van Terra-Cortril met polymyxine-B kan blijvende verkleuring van de tanden, onderontwikkeld tandglazuur en vertraagde ontwikkeling van het skelet veroorzaken. Het is echter niet waarschijnlijk dat deze effecten optreden na toepassing op de oogleden.
 • als het oog met een verband wordt afgedekt. De kans op bijwerkingen neemt dan toe.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Terra-Cortril met polymyxine-B nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Er zijn geen interacties bekend met dit geneesmiddel.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Terra-Cortril met polymyxine-B kan tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding kortdurend en op kleine huidoppervlakken worden gebruikt.

Als u zwanger bent, mag u dit geneesmiddel niet langdurig of op grotere of beschadigde huidoppervlakken gebruiken, tenzij uw arts dit noodzakelijk vindt. Gebruik Terra-Cortril met polymyxine-B niet langdurig of op grotere of beschadigde huidoppervlakken wanneer u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er is geen invloed van Terra-Cortril met polymyxine-B te verwachten op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te gebruiken. Echter direkt na het aanbrengen van de zalf kan een korte periode van minder scherp zien optreden als de zalf zich verdeelt over het hoornvlies. Als u last heeft van minder scherp zien, bestuur dan geen voertuigen en/of bedien geen machines die oplettendheid vereisen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Breng 2 tot 3 maal per dag een streng van ongeveer 1 cm zalf aan op de binnenzijde van de onderste oogleden.

De behandeling duurt meestal enkele dagen tot maximaal 14 dagen.

Let op: Vermijd besmetting van de punt van de tube door aanraking met de ontstoken plek.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

TERR 5+10+10.000EO 014 NL PIL 24Mar2011

Bij een overdosering van Terra-Cortril met polymyxine-B zult u in het algemeen weinig last krijgen van ongewenste effecten. Misselijkheid en braken kunnen voorkomen. Wanneer u grote hoeveelheden Terra-Cortril met polymyxine-B heeft ingenomen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Terra-Cortril met polymyxine-B bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld:

Infecties

Bijkomende bacterie- of schimmelinfecties

Oogaandoeningen

Tranen, een voorbijgaand prikkend of branderig gevoel, een gevoel dat er “iets in het oog zit”, doorbreken van het hoornvlies (cornea perforatie), verhoogde oogboldruk (groene staar oftewel glaucoom), oogzenuwbeschadiging, een bepaald soort ooglenstroebeling (posterior subcapsulair cataract), vertraagde wondheling

Huidaandoeningen

Branderig gevoel, jeuk, irritatie, droogheid van de huid, haarzakjesontsteking (folliculitis), overmatige haargroei (hypertrichosis), acné-achtige huiduitslag, lichte vlekken (hypopigmentatie), huidontsteking met rode jeukende plekken (periorale dermatitis), huidontsteking ten gevolge van contact met stoffen waarvoor overgevoeligheid bestaat (allergische contact dermatitis), verweking (maceratie) van de huid, dunner worden van de huid (huid atrofie), huidstriemen (striae) en blaasjesuitslag (miliaria)

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “Niet te gebruiken na”. Op de tube vindt u deze datum gestanst achter het woord “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu

Anvullende Informatie

TERR 5+10+10.000EO 014 NL PIL 24Mar2011

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stoffen in dit middel zijn per gram oogzalf: oxytetracyclinehydrochloride overeenkomend met 5 mg oxytetracycline; 10 mg hydrocortisonacetaat; polymyxine-B sulfaat overeenkomend met 10.000 IE polymyxine-B.
 • De andere stoffen in dit middel zijn vloeibare paraffine en zachte witte paraffine.

Hoe ziet Terra-Cortril met polymyxine-B hoeveel zit er in een verpakking?

Terra-Cortril met polymyxine-B wordt geleverd in tubes van 3,5 gram.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Pfizer bv, Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle aan den IJssel

Fabrikant

Famar Orléans, 5 Avenue de Concyr, 45 071 ORLEANS cedex 2, Frankrijk Voor vragen over dit geneesmiddel, bel met Pfizer 0800-MEDINFO (63 34 636).

Terra-Cortril met polymyxine-B oogzalf is in het register ingeschreven onder RVG 03543.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in mei 2011

TERR 5+10+10.000EO 014 NL PIL 24Mar2011

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.