Tobradex, oogzalf

ATC-Code
S01CA01
Medikamio Hero Image

S.A. Alcon-Couvreur

Verdovend Psychotrope
Nee Nee
Farmacologische groep Anti-inflammatoire middelen en anti-infectiemiddelen in combinatie

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

S.A. Alcon-Couvreur

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Tobradex oogzalf bevat dexamethason, een corticosteroïd en tobramycine, een antibioticum dat actief is tegen een breed scala van bacteriën die het oog kunnen infecteren.

Het wordt gebruikt om een ontsteking te voorkomen en te behandelen en om een mogelijke infectie na een cataractoperatie bij volwassenen en kinderen ouder dan twee jaar te voorkomen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • Als u last heeft van een virusinfectie van het oog (epitheliale herpes simplex keratitis (keratitis dendritica), vaccinia, varicella).
 • Als u last heeft van een mycobacteriële ooginfectie.
 • Als u last heeft van schimmelaandoeningen van het oog.
 • Als u last heeft van infecties veroorzaakt door syfilis.
 • Als u last heeft van een verhoogde inwendige oogdruk met beschadiging van de oogzenuw (glaucoom).

Tobradex dient niet te worden gebruikt nadat op eenvoudige wijze een vreemd voorwerpje uit het hoornvlies is verwijderd.

Raadpleeg uw arts indien één van bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is.

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.

 • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor antibiotica uit de groep van de aminoglycosiden, met name kanamycine, neomycine en gentamicine. Indien overgevoeligheidsreacties optreden, dient de behandeling te worden gestaakt..

2 van 6

 • Als u last krijgt van een jeukend of gezwollen ooglid, of roodheid van het oog. Raadpleeg uw arts.
 • Gebruik Tobradex oogzalf zolang als uw arts u verteld heeft. Langdurig gebruik van antibiotica kan ervoor zorgen dat bacteriën ongevoelig worden voor de werking van antibiotica. Als gevolg hiervan kan een bijkomende infectie ontstaan. Ook kan de werking van de bijnierschors verminderen. Wanneer u Tobradex oogzalf langer dan tien dagen gebruikt, moet de druk in uw oog regelmatig gecontroleerd worden.
 • Als u samen met Tobradex andere antibtioca gebruikt uit de groep van de aminoglycosiden (zoals kanamycine, neomycine en gentamicine). Uw arts kan de hoeveelheid antiobiotica in uw bloed controleren.
 • Als u Tobradex gebruikt voor de behandeling van een plotseling opgetreden ooginfectie. Een bestaande infectie kan verergeren of infecties kunnen verborgen worden
 • Vroegtijdige stopzetting of plotselinge onderbreking van de behandeling kan ervoor zorgen dat uw ontsteking weer terugkomt.
 • De intra-oculaire druk moet regelmatig gecontroleerd worden, voornamelijk bij kinderen jonger dan 6 jaar.
 • Geef dit geneesmiddel niet aan kinderen jonger dan 2 jaar want de veiligheid en werkzaamheid is niet vastgesteld bij deze bevolkingsgroep.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Als u meer dan één oogdruppel of oogzalf gebruikt, wacht dan 15 minuten tussen iedere toediening. Gebruik de oogzalven als laatste.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Gebruik Tobradex alleen wanneer uw arts u dit heeft geadviseerd. Het mag alleen worden gebruikt als dit strikt noodzakelijk is.

Borstvoeding

Voorzichtigheid is geboden, met name tijdens de eerste weken na de geboorte.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Mogelijk ziet u na het gebruik van Tobradex een tijdje wazig. Rijd niet of gebruik geen machines totdat dit weer verdwenen is.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is …

een kleine hoeveelheid oogzalf (stukje van ongeveer 1,5 cm) aanbrengen, 3 à 4 maal daags. Het kan ook alleen voor het slapen gaan gebruikt worden, als aanvulling op overdag te gebruiken Tobradex oogdruppels.

De duur van de behandeling mag maximaal 14 dagen bedragen.

Ouderen

Geen speciale doseringsvoorschriften.

3 van 6

Kinderen

Tobradex kan bij kinderen ouder dan twee jaar in dezelfde dosering worden gebruikt als bij volwassenen.

Gebruik Tobradex alleen in uw ogen.

 • Pak de tube Tobradex en een spiegel.
 • Was uw handen.
 • Draai de dop van de tube.
 • Houd de tube vast tussen uw duim en vingers.
 • Houd uw hoofd achterover. Trek uw ooglid met een schone vinger naar beneden, tot er een 'zakje' tussen het ooglid en uw oog ontstaat. De zalf gaat hierin.
 • Breng de punt van de tube dicht bij uw oog. Gebruik hiervoor zo nodig de spiegel.
 • Raak uw oog of ooglid, het gebied rond het oog of andere oppervlakken niet aan met de punt van de tube. Het zou de zalf kunnen infecteren.
 • Knijp zachtjes in de tube zodat er een kleine hoeveelheid (1,5 cm) Tobradex zalf uitkomt. Knijp niet te hard in de tube.
 • Als u de zalf in beide ogen gebruikt, herhaal deze stappen dan voor het andere oog.
 • Draai onmiddellijk na gebruik de dop weer stevig op de tube.

Tobradex oogzalf kan worden gebruikt in combinatie met Tobradex oogdruppels, waarbij de zalf wordt gebruikt voor het slapen gaan en de druppels overdag.

Als u teveel in uw ogen krijgt, spoel het dan uit het oog met stromend lauwwarm water. Als Tobradex wordt doorgeslikt, moet u onmiddellijk contact opnemen met een arts.

Wanneer u vergeten bent Tobradex te gebruiken, gebruik het dan zo snel mogelijk. Echter, als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla de vergeten dosis dan over en ga door met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

De ontsteking kan plotseling weer opkomen als de behandeling vroegtijdig wordt stopgezet. Stop niet opeens met het gebruik zonder dat uw arts dit geadviseerd heeft.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

U kunt één of meerderde van de volgende bijwerkingen in uw oog ervaren:

Vaak voorkomende bijwerkingen (komt voor bij maximaal 10 op elke 100 gebruikers): oogpijn, rood oog of ooglid, oogirritatie, abnormaal gevoel in het oog.

Soms voorkomende bijwerkingen (komt voor bij maximaal 1 op elke 100 gebruikers):

ontsteking van het hoornvlies, verhoogde druk in het oog met mogelijk glaucoom als gevolg, oogallergie, zwelling van het hoornvlies, jeuk aan de ogen, droog oog, ongemak (branden en prikken) aan het oog,

4 van 6

wazig zicht, een gevoel van iets in het oog, schitteringen, ontsteking van het bindvlies, zwelling van het ooglid, verhoogde tranenvloed.

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (komt voor bij maximaal 1 op elke 10.000 gebruikers): troebel worden van het oogoppervlak, gaatje in het hoornvlies, beschadiging van de oogzenuw

Of, U kunt één of meerdere van de volgende bijwerkingen in uw lichaam ervaren:

Vaak voorkomende bijwerkingen (komt voor bij maximaal 10 op elke 100 gebruikers): hoofdpijn, loopneus.

Soms voorkomende bijwerkingen (komt voor bij maximaal 1 op elke 100 gebruikers): krampachtig samentrekken van de keelholte, verstopte neus, vertraagde wondgenezing, ontsteking veroorzaakt door bacterien, virussen of schimmels, verberging van allergische verschijnselen.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de tube na {EXP}. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25°C. Niet in de vriezer bewaren. U moet de tube weggooien 4 weken nadat u hem voor het eerst heeft geopend.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Wat bevat Tobradex

 • De werkzame stoffen in dit middel zijn tobramycine 3 mg/gram en dexamethason 1 mg/gram.
 • De andere stoffen in dit middel zijn chloorbutanol, vloeibare paraffine en witte, zachte paraffine.

Tobradex oogzalf is een (bijna) witte zalf. Het is verpakt in een aluminium tube van 3,5 gram met een schroefdop.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

SA Alcon-Couvreur NV

Rijkweg 14

B-2870 Puurs, België

Fabrikant:

Alcon Cusi SA

Camil Fabra 58

08320 El Masnou, Barcelona, Spanje

5 van 6

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Alcon Nederland BV

Avelingen-West 5 4202 MS Gorinchem

Tobradex oogzalf is in het register ingeschreven onder RVG 14224

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in oktober 2012.

6 van 6

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.