Advertentie

Auteur: MAE Holding


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Farmaceutische vorm:

Tabletten.

Werking:

Paracetamol en propyfenazon hebben een pijnstillende en koortsverlagende werking. De werking treedt snel na inname in en houdt enige uren aan.

Gebruiken bij:

Trekpleister PPC wordt gebruikt bij de behandeling van:

 • koorts en pijn bij griep en verkoudheid
 • kiespijn
 • spit en spierpijn
 • menstruatiepijn
 • zenuwpijn.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Trekpleister PPC niet:

 • wanneer u overgevoeligheid bent voor paracetamol, propyfenazon, voor verwante geneesmiddelen of voor de overige bestanddelen van deze tabletten
 • wanneer u afwijkingen van het bloed heeft

Wees extra voorzichtig met Trekpleister PPC:

Langdurig of veelvuldig gebruik wordt ontraden.

Indien de klachten aanhouden of terugkeren uw arts raadplegen.

Het in éénmaal innemen van enkele malen de maximale dagdosis kan de lever zeer ernstig beschadigen; bewusteloosheid treedt daarbij niet op, maar toch dient onmiddellijk medische hulp te worden ingeroepen.

Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met lever- en nierfunctiestoornissen en bij chronisch alcoholisme.

Bij patiënten met G6PD-deficiëntie (het ontbreken van een bepaald enzym) kan hemolyse (bloedafbraak) optreden.

Bij het optreden van koorts, keelpijn of blaasjes in de mond, moet u contact opnemen met uw arts; deze verschijnselen kunnen wijzen op het ontstaan van een afwijking in het bloed.

Bij patiënten die daarvoor gevoelig zijn, kan in zeer zeldzame gevallen een op astma lijkende aanval optreden.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding alleen gebruiken na overleg met uw arts. De werkzame bestanddelen gaan over in de moedermelk.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:

25164 bs 20130306 2 SO

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit product op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Gebruik Trekpleister PPC in combinatie met andere geneesmiddelen:

Trekpleister PPC kan soms met bepaalde geneesmiddelen wisselwerkingen vertonen. Dit betekent dat ze elkaars (bij)werking(en) kunnen beïnvloeden. Meld daarom altijd aan uw arts welke andere geneesmiddelen u (af en toe) gebruikt.

Een wisselwerking kan ondermeer optreden bij gelijktijdig gebruik van dit middel met:

 • chlooramfenicol (bepaald middel tegen infecties)
 • zidovudine (middel tegen virussen)
 • barbituraten
 • alcohol

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering:

De algemene dosering is als volgt:

volwassenen:

1-2 tabletten per keer, maximaal 6 tabletten per dag (=24 uur).

De tijd tussen de verschillende doses moet minimaal 4 uur bedragen.

Afhankelijk van het weer opkomen van de symptomen (koorts en pijn) is herhaalde toediening toegestaan.

Dit product is niet geschikt voor kinderen.

Wijze van gebruik:

De tabletten in een ruime hoeveelheid water uiteen laten vallen, goed omroeren en opdrinken.

Wat u moet doen als u te veel van Trekpleister PPC heeft gebruikt:

Wanneer u te veel van Trekpleister PPC heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Bij een (vermoede) overdosering (kinderen) dient u direct een arts te waarschuwen. Deze zal afhankelijk van de verschijnselen een besluit nemen over de te nemen maatregelen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Trekpleister PPC bijwerkingen veroorzaken.

De volgende bijwerkingen kunnen onder voorkomen:

 • overgevoeligheidsreacties, zoals huiduitslag en galbulten. Zelden kunnen voorkomen:
 • bloedarmoede (bleke huidskleur, vermoeidheid), veranderingen van het bloedbeeld
 • blauwe plekken
 • onverklaarbare keelpijn of koorts.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig

25164 bs 20130306 3 SO

ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Trekpleister PPC buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C in de goed gesloten, originele verpakking. Op deze wijze bewaard kunt u dit geneesmiddel gebruiken tot en met de op de verpakking achter 'EXP' vermelde datum.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2013

25164 bs 20130306 4 SO

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK