Terra-Cortril met polymyxine-B, oorzalf

ATC-Code
S02CA03
Medikamio Hero Image

Pfizer

Verdovend Psychotrope
Nee Nee
Farmacologische groep Corticosteroïden en anti-infectiemiddelen in combinatie

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Pfizer

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Terra-Cortril® met polymyxine-B is een combinatieproduct dat infectiebestrijdende en ontstekingsremmende eigenschappen in zich verenigt.

Terra-Cortril met polymyxine-B wordt toegepast bij bepaalde ontstekingen van de buitenste gehoorgang waarbij een bacteriële infectie met gevoelige bacteriën bestaat en een overmatige prikkelingsreactie bestreden moet worden. Gevoelige bacteriën zijn bacteriën die bestreden kunnen worden met de in dit geneesmiddel aanwezige antibiotica oxytetracycline en polymyxine-B.

Bij toepassing volgens de hieronder beschreven gebruiksaanwijzing zullen de verschijnselen met enkele dagen duidelijk verminderen. Indien u binnen enkele dagen tot een week geen verandering merkt moet u uw arts raadplegen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

  • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
  • als uw trommelvlies beschadigd of doorgebroken is. Gebruik van Terra-Cortril met polymyxine-B bij een doorgebroken trommelvlies kan beschadiging van het binnenoor tot gevolg hebben.
  • als uw oor geïnfecteerd is met een virus, gist, schimmel of tuberkelbacterie.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

  • omdat evenals bij andere antibiotica infecties door niet-gevoelige micro-organismen kunnen optreden.
  • als de verschijnselen waarvoor u Terra-Cortril met polymyxine-B kreeg voorgeschreven, verergeren in plaats van verbeteren. U dient dan het gebruik te staken en uw arts te raadplegen. Er kan sprake zijn van een ontsteking met bacteriën, virussen of schimmels die niet gevoelig zijn voor de in Terra-Cortril met polymyxine-B aanwezige antibiotica.
TERR 5+10+10.000RO 013 NL PIL 24Mar2011 1
  • als u Terra-Cortril met polymyxine-B langdurig gebruikt. U heeft dan een grotere kans op verschrompelen (atrofie) en doorbreken van het trommelvlies. Houdt u zich daarom stipt aan de voorgeschreven kuur.
  • wanneer Terra-Cortril met polymyxine-B wordt gebruikt bij kinderen tot 8 jaar. Eén van de werkzame bestanddelen van Terra-Cortril met polymyxine-B kan blijvende verkleuring van de tanden, onderontwikkeld tandglazuur en vertraagde ontwikkeling van het skelet veroorzaken. Het is echter niet waarschijnlijk dat deze effecten optreden na toepassing in de gehoorgang.
  • als het oor met een verband wordt afgedekt. De kans op bijwerkingen neemt dan toe.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Terra-Cortril met polymyxine-B nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Er zijn geen interacties bekend met dit geneesmiddel.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Terra-Cortril met polymyxine-B kan tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding kortdurend en op kleine huidoppervlakken worden gebruikt.

Als u zwanger bent, mag u dit geneesmiddel niet langdurig of op grotere of beschadigde huidoppervlakken gebruiken, tenzij uw arts dit noodzakelijk vindt. Gebruik Terra-Cortril met polymyxine-B niet langdurig of op grotere of beschadigde huidoppervlakken wanneer u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er is geen invloed van Terra-Cortril met polymyxine-B te verwachten op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te gebruiken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Breng 3 tot 4 maal per dag een streng van ongeveer 1 cm zalf in de gehoorgang. De behandeling duurt meestal enkele dagen tot maximaal 14 dagen.

Let op: Vermijd besmetting van de punt van de tube door aanraking met de ontstoken plek.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Bij een overdosering van Terra-Cortril met polymyxine-B zult u in het algemeen weinig last krijgen van ongewenste effecten. Misselijkheid en braken kunnen voorkomen. Wanneer u grote hoeveelheden Terra-Cortril met polymyxine-B heeft ingenomen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

TERR 5+10+10.000RO 013 NL PIL 24Mar2011 2

Zoals alle geneesmiddelen kan Terra-Cortril met polymyxine-B bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld:

Infecties

Bijkomende bacterie- of schimmelinfecties

Ooraandoeningen

Verschrompeling (atrofie) en doorbreken van het trommelvlies

Huidaandoeningen

Branderig gevoel, jeuk, irritatie, droogheid van de huid, haarzakjesontsteking (folliculitis), overmatige haargroei (hypertrichosis), acné-achtige huiduitslag, lichte vlekken (hypopigmentatie), huidontsteking met rode jeukende plekken (periorale dermatitis), huidontsteking ten gevolge van contact met stoffen waarvoor overgevoeligheid bestaat (allergische contact dermatitis), verweking (maceratie) van de huid, dunner worden van de huid (huid atrofie), huidstriemen (striae) en blaasjesuitslag (miliaria)

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “Niet te gebruiken na”. Op de tube vindt u deze datum gestanst achter het woord “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

  • De werkzame stoffen in dit middel zijn per gram oorzalf: oxytetracyclinehydrochloride overeenkomend met 5 mg oxytetracycline; 10 mg hydrocortisonacetaat; polymyxine-B sulfaat overeenkomend met 10.000 IE polymyxine-B.
  • De andere stoffen in dit middel zijn vloeibare paraffine en zachte witte paraffine.

Hoe ziet Terra-Cortril met polymyxine-B hoeveel zit er in een verpakking?

Terra-Cortril met polymyxine-B wordt geleverd in tubes van 3,5 gram.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Pfizer bv, Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle aan den IJssel

Fabrikant

Famar Orléans, 5 Avenue de Concyr, 45 071 ORLEANS cedex 2, Frankrijk

TERR 5+10+10.000RO 013 NL PIL 24Mar2011 3

Voor vragen over dit geneesmiddel, bel met Pfizer 0800-MEDINFO (63 34 636). Terra-Cortril met polymyxine-B oorzalf is in het register ingeschreven onder RVG 14873.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in april 2011

TERR 5+10+10.000RO 013 NL PIL 24Mar2011 4

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.