Texacand HCT 16 mg/12,5 mg, tabletten

Illustratie van Texacand HCT 16 mg/12,5 mg, tabletten
Toelating Nederland
Producent Helm
Verdovend Nee
ATC-Code C09DA06
Farmacologische groep Angiotensine ii receptorblokkers (arbs), combinaties

Vergunninghouder

Helm

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

De naam van uw geneesmiddel is Texacand HCT. Het wordt gebruikt om een verhoogde bloeddruk (hypertensie) te behandelen bij volwassen patiënten. Het bevat twee werkzame stoffen: candesartan cilexetil en hydrochloorthiazide. Deze stoffen zorgen er samen voor dat uw bloeddruk omlaag gaat.

 • Candesartan cilexetil is een geneesmiddel dat hoort bij de groep die angiotensine II- receptorantagonisten heet. Het zorgt ervoor dat uw bloedvaten ontspannen en wijder worden. Dit helpt om uw bloeddruk te verlagen.
 • Hydrochloorthiazide is een geneesmiddel dat hoort bij de groep die diuretica (plaspillen) heet. Het zorgt ervoor dat uw lichaam water en zouten zoals natrium kwijtraakt via uw urine. Dit helpt om uw bloeddruk te verlagen.

Uw dokter kan Texacand HCT aan u voorschrijven als uw bloeddruk niet genoeg omlaag gegaan is wanneer u alleen candesartan cilexetil of alleen hydrochloorthiazide gebruikt.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U bent allergisch voor geneesmiddelen uit de groep van de sulfonamiden. Als u dit niet zeker weet, vraag het dan aan uw arts.
 • U bent meer dan 3 maanden zwanger. Het is ook beter om geen Texacand HCT te gebruiken als u korter zwanger bent (zie de rubriek Zwangerschap en borstvoeding).
 • U heeft ernstige problemen met uw nieren.
 • U heeft een ernstige leverziekte of een probleem met de afvoer van gal uit uw galblaas.
 • U heeft voortdurend te weinig kalium in uw bloed.
 • U heeft voortdurend te veel calcium in uw bloed.
 • U heeft ooit last gehad van jicht.

Als u niet zeker weet of één van de bovenstaande gevallen op u van toepassing is, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u Texacand HCT gebruikt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt:

 • als u heeft diabetes.
 • als u heeft problemen met uw hart, lever of nieren.
 • als u heeft onlangs een niertransplantatie gehad.
 • als u moet overgeven of u heeft kortgeleden vaak overgegeven of u heeft diaree.
 • als u heeft een bijnieraandoening die syndroom van Conn (of primair hyperaldosteronisme) wordt genoemd.
 • als u heeft ooit een ziekte gehad die systemische lupus erythematodes (SLE) heet.
 • als u heeft een lage bloeddruk.
 • als u heeft ooit een beroerte gehad.
 • als u heeft ooit last gehad van een allergie of astma.
 • als u moet uw arts inlichten als u denkt dat u zwanger bent (of zwanger zou kunnen worden). Texacand HCT wordt niet aanbevolen in het begin van de zwangerschap, en mag niet ingenomen worden indien u langer dan 3 maanden zwanger bent, aangezien het ernstige schade kan toebrengen aan uw baby bij gebruik in deze fase (zie rubriek Zwangerschap).

Als één van de bovenstaande situaties op u van toepassing is, zal uw arts u mogelijk wat vaker willen onderzoeken.

Als u geopereerd gaat worden, vertel uw arts of tandarts dan dat u Texacand HCT gebruikt. Dit is belangrijk omdat Texacand HCT samen met sommige verdovingsmiddelen ervoor kan zorgen dat uw bloeddruk verder omlaag gaat.

Texacand HCT kan er soms toe leiden dat uw huid extra gevoelig wordt voor zonlicht.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar: Er is geen ervaring opgedaan met het gebruik van Texacand HCT bij kinderen (onder de 18 jaar), daarom moet Texacand HCT niet aan kinderen worden gegeven.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?

Neemt u naast Texacand HCT nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. De werking van deze geneesmiddelen zou door Texacand HCT kunnen worden veranderd. Deze geneesmiddelen zouden ook de werking van Texacand HCT kunnen veranderen.

Als u bepaalde geneesmiddelen gebruikt, kan het nodig zijn dat uw dokter regelmatig uw bloed onderzoekt.

Het is vooral belangrijk om uw arts te informeren als u de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • andere geneesmiddelen die helpen uw bloeddruk te verlagen, zoals bètablokkers, diazoxide en ACE-remmers ( zoals enalapril, captopril, lisinopril of ramipril);
 • niet-steroïde ontstekingsremmende middelen (NSAID’s) zoals ibuprofen, naproxen of diclofenac, celecoxib of etoricoxib (geneesmiddelen om pijn en ontsteking te verminderen).
 • acetylsalicylzuur (aspirine); als u meer dan 3 gram per dag gebruikt (geneesmiddel om pijn en ontsteking te verminderen);
 • kaliumsupplementen of zoutvervangers waar kalium in zit (geneesmiddelen die de hoeveelheid kalium in uw bloed verhogen);
 • calcium- of vitamine-D-supplementen;
 • geneesmiddelen die uw cholesterol verlagen zoals colestipol of colestyramine;
 • geneesmiddelen tegen diabetes (tabletten of insuline);
 • geneesmiddelen om uw hartslag te regelen (antiaritmica) zoals digoxine en bètablokkers;
 • geneesmiddelen die kunnen worden beïnvloed door de hoeveelheid kalium in uw bloed, zoals sommige middelen tegen psychose;
 • heparine (een geneesmiddel om uw bloed te verdunnen);
 • plaspillen (diuretica);
 • laxeermiddelen;
 • peniciline (een antibioticum);
 • amfotericine (een middel om schimmelinfecties te behandelen);
 • lithium (een middel tegen geestelijke gezondheidsproblemen);
 • steroïden zoals prednisolon;
 • hypofysehormoon (ACTH);
 • geneesmiddelen tegen kanker;
 • amantadine (een middel om de ziekte van Parkinson of ernstige virusinfecties te behandelen);
 • barbituraten (een slaapmiddel dat ook wordt gebruikt om epilepsie te behandelen);
 • carbenoxolon (een middel om ziekte van de slokdarm of mondzweren te behandelen);
 • anticholinerge middelen, zoals atropine en biperideen;
 • ciclosporine, een middel dat wordt gegeven bij orgaantransplantaties om afstoting tegen te gaan;
 • andere geneesmiddelen die kunnen leiden tot een versterking van het bloeddrukverlagende effect, zoals baclofen (een spierverslappend middel), amifostine (gebruikt bij de behandeling van kanker) en enkele middelen psychose.

Waarop moet u letten met eten en drinken en alcohol?

 • U mag Texacand HCT innemen met of zonder voedsel.
 • Als u alcohol drinkt, praat dan met uw arts voordat u Texacand HCT gebruikt. Sommige mensen die alcohol drinken terwijl ze Texacand HCT gebruiken, krijgen last van duizeligheid of een gevoel van flauwte.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

U moet direct uw arts informeren als u denkt dat u zwanger bent (of zwanger zou kunnen worden). Normaal gesproken zal uw arts u adviseren om te stoppen met het gebruik van Texacand HCT voordat u zwanger wordt of zodra u weet dat u zwanger bent. Uw arts zal u een ander geneesmiddel voorschrijven in plaats van Texacand HCT. Texacand HCT wordt niet aanbevolen in het begin van de zwangerschap, en mag niet ingenomen worden indien u langer dan 3 maanden zwanger bent, aangezien het ernstige schade kan toebrengen aan uw baby bij gebruik na de derde zwangerschapsmaand .

Borstvoeding

Vraag uw arts om advies als u borstvoeding geeft, of als u wilt beginnen met het geven van borstvoeding. Het wordt afgeraden om Texacand HCT te gebruiken tijdens de periode dat u borstvoeding geeft. Uw arts kan een andere behandeling voorstellen als u borstvoeding wilt geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Sommige mensen voelen zich moe of duizelig als ze Texacand HCT gebruiken. Als dit bij u ook zo is, dan mag u geen auto of voertuig besturen of gereedschap of machines gebruiken.

Texacand HCT bevat lactose Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem dit middel altijd precies in zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Het is belangrijk dat u Texacand HCT elke dag blijft innemen.

De gebruikelijke dosering is één tablet per dag. Slik de tablet door met een slok water.

Als u de tablet iedere dag op hetzelfde tijdstip inneemt, dan helpt dit bij het onthouden dat u de tablet moet innemen.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u meer Texacand HCT heeft ingenomen dan dat u eigenlijk had moeten innemen, vraag dan direct uw arts of apotheker om advies.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. U moet de volgende tablet innemen op het eerstvolgende (normale) tijdstip.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Als u stopt met het innemen van Texacand HCT, dan kan uw bloeddruk weer omhoog gaan. Stop daarom niet zomaar met het gebruik van Texacand HCT, maar vraag eerst uw arts om advies.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit middel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Het is belangrijk dat u weet welke bijwerkingen dit kunnen zijn. Sommige bijwerkingen van Texacand HCT worden veroorzaakt door candesartan cilexetil en andere worden veroorzaakt door hydrochloorthiazide.

Stop met het gebruik van Texacand HCT en zoek direct medische hulp als u last heeft van één van de volgende allergische reacties:

 • problemen met ademhalen, met of zonder zwelling van gezicht, lippen, tong en/of keel;
 • zwelling van gezicht, lippen, tong en/of keel waardoor u problemen heeft met slikken;
 • hevige jeuk van uw huid (met bultjes).

Texacand HCT kan ertoe leiden dat u minder witte bloedcellen heeft. Uw weerstand tegen infecties kan daardoor minder worden. U kunt merken dat u moe bent of koorts of een infectie heeft. Als dit gebeurt, vertel dit dan aan uw dokter. Uw dokter kan soms uw bloed controleren om te zien of Texacand HCT invloed heeft op uw bloed (agranulocytose).

Andere mogelijke bijwerkingen zijn:

Vaak (komt voor bij minder dan 1 op de 10 patiënten)

 • Veranderingen in uw bloedwaarden:
  • minder natrium in uw bloed. Als dit ernstig is, kunt u merken dat u zich zwak voelt, weinig energie heeft of spierkrampen heeft;
  • meer of minder kalium in uw bloed, in het bijzonder als u al problemen met uw nieren of last van hartfalen heeft. Als dit ernstig is, kunt merken dat u zich moe of zwak voelt, een onregelmatie hartslag heeft of tintelingen heeft;
  • meer cholesterol, suiker of urinezuur in uw bloed.
 • Suiker in uw urine.
 • Gevoel van duizeligheid/draaierigheid of zwakte.
 • Hoofdpijn.
 • Ontsteking van de luchtwegen.

Soms (komt voor bij minder dan 1 op de 100 patiënten)

 • Lage bloeddruk. Dit kan ervoor zorgen dat u last krijgt van duizeligheid of een gevoel van flauwte.
 • Minder trek in eten, diarree, verstopping (obstipatie), last van uw maag.
 • Huiduitslag, galbulten, uitslag door overgevoeligheid voor zonlicht.

Zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 1000 patiënten)

 • Geelzucht (uw huid of oogwit krijgt een gele kleur). Als dit gebeurt, moet u dit meteen aan uw dokter vertellen.
 • Andere werking van uw nieren, voornamelijk als u al problemen met uw nieren of last van hartfalen heeft.
 • Moeite met slapen, depressie, rusteloosheid.
 • Tintelingen of prikkelingen in uw armen of benen.
 • Wazig zien gedurende een korte tijd.
 • Ongewone hartslag.
 • Moeite met ademhalen (zoals bij longontsteking en vocht in uw longen).
 • Hoge temperatuur (koorts).
 • Onsteking van uw alvleesklier. Dit veroorzaakt matige tot ernstige buikpijn.
 • Spierkrampen.
 • Beschadiging van uw bloedvaten waardoor u rode of paarse puntjes in uw huid krijgt.
 • Minder rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes in uw bloed. U kunt merken dat u moe bent, een infectie of koorts heeft of dat u gemakkelijk blauwe plekken krijgt.
 • Ernstige huiduitslag die snel ontstaat, met blaarvorming of loslaten van uw huid en soms blaarvorming in uw mond.
 • Verergering van bestaande op lupus erythematodes lijkende reacties, of optreden van ongewone huidreacties.

Zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)

 • Zwelling van gezicht, lippen, tong en/of keel.
 • Jeuk.
 • Rugpijn, pijn in uw gewrichten en spieren.
 • Andere werking van uw lever, waaronder ontsteking van uw lever (hepatitis). U kunt merken dat u moe bent, dat uw huid of oogwit geel worden en dat u griepachtige verschijnselen heeft.
 • Hoesten.
 • Misselijkheid.

Onbekend (de frequentie kan niet worden bepaald met de beschikbare informatie)

 • Plotselinge bijziendheid, onduidelijk zien van alles wat niet vlak bij het oog bevindt.
 • Plotselinge oogpijn (acuut kamerhoekblokglaucoom).

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

 • Bewaren beneden 25°C.
 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na {EXP}. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in Texacand HCT?

De werkzame stoffen in dit middel zijn candesartan cilexetil en hydrochloorthiazide.

Elke tablet Texacand HCT bevat 8 mg candesartan cilexetil en 12,5 mg hydrochloorthiazide. Elke tablet Texacand HCT bevat 16 mg candesartan cilexetil en 12,5 mg hydrochloorthiazide.

De andere stoffen in dit middel zijn docusaatnatrium, natriumlaurilsulfaat, carmellosecalcium, voorgegelatineerd zetmeel, hydroxypropylcellulose, lactosemonohydraat, magnesiumstearaat (E572).

Hoe ziet candesartan eruit en hoeveel zit er in de verpakking?

Texacand HCT 8 mg/12,5 mg

Blisterverpakking met witte, ovale, biconvexe tabletten met op dezelfde zijde de inscriptie CH en 08, en met aan beide zijden een breukstreep.

Texacand HCT 16 mg/12,5 mg

Blisterverpakking met witte, ovale, biconvexe tabletten met op dezelfde zijde de inscriptie CH en 16, en met aan beide zijden een breukstreep.

Verpakkingsgrootten: 7, 14, 28, 56 en 98 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

In het register ingeschreven onder  
Texacand HCT 8 mg/12,5 mg RVG 105660
Texacand HCT 16 mg/12,5 mg RVG 105661

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Helm AG

Nordkanalstraße 28 20097 Hamburg Duitsland

Fabrikant(en) (verantwoordelijk voor vrijgave van partijen):

Bluepharma Indústria Farmacêutica, S.A.

S. Martinho do Bispo, 3045-016 Coimbra

Portugal

Cemelog-BRS Ltd.

Vasút u. 13, 2040 Budaörs

Hongarije

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13, 4042 Debrecen

Hongarije

Teva Pharma B.V.

Swensweg 5, 2031 GA Haarlem

Nederland

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5, 2031 GA Haarlem

Nederland

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van EER onder de volgende namen:

België:

Co-Candesartan Apotex

Tsjechië:

Texacandozid 8 mg/12,5 mg

Texacandozid 16 mg/12,5 mg

Italië:

Candesartan/Idroclorotiazide Teva

Spanje:

Candesartán/Hidroclorotiazida Teva Group 8 mg/12,5 mg comprimidos EFG Candesartán/Hidroclorotiazida Teva Group 16 mg/12,5 mg comprimidos EFG

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2013.

Advertentie

Toelating Nederland
Producent Helm
Verdovend Nee
ATC-Code C09DA06
Farmacologische groep Angiotensine ii receptorblokkers (arbs), combinaties

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.