Tolvon, tabletten 10 mg

ATC-Code
N06AX03
Tolvon, tabletten 10 mg

N.V. Organon

Stof(fen)
Mianserin
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Antidepressiva

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

N.V. Organon

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

TOLVON behoort tot de groep van geneesmiddelen die bekend staat als antidepressiva. Depressie is een stoornis in het gevoelsleven. Op de voorgrond tredende kenmerken zijn een neerslachtige stemming, moeite met de dagelijkse bezigheden, doorslaapstoornissen (vroeg ontwaken). De oorzaak van depressie is niet duidelijk. Men neemt aan dat er in de hersenen van depressieve patiënten een tekort is aan stoffen die nodig zijn voor de overdracht van signalen van de ene zenuwcel naar de andere. Antidepressiva zouden dit tekort kunnen opheffen en daarmee de duur van de depressie verkorten en de ernst ervan verminderen. Het kan één tot drie weken duren voordat een verbetering van de klachten optreedt. Het is daarom van groot belang dat u de tabletten regelmatig inneemt en dat u zich houdt aan de dosering zoals voorgeschreven door uw arts.

Presentatie en verpakking

De 10 mg tabletten zijn wit en rond met aan één kant het opschrift "Organon"; op de andere kant staat de code CT4. De 30 mg tabletten zijn wit en ovaal met aan één kant het opschrift "Organon" en op de andere kant de code CT7. Deze tabletten hebben bovendien een breekgleuf.

Waarvoor wordt TOLVON gebruikt?

TOLVON wordt gebruikt voor de behandeling van depressie. Het normaliseert de neerslachtige stemming en verbetert de andere verschijnselen, die met de depressie samenhangen (antidepressieve werking).

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

  • bij gebleken overgevoeligheid voor mianserinehydrochloride
  • als u geneesmiddelen gebruikt die mono amine oxidase (MAO) remmers worden genoemd of deze kortgeleden (binnen de afgelopen twee weken) heeft gebruikt.

Wees extra voorzichtig met TOLVON

 • Gebruik bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar TOLVON dient niet te worden gebruikt bij de behandeling van kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar. Patiënten jonger dan 18 jaar hebben een verhoogd risico op zelfmoordpogingen, zelfmoordgedachten en vijandigheid (voornamelijk agressie, oppositioneel gedrag en woede) als zij behandeld worden met geneesmiddelen uit deze therapeutische klasse. Ondanks dit alles kan uw arts aan patiënten jonger dan 18 jaar TOLVON voorschrijven omdat dit in het belang van de patiënt is. Als uw

2012/doorhaling 60mg/Tolvon tabletten

BIJSLUITER 3 TOLVON RA 1000 NL P9 (REF 3.0)   tabletten, 10, 30 mg

arts TOLVON heeft voorgeschreven aan een patiënt die jonger is dan 18 en u wilt dit bespreken, dan wordt u verzocht contact op te nemen met uw arts. Indien bij patiënten jonger dan 18 jaar één van de hiervoor genoemde symptomen zich ontwikkelt of verslechtert bij inname van TOLVON, dan wordt u verzocht uw arts hierover te informeren. Langetermijn veiligheidsgegevens van TOLVON over groei, ontwikkeling en cognitieve en gedragsontwikkeling ontbreken in deze leeftijdsgroep.

 • Gedachten over zelfmoord en verergering van uw depressie Als u depressief bent kunt u soms gedachten hebben over zelfbeschadiging of zelfmoord. Deze gedachten kunnen toenemen als u voor het eerst middelen tegen depressie (antidepressiva) gaat innemen, aangezien deze geneesmiddelen allemaal de tijd nodig hebben, in het algemeen ongeveer 2 weken of soms langer, om te gaan werken. U heeft een meer waarschijnlijke kans dat u dit soort gedachten vertoont:
  • als u al eerder gedachten heeft gehad over zelfmoord of zelfbeschadiging
  • als u een jong volwassen bent. Informatie uit klinische onderzoeken heeft een toegenomen risico aangetoond op zelfmoordgedrag bij

jonge volwassenen jonger dan 25 jaar oud met psychiatrische aandoeningen die behandeld werden met een antidepressivum.

Als u op enig moment gedachten over zelfbeschadiging of zelfmoord hebt, neem dan direct contact op met uw arts of ga direct naar het ziekenhuis.

Het kan helpen als u een vriend of familielid vertelt dat u zich depressief voelt, en hen vragen deze bijsluiter te lezen. U kunt hen vragen u te vertellen of zij denken dat uw depressie erger wordt of dat zij zich zorgen maken over veranderingen in uw gedrag.

 • Wees extra voorzichtig met TOLVON, als u één van de volgende aandoeningen heeft of heeft gehad:
  • vallende ziekte (epilepsie);
  • suikerziekte;
  • verhoogde oogboldruk (glaucoom);
  • moeilijkheden met plassen (bijvoorbeeld door een vergrote prostaat);
  • hartaandoeningen;
  • lever- of nierfunctiestoornissen;
  • lage bloeddruk;
  • psychische aandoeningen zoals schizofrenie en manisch-depressieve psychose (periodes van uitgelatenheid/overactiviteit afgewisseld door periodes van neerslachtigheid).

2012/doorhaling 60mg/Tolvon tabletten

BIJSLUITER 4 TOLVON RA 1000 NL P9 (REF 3.0)   tabletten, 10, 30 mg

 • TOLVON kan de aanmaak van bloedcellen in het beenmerg verstoren. Dit leidt tot een sterke vermindering van het aantal witte bloedcellen, en kan gepaard gaan met verschijnselen die wijzen op een infectie, zoals koorts, keelpijn, ontsteking van het mondslijmvlies of ernstige darmstoornis. In deze gevallen moet het bloed worden gecontroleerd. Deze verschijnselen treden meestal 4-6 weken na het begin van de behandeling op en verdwijnen in het algemeen weer na het staken ervan.

Gebruik van TOLVON in combinatie met voedsel en drank

Gebruik geen alcohol tijdens de behandeling met TOLVON, omdat door het gelijktijdig gebruik de versuffende werking van zowel TOLVON als van alcohol kan worden versterkt.

Zwangerschap

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het gebruik van TOLVON kan het reactie- en concentratievermogen verminderen. Pas daarom op met autorijden en andere bezigheden die voortdurend aandacht vereisen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van TOLVON

Niet van toepassing.

Gebruik van TOLVON in combinatie met andere geneesmiddelen

Andere geneesmiddelen kunnen de werking van TOLVON beïnvloeden (of omgekeerd). Vertel de arts daarom welke andere geneesmiddelen u gebruikt of gaat gebruiken, met name als het gaat om één van de volgende middelen:

 • Monoamino-oxidase (MAO)-remmer (antidepressivum); gebruik Tolvon niet in combinatie met MAO remmers of binnen twee weken nadat u bent gestopt met het gebruik van MAO-remmers. Na stoppen met het gebruik van Tolvon dient u ook twee weken te wachten voor u MAO-remmers gaat gebruiken. Voorbeelden van MAO-remmers zijn moclobemide en tranylcypromine (middelen bij depressie), selegiline (middel bij de ziekte van Parkinson) en linezolide (een antibioticum).
 • bloeddrukverlagend middel;
 • schildklierpreparaat;
 • de anticonceptiepil;
 • bepaalde middelen bij epilepsie (fenytoïne, carbamazepine, barbituraten);
 • slaapmiddel;

2012/doorhaling 60mg/Tolvon tabletten

BIJSLUITER 5 TOLVON RA 1000 NL P9 (REF 3.0)   tabletten, 10, 30 mg

 • bepaalde middelen tegen allergische aandoeningen (antihistaminica).
 • parasympathicolytica (bijvoorbeeld bepaalde darmmiddelen);
 • levodopa (een geneesmiddel dat bij de ziekte van Parkinson wordt gebruikt).
 • bepaalde middelen die de bloedstolling vertragen zoals warfarine. Tolvon kan het effect van warfarine op het bloed versterken. Bij combinatie van deze middelen dient een arts uw bloed goed in de gaten te houden.

Hoe gebruikt u dit middel?

Hoeveel

Meestal begint men met een lage dosis (30 mg per dag). Zonodig wordt deze daarna geleidelijk verhoogd tot de dosis die het meeste baat geeft.

Gebruik bij kinderen en adolescenten

Tolvon dient niet gebruikt te worden bij kinderen en adolescenten.

Hoe en wanneer innemen

Slik de tabletten zonder erop te kauwen met bijvoorbeeld een half glas water door. Het kan zijn dat u de totale dagdosis in één keer of in meerdere porties verdeeld over de dag moet innemen. Wanneer de dagdosis in één keer moet worden ingenomen, moet dit voor het naar bed gaan gebeuren en mag de dosis nooit meer dan 60 mg bedragen.

Neem de tabletten steeds op dezelfde tijd in.

In geval u bemerkt dat TOLVON te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van TOLVON heeft ingenomen

Wanneer u te veel van TOLVON heeft gebruikt of ingenomen, neem dan

onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Men spreekt van overdosering wanneer teveel tabletten tegelijk worden ingenomen. Dit kan per ongeluk gebeuren, bijvoorbeeld door een kind, of moedwillig door de depressieve patiënt zelf.

Overdosering met TOLVON gaat gewoonlijk gepaard met abnormale slaperigheid, die geruime tijd kan duren. Andere mogelijke verschijnselen zijn: bloeddrukverhoging of -verlaging, stoornissen van de hartfunctie (onder andere hartkloppingen en versnelde polsslag), braken, duizeligheid en onzeker lopen, epileptische aanvallen, en bewusteloosheid.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten TOLVON in te nemen

Neem nooit een dubbele dosis van TOLVON om zo de vergeten dosis in te halen.

2012/doorhaling 60mg/Tolvon tabletten

BIJSLUITER 6 TOLVON RA 1000 NL P9 (REF 3.0)   tabletten, 10, 30 mg

Als u meerdere keren per dag één of meer tabletten moet innemen en u bent dit één keer vergeten, dan moet u de vergeten tablet(ten) zo snel mogelijk innemen. Ga daarna volgens uw normale schema door. Als u er pas aan denkt vlak voor het innemen van de volgende dosis, dan moet u de vergeten tablet(ten) niet innemen, maar gewoon met uw normale schema doorgaan.

Als u éénmaal per dag (bijvoorbeeld voor het naar bed gaan) tabletten moet innemen en u denkt er pas de volgende dag aan, dan moet u niet alsnog de vergeten tablet(ten) innemen maar uw arts raadplegen. Als u er namelijk aan gewend bent om TOLVON 's avonds in te nemen en u zou de vergeten tablet(ten) overdag innemen, dan zou dat kunnen leiden tot ongewenste bijwerkingen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met TOLVON

wordt gestopt

Na langdurige toediening kan abrupt afbreken van de behandeling aanleiding geven tot vervelende bijwerkingen. Staak de behandeling daarom nooit zonder overleg met uw arts.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan TOLVON bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. TOLVON kan tijdelijke bijwerkingen veroorzaken zoals:

 • Sufheid of slaperigheid
 • Gewichtstoename
 • Het hebben van gedachten over zelfbeschadiging of het plegen van zelfmoord Neem in dit geval direct contact op met uw arts of ga direct naar het ziekenhuis

In zeldzame gevallen kan TOLVON een tekort aan witte bloedcellen veroorzaken wat leidt tot een verminderde weerstand van het lichaam tegen infecties. Als u koorts, keelpijn, mondzweertjes of andere tekenen van een infectie krijgt tijdens het gebruik van TOLVON moet u onmiddellijk contact opnemen met een arts en uw bloed laten onderzoeken. In de meeste gevallen verschijnen deze symptomen 4 tot 6 weken na het starten van de behandeling en verdwijnen in het algemeen na het stoppen van de behandeling met TOLVON.

De mogelijke bijwerkingen – ingedeeld volgens de internationaal vastgestelde naamgeving van lichaamssystemen en orgaanklassen - zijn:

2012/doorhaling 60mg/Tolvon tabletten

BIJSLUITER 7 TOLVON RA 1000 NL P9 (REF 3.0)   tabletten, 10, 30 mg

Aandoeningen van het bloed- en lymfestelsel

 • acute beenmergstoornissen (eosinofilie, granulocytopenie, agranulocytose, aplastische anemie en trombocytopenie)

Aandoeningen van de hormoonhuishouding

 • syndroom van afwijkende afgifte van het antidiuretisch hormoon (SIADH met als symptomen sufheid, verwardheid en met uiteindelijk in coma raken)

Voedings- en stofwisselingsstoornissengewichtstoename

Psychische stoornissen

 • overdreven opgewektheid gepaard gaande met het hebben van veel energie (manie); agressiviteit; verergering van wanen

Aandoeningen van het zenuwstelsel

 • sufheid, slaperigheid (sedatie) met name tijdens de eerste dagen van de behandeling; toevallen, stuipen (convulsies); ritmisch aanspannen van spieren (tremor); plotseling samentrekken van de spieren (myoclonus); rusteloze benen; neuroleptisch maligne syndroom (met als belangrijkste symptomen een algehele stijfheid, onwillekeurige bewegingen en een verhoogde lichaamstemperatuur); moeilijkheid om zich uit te drukken in spraak (expressieve afasie)

Aandoeningen van het hart

 • verlaging van de hartslag (bradycardie) na de eerste dosering

Aandoeningen van de bloedvaten

 • bloeddrukdaling, die vooral optreedt bij het snel opstaan vanuit liggende of zittende houding en die zich uit in duizeligheid; een licht gevoel in het hoofd of flauwvallen (orthostatische hypotensie)

Aandoeningen van lever en gal

 • Diffuse enzymverhoging; ophoping van de gal in de galwegen; geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen) (icterus); leverontsteking (hepatitis); abnormale leverfunctie

Aandoeningen van de huid en onderhuid

 • huiduitslag (exantheem); zweten

Aandoeningen van de skeletspieren en bindweefsel

 • gewrichtspijn of –ontsteking (artralgie/artritis)

2012/doorhaling 60mg/Tolvon tabletten

BIJSLUITER 8 TOLVON RA 1000 NL P9 (REF 3.0)   tabletten, 10, 30 mg

Aandoeningen van het voortplantingsstelsel en de borst

 • borstvorming bij mannen (gynaecomastie)

Algemene aandoeningen en stoornissen op de toedieningsplaats

 • vochtophoping (oedeem)

Neem contact op met uw arts als deze verschijnselen ernstig, hinderlijk of blijvend zijn.

In verband met de kans op zelfmoord, vooral in het begin van de behandeling, wordt slechts een beperkte hoeveelheid geneesmiddel aan u meegegeven.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

TOLVON, 10, 30 mg, tabletten

 • Het werkzame bestanddeel is mianserinehydrochloride, 10 of 30 mg (milligram) per tablet.
 • Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn aardappelzetmeel, colloidaal silica (E551), magnesiumstearaat (E470B), methylcellulose (E461), calciumwaterstoffosfaat (E341), hydroxypropylmethylcellulose (E464), polyethyleenglycol 8000 en titaniumdioxide (E171).

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

N.V. Organon, Kloosterstraat 6, Oss

Voor eventuele correspondentie/inlichtingen kunt u zich richten tot:

Merck Sharp & Dohme BV, Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem Tel. 0800 9999 000, medicalinfo.nl@merck.com

In het register ingeschreven onder:

RVG 09041 (TOLVON 10 mg)

RVG 09042 (TOLVON 30 mg)

2012/doorhaling 60mg/Tolvon tabletten

BIJSLUITER 2 TOLVON RA 1000 NL P9 (REF 3.0)   tabletten, 10, 30 mg

TOLVON buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaar ze in de oorspronkelijke verpakking op de daarop aangegeven manier, dat wil zeggen niet boven 25 C en op een donkere en droge plaats.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik TOLVON niet meer na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na” of “exp”.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in maart 2013.

2012/doorhaling 60mg/Tolvon tabletten

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.