Advertentie

Auteur: Euro Registratie Collectief


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

TRUSOPT bevat dorzolamide. Dorzolamide behoort tot een groep geneesmiddelen die "koolzuuranhydraseremmers" genoemd worden.

Dit geneesmiddel wordt voorgeschreven om een te hoge druk in het oog te verlagen en om glaucoom te behandelen.

Dit geneesmiddel kan alléén gebruikt worden of als aanvullende therapie bij andere geneesmiddelen die de druk in het oog verlagen (zogenaamde bètablokkers).

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik TRUSOPT niet

  • als u allergisch (overgevoelig) bent voor dorzolamidehydrochloride of voor één van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel
  • als u minder goed werkende nieren of problemen met uw nieren heeft, of als u in het verleden last heeft gehad van nierstenen.

FR/H/070/01/II/42, versie 1, 21 juli 2010

Wees extra voorzichtig met TRUSOPT

Vertel uw arts als u problemen heeft met uw gezondheid of in het verleden heeft gehad, met name problemen aan het oog of oogoperaties en voor welke geneesmiddelen u allergisch (overgevoelig) bent.

Als er irritatie aan het oog optreedt of als er zich nieuwe oogproblemen voordoen zoals roodheid van het oog of gezwollen oogleden, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Als u het idee heeft dat dit geneesmiddel een allergische reactie veroorzaakt (bijvoorbeeld huiduitslag, ernstige huidreacties of jeuk), stop dan met het gebruik en neem onmiddellijk contact op met uw arts.

Gebruik bij kinderen

TRUSOPT is onderzocht bij baby's en kinderen jonger dan 6 jaar oud met een verhoogde druk in het oog/de ogen of bij wie glaucoom is vastgesteld. Overleg voor meer informatie met uw arts.

Gebruik bij ouderen

In onderzoek met TRUSOPT waren de effecten van TRUSOPT bij oudere en jongere patiënten vergelijkbaar.

Gebruik bij patiënten met een leverfunctiestoornis

Als u problemen met uw lever heeft of heeft gehad, moet u dat uw arts melden.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt, of van plan bent te gaan gebruiken (waaronder oogdruppels), in het bijzonder een andere koolzuuranhydraseremmer zoals acetazolamide of een sulfapreparaat. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Gebruik bij zwangerschap

Gebruik dit geneesmiddel niet als u zwanger bent. Als u zwanger bent of wilt worden, moet u dat uw arts melden.

Gebruik bij borstvoeding

Gebruik dit geneesmiddel niet als u borstvoeding geeft. Als u borstvoeding geeft of wilt geven, moet u dat uw arts melden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er is geen onderzoek gedaan naar de effecten op het vermogen om voertuigen te besturen en machines te gebruiken.

Gebruik van dit geneesmiddel kan gepaard gaan met bijwerkingen zoals duizeligheid en wazig zien, die invloed kunnen hebben op uw rijvaardigheid of op uw vermogen om machines te gebruiken. Rijd niet of gebruik geen machines tot u zich goed voelt of helder kunt zien.

FR/H/070/01/II/42, versie 1, 21 juli 2010

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van TRUSOPT

TRUSOPT bevat het conserveermiddel benzalkoniumchloride. Dit conserveermiddel kan door zachte contactlenzen worden opgenomen en kan mogelijk uw contactlenzen verkleuren. Als u contactlenzen draagt, overleg dan met uw arts voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van TRUSOPT nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. Uw arts geeft precies aan hoeveel TRUSOPT u moet gebruiken en hoe lang.

Als u alleen dit geneesmiddel gebruikt, is de gebruikelijke dosering één druppel 's ochtends, 's middags en 's avonds in het/de aangedane oog/ogen.

Als uw arts u, naast dit geneesmiddel, nog andere oogdruppels heeft voorgeschreven (een zogenaamde bètablokker) om de oogdruk te verlagen, is de dosering één druppel TRUSOPT 's ochtends en 's avonds in het/de aangedane oog/ogen.

Als u dit geneesmiddel samen met een andere oogdruppel gebruikt, moet het ene middel minstens 10 minuten na het andere middel worden ingedruppeld.

Zorg ervoor dat het topje van de druppelaar niet in contact komt met het oog of het omliggende gebied. Het kan met bacteriën besmet worden die een ooginfectie kunnen veroorzaken waardoor ernstige beschadiging aan het oog kan optreden, zelfs verlies van het gezichtsvermogen.

Om besmetting van het flesje te voorkomen, moet u uw handen wassen voor het gebruik van dit geneesmiddel en moet u de top van het flesje nergens mee in contact laten komen. Als u vermoedt dat het geneesmiddel verontreinigd is of als u een oogontsteking krijgt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts over het verdere gebruik van dit flesje.

Aanwijzingen voor het gebruik

1. Kijk vóór het eerste gebruik of de verzegelstrip aan de voorkant van het flesje intact is. Een ruimte tussen het flesje en de dop is bij ongeopende flesjes normaal.

draairichting •

verzegelstrip ►

FR/H/070/01/II/42, versie 1, 21 juli 2010

2. Verbreek de verzegeling door de strip eraf te scheuren.

holle ruimte •

plaats om op te drukken •

3. Open het flesje door de dop in de richting van de pijlen bovenop de dop te draaien. Trek de dop niet omhoog en weg van het flesje. Als u de dop omhoog trekt, kunnen de druppels niet goed meer worden toegediend.

plaats om op te drukken •

4. Houd het hoofd naar achteren en trek het onderste ooglid iets naar beneden waardoor er tussen het ooglid en het oog een holte ontstaat.

FR/H/070/01/II/42, versie 1, 21 juli 2010

5. Houd het flesje ondersteboven en druk licht met de duim of wijsvinger op de aangegeven plaats tot er één druppel in het oog valt, zoals aangegeven door uw arts.

w plaats om op te drukken

LAAT HET OOG OF HET OOGLID NIET MET DE DRUPPELAAR IN CONTACT KOMEN.

  1. Als na de eerste opening de druppels er niet goed uitkomen, draai de dop dan terug op het flesje en draai deze aan (niet te strak); draai de dop dan weer los in de richting van de pijlen bovenop de dop.
  2. Herhaal de stappen 4 & 5 met het andere oog als uw arts dat heeft voorgeschreven.
  3. Draai de dop terug op het flesje tot deze stevig tegen het flesje is aangedraaid. De dop zit goed dicht als de pijl aan de linkerzijde van de dop op één lijn staat met de pijl aan de linkerzijde van het etiket van het flesje. Draai de dop niet te strak aan, omdat het flesje en de dop dan beschadigd kunnen raken.
  4. Het topje van de druppelaar is zo ontworpen dat deze één afgemeten druppel afgeeft; maak daarom de opening van de druppelaar NIET groter.
  5. Als u alle doses heeft gebruikt, blijft er altijd wat geneesmiddel in het flesje achter. U hoeft zich daar niet druk om te maken omdat alle flesjes een extra hoeveelheid bevatten en u altijd de hoeveelheid geneesmiddel krijgt die uw arts heeft voorgeschreven. Probeer niet het restant uit het flesje te krijgen.

Wat u moet doen als u meer van TRUSOPT heeft gebruikt dan u zou mogen

Als u te veel druppels in uw oog doet of iets van de inhoud van het flesje doorslikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten TRUSOPT te gebruiken

Het is belangrijk om dit geneesmiddel volgens het voorschrift van uw arts te gebruiken.

Als u een dosis vergeet, druppel deze dan zo snel mogelijk alsnog in. Als het bijna tijd is voor de volgende dosis, sla de vergeten dosis dan over en ga door met het normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van TRUSOPT

Als u met het gebruik van dit geneesmiddel wilt stoppen, raadpleeg dan eerst uw arts.

FR/H/070/01/II/42, versie 1, 21 juli 2010

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan TRUSOPT bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Als u allergische reacties krijgt zoals netelroos, zwelling van het gezicht, lippen, tong en/of keel met moeilijk ademen of slikken, stop dan met het gebruik van dit geneesmiddel en neem onmiddellijk contact op met uw arts.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld met TRUSOPT, hetzij tijdens klinisch onderzoek of sinds het product op de markt is:

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen: (meer dan 1 op de 10 gebruikers)

Branden en prikken van de ogen.

Vaak voorkomende bijwerkingen: (1 tot 10 van de 100 gebruikers)

Aandoening van het hoornvlies met pijn en wazig zien (oppervlakkige keratitis punctata), tranende en jeukende ogen (conjunctivitis), ontsteking/irritatie van het ooglid, wazig zien, hoofdpijn, misselijkheid, bittere smaak in de mond en vermoeidheid.

Soms voorkomende bijwerkingen: (1 tot 10 van de 1000 gebruikers)

Ontsteking van de iris.

Zelden voorkomende bijwerkingen: (1 tot 10 van de 10.000 gebruikers)

Tintelend gevoel of gevoelloosheid in handen of voeten, tijdelijke bijziendheid die kan verdwijnen na staken van de behandeling, vocht onder het netvlies (loslating van vaatvlies van het oog na filtratiechirurgie), pijn aan het oog, korstjes op de oogleden, lage oogdruk, zwelling van het hoornvlies (met gezichtsstoornissen), irritatie aan het oog, waaronder roodheid van de ogen, nierstenen, duizeligheid, neusbloeding, keelirritatie, droge mond, plaatselijke huiduitslag na contact met irriterende stof (contactdermatitis), ernstige huidreacties, allergieachtige reacties, zoals uitslag, netelroos, jeuk, in zeldzame gevallen mogelijk zwelling van de lippen, ogen en mond, kortademigheid en zelden piepende ademhaling.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik TRUSOPT niet meer na de vervaldatum die staat vermeld als zes cijfers op het flesje na EX (of EXP) op het flesje en het doosje. De eerste twee cijfers verwijzen naar de maand; de laatste vier naar het jaar. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Na eerste opening van het flesje zijn de druppels 28 dagen houdbaar.

FR/H/070/01/II/42, versie 1, 21 juli 2010

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur. Bewaar het flesje in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat TRUSOPT

  • Het werkzame bestanddeel is dorzolamide.
  • Elke ml bevat 20 mg dorzolamide (overeenkomend met 22,26 mg dorzolamidehydrochloride).
  • De andere bestanddelen zijn hyetellose, mannitol, natriumcitraat, natriumhydroxide en water voor injecties. Als conserveermiddel is benzalkoniumchloride toegevoegd.

Hoe ziet TRUSOPT eruit en wat is de inhoud van de verpakking

TRUSOPT is een heldere, kleurloze tot bijna kleurloze, licht viskeuze oplossing. Het doorschijnende HDPE OCUMETER PLUS-flesje bevat 5,0 ml oplossing. Op het flesje is een verzegelstrip aangebracht, waarmee kan worden gecontroleerd of het flesje ongeopend is.

Verpakkingsgrootten:

1 x 5,0 ml (1 flesje van 5 ml)

3 x 5,0 ml (3 flesjes van 5 ml)

6 x 5,0 ml (6 flesjes van 5 ml)

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor Fabrikant
het in de handel brengen  
Merck Sharp & Dohme BV Laboratoires Merck Sharp & Dohme – Chibret
Waarderweg 39 Route de Marsat – Riom
2031 BN Haarlem 63963 Clermont-Ferrand Cedex 9
e-mail: msdbvnl@merck.com Frankrijk
In het register ingeschreven onder:  
RVG 17618  

FR/H/070/01/II/42, versie 1, 21 juli 2010

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden:

TRUSOPT

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in augustus 2010

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK