Advertentie

Auteur: Jenson Pharmaceutical


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Tramadol HCl/Paracetamol Mylan is een combinatie van twee pijnstillers, tramadol en paracetamol, die samen uw pijn onderdrukken.

Tramadol HCl/Paracetamol Mylan wordt gebruikt voor de behandeling van matige tot ernstige pijn, wanneer uw arts aanbeveelt om een combinatie van paracetamol en tramadol te gebruiken.

Tramadol HCl/Paracetamol Mylan mag uitsluitend worden gebruikt door volwassenen en jongeren van 12 jaar en ouder.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • Bij een acute vergiftiging door alcohol.
 • U gebruikt slaappillen, pijnstillers of geneesmiddelen die uw stemming en emoties beïnvloeden.
 • U gebruikt ook monoamineoxidaseremmers (MAO-remmers of MAOIs), of u heeft deze tijdens de laatste 14 dagen vóór de behandeling met dit middel nog gebruikt. MAOIs zijn bepaalde geneesmiddelen voor de behandeling van neerslachtigheid (depressie) of de ziekte van Parkinson.
 • U lijdt aan een ernstige leveraandoening;
 • U heeft epilepsie die niet voldoende onder controle is met uw huidige geneesmiddelen.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt, wanneer u:

 • andere geneesmiddelen gebruikt die paracetamol of tramadol bevatten;
 • ernstige nierproblemen heeft. In dit geval wordt het gebruik van dit middel afgeraden;
 • leverproblemen of een leveraandoening heeft, of als u merkt dat uw ogen en huid geel worden. Dit kan wijzen op geelzucht of problemen met uw galwegen;
 • ernstige ademhalingsmoeilijkheden heeft, bijvoorbeeld astma of ernstige longproblemen;
 • afhankelijk bent van geneesmiddelen, inclusief geneesmiddelen die worden gebruikt om de pijn te stillen, bijvoorbeeld morfine;
 • kortgeleden een verwonding aan uw hoofd heeft gehad, of een shock of ernstige hoofdpijnen met braken;
 • epilepsie heeft of eerder last heeft gehad van toevallen of stuipen;
 • andere geneesmiddelen gebruikt om de pijn te behandelen die buprenorfine, nalbufine of pentazocine bevatten;
 • een verdoving moet krijgen. Vertel uw arts of tandarts dat u dit middel gebruikt.

Tramadol mag niet als vervangingstherapie bij opioïd-afhankelijke patiënten worden gebruikt, omdat het geen morfine-ontwenningsverschijnselen onderdrukt.

Gebruikt u naast Tramadol HCl/Paracetamol Mylan nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Tramadol HCl/Paracetamol Mylan mag niet gebruikt worden in combinatie met:

 • andere geneesmiddele die paracetamol of tramadol bevatten, zodat u de maximale dagelijkse dosis niet overschrijdt.
 • MAO-remmers (gebruikt bij de behandeling van depressie of de ziekte van Parkinson), aangezien dit het serotonine syndroom kan veroorzaken. Symptomen van het serotonine syndroom omvatten diarree, verhoogde hartslag, zweten, beven, verwardheid en zelfs coma. Als u een MAO-remmer kort geleden heeft gebruikt, moet u 14 dagen wachten voordat u Tramadol HCl/Paracetamol Mylan gebruikt.

Tramadol HCl/Paracetamol Mylan gebruik wordt niet aanbevolen in combinatie met:

 • carbamazepine (een geneesmiddel dat gewoonlijk wordt gebruikt voor de behandeling van epilepsie of sommige vormen van pijn).
 • buprenorfine, nalbufine of pentazocine (pijnstillers van het opioïd-type).

Het risico op bijwerkingen neemt toe bij gelijktijdig gebruik van Tramadol HCl/Paracetamol Mylan met:

 • bepaalde middelen tegen neerslachtigheid (antidepressiva) of triptanen (voor migraine). Tramadol HCl/Paracetamol Mylan kan een wisselwerking aangaan met deze geneesmiddelen en u kunt symptomen ervaren zoals onvrijwillige, ritmische samentrekkingen van de spieren, waaronder de spieren die de beweging van het oog onder controle houden, opwinding, overmatig zweten, trillen, oncontroleerbare reflexen, verhoogde spierspanning, verhoogde lichaamstemperatuur (boven 38°C);
 • fenobarbital, kalmeermiddelen, slaappillen en pijnstillers, zoals morfine of codeïne (ook als hoestmiddelen en vervangingsbehandelingen), baclofen (een spierverslapper), geneesmiddelen om de bloeddruk te verlagen, antidepressiva, middelen tegen psychose (antipsychotica), geneesmiddelen om allergieën te behandelen of thalidomide (een geneesmiddel om kanker van het beenmerg te behandelen). U kunt zich slaperig of slap voelen, of ervaart oppervlakkige ademhaling. Als dit gebeurt, vertel dit dan aan uw arts;
 • geneesmiddelen die stuipen (convulsies) kunnen veroorzaken, zoals bepaalde antidepressiva, antipsychotica, tetrahydrocannabinol (een bestanddeel van cannabis) of bupropion (om u te helpen om te stoppen met roken). Het risico op een stuip kan toenemen als u Tramadol HCl/Paracetamol Mylan gelijktijdig gebruikt. Uw arts zal u vertellen of dit middel geschikt voor u is;
 • vitamine K antagonisten zoals warfarine of andere antistollingsmiddelen (anticoagulantia), zoals fenprocoumon (bloedverdunner). De effectiviteit van deze geneesmiddelen kan zijn veranderd en er kunnen bloedingen optreden. Alle langer durende of onverwachte bloedingen moeten onmiddellijk aan uw arts worden gemeld.

De effectiviteit van Tramadol HCl/Paracetamol Mylan kan zijn veranderd bij gelijktijdig gebruik van

 • metoclopramide, domperidon of ondansetron (geneesmiddelen om misselijkheid en braken te behandelen);
 • cholestyramine (een geneesmiddel om cholesterol in het bloed te verlagen);
 • ketoconazol of erythromycine (geneesmiddelen tegen infecties).

Drink geen alcohol tijdens de behandeling met dit middel, omdat u zich slaperig kunt voelen.

Zwangerschap en borstvoeding

Omdat dit middel tramadol bevat, mag u dit geneesmiddel niet tijdens de zwangerschap gebruiken.

Kleine hoeveelheden tramadol kunnen in de moedermelk overgaan. Daarom mag u dit geneesmiddel niet innemen wanneer u borstvoeding geeft.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U mag niet autorijden of machines bedienen als u zich u zich slaperig of duizelig voelt terwijl u dit middel gebruikt.

Tramadol HCl/Paracetamol Mylan bevat lactose

Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet goed verdraagt, neem dan contact op met uw arts voor u dit geneesmiddel gaat gebruiken.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Volwassenen en jongeren van 12 jaar en ouder

 • De aanbevolen startdosering is 2 tabletten, tenzij anders voorgeschreven door uw arts.
 • Indien nodig kunnen meer tabletten worden ingenomen, volgens de aanbevelingen van uw arts.
 • De tijd tussen de doseringen moet minstens 6 uur zijn.
 • De dosering moet worden aangepast aan de intensiteit van uw pijn en uw individuele gevoeligheid voor pijn. In het algemeen moet de laagste pijnstillende dosis worden genomen.
 • Neem nooit meer dan 8 tabletten per dag.

Ouderen

Bij oudere patiënten (ouder dan 75 jaar) kan de uitscheiding van tramadol zijn vertraagd. Als dit voor u geldt, kan uw arts u adviseren het doseringsinterval te verlengen.

Patiënten met een ernstige lever- of nierfunctiestoornis/dialysepatiënten

Patiënten met een ernstige lever- en/of nierfunctiestoornis dienen dit middel niet te gebruiken. In het geval van een milde of matige functiestoornis, kan uw arts u adviseren de het doseringsinterval te

verlengen.

Gebruik bij kinderen jonger dan 12 jaar

Gebruik bij kinderen jonger dan 12 jaar wordt niet aanbevolen.

Wijze van gebruik

 • De tabletten zijn voor oraal gebruik.
 • Slik de tablet in zijn geheel door met voldoende vloeistof, zonder te kauwen of ze te breken.
 • Dit middel kan worden ingenomen met of zonder voedsel.

Duur van de behandeling

U moet dit middel gedurende een zo kort mogelijke tijd innemen. Indien u merkt dat het effect van dit middel te sterk is (bijv. u voelt zich zeer suf of heeft moeite met ademhalen) of juist te zwak is (bijv. de pijnstilling is niet voldoende), vertel dit dan aan uw arts.

Als u meer tabletten heeft ingenomen dan u zou mogen, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts of de dichtstbijzijnde eerstehulppost, ook wanneer u zich goed voelt. Er bestaat een risico van leverschade, dat pas later tot uiting komt.

In geval van een overdosis, kunt u het volgende ervaren: misselijkheid, wazig zien/moeilijk concentreren, braken, verlies van eetlust, maagpijn of ongemak, ernstige doorbloedingsstoornis (cardiovasculaire collaps), verlies van bewustzijn, waaronder coma, stuipen, oppervlakkige ademhaling die kan leiden tot een ademstilstand en bleke huid.

Leverschade kan 12 tot 48 uur na inname tot uiting komen. Bij ernstige vergiftiging kan leverfalen leiden tot een ernstige hersenaandoening (encefalopathie), coma en de dood. Acuut nierfalen kan optreden, zelfs bij afwezigheid van ernstige leverschade. Onregelmatige hartslag en ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis) zijn ook gemeld.

Wanneer u bent vergeten dit middel te gebruiken, dan kunt u de gemiste dosis overslaan en doorgaan met de behandeling zoals u gewend bent. Of u kunt de gemiste tablet in te nemen, maar de tijd tussen de doseringen moet minstens 6 uur zijn.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop niet met het gebruik van dit geneesmiddel zonder overleg met uw arts.

Over het algemeen zullen er geen nawerkingen zijn wanneer de behandeling met dit middel wordt gestopt.

In zeldzame gevallen kunnen mensen afhankelijk worden van een geneesmiddel dat tramadol bevat, waardoor het moeilijk wordt om te stoppen met het gebruik. Wanneer u dit middel al enige tijd gebruikt, moet u met uw arts overleggen als u wilt stoppen, omdat uw lichaam er aan gewend kan zijn geraakt.

Mensen kunnen last krijgen van:

 • een opgewonden, angstig, nerveus of beverig gevoel;
 • hyperactief zijn;
 • moeite hebben met slapen;
 • maag- of darmaandoeningen.

Zeer weinig mensen kunnen ook last krijgen van:

 • paniekaanvallen;
 • hallucinaties, ongebruikelijke waarnemingen zoals jeuk, tintelingen en gevoelloosheid;
 • oorsuizen.

Als u na het stoppen met dit middel één van deze klachten krijgt, neem dan contact op met uw arts.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Als u denkt dat u één van de volgende bijwerkingen ervaart, stop dan met dit geneesmiddel en neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga direct naar de eerstehulppost van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Deze bijwerkingen komen zelden voor (bij maximaal 1 op de 1000 gebruikers), maar u kunt medische hulp nodig hebben:

 • langdurig of onverwacht bloedverlies bij gelijktijdig gebruik van dit middel met geneesmiddelen die worden gebruikt om het bloed te verdunnen (bijv. warfarine, fenprocoumarine);
 • plotselinge tekenen van allergische reacties, zoals huiduitslag, jeuk of netelroos op de huid, zwelling van het gezicht, lippen, tong en andere delen van het lichaam, kortademigheid, piepende ademhaling of moeite met ademhalen, lage bloeddruk.

Andere bijwerkingen zijn:

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

 • duizeligheid,slaperigheid;
 • misselijkheid.

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

 • verwardheid, stemmingsveranderingen (angst, nervositeit, een opgetogenheid), slaapstoornissen;
 • hoofdpijn, schokken;
 • braken, verstopping, droge mond, diarree, maagpijn of ongemak, spijsverteringsstoornissen, winderigheid (flatulentie);
 • zweten, jeuk.

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

 • neerslachtigheid (depressie), hallucinaties (horen, zien of voelen van dingen die er niet zijn), nachtmerries, geheugenverlies;
 • onvrijwillige samentrekking van spieren, tintelingen, gevoelloosheid of een prikkend gevoel in de ledematen, oorsuizen;
 • toename in polsslag, bloeddruk of hartslag;
 • hartritmestoornissen;
 • moeite met ademhalen;
 • slikproblemen, bloed in de ontlasting;
 • toename van leverenzymen in het bloed (aangetoond met een bloedtest);
 • huidreacties (bijvoorbeeld huiduitslag, netelroos);
 • eiwitten in de urine (aangetoond met een bloedtest), moeite of pijn bij het plassen;
 • rillingen, opvliegers, pijn op de borst.

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers)

 • verslaving;
 • moeite met het uitvoeren van gecoördineerde bewegingen, aanvallen (toevallen);
 • wazig zicht.

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

 • geneesmiddelenmisbruik.

Daarnaast zijn de volgende bijwerkingen gemeld door mensen die geneesmiddelen gebruiken die uitsluitend tramadol of paracetamol bevatten:

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers)

 • verandering van eetlust, spierslapte, oppervlakkige ademhaling.

Onbekend (op basis van de bekende gegevens kan de frequentie niet worden vastgesteld)

 • slap gevoel bij omhoog komen uit een liggende of zittende houding, langzame hartslag, flauwvallen;
 • bloedafwijkingen (aangetoond met een bloedtest) met verhoogde gevoeligheid voor infecties (koorts, ernstige rillingen, een pijnlijke keel of mondzweren) of met bloedingsneiging of gemakkelijker blauwe plekken krijgen;
 • stemmingsveranderingen, activiteitsveranderingen, veranderingen van perceptie;
 • verslechtering van bestaand astma.

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (website: www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos, fles en blisterverpakking na EXP:. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Flessen: Na openen nog 100 dagen houdbaar.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stoffen in dit middel zijn tramadolhydrochloride en paracetamol. Elke filmomhulde tablet bevat 37,5 mg tramadolhydrochloride en 325 mg paracetamol.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: Tabletkern: maïszetmeel (gepregelatiniseerd), povidon, crospovidon, stearinezuur, siliciumdioxide (colloïdaal, watervrij); magnesiumstearaat. Filmomhulling: hypromellose 6cP, lactosemonohydraat (zie rubriek 2 “Tramadol HCl/Paracetamol Mylan bevat lactose”), titaandioxide (E171), macrogol 300, triacetine, ijzeroxide geel (E172), macrogol 4000, hypromellose 15cP, hypromellose 3cP; hypromellose 50cP.

Lichtgele, langwerpige, filmomhulde tabletten met “P/T” aan de ene zijde en “M” op de andere zijde van de tablet.

Tramadol HCl/Paracetamol Mylan is verpakt in blisterverpakkingen van 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100 en 200 filmomhulde tabletten, geperforeerde eenheidsblisterverpakkingen met 20x1 en 60x1 filmomhulde tabletten, flessen met kinderveilige sluiting van 100 filmomhulde tabletten en flessen met schroefdopsluitingen met 500 filmomhulde tabletten (intramurale verpakking).

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Dit middel is ingeschreven in het register onder nummer RVG 112296

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder

Mylan B.V., Dieselweg 25, 3752 LB Bunschoten

Fabrikanten

Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Ierland Mylan Hungary Kft., H-2900 Komarom, Mylan utca 1, Hongarije

Generics [UK] Ltd, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Verenigd Koninkrijk

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in oktober 2013.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK