Tetmodis 25 mg, tabletten

Tetmodis 25 mg, tabletten
Werkzame stof(fen)Tetrabenazine
Toelatingslandnl
VergunninghouderAOP Orphan Pharmaceuticals
ATC-codeN07XX06
Farmacologische groepenAndere geneesmiddelen voor het zenuwstelsel

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Tetmodis is een geneesmiddel dat behoort tot de groep geneesmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling van centraal zenuwstelselaandoeningen.

Tetmodis wordt gebruikt voor de behandeling van aandoeningen die krampachtige, onregelmatige, ongecontroleerde bewegingen (hyperkinetische bewegingsstoornissen bij de ziekte van Huntington) veroorzaken.

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U gebruikt reserpine (een geneesmiddel voor de behandeling van hoge bloeddruk en psychotische aandoeningen).
 • U gebruikt MAO-remmers (geneesmiddelen voor de behandeling van depressie).
 • U heeft Parkinsonachtige symptomen.
 • U heeft een depressie.
 • U geeft borstvoeding.
 • U heeft een feochromocytoom (een tumor van de bijnier).
 • U heeft prolactine-afhankelijke tumoren, bijv. tumoren van de hypofyse of borstkanker.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • als u een mild tot ernstig gestoorde leverfunctie heeft
 • als u een hartaandoening heeft die bekend staat als het lange-QT-syndroom of als u hartritmestoornissen heeft of heeft gehad
 • als u psychische problemen krijgt zoals verwardheid of hallucinaties, of als zich bij u stijfheid in de spieren en een verhoogde temperatuur voordoen, kan het zijn dat zich bij u een aandoening ontwikkelt die het maligne antipsychoticasyndroom heet. Dit is een ernstige aandoening door gebruik van neuroleptica, die zich kan uiten in spierstijfheid, sterke bewegingsdrang, hoge koorts, transpiratie, speekselvloed en/of verminderd bewustzijn. Als u deze symptomen heeft, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Tetmodis nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Wees extra voorzichtig als u Tetmodis samen met Levodopa (een geneesmiddel voor de behandeling van de ziekte van Parkinson) gebruikt. Gebruik Tetmodis niet samen met reserpine. De behandeling met MAO-remmers dient te worden gestopt 14 dagen voor de behandeling met tetrabenazine wordt gestart.

Het gebruik van dit geneesmiddel samen met bepaalde soorten antidepressiva, alcohol, opioïden, bètablokkers, antihypertensiva (geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk), hypnotica en antipsychotica (geneesmiddelen voor de behandeling van psychotische stoornissen) wordt afgeraden.

Zogenaamde CYP2D6-remmers (bijv. fluoxetine, paroxetine, terbinafine, moclobemide en kinidine) kunnen tot verhoogde plasmaconcentraties van de actieve metaboliet dihydrotetrabenazine leiden. Voorzichtigheid is daarom geboden wanneer deze geneesmiddelen gecombineerd worden met tetrabenazine. Het kan noodzakelijk zijn de dosering van tetrabenazine te verlagen.

U moet extra voorzichtig zijn als u Tetmodis gebruikt in combinatie met geneesmiddelen die erom bekend staan het hartritme te verstoren (het zgn. QTc-interval op een ECG te verlengen), inclusief sommige geneesmiddelen die worden gebruikt om psychische aandoeningen te behandelen (antipsychotica), bepaalde antibiotica (bijv. gatifloxacine, moxifloxacine) en sommige geneesmiddelen die worden gebruikt om hartritmestoornissen te behandelen (bijv. kinidine, procaïnamide, amiodaron, sotalol).

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Uw arts beslist na alle risico's en voordelen tegen elkaar afgewogen te hebben, of Tetmodis gebruikt mag worden tijdens de zwangerschap. Tetmodis mag niet gebruikt worden door moeders die borstvoeding geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Tetmodis kan slaperigheid veroorzaken en daardoor invloed hebben op de rijvaardigheid en het bedienen van machines. Deze invloed is variabel en is afhankelijk van de dosis en de individuele gevoeligheid.

Tetmodis bevat lactose

Deze tabletten bevatten lactose. Als uw arts u heeft meegedeeld dat u een intolerantie voor suikers heeft, neem dan contact op met uw arts voor u dit product gebruikt.

Hoe wordt het gebruikt?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Gebruik bij volwassenen

Ziekte van Huntington

De aanbevolen startdosis is een halve tablet (12,5 mg) een- tot driemaal daags. Dat kan elke drie of vier dagen verhoogd worden met een halve tablet tot een optimaal effect optreedt of tot verschijnselen van intolerantie (sedatie, Parkinsonisme, depressie) worden gezien.

De maximale dagelijkse dosis is 8 tabletten (200 mg) per dag.

Als u de maximumdosis gedurende een periode van zeven dagen heeft ingenomen en uw toestand is niet verbeterd, is het onwaarschijnlijk dat verdere behandeling met het geneesmiddel zinvol is voor u.

Gebruik bij ouderen

De standaarddosis werd toegediend bij ouderen zonder dat enige duidelijke bijwerkingen werden gezien. Parkinsonachtige effecten komen echter vaak voor.

Gebruik bij kinderen

Gebruik bij kinderen wordt niet aanbevolen.

Gebruik bij patiënten met een leveraandoening

Patiënten met een milde tot matige leveraandoening dienen de behandeling te starten met een halve tablet per dag. Patiënten met een ernstige leveraandoening moeten extra voorzichtig zijn.

Gebruik bij patiënten met een nieraandoening

Gebruik van Tetmodis wordt niet aanbevolen bij deze patiëntengroep.

Slik de tablet(ten) door met water of een andere niet-alcoholische drank.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u te veel Tetmodis heeft ingenomen, kunnen slaperigheid, zweten, lage bloeddruk en een extreem lage lichaamstemperatuur (hypothermie) optreden. Uw arts zal deze symptomen behandelen.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. U neemt gewoon de volgende dosis in op het gebruikelijke tijdstip.

Als u stopt met het innemen van dit middel

U mag de behandeling met Tetmodis niet stopzetten, tenzij uw arts u dit aanbeveelt. Optreden van het maligne neuroleptica syndroom is gemeld na het plots stopzetten van de behandeling met tetrabenazine.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen zijn gerangschikt naar systeem/orgaanklasse en frequentie:

zeer vaak: komt voor bij meer dan 1 op 10 gebruikers vaak: komt voor bij 1 tot 10 op 100 gebruikers soms: komt voor bij 1 tot 10 op 1.000 gebruikers zelden: komt voor bij 1 tot 10 op 10.000 gebruikers

zeer zelden: komt voor bij minder dan 1 op 10.000 gebruikers

onbekend: frequentie kan met de beschikbare gegevens niet bepaald worden

Zeer vaak:

Slaperigheid (bij hogere doses), depressie, Parkinsonachtig syndroom (ongecontroleerde bewegingen van de handen, armen, benen en hoofd, bij hogere doses)

Vaak:

Verwarring, angst, slapeloosheid, lage bloeddruk, dysfagie (moeilijk kunnen slikken), misselijkheid, braken, diarree, obstipatie

Soms:

Mentale veranderingen zoals verwarring of hallucinaties, spierstijfheid, koorts, autonome disfunctie

Zelden:

Maligne antipsychoticasyndroom (zenuwaandoening)

Zeer zelden:

Beschadiging van de skeletspieren

Van de volgende bijwerkingen kan de frequentie met de beschikbare gegevens niet worden bepaald: desoriëntatie, zenuwachtigheid, ataxie (gebrekkige spiercoördinatie), acathisie (onvermogen rustig te blijven zitten of liggen), dystonie (gestoorde spiertonus), duizeligheid, geheugenverlies, bradycardie (te trage hartslag), pijn in de bovenbuik, droge mond

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe moet het worden bewaard?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de fles en de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Verdere informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is tetrabenazine.
 • Elke tablet bevat 25 mg tetrabenazine.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: gepregelatiniseerd maïszetmeel, lactosemonohydraat, talk, ijzeroxide geel E172, magnesiumstearaat.

Hoe ziet Tetmodis eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Gele, ronde, platte tabletten met een breuklijn aan één zijde in een witte fles met schroefdrop die 112 tabletten bevat.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Wilhelminenstraße 91/II f

A-1160 Wien

Oostenrijk

Fabrikant:

Trommsdorff GmbH & Co. KG Arzneimittel

Trommsdorffstrasse 2 - 6

D-52477 Alsdorf

Duitsland

RVG-nummer voor het in de handel brengen is RVG 102458

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de Lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Oostenrijk: Tetmodis 25 mg Tabletten
België: Tetrabenazine Orpha-Devel Handels und Vertriebs 25 mg tabletten
Bulgarije: Tetmodis 25 mg таблетки
Tsjechië: Tetmodis 25 mg tablety
Denemarken: Tetmodis 25 mg tabletter
Estland: Tetmodis 25 mg tablett
Finland: Tetmodis 25 mg taletti
Frankrijk: Comprimés Tetmodis 25 mg
Duitsland: Tetmodis 25 mg Tabletten
Griekenland: Tetmodis 25 mg δισκία
Hongarije: Motetis 25 mg tabletta
Ierland: Tetmodis 25 mg tablets
Italië: Tetmodis compresse da 25 mg
Letland: Tetmodis 25 mg tabletes
Litouwen: Tetmodis 25 mg tabletÄ—s
Nederland: Tetmodis 25 mg, tabletten
Polen: Tetmodis 25 mg tabletki
Portugal: Comprimidos de Tetmodis 25 mg
Roemenië: Tetmodis, tablete, 25 mg
Slowakijë: Tetmodis 25 mg tableta
Slovenië: Tetmodis 25 mg tablete
Spanje: Tetmodis 25 mg comprimidos
Zweden: Tetmodis 25 mg tablett
Verenigd Koninkrijk: Tetmodis 25 mg tablets

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2013.

Laatst bijgewerkt op 18.08.2022

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Tetrabenazine. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor Tetmodis 25 mg, tabletten

Medicijn
Vergunninghouder
Bausch Health Ireland Limited 3013 Lake Drive
Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. Polarisavenue 87 2132 JH HOOFDDORP
Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. Polarisavenue 87 2132 JH HOOFDDORP

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio