Tilavist, oogdruppels 2%

ATC-Code
S01GX
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Sanofi
Verdovend Nee
Psychotrope Nee

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Sanofi

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Tilavist wordt voorgeschreven bij bepaalde oogklachten die met overgevoeligheid te maken hebben (allergische conjunctivitis, een ontsteking van het bindvlies van het oog). Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij hooikoorts. Uw ogen kunnen jeuken, voelen branderig aan en tranen vaak. Soms lijkt het of er “zand in uw ogen” zit. De oogleden zijn gezwollen, het oogwit is rood en licht kan slecht verdragen worden. Als u aanleg heeft voor allergie, kunt u op bepaalde allergische prikkels reageren. Door regelmatig contact met een allergische stof kunnen er in uw lichaam antistoffen gemaakt worden tegen deze allergische stof. Deze “allergische “ antistoffen gaan zich vasthechten aan de zogenaamde mestcellen, die bevinden zich bijvoorbeeld in de buurt van het oog op de slijmvliezen. Als u op een gegeven moment weer in contact komt met de allergische stoffen (bijvoorbeeld stuifmeelkorrels van grassen of planten, huisstofmijt, haren en huidschilfers van dieren) in de lucht, zullen er uit deze mestcellen bepaalde “overdrachtstoffen” vrijkomen, die een allergische reactie veroorzaken. U krijgt de genoemde oogklachten. Ook kunnen andere ontstekingscellen een rol spelen.

Tilavist bevat een geneesmiddel dat het vrijkomen van die overdrachtstoffen remt als het tijdig gebruikt wordt, dat wil zeggen voor de blootstelling aan de prikkels.

Als u Tilavist op de juiste wijze gebruikt, kan het de ernst van de oogklachten en het aantal klachten na verloop van tijd verminderen. Tilavist werkt dus optimaal als uw arts u dit bijtijds voorschrijft. Ook wanneer u al klachten heeft kan Tilavist gebruikt worden, omdat Tilavist in ieder geval daarna bescherming biedt.

Allergische conjunctivitis kan het hele jaar door optreden, of juist aan een bepaald seizoen gebonden zijn.

Als u Tilavist op de voorgeschreven wijze gebruikt, bemerkt u dat uw klachten verdwijnen of bijna niet optreden. Het kan zijn dat het een paar dagen duurt voor de werking optimaal is. Als u twijfelt aan de werkzaamheid van Tilavist, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

1 Tilavist PIL jan12

U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Zoals het geval is bij alle oogproducten die conserveermiddel benzalkoniumchloride bevatten, kunt u beter geen zachte contactlenzen dragen tijdens de behandeling.

Patiënten die harde contactlenzen dragen worden geadviseerd de lenzen uit te nemen vóórdat de oogdruppels worden toegediend en dan tenminste 10 minuten wachten voordat de lenzen worden ingezet.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Tilavist nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Het is tot dusverre niet gemeld dat gelijktijdig gebruik van andere geneesmiddelen de werkzaamheid van Tilavist beïnvloedt.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Geen bijzonderheden.

Zwangerschap en borstvoeding

Tilavist dient in de zwangerschap en tijdens de periode van borstvoeding alleen in overleg met de arts gebruikt te worden.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Vermindering van de waakzaamheid en reactievermogen na gebruik van Tilavist is tot dusver niet gemeld.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De dosering van Tilavist is afhankelijk van de reden waarom u het gebruikt. Tenzij uw arts anders heeft voorgeschreven geldt:

  • Bij seizoensgebonden allergische conjunctivitis; Volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar: één druppel in ieder oog, tweemaal per dag, zo nodig viermaal per dag één druppel in ieder oog.
  • Bij niet-seizoengebonden allergische conjuctivitis; Volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar: viermaal per dag één druppel in ieder oog.

Voor een optimale behandeling van de klachten dient Tilavist met regelmatige tussenpozen te worden gebruikt.

Gebruiksaanwijzing: de toediening gaat het beste als u voor een spiegel gaat staan.

  1. Draai het dopje los (de eerste keer moet u eerst de verzegeling verbreken)
  2. Buig het hoofd iets achterover en kijk omhoog.
  3. Trek het onderooglid met een vinger omlaag.
  4. Houd het flesje omgekeerd boven dit ooglid.
  5. Knijp zacht in het flesje en laat de druppel vallen achter het ooglid (probeer met de druppelaar van het flesje uw oog niet aan te raken).
2 Tilavist PIL jan12

6. Knipper enkele malen met de ogen.

Herhaal dit voor het andere oog.

Sluit het flesje na het druppelen.

Wanner meerdere oogheelkundige geneesmiddelen na elkaar worden gebruikt, moet er tussen de toedieningen tenminste 5 minuten zitten.

Gebruik bij kinderen

Voor kinderen van 3 tot 6 jaar oud en voor ouderen zijn er onvoldoende gegevens bekend, waaruit de werkzaamheid en veiligheid zijn gebleken. Er bestaat echter geen aanleiding te verwachten dat hierin enig verschil zal zijn.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Het is niet waarschijnlijk dat er bij overdosering problemen zullen optreden. Wordt dit echter wel vermoed, dan kunt u het beste contact opnemen met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Tilavist bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen kunnen in de volgende frequenties voorkomen: zeer vaak (≥ 1/10), vaak (≥ 1/100, < 1/10), soms (≥ 1/1.000, < 1/100), zelden (≥ 1/10.000, < 1/1.000), zeer zelden (< 1/10.000) en niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Oogaandoeningen

Vaak: brandende/prikkelende ogen, pijnlijke ogen

Soms: oogirritatie.

Zenuwstelselaandoeningen

Vaak: vreemde smaak in de mond (dysgeusie).

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C, op een droge plaats. Het flesje moet niet in direct zonlicht geplaatst worden. Het product kan zonder problemen gedurende een korte periode bij 30°C bewaard worden.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Dit geldt alleen als het flesje ongeopend op de juiste wijze wordt bewaard. Het flesje is “open” als de plastic verzegeling van de dop is losgescheurd en de dop is losgedraaid. Als het flesje eenmaal geopend is, zijn de oogdruppels nog maximaal 4 weken houdbaar.

3 Tilavist PIL jan12

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof van Tilavist oogdruppels is 20 milligram nedocromilnatrium per ml, opgelost in water.

De andere stoffen in dit middel zijn: benzalkoniumchloride, natriumedetaat en natriumchloride

Hoe ziet Tilavist eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Tilavist oogdruppels worden geleverd in een flesje dat 5 ml oplossing bevat. De oplossing is geel van kleur. Als is voorgeschreven “ tweemaal daags één druppel in ieder oog”, dan is 1 flesje Tilavist voldoende voor ongeveer 4 weken behandeling.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning sanofi-aventis Netherlands B.V. Kampenringweg 45 D-E

2803 PE Gouda Tel: 0182 55 77 55

Fabrikant

Sanofi Winthrop Industrie

Boulevard Industriel

76580 Le Trait

Frankrijk

Ingeschreven in het register onder: RVG 15593.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in januari 2012.

4 Tilavist PIL jan12

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.