Trobalt 50 mg filmomhulde tabletten

Illustratie van Trobalt 50 mg filmomhulde tabletten
Stof(fen) Retigabine
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Glaxo
Verdovend Nee
ATC-Code N03AX21
Farmacologische groep Anti-epileptica

Vergunninghouder

Glaxo

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Trobalt is een geneesmiddel uit de groep geneesmiddelen die anti-epileptica worden genoemd. Het geneesmiddel werkt doordat het een hersenactiviteit voorkomt die de epileptische aanvallen veroorzaakt (ook wel insulten genoemd).

Het wordt gebruikt in combinatie met andere anti-epileptica om volwassenen te behandelen die een moeilijk te behandelen partiële epileptische aanvallen* hebben en geen andere anti-epileptica kunnen gebruiken of waar andere anti-epileptica niet goed werken.

* Een partiële epileptische aanval is een vorm van epilepsie waarbij de aanval effect heeft op één deel van de hersenen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
  • Vertel het uw arts als dit voor u geldt en gebruik geen Trobalt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt

 • als u 65 jaar of ouder bent
 • als u nier- of leverproblemen hebt
 • Vertel het uw arts als dit voor u geldt. Uw arts kan besluiten u een lagere dosering voor te schrijven.

Pas op voor ernstige symptomen

Trobalt kan ernstige bijwerkingen hebben, waaronder niet kunnen plassen (urineretentie) en psychische gezondheidsproblemen. Als u Trobalt gebruikt, moet u bedacht zijn op bepaalde symptomen om het risico op problemen te verkleinen. Zie de alinea Pas op ernstige symptomen in rubriek 4.

Verkleuring van huid, nagels, lippen en ogen

Verkleuring van delen van het oog, inclusief de retina (dat is het netvlies, binnenin, aan de achterkant van de oogbol) is gerapporteerd bij mensen die Trobalt al enige jaren gebruiken (zie rubriek 4).

Uw arts zal u aanraden een oogonderzoek te laten uitvoeren voordat u begint met de behandeling. Het onderzoek van uw ogen moet in elk geval iedere zes maanden opnieuw worden uitgevoerd, zolang u Trobalt gebruikt.

Als er afwijkingen aan uw ogen worden gevonden, zal de behandeling worden gestopt, tenzij er geen geschikte alternatieven voor uw behandeling zijn. Als de behandeling met Trobalt wordt voortgezet, zal uw arts u vaker controleren.

Vertel het uw arts als u enige veranderingen in gezichtsvermogen ondervindt terwijl u Trobalt gebruikt.

Een blauw-grijze verkleuring van de huid, lippen of nagels is ook gerapporteerd bij mensen die Trobalt al enige jaren gebruiken (zie rubriek 4). Dit komt soms voor in samenhang met verkleuring van delen van het oog. Vertel het uw arts als u zulke veranderingen merkt tijdens de behandeling. Uw arts zal met u bespreken of de behandeling met Trobalt moet worden voortgezet.

Hartaandoeningen

Trobalt kan het hartritme beïnvloeden. Dit zal eerder gebeuren als u:

 • andere geneesmiddelen gebruikt
 • een bestaande hartaandoening heeft
 • als u een laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) of een laag magnesiumgehalte (hypomagnesiëmie) in uw bloed heeft
 • als u 65 jaar of ouder bent

Vertel het uw arts als dit voor u geldt, of als u merkt dat uw hartslag ongewoon verandert (zoals te snel of te langzaam slaan). Mogelijk heeft u extra controles nodig (inclusief een elektrocardiogram (ECG). Dit is een test die de elektrische activiteit van uw hart meet) terwijl u Trobalt gebruikt.

Gedachten over zelfverwonding of zelfmoord

Een klein gedeelte van de mensen die met anti-epileptica zoals Trobalt behandeld worden, hebben gedachten over zelfverwonding of zelfdoding gehad. Als u op enig moment dergelijke gedachten heeft

neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Als er bij u bloed of urine moet worden afgenomen

Trobalt kan effect hebben op sommige testresultaten. Als bij u een bloed- of urineonderzoek wordt gedaan:

vertel dan aan de persoon die het onderzoek laat uitvoeren dat u Trobalt gebruikt.

Kinderen en en jongeren tot 18 jaar

Trobalt wordt niet aanbevolen voor kinderen jonger dan 18 jaar oud. De veiligheid en werkzaamheid zijn in deze leeftijdsgroep nog niet bekend.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Trobalt nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Trobalt kan effect hebben op sommige anesthetica (bijvoorbeeld natriumthiopental). Als u een operatie moet ondergaan onder volledige narcose:

vertel uw arts ruim voor de operatie dat u Trobalt gebruikt.

Waarop moet u letten met het gebruik van alcohol?

Als u alcohol drinkt tijdens het gebruik van Trobalt kan uw zicht wazig worden. Wees extra voorzichtig totdat u weet hoe Trobalt en alcohol bij u samengaan.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

U moet Trobalt alleen gebruiken tijdens de zwangerschap als uw arts u dit adviseert. Er zijn geen gegevens over de veiligheid van Trobalt bij zwangere vrouwen. U moet een betrouwbare methode van anticonceptie gebruiken om zwangerschap te voorkomen terwijl u Trobalt gebruikt.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt. Stop niet met de behandeling voordat u dit eerst met uw arts heeft besproken.

Het is niet bekend of de stoffen uit Trobalt in de moedermelk terechtkomen.

Bespreek het met uw arts als u tijdens de behandeling met Trobalt borstvoeding wilt

geven. Uw arts zal het voordeel voor u van de behandeling met Trobalt afwegen tegen het risico voor uw baby tijdens de periode van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Door Trobalt kunt u zich duizelig of suf voelen en het kan wazig of dubbel zien veroorzaken. Bestuur geen auto of ander voertuig en gebruik geen machines of gereedschap, totdat u

weet welk effect Trobalt op u heeft.

Bespreek met uw arts de effecten van uw epilepsie op de rijvaardigheid en het gebruik van machines.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoeveel moet u innemen?

De gebruikelijke maximale startdosering Trobalt is 300 mg, verdeeld over drie maal per dag 100 mg (in totaal 300 mg per dag). Uw arts kan uw dosering geleidelijk in enkele weken verhogen zodat uw aanvallen beter onder controle zijn, en de bijwerkingen tot een minimum worden beperkt. De maximale dosering is driemaal daags 400 mg (in totaal 1.200 mg per dag). Als u ouder bent dan 65 jaar, zult u normaal gesproken beginnen met een verlaagde startdosering en uw arts kan de maximale dosering beperken tot 900 mg per dag.

Als u nier- of leverproblemen heeft kan uw arts u een verlaagde dosering Trobalt voorschrijven.

Gebruik niet meer Trobalt dan uw arts u heeft voorgeschreven. Het kan enkele weken duren om voor u de juiste dosering Trobalt te bepalen.

Hoe een startverpakking te gebruiken

U kunt een “startverpakking” hebben ontvangen om uw behandeling met Trobalt te beginnen. Deze verpakking bevat alle tabletten van Trobalt die u nodig heeft voor de eerste twee weken. De tabletten zitten in twee blisteromslagen, waarop week 1 en week 2 staat. Gedurende de eerste week van de behandeling (dag 1 tot 7) moet u driemaal daags een 100 mg tablet innemen. In de tweede week van de behandeling (dag 8 tot 14) moet u driemaal daags een 100 mg tablet en een 50 mg tablet samen innemen.

Hoe neemt u het in?

Slik de tablet in zijn geheel door. U mag niet op de tablet kauwen, deze fijnmaken of breken. U kunt Trobalt innemen met of zonder voedsel.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u te veel Trobalt tabletten heeft ingenomen kan het zijn dat u meer last van bijwerkingen krijgt, of één van deze symptomen:

 • gevoel van agitatie, agressiviteit of irritatie
 • effecten op het hartritme
 • Neem contact op met uw arts of apotheker als u een keer meer Trobalt heeft ingenomen dan u voorgeschreven heeft gekregen. Laat hen, indien mogelijk, de verpakking zien.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel als u er aan denkt een dosis in. Wacht dan ten minste 3 uur voor u een volgende dosis inneemt.

Neem nooit meer dan één dosis tegelijk in om een vergeten dosis in te halen. Als u niet zeker weet wat u moet doen, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Neem Trobalt in zo lang als uw arts u dit voorgeschreven heeft. Stop niet met het innemen, tenzij uw arts u dit adviseert.

Als u plotseling stopt met het innemen van Trobalt kunnen uw aanvallen terugkomen of verergeren. Verminder uw dosering niet tenzij uw arts u dit adviseert. Bij het stoppen van de behandeling met Trobalt is het belangrijk dat u de dosering geleidelijk vermindert, gedurende ten minste 3 weken.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Pas op voor ernstige symptomen

Verkleuring van delen van het oog, inclusief de retina (dat is het netvlies, binnenin, aan de achterkant van de oogbol)

Dit kan zeer vaak voorkomen bij mensen die Trobalt al enige jaren gebruiken. Uw arts dient u aan te raden een oogonderzoek te laten uitvoeren voordat u begint met de behandeling. Het onderzoek van uw ogen moet in elk geval iedere zes maanden worden uitgevoerd, zolang u Trobalt gebruikt.

Als er afwijkingen worden gevonden, zal de behandeling worden gestopt, tenzij er geen geschikte alternatieven voor uw behandeling zijn. Als de behandeling met Trobalt wordt voortgezet, zal uw arts u nauwkeuriger controleren.

Blauw-grijze verkleuring van de huid, lippen of nagels

Dit kan zeer vaak voorkomen bij mensen die Trobalt al enige jaren gebruiken. Verkleuring kan soms voorkomen in samenhang met verkleuring van delen van het oog. Uw arts zal met u bespreken of de behandeling met Trobalt moet worden voortgezet.

Problemen met plassen

Deze problemen komen vaak voor bij mensen die Trobalt gebruiken en ze kunnen ertoe leiden dat u op een gegeven moment niet meer kunt plassen. Dit zal vooral gebeuren tijdens de eerste paar maanden dat u met Trobalt behandeld wordt. De symptomen zijn onder meer:

 • pijn bij het plassen (dysurie)
 • moeilijk kunnen beginnen met plassen (urineaarzeling)
 • helemaal niet kunnen plassen (urineretentie)

Vertel het uw arts onmiddellijk als u een van deze symptomen krijgt.

Problemen met de geestelijke gezondheid

Deze problemen komen vaak voor bij mensen die Trobalt gebruiken en ze treden vooral op tijdens de eerste paar maanden van de behandeling. Symptomen zijn onder meer:

 • verwarring
 • psychotische stoornissen (ernstige problemen met de geestelijke gezondheid)
 • hallucinaties (het zien of horen van dingen die er niet zijn)
 • Vertel het uw arts onmiddellijk als u een van deze symptomen krijgt.

Uw arts kan besluiten dat Trobalt niet geschikt is voor u.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 personen:

 • duizeligheid
 • sufheid
 • gebrek aan energie
 • Als een van deze symptomen ernstig wordt, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Vaak voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 personen:

 • bloed in de urine; abnormaal gekleurde urine
 • zich gedesoriënteerd voelen; angst
 • geheugenproblemen (amnesie)
 • moeite met lezen, schrijven of zeggen wat u bedoelt, of moeite met het begrijpen van woorden
 • aandachtsproblemen
 • gebrek aan coördinatie; draaiend gevoel (vertigo); evenwichtsproblemen; problemen met lopen
 • bevingen; plotseling samentrekken van de spieren (myoclonus)
 • tintelingen of gevoelloosheid in handen of voeten
 • wazig of dubbel zien
 • constipatie; misselijk zijn (misselijkheid); indigestie; droge mond
 • gewichtstoename; toegenomen eetlust
 • zwelling van onderbenen en voeten
 • zich zwak of algeheel niet lekker voelen
 • veranderingen in de leverfunctie, die blijken uit bloedtests
 • Neem, als een van deze bijwerkingen ernstig wordt, contact op met uw arts of

apotheker.

Soms voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen:

 • langzame of afgenomen spierbeweging
 • moeite met slikken
 • huiduitslag
 • overmatig zweten
 • nierstenen

Ouderen

Als u 65 jaar of ouder bent, is de kans dat u een van de hieronder vermelde symptomen krijgt groter dan bij een jongere volwassene:

 • zich suf voelen
 • geheugenproblemen
 • evenwichtsproblemen, gebrek aan coördinatie, een draaiend gevoel (vertigo), problemen met lopen
 • bevingen

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V*. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u meer nodig gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is retigabine. Elke tablet bevat 50 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg of 400 mg retigabine.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: croscarmellosenatrium, hypromellose, magnesiumstearaat, microkristallijne cellulose, polyvinylalcohol, titaniumdioxide (E171), talk (E553b), lecithine (soya) en xanthaangum. De 50 mg en de 400 mg tabletten bevatten ook indigokarmijnrood aluminiumlak (E132) en karmijnrood (E120). De 100 mg en de 300 mg tabletten bevatten ook indigokarmijnrood aluminiumlak (E132) en IJzeroxide geel (E172). De 200 mg tabletten bevatten ook IJzeroxide geel (E172).

Hoe ziet Trobalt eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Trobalt 50 mg tabletten zijn paarse, ronde tabletten met op de ene zijde de markering ‘RTG 50’. Elke verpakking bevat blisterverpakkingen met 21, 84 of 168 filmomhulde tabletten.

Trobalt 100 mg tabletten zijn groene, ronde tabletten met op de ene zijde de markering ‘RTG 100’. Elke verpakking bevat blisterverpakkingen met 21, 84 of 168 filmomhulde tabletten.

Trobalt 200 mg tabletten zijn gele, langwerpige tabletten met op de ene zijde de markering ‘RTG- 200’. Elke verpakking bevat blisterverpakkingen met 84 of 2 x 84 filmomhulde tabletten.

Trobalt 300 mg tabletten zijn groene, langwerpige tabletten met op de ene zijde de markering ‘RTG-300’. Elke verpakking bevat blisterverpakkingen van 84 of 2 x 84 filmomhulde tabletten.

Trobalt 400 mg tabletten zijn paarse, langwerpige tabletten met op de ene zijde de markering ‘RTG- 400’. Elke verpakking bevat 84 of 2 x 84 filmomhulde tabletten.

Een startverpakking is eveneens verkrijgbaar voor de eerste twee behandelweken, als de dosering langzaam wordt verhoogd. De startverpakking bevat 63 tabletten in 2 blisterverpakkingen. De blisterverpakking voor Week 1 van de behandeling bevat 21 x 100 mg tabletten. De blisterverpakking voor Week 2 van de behandeling bevat 21 x 50 mg tabletten en 21 x 100 mg tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Glaxo Group Limited

980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS Verenigd Koninkrijk

Fabrikant

Startverpakking:

Catalent UK Packaging Limited

Lancaster Way

Wingates Industrial Estate

Westhoughton,

Bolton BL5 3XX

Verenigd Koninkrijk

Overige verpakkingen: Glaxo Wellcome S.A. Avda. Extremadura 3 09400 Aranda De Duero Burgos

Spanje

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Teл.: + 359 2 953 10 34

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o. Tel: + 420 222 001 111 cz.info@gsk.com

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S Tlf: + 45 36 35 91 00 dk-info@gsk.com

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Tel.: + 49 (0)89 36044 8701 produkt.info@gsk.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ Tel: + 372 6676 900 estonia@gsk.com

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

España

GlaxoSmithKline, S.A. Tel: + 34 902 202 700 es-ci@gsk.com

France

Laboratoire GlaxoSmithKline Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44 diam@gsk.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: +385 1 6051999

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36 1 225 5300

Malta

GlaxoSmithKline Malta

Tel: + 356 21 238131

Nederland

GlaxoSmithKline BV Tel: + 31 (0)30 6938100 nlinfo@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS Tlf: + 47 22 70 20 00 firmapost@gsk.no

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 43 (0)1 97075 0 at.info@gsk.com

Polska

GSK ServicesSp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

Portugal

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o. Tel: + 386 (0)1 280 25 00 medical.x.si@gsk.com

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o. Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11 recepcia.sk@gsk.com

Ísland Suomi/Finland
GlaxoSmithKline ehf. GlaxoSmithKline Oy
Sími: + 354 530 3700 Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30
  Finland.tuoteinfo@gsk.com
Italia Sverige
GlaxoSmithKline S.p.A. GlaxoSmithKline AB
Tel: + 39 (0)45 9218 111 Tel: + 46 (0)8 638 93 00
  info.produkt@gsk.com
Κύπρος United Kingdom
GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd GlaxoSmithKline UK
Τηλ: + 357 22 39 70 00 Tel: + 44 (0)800 221441
gskcyprus@gsk.com customercontactuk@gsk.com
Latvija  
GlaxoSmithKline Latvia SIA  
Tel: + 371 67312687  
lv-epasts@gsk.com  
Lietuva  
GlaxoSmithKline Lietuva UAB  
Tel: + 370 5 264 90 00  
info.lt@gsk.com  

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

Advertentie

Stof(fen) Retigabine
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Glaxo
Verdovend Nee
ATC-Code N03AX21
Farmacologische groep Anti-epileptica

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.